Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế
0439 bien byn cong bo qy

Biên bản công bố Quyết định kiểm tra lập ngày 3/11/2016

Có dấu hiệu làm trái quy trình kiểm tra thuế.

Đơn của ông Nguyễn Văn Lâm phản ánh: Ngày 24/10/2016, Đoàn kiểm tra thuế của Chi cục Thuế huyện Long Thành, có ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn và bà Đặng Thị Thanh Huyền, thành viên, đến Văn phòng Công ty, để kiểm tra nhưng không lập “Biên bản công bố Quyết định kiểm tra” đối với Quyết định số 5457/QĐ-CCT ngày 24/10/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Long Thành về việc kiểm tra thuế tại Công ty.

Đến này 3/11/2016, Đoàn kiểm tra thuế của Chi cục Thuế huyện Long Thành, đến Công ty lập “Biên bản công bố Quyết định kiểm tra” công bố nội dung Quyết định số 5457 trên. Từ nội dung biện bàn này cho thấy có những mâu thuẫn: Tại sao, ngày 21/11/2016, Đoàn kiểm tra thuế mới mang toàn bộ biên bản đến Công ty, để ông Nguyễn Văn Lâm là người đại diện hợp pháp của Công ty kí các biên bản cùng một lượt? Ở cuối Biên bản công bố Quyết định kiểm tra, phía Công ty có ghi ý kiến “Đoàn kiểm tra thuế có đến Công ty làm việc vào ngày 24/10/2016 tại Công ty”, nhưng ông Ngọc lại ghi trong biên bản là ngày 3/11/2016, chính thức công bố Quyết định số 5457/QĐ-CCT ngày 24/10/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Long Thành ? Những mâu thuẫn này, thể hiện dấu hiệu “hợp thức hóa” về thời gian các biên bản kiểm tra.

Cũng về thời gian công bố Quyết định số 5457 trên, còn thể hiện làm trái quy định tại tiết 3.2, điểm 3 phần II Quy trình kiểm tra thuế (Ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế) quy định: “3.2. Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được gửi ngay cho bộ phận kê khai và kế toán thuế và gửi cho người nộp thuế chậm nhất là ba ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định.” Và có dấu hiệu vi phạm Quy trình kiểm tra thuế (Ban hành kèm theo Quyết định só 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế, ) quy định: “4. Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. 4.1. Việc kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được tiến hành chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định kiểm tra thuế. Trưởng đoàn kiểm tra thuế có trách nhiệm công bố quyết định kiểm tra thuế và giải thích nội dung kiểm tra theo quyết định. Sau khi công bố quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra thuế và người nộp thuế phải có biên bản xác định thời gian và nội dung công bố quyết định kiểm tra theo Mẫu số 05/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Có dấu hiệu áp dụng sai điều luật

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn Lâm đã có khiếu nại, tố cáo đối với Quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 của Chi cục Thuế huyện Long Thành về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế. Điều 1 quyết định này có nội dung : Xử lí về thuế theo kết quả kiểm tra đối với ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty, thời kì kiểm tra từ năm 2011 đến 2015; truy thu thuế TNDN: 131.680.653 đồng. Số tiền phạt 20% và tiền chậm nộp 0,05%; 0,03%: 37.502.65l đồng; … Tổng cộng: 169.183.304 đồng.

Ông Nguyễn Văn Lâm khiếu nại việc Đoàn kiểm tra Chi cục Thuế Long Thành đã xuất toán chi phí khác số tiền 856.571.048 đồng của Công ty là không có cơ sở. Vì khoản chi phí nàv là Công ty phải bồi thường Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo vệ và cũng là hợp đồng để tạo ra doanh thu cho Công ty, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, căn cứ Chương II Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tại Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, có quy định:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa cỏ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ pháp lý và nội dung vụ việc nêu trên, thì Công ty đáp ứng đủ điều kiện: Có “Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, nên Công ty có khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, Chi cục Thuế huyện Long Thành vẫn ban hành Quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 nói trên, là thể hiện có sai phạm nghiêm trọng quy định Khoản 1 và khoản 2 Điều 6, chương II Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

0542 qy 25461 1
Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV ngày 21/7/2020- Trang 1
0607 qy 25461 2

Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV ngày 21/7/2020 của Chi cục Thuế Khu vực Long Thành-Nhơn Trạch về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành vi hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Ra quyết định xử lí, trước khi có biên bản vi phạm.

Đến ngày 21/11/2016, đoàn kiểm tra đến Công ty, mang theo các biên bản để Công ty kí, gồm có: Biên bản công bố quyết định kiểm tra ghi ngày 3/11/2016 lập tại DNTN Minh Tâm Hiếu; Biên bản kiểm tra chi tiết ghi ngày 7/11/2016 và Biên bản kiểm tra (tổng hợp) ghi ngày 11/11/2016). Ý kiến của Công ty không thống nhất với đoàn kiểm tra về việc xuất toán “Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”. Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết: “Sau khi nghe Đoàn kiểm tra nói khoản tiền truy thu này Chi cục Thuế sẽ đưa vào diện khoanh nợ để xóa và không xử phạt, không tính tiền chậm nộp đối với Công ty, nên tôi tin tưởng ký biên bản lần 2 vào sau ngày 21/11/2016, khoảng 3 đến 5 ngày).”

Như vậy, sau ngày 21/11/2016 các biên bản trên được kí lần 2. Nhưng trước đó là ngày 16/11/2016, đã có Quyết định số 5708/QĐ-CCT của Chi cục Thuế huyện Long Thành xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế. Rõ ràng ở đây có mâu thuẫn: Có quyết định xử lí, trước khi có biên bản vi phạm? Điều này chẳng khác gì có giấy “báo tử” trước khi “chết”!? Mặt khác, đến ngày 9/12/2016, Đoàn kiểm tra mới giao Quyết định số 5708 cho Công ty, thì liệu có phải là để nhằm “hợp thức hóa” dấu hiệu làm trái luật của cán bộ thuế?

Cưỡng chế thi hành quyết định đã hết hiệu lực thi hành!

Đến ngày 21/7/2020 Chi cục Thuế Khu Vực Long Thành – Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành vi hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Thông báo số 254662/QĐ-CCTKV ngày 21/7/2020 của Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Sau đó 23/6/2020, Công ty có Văn bản số 25/20/ CV/SGLH gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc không đồng ý với Quyết định số 254661/QĐ-CCTKV và Thông báo số 254662/QĐ-CCTKV của Chi cục Thuế Khu vực Long Thành – Nhơn Trạch, như trên. Đến ngày 8/7/2020, Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế Đồng Nai tham mưu Lãnh đạo Cục Thuế kí Văn bản số 6214/CT-KTNB trả lời Văn bản số 25/20/CV/SGLT của Công ty”, cho rằng Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch xử lý là đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, như sau: “1. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội. 2. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn”

Áp dụng quy định trên đối với trường hợp của Công ty, không áp dụng các biện pháp cưỡng chế (trong đó bao gồm biện pháp kê biên tài sản) theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hơn nữa, Công ty không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 nêu trên, nên Quyết định số 5708/QĐ-CCT ngày 16/11/2016 của Chi cục Thuế huyện Long Thành xử lý vi phạm hành chính, từ tháng 11/2016 đến nay 2020 (là 4 năm) đã hết hiệu lực pháp luật (hết hiệu thi hành) theo quy định.

Từ những nội dung phản ánh trên đây, trân trọng kiến nghị Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; thông báo kết quả giải quyết để có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí!

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần xem lại tính pháp lý trong việc cưỡng chế tháo dỡ nhiều căn nhà ở xã Dương Tơ

Cần xem lại tính pháp lý trong việc cưỡng chế tháo dỡ nhiều căn nhà ở xã Dương Tơ

Tám căn nhà (xây kiểu biệt thư đơn lập) tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đã bị chính quyền cơ sở cưỡng chế tháo dỡ cách đây hơn một tháng. 12 căn nhà khác tại khu vực này, đã nhận được thông báo của chính quyền cơ sở phải tự tháo dỡ trong vòng ba ngày nếu không sẽ bị cưỡng chế.
Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang: Gần 55 tỷ đồng xây dựng bãi rác nhưng... không hoạt động(!?)

Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang: Gần 55 tỷ đồng xây dựng bãi rác nhưng... không hoạt động(!?)

Mặc dù mới đưa vào sử dụng nhưng bãi rác thải trung tâm ở thôn Xuân Mới, xã Xuân Quang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã bộc lộ nhiều bất cập và có nhiều sai sót trong quá trình đầu tư. Đến nay, máy móc, lò đốt không hoạt động dẫn tới rác thải không được phân loại đã đốt lộ thiên làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…
Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Bản án phúc thẩm, do TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, sửa bản án sơ thẩm có liên quan đến đất đai của gia đình ông Trương Trọng Bình.
Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình

Đơn của cụ Lê Văn Chới, 88 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về việc Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hoằng Châu thực hiện không đúng quy định, khi ký quyết định xóa tên cụ Lê Thị Đảng, 87 tuổi (vợ cụ Chới) ra khỏi Hội, ảnh hưởng đến danh dự cũng như tâm lý của cụ và các thành viên trong gia đình.
Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”:  Trách nhiệm thuộc về ai?

Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”: Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc Chi cục THADS huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cố tình không thi hành án cưỡng chế theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 8/10/2020, để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong khi Chủ tịch UBND huyện, chưa thực thi đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 174 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 9/9/2009 của Chính phủ …

Tin khác

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151
Nhiều người cao tuổi sinh sống ở trên tuyền Quốc lộ 4E, Tỉnh lộ 151, đoạn từ xã Cam Đường đến khu công nghiệp Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang ngày đêm phải gồng mình gánh chịu cảnh xe chở quá khổ, quá tải. Nhiều xe còn tự ý cơi nới thùng, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến người dân nơi đây mà không hề bị một cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý?

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị
Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, trái phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch… nhưng không bị kiểm tra, xử lý nào từ phía cơ quan chức năng. Dư luận người dân địa phương cho rằng, các công trình vi phạm này được “bao che” từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng...

Cần xử lí nghiêm hành vi mặc quân phục Công an xã chỉ đạo xây dựng trái phép

Cần xử lí nghiêm hành vi mặc quân phục Công an xã chỉ đạo xây dựng trái phép
Ông Phạm Trương Hổ, ở Tổ 1 ,ấp 3, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, mới đây đến UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai phản ánh về việc diện tích đất rừng của gia đình bị người khác xây dựng nhà trái phép…

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!
Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long và một số cán bộ có liên quan bị tố cáo có hành vi sai phạm trong quản lí, sử dụng đất đai và thu chi tài chính có nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bao che cho sai phạm...

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu
Ngày 31/12/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an xem xét, giải quyết sau khi nhận được kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về đơn kêu oan của anh Ngô Chí Hiếu liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam bà Lê Thị Hạc và ông Ngô Chí Dũng, lãnh đạo của Công ty CP Thủy hải sản Minh Hiếu Bạc Liêu (Công ty Minh Hiếu) có dấu hiệu của oan khuất, hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.
Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư thảm nhựa nâng cấp với nguồn kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng mới vừa xong chưa được bao lâu đã xuống cấp trầm trọng trở lại. Người dân nơi đây cho rằng việc đường mới thảm nhựa đã xuống cấp như vậy là do thi công dối trá, có dấu hiệu rút ruột công trình. Ngay sau đó, Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa bảo hành. Sau bảo hành, phóng viên tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân là công trình hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.
Xem thêm
Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Bản án phúc thẩm, do TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình ...
"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi ...
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Cần xem lại tính pháp lý trong việc cưỡng chế tháo dỡ nhiều căn nhà ở xã Dương Tơ

Cần xem lại tính pháp lý trong việc cưỡng chế tháo dỡ nhiều căn nhà ở xã Dương Tơ

Tám căn nhà (xây kiểu biệt thư đơn lập) tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đã bị chính quyền cơ sở cưỡng chế tháo dỡ cách ...
Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang: Gần 55 tỷ đồng xây dựng bãi rác nhưng... không hoạt động(!?)

Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang: Gần 55 tỷ đồng xây dựng bãi rác nhưng... không hoạt động(!?)

Mặc dù mới đưa vào sử dụng nhưng bãi rác thải trung tâm ở thôn Xuân Mới, xã Xuân Quang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã bộc lộ nhiều ...
Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình

Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định sai luật, thiếu tình

Đơn của cụ Lê Văn Chới, 88 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi thôn Châu Phong, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi Tạp chí Người ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động