TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:

Thấy gì từ việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh?

Theo Thông báo số: 536/TB-VP ngày 2/9/2019 về “Kết luận của ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh tiếp công dân Lê Thanh, địa chỉ 1016 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9”, có 3 nội dung; và đã 125 ngày, mà nội dung Kết luận chưa thực hiện, ông Lê Thanh tiếp tục có 2 đơn khiếu nại (ngày 4/2/2020 và ngày 2/6/2020) yêu cầu giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. Tuy nhiên, việc giải quyết đơn của ông Thanh được chuyển thành giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh…

Hồ sơ thể hiện ông Lê Thanh có đơn khiếu nại

Tại Khoản 4 của Thông báo số: 536/TB-VP ngày 2/9/2019, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh (Thông báo số: 536) có nội dung:

Ngày 4/9/2019, tại Ban Tiếp Công dân TP Hồ Chí Minh, ông Trương Lâm Danh chủ trì tiếp, giải quyết đơn của ông Lê Thanh. Sau khi xem xét hồ sơ, nghe trình bày của ông Lê Thanh và ý kiến phát biểu của các cơ quan dự họp, kết luận:

1. Đối với phần đất, ông Lê Thanh cho rằng UBND quận 9 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thiếu (130m2) của ông, đề nghị ông Lê Thanh liên hệ Trung tâm Đo đạc bản đồ TP Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục đo vẽ lại phần đất và xử lí theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Đối với phần đất 8.000m2 tại phường Long Phước, quận 9 đã chuyển nhượng, đề nghị UBND quận 9 cung cấp, thông tin các hồ sơ pháp lí, công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quyết định giao đất của UBND TP Hồ Chí Minh, kế hoạch sử dụng đất cho ông Lê Thanh theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Thấy gì từ việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh?
Thông báo số 536/TB-VP ngày 2/9/2019 về “Kết luận của ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh.

3. Đối với nhu cầu của ông Lê Thanh, đề nghị công nhận một thửa đất 1.000m2 đất ở tại đô thị không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đề nghị UBND quận 9 làm rõ vấn đề này, thông tin bằng văn bản cho ông Lê Thanh được biết.

4. Đề nghị UBND quận 9 nếu có nhận đơn khiếu nại của ông Lê Thanh, thì phải phân loại, xử lí đơn và giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể, đơn có nội dung khiếu nại thì áp dụng Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết khiếu nại, đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị thì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ đây có thể thấy, ông Thanh đã có đơn khiếu nại UBND Quận 9 với 3 nội dung: Cấp GCNQSDĐ thiếu (130m2); chưa cung cấp, thông tin các hồ sơ pháp lí, công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quyết định giao đất của UBND TP Hồ Chí Minh, kế hoạch sử dụng đất đối với phần đất 8.000m2 tại phường Long Phước; và chưa giải quyết đề nghị của ông Thanh về công nhận một thửa đất 1.000m2 đất ở tại đô thị không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận đơn khiếu nại nói trên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh tiếp làm việc với ông Thanh và ra Thông báo số: 536. Điều này, thể hiện trước ngày 2/9/2019, ông Thanh đã có đơn khiếu nại, nhưng không được giải quyết dứt điểm, nên ông Thanh phải có đơn gửi đến Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền về giám sát việc thực thi pháp luật.

Ngoài ra, hồ sơ còn thể hiện: Kể từ khi Thông báo số: 536 được ban hành đã 125 ngày, chưa được thực hiện, ông Thanh tiếp tục có 2 đơn khiếu nại (ngày 4/2/2020 và ngày 2/6/2020).

Yêu cầu thể hiện phù hợp Luật Khiếu nại!

Trong 2 đơn khiếu nại (ngày 4/2/2020 và ngày 2/6/2020), ông Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND quận 9, thực hiện nội dung Thông báo số 536; và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản, theo Luật Khiếu nại năm 2011.

Về giải quyết khiếu nại kịp thời là một yêu cầu có tính nguyên tắc. Nguyên tắc kịp thời thể hiện mối quan tâm của chế độ xã hội đối với công dân, thể hiện thái độ tôn trọng của cơ quan, Nhà nước đối với yêu cầu, nguyện vọng của người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mới khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì Đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó, mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ ngày càng được củng cố tốt hơn”. Tính kịp thời còn được nhấn mạnh ngay cả trong phòng ngừa, sửa chữa các sai phạm của các cấp có thẩm quyền nhằm tránh phát sinh khiếu nại.

Trong khi đó, đã 125 ngày mà Thông báo số: 536 chưa được thực hiện. Đây là cơ sở để ông Thanh đưa ra yêu cầu trên.

Về quy định trong giải quyết khiếu nại hành chính phải thể hiện bằng văn bản. Quy định thể hiện bằng văn bản nhằm bảo đảm tính nhất quán và tính hợp pháp của quá trình giải quyết khiếu nại. Theo quy định này, khi thực hiện quyền khiếu nại, nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản theo đúng quy định; văn bản này có thể do người khiếu nại thể hiện, hoặc có thể do nơi tiếp nhận khiếu nại thực hiện; đây là thủ tục pháp lí ban đầu để làm căn cứ thụ lí, giải quyết vụ, việc khiếu nại. Ông Thanh thực hiện quy định trên và có đơn khiếu nại bằng văn bản phù hợp với quy định.

Quy định thể hiện bằng văn bản đòi hỏi quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải phản ánh các hoạt động thông qua hình thức văn bản; quá trình thụ lí, thu thập thông tin, tài liệu, đánh giá, kết luận đều phải được ghi nhận bằng mẫu biểu, biên bản, báo cáo theo đúng thể thức văn bản quản lí Nhà nước quy định. Khi kết thúc việc giải quyết khiếu nại phải bằng quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền. Đây là quy định bắt buộc đối với quá trình giải quyết khiếu nại; việc thay thế quyết định giải quyết khiếu nại bằng thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức văn bản khác... là không phù hợp quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại đã được Luật Khiếu nại quy định.

Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện đến nay ông Thanh chưa nhận được văn bản về giải quyết khiếu nại bằng quyết định giải quyết khiếu nại, của cơ quan có thẩm quyền theo quy định trên.

Thấy gì từ việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh?
Văn bản số 3333/TCD-XLD ngày 15/11/2023 của Ban Tiếp công dân (Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh)

Mâu thuẫn về phân loại, xử lí đơn của ông Lê Thanh

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, người cao tuổi là ông Thanh viết:

“Theo hồ sơ, một số cán bộ các cơ quan chức năng nhận định mâu thuẫn: Có văn bản khẳng định tôi có đơn khiếu nại; có văn bản lại cho rằng đơn của tôi có nội dung kiến nghị, phản ánh. Cụ thể:

- UBND quận 9 có Văn bản số: 1692 UBND-TNMT ngày 29/5/2020 “Về việc trả lời các nội dung kiến nghị của ông Thanh”.

- Ban Tiếp công dân (Văn phòng HĐND-UBND quận 9) có “Phiếu chuyển Đơn kiến nghị” số: 544TC-BTCD ngày 9/6/2020, cho rằng: ông Thanh có “Đơn khiếu nại” nhưng có nội dung kiến nghị về việc yêu cầu giải quyết theo Thông báo số: 536.

- Văn phòng HĐND-UBND quận 9 có “Phiếu chuyển đơn khiếu nại” số: 781/PC-BTCD ngày 24/7/2020, gửi: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9, có nội dung: ông Thanh “Khiếu nại” về việc không giải quyết theo Thông báo số: 536 (đơn ghi ngày 3/7/2020).

- UBND quận 9 có Văn bản số: 3523/UBND-TNMT ngày 7/10/2020 về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Thanh, yêu cầu giải quyết theo Thông báo số: 536.

- UBND TP Thủ Đức có Văn bản số: 5332/UBND-TNMT ngày 7/9/2021 về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân (ông Thanh).

- Thông báo số: 25/TB-TCD ngày 10/7/2023 của Văn phòng HĐND-UBND TP Thủ Đức về nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức tại buổi tiếp công dân với ông Thanh, tại phường Long Bình, TP Thủ Đức, thể hiện ghi nhận ông Thanh kiến nghị một số nội dung.

- Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh có “Giấy biên nhận khiếu nại” ngày 9/11/2023, có nội dung: Đã nhận đơn của ông Thanh khiếu nại việc UBND TP Thủ Đức không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định.

- Ban Tiếp công dân (Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh) có Văn bản số: 3323/TCD-XLD ngày 15/11/2023, nội dung: Ban Tiếp công dân thành phố tiếp và nhận đơn có tiêu đề “khiếu nại” ngày 8/11/2023 của ông Thanh, nhưng có nội dung: Phản ánh UBND TP Thủ Đức giải quyết khiếu nại không đúng theo quy định pháp luật, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Sau khi xem xét đơn và rà soát tài liệu kèm theo, Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh nhận thấy: Vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Căn cứ Khoản 2 Điều 20, Thông tư số: 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lí đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định (KT. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Phan Thanh Tuấn).

“Có thể thấy quan điểm “trái chiều” trong phân loại, xử lí đơn của tôi. Thể hiện từ ngày 29/5/2020 đến ngày 15/11/2023, có ít nhất 8 văn bản trên (vì còn có một số văn bản khác liên quan) của các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn của tôi. Nhưng, trong 8 văn bản này, có văn bản khẳng định tôi có đơn khiếu nại; có văn bản khẳng định tôi có đơn kiến nghị; và có văn bản khẳng định tôi có đơn khiếu nại, nhưng nội dung là kiến nghị.

Mặt khác, 8 văn bản trên không có nội dung nào về việc tôi có đơn khiếu nại UBND Quận 9 với 3 nội dung, nên Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh có kết luận tại Thông báo số 536; và không có nội dung nào thể hiện đã 125 ngày mà kết luận tại Thông báo số 536 chưa được thực hiện, nên tôi tiếp tục có 2 đơn khiếu nại (ngày 4/2/2020 và ngày 2/6/2020) với yêu cầu được nhận văn bản về giải quyết khiếu nại bằng quyết định giải quyết khiếu nại, theo quy định của Luật Khiếu nại.

Theo Văn bản số: 3323/TCD-XLD ngày 15/11/2023 của Ban Tiếp công dân (Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh), thể hiện Phó Trưởng ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh là ông Phan Thanh Tuấn, khẳng định đơn của tôi “Phản ánh UBND TP Thủ Đức giải quyết khiếu nại không đúng theo quy định pháp luật, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.

Trong khi, ông Tuấn biết Luật Khiếu nại quy định công dân có quyền: Khiếu nại hành vi hành chính “không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại”, Luật này không có quy định nào về có đơn phản ánh đối với hành vi hành chính “không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại”. Do đó, ông Tuấn viện dẫn Khoản 2 Điều 20, Thông tư số: 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, để chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xem xét giải quyết, trả lời tôi, là không phù hợp quy định của Luật Khiếu nại.

Căn cứ hồ sơ ông Tuấn biết: Trước khi Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh ra kết luận tại Thông báo số: 536, tôi đã có đơn khiếu nại UBND Quận 9 (nay là TP Thủ Đức) với 3 nội dung; và ông Tuấn cũng biết do chậm thực hiện kết luận tại Thông báo số: 536, nên tôi tiếp tục có 2 đơn khiếu nại với yêu cầu phù hợp Luật Khiếu nại (nói trên). Điều này thể hiện việc viện dẫn Thông tư số: 05 nói trên, để chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức giải quyết, trả lời tôi, là không phù hợp quy định của Luật Khiếu nại.

Nay, tôi có nguyện vọng được nhận văn bản về giải quyết khiếu nại bằng quyết định giải quyết khiếu nại, của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại”.

Thực hiện Điều 5 Luật Người cao tuổi năm 2009, Tạp chí Người cao tuổi chuyển nội dung và nguyện vọng của ông Lê Thanh đến Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh, Ban Tiếp Công dân TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND thành phố Thủ đức xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả để Tạp chí trả lời người cao tuổi là ông Thanh và bạn đọc theo quy định.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ

Vừa qua, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu, đoạn qua phường Quảng An, quận Tây Hồ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu dự án không thể chậm trễ và lùi thời hạn thông xe muộn hơn ngày 30/6/2024.
Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ và đưa hối lộ.
Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô vì nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô vì nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng.
Cần xem xét, giải quyết những kiến nghị của người dân địa phương

Cần xem xét, giải quyết những kiến nghị của người dân địa phương

Nhiều người dân, trong đó có người cao tuổi ở xã Đạp Thanh kiến nghị một số vấn đề còn bất cập tại địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét làm rõ và giải quyết dứt điểm...
Cần nhanh chóng xem xét, giải quyết những kiến nghị của thương binh Nguyễn Công Mùi

Cần nhanh chóng xem xét, giải quyết những kiến nghị của thương binh Nguyễn Công Mùi

Ông Nguyễn Công Mùi, 72 tuổi, cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị nhiễm chất độc da cam, thương binh hạng 4/4, lần đầu làm đơn xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên mảnh đất diện tích hơn 60m2 mà gia đình sinh sống hợp pháp từ năm 1986. Tuy nhiên cho đến nay, gia đình ông Mùi vẫn chưa được các cơ quan chức năng TP Hà Nội xem xét, giải quyết dứt điểm...

Tin khác

Những bất cập trong báo cáo của thị trấn Phước Bửu

Những bất cập trong báo cáo của thị trấn Phước Bửu
Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu báo cáo UBND huyện Xuyên Mộc về giải quyết đơn bà Đào Thị Ngọc Liên, 71 tuổi, phản ánh việc ông Đồng Văn Thông xây tường làm mất lối đi duy nhất vào phần đất đã có chủ quyền hợp pháp của bà Liên. Tuy nhiên, báo cáo của UBND thị trấn Phước Bửu lại có một số nội dung thể hiện bất cập, mâu thuẫn với các quy định pháp luật…

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như “thần dược”: Người cao tuổi cần thận trọng kẻo “tiền mất, tật mang”!

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như “thần dược”: Người cao tuổi cần thận trọng kẻo “tiền mất, tật mang”!
Tình trạng hàng chục loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe về xương khớp, tiểu đường, tự kỉ,… được quảng cáo rầm rộ và thổi phồng có công dụng như là “thần dược” trên mạng xã hội khiến cho người tiêu dùng, nhất là người cao tuổi luôn bất an khi lựa chọn sản phẩm…

Đại diện Công ty Sydney cam kết sẽ liên hệ người dân để trả dần tiền góp vốn

Đại diện Công ty Sydney cam kết sẽ liên hệ người dân để trả dần tiền góp vốn
Tìm kiếm các kênh đầu tư để sinh lời cho khoản tiền nhàn rỗi luôn là nhu cầu kiếm tiền chính đáng của mỗi người. Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Sydney (Công ty Sydney) huy động vốn dưới hình thức góp vốn đầu tư từ người dân. Đến khi Công ty khó khăn không thể thanh toán tiền theo “Hợp đồng góp vốn” thì người dân mới kêu cầu khắp nơi nhưng không được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, mới đây đại diện phía Công ty Sydney cam kết sẽ liên hệ người dân để trả dần tiền và hiện tại thì nhiều nhà đầu tư đã được trả tiền…

Nguyên đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương

Nguyên đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương
Phía bị đơn đã lấn chiếm mương thoát nước chung của các hộ liền kề rồi xây hàng rào trái phép, ông Hứa Văn Sang, 67 tuổi, phải vất vả khởi kiện ra Tòa yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hàng rào đã lấn chiếm…

Cần quản lí và sử dụng hiệu quả các bãi than ở khu vực chùa Hồ Thiên

Cần quản lí và sử dụng hiệu quả các bãi than ở khu vực chùa Hồ Thiên
Theo phản ánh của Nhân dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, ở hai xã Bình Khê và Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tại khu vực gần đường lên chùa Hồ Thiên, đã tồn tại nhiều bãi than, ước chừng hàng vạn tấn được phủ đất, do mưa, bão, nay đang dần phát lộ và gần như “vô chủ”, trong khi đất nước hiện đang phải nhập khẩu than phục vụ cho nhu cầu sản xuất điện...

Công ty của người cao tuổi đang thuê nhà hợp pháp, bị chủ nhà ngang nhiên khóa cửa, đổ rác

Công ty của người cao tuổi đang thuê nhà hợp pháp, bị chủ nhà ngang nhiên khóa cửa, đổ rác
Bà Trương Thị Hoàng Phi, 65 tuổi, đại diện theo pháp luật cho Công ty TNHH Dịch vụ du lịch khách sạn Hoàng Phi (Công ty Hoàng Phi) có trụ sở tại 10B đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, có đơn tố giác bà Nguyễn Thị Thu Thủy có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác,…

“Đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát vì đã "lắng nghe và thấu hiểu"

“Đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát vì đã "lắng nghe và thấu hiểu"
Sáng 2/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục phần đối đáp.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não ở Hà Nội: Phải xử lí nghiêm khắc

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não ở Hà Nội: Phải xử lí nghiêm khắc
Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn gọi người nhà đến hành hung do mâu thuẫn trong lúc chơi bóng rổ, dẫn tới chết não. Vụ việc đã được chuyên gia pháp lí bình luận...

Cần giải quyết đúng sự thật và quy định của pháp luật

Cần giải quyết đúng sự thật và quy định của pháp luật
UBND quận 5 khẳng định: “Lối đi thông qua” giữa nhà 32 lầu 2 đường Mạc Cửu và nhà 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, thuộc “kết cấu nhà số 32 Mạc Cửu”, nhưng lại nói “không phải là lối đi chung của tập thể”; khẳng định bản vẽ chủ quyền Giấy chứng nhận của nhà 2C không thể hiện “lối đi thông qua”, nhưng lại cho là chủ nhà số 2C có sử dụng “lối đi thông qua” trước khi được cấp Giấy chứng nhận, để không giải quyết việc chủ nhà số 2C sử dụng tài sản do UBND quận 5 quản lí (theo Khoản 4, Điều 7 Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ)...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Đơn tố giác” của cụ Vũ T. (xin giấu tên), 75 tuổi, phản ánh việc, cháu của cụ T. là Vũ Minh Đức, 31 tuổi, ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến làm việc với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (theo Giấy triệu tập vì có liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng).

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của ông Quan Văn A, 69 tuổi, phản ánh việc, từ lâu nay, hai bên chân cầu Long Đại (nối phường Long Bình và phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xuất hiện bãi tập kết cát, đất, đá “khủng” hoạt động ngày đêm, xe ben chạy ngược chiều gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đời sống, sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi sinh sống ở khu vực cầu Long Đại.

Đối tượng “hack” tài khoản chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, sẽ bị xử lí thế nào?

Đối tượng “hack” tài khoản chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, sẽ bị xử lí thế nào?
Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, điều tra vụ việc một lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch bị nhóm lừa đảo công nghệ cao, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, lấy đi số tiền khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Hành trình đi tìm công lí của người đàn bà vùng biên

Hành trình đi tìm công lí của người đàn bà vùng biên
Bài 2: Sự thật và công lí sẽ được sáng tỏ

Hành trình đi tìm công lí của người đàn bà vùng biên

Hành trình đi tìm công lí của người đàn bà vùng biên
Vụ án đã “trôi” gần 30 năm, nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh em gái ruột phải bồng bế con vào tù thụ án; bà Vũ Thị Sinh, 66 tuổi, ở thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai lại rơi nước mắt, bởi nỗi đau này sẽ theo bà và em gái đến hết cuộc đời...

NCT kiến nghị được xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

NCT kiến nghị được xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm
Ông Nguyễn Văn Hướng, 60 tuổi, hiện ở phường Long Biên, quận Long Biên, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, chia tài sản chung và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” có đơn gửi TAND Cấp cao và Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự mà ông cho có nhiều tình tiết Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ...
Xem thêm
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ

Vừa qua, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu, đoạn qua phường Quảng An, quận Tây Hồ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu dự án không thể chậm trễ và lùi thời hạn thông xe muộn hơn ngày 30/6/2024.
Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứ
Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô vì nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô vì nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Đơn tố giác” của cụ Vũ T. (xin giấu tên), 75 tuổi, phản ánh việc, cháu của cụ T. là Vũ Minh Đức, 31 tuổi, ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến làm việc với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (theo Giấy triệu tập vì có liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của ông Quan Văn A, 69 tuổi, phản ánh việc, từ lâu nay, hai bên chân cầu Long Đại (nối phường Long Bình và phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xuất hiện bãi tập kết cát, đất, đá “khủng” hoạt động ngày đêm, xe ben chạy ngược chiều gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đời sống, sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi sinh sống ở khu vực cầu Long Đại.
TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 11 hộ dân thuộc Dự án Quảng trường biển

TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 11 hộ dân thuộc Dự án Quảng trường biển

UBND thành phố Sầm Sơn đã thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đối với 11 hộ dân có đất phải thu hồi, để phục vụ Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan đô thị thành phố Sầm Sơn
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uy
Phiên bản di động