Vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, xấu độc trên mạng xã hội

Thời gian qua, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Báo chí cách mạng Việt Nam luôn ở tuyến đầu đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động. Mỗi tờ báo, mỗi người làm báo cách mạng đã phát huy thế mạnh nổi trội và ngày càng xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân.
Những chiêu trò bịa đặt, xuyên tạc của các phần tử thù địch trên mạng xã hội

Các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt, đặc biệt là chúng lợi dụng internet, mạng xã hội đưa những ý kiến trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sai tình hình thực tiễn cách mạng, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam.

Chúng thiết lập các trang website, blog, Facebook, YouTube, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”… phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc để chống phá; đăng tải thông tin thật giả lẫn lộn để đả kích, phủ nhận truyền thống cách mạng, thành tựu đổi mới của Việt Nam. Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, lôi kéo, tập hợp dư luận, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Chuyển hóa các bài viết có sẵn thành thể thơ hoặc bài hát phát trên các kênh âm nhạc trực tuyến làm công cụ tuyên truyền, chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, xấu độc trên mạng xã hội

Đặc biệt, các phần tử xấu, cơ hội chính trị điên cuồng chống phá, không từ một thủ đoạn nào, từ xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi nhọ nhân cách và phẩm giá, đến đánh giá phiến diện, sai trái; tìm mọi cách “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh, bài bác, hòng phủ nhận tư tưởng của Người, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Các thế lực chống đối còn ra sức rêu rao: “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là điều kiện cần thiết để thực thi dân chủ ở Việt Nam”. Thực chất đây là những luận điệu phản động, sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta gần đây diễn ra rất kiên quyết, mạnh mẽ, “Sai phạm đến đâu thì xử lí đến đó và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kì cá nhân nào” được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Tuy nhiên, các thế lực phản động, những kẻ đội lốt “dân chủ” bóp méo rằng, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng chỉ là sự “thanh lọc” trong nội bộ chứ không phải vì mục đích phục vụ sự phát triển của đất nước; chúng còn vu cáo, tham nhũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, thể chế một đảng không thể chống được tham nhũng... Chúng lợi dụng việc xử lí kỉ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng mà thổi phồng, “vơ đũa cả nắm”... Thực chất đây là kiểu quy chụp, chúng đưa những thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm lái dư luận sang chiều hướng tiêu cực, hòng làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tự bịa đặt, suy diễn, kích động làm “nóng” tình hình; bày ra âm mưu cực kì tinh vi, xảo quyệt hòng thúc đẩy nhanh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các thông tin do các phần tử xấu nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn tốt xấu, thật giả, khó nhận diện, trở nên cực kì nguy hiểm.

Những thông tin như vậy trước hết các thế lực phản động kích động sự hiếu kì của đông đảo người dân, đồng thời tạo sự mâu thuẫn, đấu đá nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Báo chí linh hoạt, chủ động trong đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Nhận thức rõ tác động tiêu cực của những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với công tác tư tưởng, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lí, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Báo chí cách mạng Việt Nam đã tỏ rõ vai trò là vũ khí sắc bén, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”(1), “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy.

Trong tình hình mới, báo chí đảm nhận sứ mệnh đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các tổ chức, phần tử phản động. Báo chí với vai trò xung kích, đi đầu đã quan tâm đầu tư công sức, trí tuệ, tổ chức bài bản, khoa học, hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; trở thành công cụ, phương tiện để tuyên truyền, đấu tranh phản bác kịp thời và huy động các tầng lớp Nhân dân tham gia phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bằng sự tương tác đa chiều với bạn đọc; thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức đấu tranh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Báo chí đã mở các chuyên mục “Xây dựng Đảng”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Vấn đề - Sự kiện”, “Thực tiễn - Kinh nghiệm”,… Các chuyên mục này giới thiệu các bài phân tích, bình luận, bài viết có chất lượng chuyên sâu, đấu tranh phê phán các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, quan điểm sai trái của các tổ chức, phần tử cơ hội; phản bác những lời nói, hành động thiếu thiện chí, hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với quần chúng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phản bác sự vu cáo về việc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, chủ quyền, dân tộc, tôn giáo,…

Đồng thời, báo chí thông tin, tuyên truyền những điểm mới, tính ưu việt của chủ trương, chính sách của Đảng, những thành tựu đổi mới khởi sắc của đất nước sau 37 năm, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến…; báo chí đã bảo đảm tính định hướng thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến đông đảo bạn đọc và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Giải pháp đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, thù địch trong tình hình mới

Để nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên internet, mạng xã hội, các cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cách mạng cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường tính Đảng của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lí, điều hành của cơ quan chủ quản đối với báo chí, hoạt động báo chí về đấu tranh phản bác luận điệu sai trái trên không gian mạng theo định hướng, chỉ đạo thống nhất. Mỗi tờ báo phải xây dựng lực lượng, hệ thống, kế hoạch tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin, tác phẩm, bài viết phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền Việt Nam.

Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, tuyên truyền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc cho đội ngũ làm báo cách mạng.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ làm báo cách mạng thấy rõ “tính hai mặt” của mạng xã hội, hiểu biết đầy đủ những thủ đoạn hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch; mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh là vấn đề hết sức quan trọng. Đây là cơ sở của hành động, định hướng hành động, có nhận thức đúng mới có trách nhiệm cao và hoạt động hữu hiệu.

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quần chúng Nhân dân; định hướng thông tin chính xác, kịp thời nhằm tạo khả năng “miễn dịch”, “tự đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu “diễn biến hòa bình”, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, kích động, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái.

Đổi mới nội dung tuyên truyền đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... trên báo chí, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng hệ giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ một cách thiết thực, sâu rộng, có tính thuyết phục cao, qua đó nâng cao khả năng đề kháng và phản bác của người dân trước những thông tin sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền; lựa chọn đúng nội dung và luôn có những thông tin mới trong tuyên truyền. Phải hướng mạnh về cơ sở, tăng cường thông tin đối ngoại; tiến hành điều tra dư luận xã hội để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của kẻ địch.

Bốn là, duy trì thường xuyên và có hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền trong lực lượng báo chí.

Cần phát huy hiệu quả lợi thế từ công tác tuyên truyền, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; chủ động thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính định hướng nhằm giải quyết hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp; thường xuyên rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các đối tượng viết bài xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta trên những trang mạng này và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời.

Năm là, báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động; có chiến lược chuyển đổi số ở tầm vĩ mô và trong từng cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới. Tận dụng quá trình số hóa để có những sản phẩm báo chí chất lượng, với độ tin cậy cao, lan tỏa và chiếm ưu thế trên không gian mạng, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Đội ngũ những người làm báo cách mạng cần cảnh giác với thông tin trên các trang mạng xã hội, phải tỉnh táo, sáng suốt nhận biết thông tin nào là đúng, chính xác, thông tin nào là giả, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tránh bị các thế lực thù địch sử dụng để lôi kéo, kích động người dân hướng theo ý đồ xấu, độc của chúng. Phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 10, tr. 616

Nguyễn Thanh Hoàng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Linh thiêng cội nguồn

Linh thiêng cội nguồn

Thắp hương là một nghi lễ truyền thống lâu đời ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nghi lễ này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về yếu tố tâm linh, văn hóa và phong tục tập quán, phổ biến trong một số sự kiện tôn giáo, văn hóa, cúng bái, cầu nguyện, tưởng niệm,...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, chống mọi quan điểm tư tưởng thù địch và những biểu hiện cơ hội, sai trái hiện nay có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đảng đã đưa đất nước đến với mùa Xuân phồn vinh, hạnh phúc

Đảng đã đưa đất nước đến với mùa Xuân phồn vinh, hạnh phúc

Mùa Xuân khởi đầu một năm mới, muôn hoa nở rộ đủ sắc màu, mát mẻ; mùa trẻ hoá, đổi mới, bật dậy tuổi thanh xuân; những đàn chim én lượn cao vút trên bầu trời xanh mang thông điệp sức sống mới của vạn vật. Trục quay trái đất nghiêng dần về phía mặt trời, các giờ được chiếu sáng tăng dần lên chan hoà, lan toả muôn nơi, khiến cho tiết trời ấm áp. Cây nảy lộc đâm chồi.
Chuyện về người gánh hành lí trong bức tranh “Bác Hồ về nước”

Chuyện về người gánh hành lí trong bức tranh “Bác Hồ về nước”

Sáng sớm 28/1/1941 (tức mồng 2 Tết Tân Tỵ), Bác Hồ cùng 5 chiến sĩ dẫn đường và tháp tùng khởi hành trở về Tổ quốc.
Mừng Xuân, vững tin vào Đảng quang vinh!

Mừng Xuân, vững tin vào Đảng quang vinh!

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự nghiệp phát triển của dân tộc ta.

Tin khác

Đạo hiếu - Nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt

Đạo hiếu - Nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt
Tết đến Xuân về, bất kể là ai, hễ cứ đến ngày Tết là lòng khôn nguôi nhớ quê, tràn ngập kí ức về quê, mong được cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên, gửi tấm lòng qua khói hương thơm ngát.

Bác Hồ về nước chuẩn bị cho việc giành độc lập

Bác Hồ về nước chuẩn bị cho việc giành độc lập
Ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Tân Tỵ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Ngay khi về nước, Người đã lãnh đạo Đảng ta chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng để giành độc lập cho dân tộc.

Chuyện về thương hiệu và gia tăng giá trị thương hiệu

Chuyện về thương hiệu và gia tăng giá trị thương hiệu
Một vùng đất bán sơn địa, phù sa màu mỡ, khí hậu thích hợp, cùng với bàn tay và ý chí của những người nông dân, củ hành, củ tỏi đã vươn xa, trở thành niềm tự hào của Kinh Môn, của cả xứ Đông - Hải Dương. Với nghề nông truyền thống, bà con nơi đây từng bước khá giả lên nhờ tính chuyên cần để có những vụ mùa bội thu, giá cao nhờ chất lượng được chăm chút từng khâu vun trồng…

Văn hóa liêm chính xưa và nay

Văn hóa liêm chính xưa và nay
Văn hóa liêm chính là một bộ phận của văn hóa công vụ, là đặc trưng quan trọng của văn hóa chính trị.

Nông nghiệp sinh ra... Tết

Nông nghiệp sinh ra... Tết
Do nhu cầu canh tác nông nghiệp, người Việt cổ đã “phân chia” thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau và ứng với mỗi tiết này có một thời khắc “giao thời”. Trong đó, quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kì canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên đán. Sau này, được biết đến là Tết Nguyên đán, tức là Tết của người Việt…

Thay tiền lì xì bằng các món quà thiết thực

Thay tiền lì xì bằng các món quà thiết thực
Đã từ lâu, theo phong tục ở nước ta thì dịp Tết đến Xuân về, mọi người thường chuẩn bị một số lượng tiền nhất định để lì xì, mừng tuổi lấy may, lấy hên, chúc sức khỏe, chúc thọ... cho trẻ nhỏ cũng như các bậc cao niên là cha mẹ, ông bà mình.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đình làng Nam Bộ

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đình làng Nam Bộ
Ở Nam Bộ, ngôi đình làng được xem là thiết chế văn hóa dân lập nhưng chịu sự quản lí của nhà nước phong kiến, là nơi hội họp của cộng đồng xã, thôn, địa điểm làm việc của hương chức.

Thiên Cổ Miếu, ngôi đền thờ sự học đầu tiên của người Việt

Thiên Cổ Miếu, ngôi đền thờ sự học đầu tiên của người Việt
Đền Thiên Cổ Miếu là biểu tượng thiêng liêng cho sự học của nước Việt Nam từ khởi thủy, là di tích khắc ghi truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của người Việt…

Biểu tượng Rồng và năm con Rồng

Biểu tượng Rồng và năm con Rồng
Năm 2024 là năm Giáp Thìn, năm con Rồng. Rồng xuất hiện rất sớm trong huyền thoại, truyền thuyết cũng như nghệ thuật tạo hình của nhiều dân tộc trên thế giới. Giới nghiên cứu cả trong và ngoài nước đã có nhiều lí giải khác nhau về nguồn gốc của rồng...

Xin lửa và giữ lửa trong ba ngày Tết

Xin lửa và giữ lửa trong ba ngày Tết
Từ ngàn đời xa xưa ở làng quê của mỗi chúng ta dẫu hàn vi nghèo khó nhưng rất thơ mộng thanh bình. Người dân quê có mơ ước thật đơn sơ, giản dị “ngày ăn ba bữa, lửa đỏ ba lần”, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ là niềm tự hào của họ.

Ngành Y tế luôn có những biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân

Ngành Y tế luôn có những biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân
Ngày 9/1/2024, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối điểm cầu Chính phủ với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống của Nhân dân. Để làm được điều này, Người cho rằng, việc phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sống và toàn dân phải tích cực học tập để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Bởi vậy, Người đã căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Nghĩa vụ quốc tế trong sáng và cao cả

Nghĩa vụ quốc tế trong sáng và cao cả
Càng phát triển và trưởng thành, bên cạnh việc lập được nhiều chiến công to lớn và hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc tế trong sáng và cao cả theo chủ trương của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại để nâng tầm vị thế quốc gia

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại để nâng tầm vị thế quốc gia
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Đại hội cũng đã xác định xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân để tiếp tục nâng tầm vị thế quốc gia…

Một số quy định của Thông tư 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Một số quy định của Thông tư 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
Sau 13 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, công tác khám bệnh, chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tạo hành lang pháp lý để y học Việt Nam tiếp cận với các kỹ thuật mới, phương pháp mới, kỹ thuật y khoa tiên tiến, hiện đại hàng đầu thế giới, tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người dân và chuẩn hóa chất lượng của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật cũng đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn mà chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động