Để việc từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ

Từ chức là phạm trù văn hóa chính trị phổ biến, một trong những nét văn hóa cơ bản gắn với trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi công chức tại các quốc gia phát triển. Văn hóa từ chức thể hiện lòng tự trọng, trách nhiệm của người đang nắm giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo đối với sự nghiệp chung.
Để việc từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 9/12/2021. (Ảnh minh họa: Hải Nguyên)

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới là phải "xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ". Ðảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế, cụ thể hóa quy định về việc từ chức của cán bộ, mới đây nhất là Quy định số 41-QÐ/TW, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, theo đó "từ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp thuận".

Kết quả và những hạn chế

Theo số liệu của Ban Tổ chức Trung ương, từ năm 2009 đến năm 2019, cả nước có 2.268 trường hợp từ chức, chủ yếu ở các địa phương.

Trong số này có 696 cán bộ xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý (tỷ lệ 30,68%, cụ thể gồm 37 cán bộ các cơ quan Trung ương, 48 cán bộ cấp tỉnh, 186 cán bộ cấp huyện và 425 cán bộ cấp xã). Có 755 cán bộ xin từ chức do nhận thấy hạn chế về năng lực hoặc sức khỏe (tỷ lệ 33,28%, trong đó có 299 cán bộ ở các cơ quan Trung ương, 119 cán bộ cấp tỉnh, 127 cán bộ cấp huyện và 210 cán bộ cấp xã). Có 124 cán bộ xin từ chức do nhận thấy không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; do sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của cấp dưới có liên quan trách nhiệm của mình (tỷ lệ 5,46%, trong đó có tám cán bộ ở các cơ quan Trung ương, 46 cán bộ cấp tỉnh, 14 cán bộ cấp huyện, 56 cán bộ cấp xã). Có 693 cán bộ xin từ chức vì lý do cá nhân khác (tỷ lệ 30,55%, trong đó có 138 cán bộ ở các cơ quan Trung ương, 137 cán bộ cấp tỉnh, 123 cán bộ cấp huyện và 295 cán bộ cấp xã).

Kết quả này thể hiện nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về việc tự nguyện từ chức ngày càng được nâng cao, góp phần làm tốt công tác điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời thay thế cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, lý do thực tế để cán bộ xin từ chức chủ yếu là lý do khách quan. Số cán bộ từ chức do nhận thấy hạn chế về năng lực, sức khỏe hay không còn uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao chưa nhiều. Số lượng cán bộ từ chức rất ít và chủ yếu là cán bộ ở các địa phương.

Mặc dù đã có các quy định liên quan đến việc từ chức của cán bộ, nhưng trong thực tế, việc triển khai còn một số hạn chế, khó khăn. Ðó là, việc tổ chức thực hiện chưa thống nhất, đồng bộ, vẫn có địa phương, đơn vị bị động, lúng túng trước các vấn đề phát sinh. Một số trường hợp cán bộ tự nguyện từ chức nhưng chậm được giải quyết, quy trình thủ tục rườm rà, thiếu cụ thể và chặt chẽ. Tinh thần tự giác kiểm điểm bản thân và tự nguyện "từ chức" của cán bộ vì lợi ích chung chưa có nhiều. Việc kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ còn nể nang dẫn đến việc thiếu căn cứ để đề xuất thực hiện miễn nhiệm hoặc cho cán bộ từ chức. Người đứng đầu cấp ủy và cơ quan thường có tâm lý né tránh, chưa quyết tâm vận động, thuyết phục cán bộ thôi giữ chức vụ hoặc từ chức vì lợi ích chung, nhất là những trường hợp do năng lực hạn chế hoặc không đủ uy tín để lãnh đạo, quản lý hoặc có sai phạm, khuyết điểm.

Hiện nay, nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ, đảng viên về việc từ chức còn hạn chế. Không ít cán bộ có quan điểm tiêu cực, tâm lý lo lắng, nặng nề về từ chức hoặc do sức ép từ dư luận, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp dẫn đến không dám từ chức. Một số trường hợp thiếu nhận thức về phần lỗi của mình hoặc cho rằng lỗi đó do tập thể, do cơ chế. Mặt khác, tiêu chí, quy trình, cơ chế đánh giá cán bộ chưa hiệu quả, còn tình trạng đánh giá theo cảm tính, dẫn đến thiếu cơ sở rõ ràng để giải quyết việc từ chức. Việc giải quyết các trường hợp "từ chức" còn có tình trạng nể nang, ngại va chạm, để cán bộ giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ, sau đó không bổ nhiệm lại hoặc không giới thiệu ứng cử; hoặc điều động, bổ nhiệm sang giữ chức vụ khác tương đương hoặc thấp hơn.

Cần những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ

Văn hóa từ chức khi trở thành một vấn đề bình thường trong công tác cán bộ sẽ bảo đảm đội ngũ cán bộ ngày càng có chất lượng, góp phần ổn định và phát triển, đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn và giải quyết tốt các yêu cầu đặt ra. Cùng với các quy định cụ thể về từ chức, cần triển khai các nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng; bổ sung, hoàn thiện thể chế; các giải pháp về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác cán bộ.

Tăng cường quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Ðẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao danh dự, lòng tự trọng, hình thành ý thức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao trách nhiệm, tinh thần, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để bản thân mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nhận thức rằng chức vụ không phải là có quyền lực và quyền lợi, mà cao hơn là chức vụ đi liền với trách nhiệm, tinh thần, thái độ cống hiến, hy sinh, vì sự nghiệp chung. Ðẩy mạnh tuyên truyền trong xã hội về văn hóa từ chức, khuyến khích sự tự nguyện từ chức và đánh giá cao những người có dũng khí, tự trọng, biết tự nguyện từ chức, định hướng dư luận xã hội có quan điểm, thái độ tích cực đối với những người tự nguyện từ chức, để vấn đề "từ chức" trở thành vấn đề tự nhiên, bình thường.

Cần hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ, trong đó có việc từ chức của cán bộ, cụ thể, rõ ràng, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành, giữa Trung ương với địa phương. Xây dựng hệ thống các văn bản quy định rõ tiêu chuẩn, trách nhiệm, thẩm quyền của từng vị trí, nhất là đối với vị trí lãnh đạo, quản lý làm cơ sở để đánh giá, theo dõi và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Tuân thủ nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc, quy định của Ðảng, pháp luật Nhà nước; cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, nhất là người đứng đầu, kết hợp vừa pháp lý và đạo lý, kiên quyết, kịp thời xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ, không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm. Ðổi mới công tác đánh giá cán bộ theo định kỳ và trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và có sự so sánh với các chức danh tương đương; gắn việc đánh giá tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ. Nêu cao ý thức trách nhiệm tự phê bình và phê bình trong công tác tổ chức cán bộ, khắc phục việc nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng để đả kích, nói xấu hoặc thực hiện ý đồ cá nhân. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý cán bộ theo hướng công khai, minh bạch và giải trình theo quy định khi có yêu cầu.

TS PHAN THĂNG AN

Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương,

Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật cảnh cáo, cách chức 6 quân nhân Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật cảnh cáo, cách chức 6 quân nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 quân nhân vi phạm thuộc Đảng ...

Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết ...

Theo Báo Nhân Dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phòng tránh cận thị cho học sinh

Phòng tránh cận thị cho học sinh

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, cận thị hiện đang là một bệnh phổ biến đáng lo ngại trong học sinh ở nước ta. Khám mắt cho 1.000 học sinh thì khoảng 400 em bị cận thị, nhiều em cận thị nặng 5 đến 6 điốp trở lên. Hầu hết đều mắc bệnh trong quá trình học tập. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do trong lớp học ở trường thiếu ánh sáng và một phần tại gia đình.
Nhà ở xã hội, khát vọng của công nhân, người thu nhập thấp

Nhà ở xã hội, khát vọng của công nhân, người thu nhập thấp

Hàng chục năm qua, với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước trong điều kiện hạn hẹp nguồn lực; thể chế, cơ chế chưa đầy đủ, chính sách ưu đãi không hấp dẫn nên việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp và sinh viên chưa nhiều. Theo Bộ xây dựng tính đến đầu tháng 8/2022 mới xây được 7,8 triệu m2 (tương đương khoảng 156.000 căn hộ) so với nhu cầu thì vẫn như muối bỏ bể
Một cuộc hội thảo chất lượng về công tác Hội

Một cuộc hội thảo chất lượng về công tác Hội

Trong đời sống xã hội, để làm sáng tỏ một vấn đề nào đó về lí luận hoặc thực tiễn thì các tổ chức, cơ quan, đơn vị thường tổ chức các cuộc hội thảo. Đối với Hội NCT, hội thảo nếu làm tốt thì có thể trở thành “hội nghị Diên Hồng” để NCT hiến kế cho tổ chức Hội…
Lòng hiếu thảo của người Huế

Lòng hiếu thảo của người Huế

Cùng với văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất Cố đô như hiếu học, hiếu khách,… hiếu đạo luôn được người Huế trân trọng giữ gìn.
Xin đừng là “anh hùng bàn phím”!

Xin đừng là “anh hùng bàn phím”!

Thời đại công nghệ thông tin hiện nay người ta rất dễ dàng tiếp cận mạng xã hội. Một danh từ mới được giới trẻ nói về những người võ đoán (ý kiến chủ quan, không căn cứ), thích phê phán, nhận xét người khác bất kể lạ hay quen một cách “vô tội vạ” là - “anh hùng bàn phím”.

Tin khác

Khi về già nên ở với ai?

Khi về già nên ở với ai?
Sức khỏe của người già thường được ví như “ngọn nến trước gió”, chính vì vậy họ rất cần quan tâm, trợ giúp từ cộng đồng, mà trước hết từ con cái và người thân trong gia đình.

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ
Qua nghiên cứu nguồn gốc ra đời nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ có thể nói, cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu khẳng định chính xác thời điểm ra đời, chỉ biết ĐCTT đã có mặt trên vùng đất Nam Bộ từ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX…

“Loạn hoa hậu”

“Loạn hoa hậu”
Mỗi năm, ở nước ta có hàng chục cuộc thi sắc đẹp được tổ chức. Mỗi cuộc thi có một tiêu chí riêng, chọn người xứng đáng cho ngôi vị cao nhất, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời chọn gương mặt xuất sắc tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Gánh trên vai sứ mệnh cao cả trên nhưng xem ra nhiều cuộc thi Hoa hậu chưa thực sự xứng tầm.

Làm gì khi con trẻ bị áp lực, căng thẳng

Làm gì khi con trẻ bị áp lực, căng thẳng
Những vấn đề ở trường học và đời sống xã hội, nhiều khi tạo ra áp lực làm cho con trẻ cảm thấy không thể chống chọi được. Có lúc các bậc phụ huynh không thể bảo vệ con trẻ khỏi áp lực, căng thẳng. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, các phụ huynh có thể áp dụng các giải pháp sau để giúp con trẻ phát triển lành mạnh và đối phó với sự căng thẳng.

Những khó khăn trong công tác người cao tuổi và giải pháp khắc phục

Những khó khăn trong công tác người cao tuổi và giải pháp khắc phục
Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT huyện Phú Lộc đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác NCT và hoạt động Hội NCT trên địa bàn. Đây không chỉ là thực trạng chung của Hội NCT các cấp trong tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn là vấn đề mà nhiều địa phương khác trong cả nước đang gặp phải.

Toạ đàm “​Tài chính mở và thị trường vốn cho khởi nghiệp sáng tạo”

Toạ đàm “​Tài chính mở và thị trường vốn cho khởi nghiệp sáng tạo”
Ngày 15/7, Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “​Tài chính mở và thị trường vốn cho khởi nghiệp sáng tạo - Lễ ra mắt Open Finnovation và công bố đối tác đồng hành chiến lược của Finnovation 2022”.
Xem thêm
Phiên bản di động