Về thông tin phản hồi của UBND TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Không hiểu luật, hay cố tình không hiểu?

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/9/2019, Báo Người cao tuổi có bài: “Tiếp vụ phá dỡ nhà chung cư ở TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Lộ ý đồ phân lô bán nền, nhiều hộ dân đang xây nhà không phép”. Ngày 30/9/2019, UBND TP Sông Công có Văn bản số 1827/UBND-VP gửi các cơ quan chức năng và Tổng biên tập Báo Người cao tuổi. Thực hiện trách nhiệm giải trình, ngày 28/10/2019, Báo Người cao tuổi có Văn bản giải trình số 205/CV-BNCT. Ngày 12/11/2019, Báo Người cao tuổi nhận được Văn bản số 2198/UBND kí ngày 8/11/2019 của UBND TP Sông Công, phản hồi thông tin giải trình của Báo Người cao tuổi. Căn cứ Điều 43 Luật Báo chí năm 2016, Báo Người cao tuổi trích đăng thông tin phản hồi, đồng thời có ý kiến trao đổi lại cho rõ…

Nội dung phản hồi của UBND TP Sông Công

Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND TP Sông Công, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè, TP Sông Công được lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, chứ không căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai năm 2013…

Vì vậy, Báo Người cao tuổi phản ánh Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND TP Sông Công… vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 là không đúng.

Ngày 2/10/2016, UBND TP Sông Công tổ chức lấy ý kiến, về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè, TP Sông Công tại UBND phường Mỏ Chè, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường Mỏ Chè và phường Thắng Lợi; Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể thuộc các tổ dân phố 7, 8 phường Mỏ Chè, tổ dân phố 2, 3, 4 phường Thắng Lợi và đại diện các hộ dân có đất, tài sản thuộc khu vực lập đề án quy hoạch.

Tổng số 26 phiếu phát ra (trong đó có 12 hộ đang ở nhà tập thể, 8 hộ có đất nông nghiệp, 5 hộ có đất ở và đất khác), kết quả 20 phiếu đồng ý, 5 phiếu có ý kiến khác, 1 phiếu không đồng ý. Các phiếu ý kiến này đã được tiếp thu, giải trình tại Văn bản số 156/VB-VQH ngày 3/10/2016 của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Ngày 26/12/2016, UBND TP Sông Công đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè, TP Sông Công.

Văn bản phản hồi của UBND TP Sông Công
Văn bản phản hồi của UBND TP Sông Công

Như vậy, Báo Người cao tuổi cho rằng Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND TP Sông Công không thông báo cho người dân trong khu vực là không đúng.

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và Khoản 3, Điều 7 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên, ban hành quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lí quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, quy định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng của UBND cấp huyện…

Trên cơ sở kết quả phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè, TP Sông Công của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 1931/SXD-QLKTQH ngày 1/9/2016, UBND TP Sông Công đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 19/10/2016…

Trên cơ sở kết quả phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè, TP Sông Công của Sở Xây dựng… tại Văn bản số 2311/SXD-QLKTQH ngày 18/10/2016, UBND TP Sông Công đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 19/10/2016…

Như vậy, việc Báo Người cao tuổi phản ánh UBND TP Sông Công phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè trái thẩm quyền là không đúng.

Tại mục 1, Điều 1 Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND TP Sông Công, phê duyệt tên đồ án là: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè, TP Sông Công.

Như vậy, việc Báo Người cao tuổi phản ánh việc UBND TP Sông Công ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND có tiêu đề là “Đề án chỉnh trang đô thị” là không đúng.

Tại mục 5, Điều 1 Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND TP Sông Công, có nêu cụm từ: “là đồ án quy hoạch chỉnh trang đô thị”, được hiểu là: Khu vực định hướng sẽ xây dựng mới, tạo không gian mĩ quan cho đô thị và tạo môi trường tốt hơn, hợp lí và hài hòa không gian kiến trúc, cảnh quan xung quanh, đồng thời phù hợp với sự phát triển theo hướng xây dựng TP Sông Công là đô thị loại II.

Báo Người cao tuổi trích dẫn điểm c, Khoản 9, Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP… là áp dụng cho dự án cải tạo chỉnh trang Khu đô thị, khác với tính chất và nội dung Quyết định số 2521/QĐ-UBND… của UBND TP Sông Công.

Các hộ dân xây dựng tại Khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè… thuộc trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng, theo quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 69 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Văn bản số 1264/BXD-HĐXD ngày 10/6/2015 của Bộ Xây dựng trả lời thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng…

Quy hoạch 1/500 theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND trên cơ sở quỹ đất do phá các nhà chung cư 4 tầng
Quy hoạch 1/500 theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND trên cơ sở quỹ đất do phá các nhà chung cư 4 tầng

Nội dung trao đổi của Báo Người cao tuổi

UBND TP Sông Công khẳng định, chỉ căn cứ quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, chứ không căn cứ Khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, để nói rằng không có vi phạm. Nói như vậy là sai, vì ở đây quy hoạch có việc sử dụng đất (phân lô bán nền “trên cơ sở quỹ đất phá bỏ các khu nhà tập thể…” – mục 5, Điều 1 Quyết định số 2521/QĐ-UBND), nên bắt buộc phải căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai. Điều 1 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, về phạm vi điều chỉnh của luật ghi rất rõ: “Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị… theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt”. Do đó, việc UBND TP Sông Công chỉ căn cứ Luật này mà không căn cứ Khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, là trái pháp luật về đất đai.

UBND TP Sông Công cho biết, đã tổ chức họp lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án… Thành phần tham dự khá đông đủ, trong đó có Bí thư và Tổ trưởng các tổ dân phố: 7, 8 phường Mỏ Chè, các tổ dân phố: 2, 3, 4 phường Thắng Lợi. Thế nhưng, ông Hà Văn Biên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3 phường Thắng Lợi không hề biết việc này!? UBND TP Sông Công cũng cho biết, trong đó có 12 hộ đang ở nhà tập thể, vậy họ là những ai, có được các hộ dân ủy quyền để thông qua nhiệm vụ và đồ án không? Khoản 4, Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 quy định: “Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ… trước khi quyết định phê duyệt”. Khoản 2, Điều 21 Luật này có quy định rất cụ thể: “Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư… được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Vậy, UBND TP Sông Công đã làm đúng các quy định này chưa, mà người dân không hề được biết về quy hoạch?

Các hộ dân trình bày sự việc với phóng viên Báo Người cao tuổi
Các hộ dân trình bày sự việc với phóng viên Báo Người cao tuổi

Tại Văn bản số 2198/UBND-QLĐT ngày 8/11/2019, phần trên UBND TP Sông Công cho biết chỉ căn cứ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị… nhưng phần dưới lại khẳng định là “Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư tổ 7, tổ 8 phường Mỏ Chè…”. Như vậy, rõ ràng là quy hoạch có yếu tố sử dụng đất, bắt buộc phải căn cứ quy định của pháp luật về đất đai. UBND TP Sông Công không đếm xỉa gì đến Luật Đất đai khi ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND, là trái pháp luật nghiêm trọng.

Báo Người cao tuổi khẳng định, khu vực này không hề có dự án nào, mà việc phân lô bán nền chỉ dựa vào việc phá dỡ các nhà chung cư 4 tầng, đẩy mấy trăm hộ dân ra đường, nhiều nhà hiện phải đi vay lãi ngoài để lấy tiền mua các suất đất tái định cư, cuộc sống vô cùng khó khăn. UBND TP Sông Công giải thích các hộ đang xây dựng nhà không phép, thuộc diện miễn cấp giấy phép xây dựng, theo điểm e, khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 là không đúng, vì điều luật này quy định chỉ áp dụng cho những trường hợp thuộc dự án phát triển đô thị… trong khi khu vực này không hề có dự án nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Báo Người cao tuổi đề nghị, UBND TP Sông Công nên dũng cảm nhận sai để sửa, chứ không nên cố tình giải thích, càng giải thích càng sai.

Báo Người cao tuổi

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

“Kính đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực, để tôi có thể yêu cầu trưng cầu giám định chữ viết, chữ kí, ở tài liệu chữ viết, chữ kí của tôi trong các giấy vay tiền viết tay”. Đó là nguyện vọng của cụ Lê Thị Tiền, 80 tuổi, bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”…
TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi

Ngày 26/4/2024, TAND TP Hải Phòng có Thông báo số: 66/2024/TLST-HC về việc thụ lí khiếu kiện hành chính giữa nguyên đơn là gia đình Nguyễn Văn Nhập (ông Nguyễn Văn Dinh, con trai ông Nhập là đại diện) và bị đơn là Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) TP Hải Phòng…
Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực

Thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, bà Tráng Sỉu Dín, 74 tuổi, ở thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lí nghiêm việc ông Nguyễn Văn Thiệu, quân nhân Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đánh con trai bà là anh Lồ Min Hoà...
Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất

Ông Tô Hải Đăng, 77 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vừa có đơn khởi kiện Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Chương Mỹ thuộc Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy ra TAND huyện Chương Mỹ, với yêu cầu Tòa xét xử công nhận gia đình ông được sử dụng hợp pháp 56,8m2 đất tại số 22 tổ dân phố Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn...
Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất

Ngày 10/5/2024, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định số: 3937/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cưỡng chế để tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có nhiều hộ người cao tuổi) sử dụng đất tại phường Rạch Dừa để thực hiện Dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân có đất thuộc Dự án đều ký “đơn kêu cứu khẩn cấp tập thể”, với nội dung chưa đồng thuận thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất số 1229/TB-UBND, ngày 10/5/2024 của UBND TP Vũng Tàu.

Tin khác

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án
Bà Trương Thị Cam, 65 tuổi, ở tổ 13, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phản ánh về việc thu hồi đất đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp không đúng quy định, để xây dựng công trình thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ và đường dây đấu nối, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm
Bà Nguyễn Thị Hiền, 65 tuổi, ở số 71, xóm Ba Toa, khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phản ánh bản án của Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa rõ ràng, khách quan và việc cưỡng chế thi hành án không bảo đảm quy định dẫn đến bị mất quyền lợi, nhiều năm nay chưa được các cơ quan tổ chức xem xét, giải quyết triệt để…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân
Nhiều hộ dân (trong đó có người cao tuổi) ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh có đơn gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc UBND xã Hải Bối chưa xác minh và làm rõ nguồn gốc đất của người dân ở xóm 3, thôn Cổ Điển nhưng đã yêu cầu người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng, thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom chân đê từ ven đê xóm 1 thôn Cổ Điển đến gầm cầu Thăng Long...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử
Ông Bùi Tiến Dũng, 62 tuổi, và ông Bùi Tiến Cường, 60 tuổi là bị đơn trong vụ án dân sự chia thừa kê căn nhà 61B Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mặc dù vụ việc tranh chấp đến nay đã 16 năm, trải qua nhiều phiên tòa và nhiều bản án, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của người cao tuổi về việc vụ tai nạn giao thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Không còn phù hợp với định hướng quy hoạch của TP Hạ Long và chậm tiến độ

Không còn phù hợp với định hướng quy hoạch của TP Hạ Long và chậm tiến độ
Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Phạm Thị Hương, ở tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, có đơn kiến nghị việc Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 thì Dự án “Cảng cạn tổng hợp và bãi chứa Container” tại Khu công nghiệp Cái Lân của Công ty TNHH Vận tải nhiên liệu Sài Gòn không còn phù hợp với định hướng phát triển của TP Hạ Long, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét để bảo đảm quyền lợi cho người dân…

Nguyện vọng của người cao tuổi gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội

Nguyện vọng của người cao tuổi gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Hướng, 61 tuổi, ở phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp chia thừa kế, Chia tài sản chung” cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự do Tòa cấp phúc thẩm chưa xem xét nhiều tình tiết mới, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình…

Bị đơn kiến nghị TAND Tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Bị đơn kiến nghị TAND Tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm
Ông Đặng Như Kiến, 63 tuổi, ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)” cho rằng, trong khi xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm chưa xem xét khách quan nhiều tình tiết, nên kiến nghị TAND Tối cao xem xét, giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm...

Thấy gì từ việc TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị tái thẩm của người cao tuổi?

Thấy gì từ việc TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị tái thẩm của người cao tuổi?
Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Lô Chiu Hồng, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điều dưỡng du lịch Vũng Tàu (Công ty Medicoast), tiếp tục có “Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm”, gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao với lí do: Nhiều nội dung của vụ án chưa được xem xét, giải quyết, có nhiều tình tiết mới...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lê Thị Hạnh, 63 tuổi và 5 hộ dân cùng ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phản ánh việc chính quyền địa phương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Thanh Hái chồng lấn lên đất khai hoang của bà Hạnh và 5 hộ dân nhưng không được các cấp Toà án xem xét khi xét xử.

UBND phường Đại Mỗ thông tin về đơn thư của người dân

UBND phường Đại Mỗ thông tin về đơn thư của người dân
Liên quan đến các nội dung đơn thư của người dân tố cáo về những sai phạm xảy ra trên địa bàn. Mới đây, đại diện UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã thông tin về các vụ việc…

Người cao tuổi đề nghị giám đốc thẩm bản án vì dấu hiệu bỏ lọt đương sự!

Người cao tuổi đề nghị giám đốc thẩm bản án vì dấu hiệu bỏ lọt đương sự!
Ngày 30/9/2022, TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất”. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thé; bị đơn: Bà Huỳnh Bảo Trân; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (NCQL&NVLQ): Văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành, ông Thái Hùng Cường, bà Trần Thị Loan, bà Trác Thị Kim Phượng, bà Võ Thị Kim Thắm và Chi Cục THADS quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện có dấu hiệu bỏ sót NCQL&NVLQ của vụ án; đó là cơ sở để bà Trác Thị Kim Phượng, 70 tuổi đề nghị Toà án cấp trên xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số: 214/2022/DS-ST ngày 30/9/2022 của TAND quận Ninh Kiều…
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động