Viết tiếp bài “Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết”: Có dấu hiệu không muốn thi hành án!

Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Người phải thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành”.

Tuy nhiên, nội dung quyết định trong Bản án số 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh là rõ ràng, nhưng Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Bình Phước lại có văn bản “xin ý kiến giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn”. Việc làm trên thể hiện dấu hiệu không muốn thi hành án…

Nội dung quyết định trong Bản án rõ ràng

Bản án số 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên xử (trích): “Tuyên bố vô hiệu đối với các Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Loan, ông Đỗ Văn Hoài và bà Đỗ Thị Thanh; Hủy phần điều chỉnh ngày 4/8/2015 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đồng Phú, tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số vào sổ 2678/QSDĐ/2409/QĐ-UBND, do UBND huyện Đồng Phú cấp cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 10/12/2003; Hủy phần điều chỉnh ngày 7/8/2015 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đồng Phú, tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ (H) 6069/SDĐ/1226/QĐ-UBND, do UBND huyện Đồng Phú cấp cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 28/5/2007, với nội dung điều chỉnh biến động sang tên người sử dụng từ hộ bà Trần Thị Loan sang tên bà Đỗ Thị Thanh; Buộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Đồng Phú có trách nhiệm trả lại cho ông Đoàn Thanh Phương số tiền 2.782.000.000 đồng, bồi thường thiệt hại cho ông Phương số tiền 650.431.600 đồng, tổng cộng 3.432.431.600 đồng”.

Văn bản số 557/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 15/5/2023 của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước gửi ông Đỗ Văn Sơn.
Văn bản số 557/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 15/5/2023 của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước gửi ông Đỗ Văn Sơn.

Như vậy, nội dung quyết định trong Bản án (đã có hiệu lực pháp luật) nói trên rất rõ ràng (không phải giải thích, sửa chữa điều gì), là cơ sở để Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đồng Phú và Chi cục THADS huyện Đồng Phú nghiêm chỉnh tổ chức thi hành, theo quy định của Luật THADS; việc thi hành án này không phải chịu ràng buộc bất kì một điều kiện nào khác.

Lộ rõ dấu hiệu không muốn thi hành án

Tại Văn bản số 557/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 15/5/2023 (Sau đây gọi là Văn bản số 557), Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước có ý kiến như sau: “Theo Báo cáo số 04/BC-CNVPĐKĐĐ.ĐP ngày 1/2/2023 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đồng Phú, Văn phòng ĐKĐĐ nhận thấy chưa đủ cơ sở để thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Loan, theo Bản án số 266/2021/DS-PT, nên ngày 9/2/2023, Văn phòng ĐKĐĐ có Công văn số 96/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN gửi Cục THADS tỉnh Bình Phước và TAND tỉnh Bình Phước, xin ý kiến giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn”.

Ngày 24/2/2023, TAND tỉnh Bình Phước có Công văn số 43/CV-TA, nêu: “Để thuận tiện cho công tác thi hành các quyết định của Tòa án, căn cứ vào Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước gửi công văn đến TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, đề nghị giải thích các nội dung liên quan đến Bản án dân sự phúc thẩm số 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021”.

Ngày 16/2/2023, Văn phòng ĐKĐĐ nhận được Công văn số 113/CTHADS-NV của Cục THADS tỉnh Bình Phước với nội dung: “Trong trường hợp ông Đoàn Thanh Phương giữ các giấy chứng nhận của hộ bà Loan, mà không chịu giao trả cho hộ bà Loan, để hộ bà Loan thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận, thì hộ bà Loan có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Đoàn Thanh Phương giao trả”.

Do hai văn bản nêu trên chưa thống nhất việc giải quyết kiến nghị của người dân, nên để có cơ sở giải quyết, ngày 6/3/2023, Văn phòng ĐKĐĐ đã ban hành Công văn số 222/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN, gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, để xin ý kiến về nội dung liên quan đến Bản án số 266 2021/DS-PT. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng ĐKĐĐ chưa nhận được văn bản phúc đáp của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, nên chưa có cơ sở để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Loan, theo Bản án số 266 2021/DS-PT. Sau khi có ý kiến phúc đáp của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng ĐKĐĐ sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục cấp cho hộ bà Loan theo quy định. Ở đây, nói “chưa có cơ sở để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Loan, theo Bản án số 266 2021/DS-PT”, thể hiện có dấu hiệu không muốn thi hành án, bởi:

Bản án số 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên: “Hủy phần điều chỉnh ngày 4/8/2015 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đồng Phú, tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 10/12/2003; Hủy phần điều chỉnh ngày 7/8/2015 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đồng Phú, tại trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 28/5/2007”. Những nội dung này của bản án thể hiện rõ ràng, không cần phải chờ “giải thích, sửa chữa” một nội dung nào (theo quy định tại Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015).

Mặt khác, nếu Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đồng Phú nói: Chi cục THADS huyện Đồng Phú chưa trả lại cho ông Đoàn Thanh Phương 2.782.000.000 đồng, bồi thường thiệt hại cho ông Phương 650.431.600 đồng, tổng cộng 3.432.431.600 đồng (như án tuyên), thì lí do này không có cơ sở, bởi lẽ: Số tiền 2.782.000.000 đồng của ông Phương đã nộp cho Chi cục THADS huyện Đồng Phú, thì không có lí do gì để không trả lại cho ông Phương số tiền này. Còn số tiền 650.431.600 đồng là tiền bồi thường thiệt hại cho ông Phương, do bản án (đã có hiệu lực pháp luật) của Tòa án tuyên xử, nên không thể nói là không có tiền để thi hành án.

Tại Văn bản số 557, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước nói: Giải thích, sửa chữa bản án, quyết định của Tòa án theo Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, để chứng minh việc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước đã thực hiện quyền yêu cầu bằng văn bản, Tòa án đã ra bản án, quyết định, giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành. Thế nhưng, Văn bản số 557 không có nội dung nào nói: Quyết định của bản án có nội dung nào là “chưa rõ”, cần phải giải thích; cũng không có nội dung nào trong quyết định của bản án là “sai”, cần phải sửa. Sao vậy?

Trong khi, tại Văn bản số 557, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước lại nói: “Xin ý kiến giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn”; khi Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước biết rất rõ: “Khó khăn, vướng mắc” trong thi hành án (nếu có), không phải là căn cứ để áp dụng Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, để phải giải thích, sửa chữa bản án, quyết định của Tòa án.

Căn cứ Luật Người cao tuổi, Luật Báo chí, Tạp chí Người cao tuổi kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Bình Phước giải quyết theo thẩm quyền, để Bản án số 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh được thi hành đúng quy định.

Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết
Mai Thân - Lê Lành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Mong có phán quyết thấu lý, đạt tình, tránh oan sai

Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Mong có phán quyết thấu lý, đạt tình, tránh oan sai

Đó là chia sẻ của TS Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội khi trao đổi với báo chí về vụ án có dấu hiệu oan sai kéo dài đến ngày 26/5/2023, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên toà phúc thẩm lần 2, nhưng “nghị án kéo dài” đến ngày 6/6/2023 tuyên án. Ông Nhưỡng cho biết, Ban Dân nguyện sẽ có văn bản báo cáo, trình Uỷ ban Tư pháp và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát quá trình giải quyết vụ án.
Chênh lệch “địa tô” thuộc về ai?

Chênh lệch “địa tô” thuộc về ai?

Trong khi hàng trăm vụ kiện dân sự đòi đất từ Công ty Song Đạt sắp được các TAND ở TP Hồ Chí Minh xét xử, thì thông tin rao bán “Dự án nhà ở Song Đạt” được đăng công khai trên không gian mạng, tổng giá trị đất dự án đang rao bán lên đến 3.600 tỉ đồng...
Về khiếu kiện hành chính ở TP Cần Thơ: Nhiều tình tiết mới để tái thẩm

Về khiếu kiện hành chính ở TP Cần Thơ: Nhiều tình tiết mới để tái thẩm

Ông Trần Tấn Phát, 71 tuổi, ở 34 KDC, tổ 9, khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ, phản ánh: Từ tháng 2/2007, ông Phát khiếu nại, rồi khởi kiện hành chính “Yêu cầu hủy quyết định về bồi thường giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi” làm dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Đến tháng 11/2022, TAND Tối cao yêu cầu bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm. Nhưng sau đó… “im lặng”! Trong khi, hồ sơ vụ án thể hiện có nhiều tình tiết mới để tái thẩm đối với vụ án....
Nhanh chóng xử lí, giải quyết việc lấn chiếm đất chùa Linh Thông

Nhanh chóng xử lí, giải quyết việc lấn chiếm đất chùa Linh Thông

Sau hàng loạt chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội, đến nay vi phạm tại khu vực chùa Linh Thông, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm không những chưa được xử lí dứt điểm mà còn tiếp tục tái diễn, gây bức xúc cho Nhân dân địa phương...
Nguyện vọng được phép xây dựng, khôi phục đền Nguyệt Lĩnh

Nguyện vọng được phép xây dựng, khôi phục đền Nguyệt Lĩnh

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của bà Đặng Thị Ngoan, chủ nhang đình Quỳnh Lâu cùng các cụ cao tuổi làng Quỳnh Lâu (nay là phường Cộng Hòa) cùng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Quảng Yên, UBND phường Cộng Hòa, Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập, với mong muốn được các cấp, các ngành cho phép xây và phục dựng lại đền Nguyệt Lĩnh…

Tin khác

Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong thu hồi đất và đền bù cho gia đình NCT

Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong thu hồi đất và đền bù cho gia đình NCT
Gia đình ông Nguyễn Hữu Tám, 73 tuổi, ở tổ dân phố Bình Lạc, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã nghỉ hưu) bị thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại thị trấn Tam Sơn. Tuy nhiên, theo ông Tám, việc thu hồi, đền bù đất chưa thỏa đáng, ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của gia đình ông...

Viết tiếp bài “Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết”: Có dấu hiệu không muốn thi hành án!

Viết tiếp bài “Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết”: Có dấu hiệu không muốn thi hành án!
Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Người phải thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành”.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Huỳnh Hiếu Bi, sinh năm 1955, cựu Bí thư Huyện uỷ Cầu Ngang, thường trú khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, kiến nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét, giải quyết đơn kêu oan.

Cần làm rõ thông tin người cao tuổi bị hành hung vì tố cáo tiêu cực

Cần làm rõ thông tin người cao tuổi bị hành hung vì tố cáo tiêu cực
Ông Lê Thành Nghị, 71 tuổi bức xúc vì cho rằng ông bị hành hung khi tố cáo những sai phạm của nguyên lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Ứng Hoà… Vụ việc đang được Công an huyện Ứng Hoà xem xét xử lí theo quy định...

Về vụ kiện của cụ Phạm Thị Nở, ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu đình chỉ “nhầm” vụ án?

Về vụ kiện của cụ Phạm Thị Nở, ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu đình chỉ “nhầm” vụ án?
TAND TP Hồ Chí Minh thông báo thụ lí: “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính”, nhưng cụ Phạm Thị Nở, sinh 1939, chỉ khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Điều đáng bàn, trong nhiều văn bản đều ghi nhận cụ Nở khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận Bình Tân, nhưng, TAND TP Hồ Chí Minh lại đình chỉ vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính”(!?)..

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Phan Công Thái, sinh năm 1958, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Nguyên, ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phản ánh về việc những kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chưa được giải quyết dứt điểm.

Chế tài xử lí hành vi tung tin sai sự thật

Chế tài xử lí hành vi tung tin sai sự thật
Theo thông tin, ngày 15/5/2023, các đơn vị chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ chủ kênh YouTube và người đăng tải đoạn video bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình VL để xử lí theo quy định pháp luật...

Cần một bản án công tâm, minh bạch, rõ ràng

Cần một bản án công tâm, minh bạch, rõ ràng
Ngày 4/4/2023, TAND tỉnh Quảng Ninh có Thông báo số 22/TB-TLVA về việc thụ lí để xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Trần Tuấn Dương, bà Nguyễn Thị Thanh Huấn cùng ở tổ 5, khu Hoà Lạc, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và bị đơn là bà Lê Thị Dung (73 tuổi) ở tổ 8, khu 5A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả...

Đại gia Lê Ân khởi kiện VCB Việt Nam bán "chui" tài sản vắng chủ

Đại gia Lê Ân khởi kiện VCB Việt Nam bán "chui" tài sản vắng chủ
Cụ Lê Ân, đại diện pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) có Bản tường trình về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB Việt Nam) – Chi nhánh Vũng Tàu “bán tài sản vắng chủ” (bán trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) trả góp, bán Chi nhánh Hà Nội, đóng cửa Phòng giao dịch TP. Hồ Chí Minh và bán toàn bộ tài sản nhà đất hợp pháp của VCSB), gây thiệt hại cho VCSB không tiếp tục hoạt động trở lại được), gửi TAND TP Vũng Tàu. Xung quanh việc này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trao đổi dưới đây với cụ Lê Ân.

Người cao tuổi trông chờ một quyết định khách quan của phiên tòa phúc thẩm

Người cao tuổi trông chờ một quyết định khách quan của phiên tòa phúc thẩm
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của cụ Phạm Thị Nở, sinh năm 1939, trú tại 488 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, phản ánh: Bản án số 1686/2022/HC-ST ngày 26/9/2022 của TAND TP Hồ Chí Minh về việc khiếu kiện quyết định hành chính (sau đây gọi là Bản án số 1686), về việc ông Nguyễn Văn Bộc (con trai cụ Nở) sinh 1957, khởi kiện Chủ tịch UBND quận Bình Tân…

Cần xem lại việc kêu gọi “xã hội hóa” xây mới vỏ mộ liệt sĩ

Cần xem lại việc kêu gọi “xã hội hóa” xây mới vỏ mộ liệt sĩ
Theo phản ánh của thân nhân liệt sĩ ở TP Hạ Long, là những người NCT có người thân là liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, cuối tháng 4/2023, họ “bàng hoàng” khi nhận được Thư của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Hạ Long kêu gọi sự đồng thuận xây dựng mới vỏ mộ bằng đá xanh nguyên khối từ nguồn kinh phí của gia đình…

Trách nhiệm pháp lí trong vụ xác nhận “chưa kết hôn” tại tỉnh Hà Tĩnh

Trách nhiệm pháp lí trong vụ xác nhận “chưa kết hôn” tại tỉnh Hà Tĩnh
Theo đơn tố cáo của anh N.V.H, sinh năm 1985, ở xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 9/2/2006, anh làm thủ tục đăng kí kết hôn với chị N.T.H, sinh năm 1984, tại quê vợ xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Giấy đăng kí kết hôn số 02, quyển 01/2006, do ông Nguyễn Ngọc Chí, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thủy kí). Đến nay, vợ chồng anh Hiếu đã sống với nhau được 17 năm và có 2 người con trai chung, chưa li hôn, nhưng vừa qua, cán bộ xã Hương Thủy đã xác nhận chị H chưa kết hôn để chị H cưới chồng mới...

78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy
Trước thành tích của Công an triệt phá, mở rộng và khởi tố 78 người từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý, Thứ trưởng Bộ công an đã gửi Thư khen.

Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý II/2023

Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý II/2023
Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 05 vụ án trong quý II/2023. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Phú Việt Tín, ở tỉnh Đồng Nai: Cần làm rõ hành vi làm giả chữ kí

Về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Phú Việt Tín, ở tỉnh Đồng Nai: Cần làm rõ hành vi làm giả chữ kí
Ngày 20/4/2023, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm với bịcáo Nguyễn Thuận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín và đồng phạm về hành vi có dấu hiệu “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”...
Xem thêm
Đại gia Lê Ân khởi kiện VCB Việt Nam bán "chui" tài sản vắng chủ

Đại gia Lê Ân khởi kiện VCB Việt Nam bán "chui" tài sản vắng chủ

Cụ Lê Ân, đại diện pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) có Bản tường trình về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB Việt Nam) – Chi nhánh Vũng Tàu “bán tài sản vắng chủ” (bán trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) trả góp, bán Chi nhánh Hà Nội, đóng cửa Phòng giao dịch TP. Hồ Chí Minh và bán toàn bộ tài sản nhà đất hợp pháp của VCSB), gây thiệt hại cho VCSB không tiếp tục hoạt động trở lại được), gửi TAND TP Vũng Tàu. Xung quanh việc này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trao đổi dưới đây với cụ Lê Ân.
78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

Trước thành tích của Công an triệt phá, mở rộng và khởi tố 78 người từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý, Thứ trưởng Bộ công an đã gửi Thư khen.
Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý II/2023

Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý II/2023

Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 05 vụ án trong Quý II/2023. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm tron
Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, gia đình ông Trần Văn Hùng, 60 tuổi, ở số 37 Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá, cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Trần Văn Vui (anh trai ông Hùng) hi sinh tháng 12/1972...
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Chủ tịch UBND TP Lào Cai xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Chủ tịch UBND TP Lào Cai xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật

Ngày 27/4/2023, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai có Phiếu chuyển số: 216/VPUBND-NC về chuyển đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Tăng tới UBND TP Lào Cai xem xét giải quyết dứt điểm.
Bị đơn là người cao tuổi cho rằng Quyết định giám đốc thẩm có nhiều dấu hiệu bất cập

Bị đơn là người cao tuổi cho rằng Quyết định giám đốc thẩm có nhiều dấu hiệu bất cập

Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) nhận đơn của người cao tuổi (các bị đơn: Ông Huỳnh Kim Đạt, sinh năm 1961 và bà Huỳnh Phụng, sinh năm 1967) phản ánh Quyết định giám đốc thẩm giải quyết về vụ án: “Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà” 40/1A Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu bất cập.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Huỳnh Hiếu Bi, sinh năm 1955, cựu Bí thư Huyện uỷ Cầu Ngang, thường trú khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, kiến nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét, giải quyết đơn kêu oan.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận được đơn của ông Phan Công Thái, sinh năm 1958, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Nguyên, ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phản ánh về việc những kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chưa được giải quyết dứt điểm.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của các hộ dân (trong đó có nhiều người cao tuổi) sống tại Tòa nhà Sunrise City South, số 23, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh phản ánh, việc Ban Quản trị chung cư có dấu hiệu lạm quyền trong công tác quản trị tòa nhà, không minh bạch tài chính...
Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uy
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng tử của con trai ông; Giấy tờ tùy thân của những người hưởng di sản; Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản…
Chia tài sản tặng, cho khi li hôn

Chia tài sản tặng, cho khi li hôn

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng...
Phiên bản di động