Viết tiếp bài “điêu đứng” vì kết luận thanh tra tại Thanh Hóa: Doanh nghiệp thấm đòn!

Thanh tra doanh nghiệp tư nhân, nhưng Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lại áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng, khiến doanh nghiệp 11 năm nay gặp điêu đứng.    

“Phớt lờ” kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 9/9/2008, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH, để thanh tra dự án đầu tư khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi và dự án đầu tư hạ tầng KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa của Công ty TNHH VLXD và XD Bình Minh (Công ty Bình Minh).

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, việc thanh tra căn cứ vào Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/1/2008 về phê duyệt nhiệm vụ thanh tra năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh và căn cứ vào Công văn số 29/CV-BCĐPCTN ngày 5/9/2008 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, thực tế tại Quyết định 124/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa không hề có hai dự án này. Bên cạnh đó, trong quá trình Công ty Bình Minh triển khai thi công công trình không có đơn thư tố cáo hoặc đơn vị chức năng nào phát hiện có dấu hiệu sai phạm tại hai dự án đổi đất lấy hạ tầng nêu trên.

Khi nhận Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH, Công ty Bình Minh có Văn bản số 89/CV-BM ngày 6/11/2008, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xem xét tính đúng đắn, tính hợp pháp của Quyết định thanh tra nói trên nhưng không được trả lời.

1524 img 6829

Quyết định số 3653/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi 477.425 m2 đất tại xã Đông Hương, TP Thanh Hóa cho Công ty Bình Minh thực hiện khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi.

Ngày 22/1/2009, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH và đưa ra một số kiến nghị, trong đó có đề nghị thu hồi 26.872m2 đất ở tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, với lý do số lượng đất trên nằm ngoài cơ chế đổi đất lấy công trình theo Quyết định số 22/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ Tài chính và kiến nghị giảm trừ khối lượng xây lắp của khu công nghiệp tây Bắc ga 7.6 tỷ đồng.

Ngày 12/2/2009, Công ty Bình Minh đã có Văn bản số 08/CV-2009/BM gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để kiến nghị xem xét lại kết luận Thanh tra số 31.

Ngày 5/11/2009, ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị nghe Thanh tra tỉnh, các ngành các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình xử lý sau kết luận thanh tra đối với các nội dung có liên quan đến hai dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có kết luận:

- Đối với Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi: “việc Thanh tra đề nghị thu hồi 26.872m2 đất đã giao cho nhà đầu tư là đúng quy định… Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư... Vì vậy đề nghị nêu trên được thực hiện theo nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ”.

Việc Thanh tra đề nghị nhà đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước 4,650 tỷ đồng (khoản chênh lệch giá trị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc ga với giá trị đất của Khu đô thị), tỉnh Thanh Hóa mới đưa ra phương án, còn khi thực hiện phải theo Quyết định số 22/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính.

- Đối với dự án KCN Tây Bắc ga: “với những nội dung đã được Thanh tra nêu và đề nghị tại văn bản Kết luận số 31, yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, cùng với UBND TP Thanh Hóa và nhà đầu tư trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, thực tế các quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét lại từng nội dung cụ thể, thống nhất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2009 trên tinh thần thấu tình, đạt lý”.

Như vậy là các kiến nghị tại Kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTH của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chỉ đạo xử lý và thể hiện rõ tại thông báo số 153/TB-UBND ngày 12/11/2009.

Đáng lẽ ra sau khi có Thông báo số 153, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lúc đó phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, nhưng lại “phớt lờ”, không xem xét đến việc giảm trừ 7,6 tỷ đồng giá trị xây lắp của KCN Tây Bắc ga, không hủy bỏ kiến nghị thu hồi 26.872m2 đất của Công ty Bình Minh tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và không báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/11/2009.

Và sau 11 năm, Kết luận số 31/KL-TTTH của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã gây ra nhiều hệ lụy và thiệt hại cho Công ty Bình Minh.

Doanh nghiệp… thấm đòn!

Nhiều chuyên gia về pháp luật cho rằng, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa dựa trên Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2007; căn cứ vào Nghị quyết số 294A của UBTV Quốc hội… để thanh tra một doanh nghiệp tư nhân (không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng) là vi phạm vào Điều 34,35,36 của Luật Thanh tra năm 2004, chưa đúng với các quy định khác của pháp luật về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

1646 img 6828

Sau khi Thanh tra tỉnh kiến nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 8579/UBND-KTTC ngày 30/6/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, tiếp nhận và quản lý quỹ đất hơn 26.000 m2 tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi (mặc cho Công ty Bình Minh gửi đơn khiếu nại), nhưng vẫn bị phớt lờ và không xem xét.

Được biết, dự án hạ tầng KCN Tây Bắc Ga và dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi là hai dự án đầu tư theo cơ chế đổi đất lấy công trình đầu tiên của Tỉnh thanh Hóa. Thế nên nhà đầu tư và chính quyền sở tại đều chưa có kinh nghiệm, khi cơ chế, chính sách còn thiếu và chưa rõ ràng trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Tào Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Bình Minh cho biết, khi dự án mới triển khai được 3 năm và đang thực hiện bình thường thì Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bất ngờ thanh tra với mục đích không rõ ràng và động cơ không trong sáng. Thanh tra tỉnh đã đưa ra kết luận thanh tra không có cơ sở, ngang nhiên cắt giảm giá trị xây lắp của nhà đầu tư mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghiêm trọng hơn, sau khi có Kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị xem xét, chỉ đạo, xử lý các kiến nghị sau thanh tra và ra thông báo công khai (Thông báo số 153/TB-UBND) nhưng Thanh tra tỉnh không thực hiện và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý từ ngày 05/11/2009 và trong văn bản số 1814/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 16/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến với UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định số lượng đất ở của khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi dùng để trả cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc ga phải căn cứ vào các Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 24/5/2004 về phê duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị; Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 21/9/2004 về chấp thuận đầu tư dự án và Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 về điều chỉnh quy hoạch. Theo đó số lượng đất ở dùng để đổi cho nhà đầu tư phải là 198.800m2 hoặc là 220.000m2, chứ không thể căn cứ vào Công văn số 1911/CV-UBND.

Ngày 20/3/2020 (sau 11 năm), Thanh tra tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý, thu hồi 26.872m2 đất của Công ty Bình Minh tại dự án Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi. Hành động trên đã đi ngược lại ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2009, làm trái với ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, vi phạm Quyết định số 22/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ Tài chính, làm cản trở công tác quyết toán dự án KCN Tây Bắc ga và Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi. Tiếp tục gây thiệt hại cho Công ty Bình Minh và làm chậm tiến độ hoàn thành dự án – ông Tào Quốc Tuấn bức xúc.

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ rồi phát cho người dân và chiếm đoạt 1 lượng lớn số hàng nên đã bị tố cáo và dính vòng lao lý
Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?

Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?

Năm 2013, bằng những Thông báo, UBND phường Phú Thượng và UBND quận Tây Hồ vẫn tiến hành cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa, tài sản… khiến cho hơn 20 hộ dân và hàng trăm nhân khẩu tại tổ 1, cụm 1 phường Phú Thượng lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.
Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tại Bình Dương, Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) được biết đến là một doanh nghiệp doanh nghiệp bất động sản lớn, nhưng cũng đầy tai tiếng. Điển hình như việc huy động vốn trái phép, sai phạm tại dự án KCN Hoà Lân, KCN Phú Tân... Tuy nhiên những vi phạm này cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm?
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Đình Thư nhiều có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…
Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…

Tin khác

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?
Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình
Vụ việc đã kéo quá dài, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn viện dẫn nhiều lí do để chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân. Đó là trường hợp đối với bà Hồ Thị Từ Loan, 61 tuổi, ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Gần đây UBND TP Nha Trang tiếp tục ra Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ cho bà Loan, vì còn vướng Quyết định (QĐ) 8226 ngày 28/11/2016 của UBND TP Nha Trang và QĐ198 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?
Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát là chủ trương và quyết tâm của Đảng, Chính phủ. Các cơ quan chức năng phải thực hiện quyết liệt, thì công cuộc chống tham nhũng, thất thoát mới đi vào thực chất.

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?
Một vụ kiện, khá là đơn giản, nhưng 2 cấp tòa tại Lâm Đồng hết “câu giờ”, trả đơn đến đình chỉ, gọi lên gọi xuống rồi mới "xử”nhưng lại thiếu “xét"; khiến Viện KSND cùng cấp phải ra kháng nghị!

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?
Vụ tranh chấp đất đai giữa ông Trương Cơ và ông Huỳnh Lạc, ở xã, nay là phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh diễn ra đã gần 30 năm nay.
Xem thêm
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động