Cưỡng chế thu hồi đất đai, thực trạng và kiến nghị

Cưỡng chế thu hồi đất là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành khi có quyết định thu hồi đất mà người sử dụng đất không chấp hành theo quy định...

Luật Đất đai năm 2013 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, gồm 3 bước:

Bước 1: Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế.

Bước 2: Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Bước 3: Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển dịch tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Ảnh minh hoạ
Luật Đất đai năm 2013 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Trước đây, Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về thành phần tham gia cưỡng chế nên các địa phương thường phải vận dụng các quy định về cưỡng chế xử phạt hành chính để vận dụng trong trường hợp này. Tuy nhiên, cách áp dụng này không có cơ sở pháp lí hoàn chỉnh, vì vậy phát sinh một số bất cập. Để khắc phục tình trạng đó, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất bao gồm: (1) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện là Trưởng ban; (2) Các thành viên gồm đại diện các Phòng chuyên môn cấp huyện như Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng… Cùng với đại diện một số ban, ngành, đoàn thể, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Một trong những điều kiện để tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất là:“Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục”.

Có thể thấy, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013 không đòi hỏi phải “rà soát” đủ các điều kiện về trình tự, thủ tục như văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003. Do vậy, trách nhiệm của người ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất hiện nay chỉ tập trung vào khâu tổ chức vận động, thuyết phục, ra quyết định cưỡng chế và thực hiện quyết định cưỡng chế theo đúng quy định. Mặt khác, trong quản lí Nhà nước phải kết hợp giữa thuyết phục và cưỡng chế theo phương châm “lấy thuyết phục là chính”. Cùng với việc nâng cao mức sống của Nhân dân, cần nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa dẫn đến việc thu hẹp môi trường áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Cưỡng chế Nhà nước cũng vì vậy được thay thế dần bằng những biện pháp tác động xã hội. Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 quy định công tác vận động, thuyết phục là một trong những điều kiện để tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào hướng dẫn về công tác vận động, thuyết phục người có đất bị thu hồi. Thực tiễn áp dụng công tác vận động, thuyết phục người có đất bị thu hồi gặp không ít những khó khăn trong việc xử lí tình huống xảy ra trong quá trình vận động, thuyết phục. Không ít địa phương xem trọng công tác cưỡng chế thu hồi đất hơn là công tác vận động, thuyết phục để người có đất bị thu hồi tự nguyện giao đất. Do đó, nhiều quyết định cưỡng chế ban hành không cần thiết, thậm chí có trường hợp gây phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Để công tác vận động, thuyết phục có hiệu quả, trước khi quyết định cưỡng chế, đối với từng trường hợp cụ thể, chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cần ghi nhận ý kiến của người dân về trường hợp cần cưỡng chế, xem xét những ý kiến đóng góp đó để quyết định nên hay không nên tiến hành cưỡng chế. Khi thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thì việc quyết định cưỡng chế sẽ không còn là ý chí chủ quan của Nhà nước mà vụ cưỡng chế sẽ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đặt ra, xuất phát từ ý chí, nguyện vọng chính đáng của đa số người dân. Hơn nữa, điều này còn tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, từ đó tạo ra dư luận tích cực, khuyến khích, động viên người dân tự nguyện giao đất.

Một trong những điểm cần tính toán và thận trọng là việc quyết định thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế. Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc thứ hai trong cưỡng chế là:“Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính”. Tuy nhiên, trong lĩnh vực cưỡng chế thu hồi đất, chưa có văn bản hướng dẫn về việc không tiến hành cưỡng chế vào các ngày nghỉ lễ, Tết, các dịp tổ chức sự kiện trọng đại của đất nước hoặc quan trọng ở địa phương. Do vậy, cần phải có văn bản hướng dẫn về vấn đề này cũng như tránh tiến hành cưỡng chế vào thời điểm nói trên và thời điểm gia đình người bị cưỡng chế tổ chức hữu sự, hỉ sự. Cưỡng chế trong thời điểm này dễ làm ảnh hưởng đến uy tín, tâm lí của người bị cưỡng chế, từ đó dễ dẫn đến khả năng chống đối quyết liệt.

Trong quá trình tiến hành cưỡng chế, cần bảo đảm quyền kiểm tra, giám sát trực tiếp của người dân và cơ quan báo chí. Để hạn chế tình trạng lạm quyền của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì biện pháp giám sát trực tiếp của công dân và phản ánh của báo chí là rất quan trọng. Luật Đất đai năm 2013 không trực tiếp quy định về quyền phỏng vấn, ghi âm, quay phim, chụp ảnh trong cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Nhưng đây là quyền của nhà báo để hoạt động tác nghiệp; quyền giám sát của công dân đối với việc thực thi công vụ của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Một vấn đề cần lưu ý là việc xử lí tài sản cho người có đất bị thu hồi sau cưỡng chế. Xét cho cùng, người bị cưỡng chế chỉ vì lợi ích mà họ không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Chính vì thế, với tính chất nhân đạo của Nhà nước ta thì cho dù họ có là người vi phạm hay không vi phạm cũng đều phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của họ. Hiện nay, pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định UBND cấp xã chịu trách nhiệm bảo quản tài sản sau cưỡng chế và chi phí bảo quản do người bị cưỡng chế chịu. Tuy nhiên, tất cả các văn bản pháp luật không quy định thời hạn gửi giữ tài sản là bao lâu. Thực tế cho thấy, sau thời gian gửi và không sử dụng, tài sản bị hư hỏng, giảm hoặc mất công năng sử dụng. Theo thời gian, có những trường hợp chi phí gửi có giá trị lớn hơn giá trị thật của tài sản. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn gây khó khăn cho UBND cấp xã.

Thực tiễn cho thấy, số vụ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất chiếm tỉ lệ không lớn so với tổng số quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, mỗi vụ cưỡng chế luôn tiềm ẩn nguy cơ chống đối cao vì đây là đặc điểm phổ biến của vụ việc cưỡng chế, hành vi chống đối diễn ra rất đa dạng và đều có sự chuẩn bị từ trước, thậm chí là chuẩn bị rất chu đáo. Chính vì vậy, trong suốt quá trình cưỡng chế từ khâu chuẩn bị đến khi tiến hành và giải quyết các vấn đề pháp lí phát sinh sau cưỡng chế, cần phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong quá trình cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trong trường hợp đặc biệt, quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay Luật Đất đai năm 2013 không quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Về lâu dài, cần có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về nội dung thu hồi đất để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Theo đó, Nhà nước cần bổ sung, sửa đổi những quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất như: (1) quy định cụ thể hơn về nội dung và cách thức thực hiện công tác vận động, thuyết phục người có đất bị thu hồi; (2) bổ sung quy định định thời điểm tiến hành cưỡng chế; (3) quy định thời hạn xử lí tài sản trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; (4) quy định về cụ thể về quyền phỏng vấn, ghi âm, quay phim, chụp ảnh trong cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Hải Long - Trịnh Dũng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chuyện “lạ”... bất ngờ có “Sổ đỏ”(?!)

Chuyện “lạ”... bất ngờ có “Sổ đỏ”(?!)

Một người cao tuổi bất ngờ được “tặng” một “sổ đỏ”, thay vì được nhận lời cảm ơn thì người được “tặng” lại khởi kiện người “tặng” ra Tòa án. Chuyện “lạ” có thật như đùa này xảy ra ở tỉnh Tiền Giang…
Vụ nữ sinh lớp 9 bị sát hại, chôn xác trong vườn ở TP Hải Phòng: Hình phạt nào cho hung thủ phạm tội giết người?

Vụ nữ sinh lớp 9 bị sát hại, chôn xác trong vườn ở TP Hải Phòng: Hình phạt nào cho hung thủ phạm tội giết người?

Thông tin ban đầu, nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại bạn gái cùng tuổi, giấu xác trong vườn nhà bà ngoại tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng...
Tiềm ẩn cháy, nổ từ loạt nhà xưởng, bãi trông giữ xe trái phép

Tiềm ẩn cháy, nổ từ loạt nhà xưởng, bãi trông giữ xe trái phép

Khu đất nông nghiệp có diện tích hàng nghìn mét vuông nằm trong ngõ 408, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh đã bị san lấp trái phép làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi trông giữ ô tô, xưởng sản xuất bàn ghế sofa... đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào, khiến cho người dân sinh sống tại đây vô cùng bất an...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của nhiều người cao tuổi (bà Nguyễn Thị Tiến, 66 tuổi; bà Nguyễn Thị Trang, 74 tuổi; bà Nguyễn Thị Nhàn, 75 tuổi...), ở tổ 15, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phản ánh về việc đất của gia đình họ được HTX nông nghiệp Khương Hạ giao sử dụng để sản xuất từ năm 1989.
Kiến nghị khẩn cấp của nhiều hộ dân, trong đó có nhiều người cao tuổi

Kiến nghị khẩn cấp của nhiều hộ dân, trong đó có nhiều người cao tuổi

Dự án Đầu tư xây dựng khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu, có 1.000 hộ dân có đất tại khu C bị quy hoạch treo gần 30 năm; người có đất tại các khu A, B, D gần 30 năm nay chưa được đền bù; và gần 200 khách hàng của chủ đầu tư Dự án là Công ty Đầu tư xây dựng và Dịch vụ du lịch, Bộ Xây dựng, nay là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) gần 30 năm nay chưa được nhận đất. Đây là phản ánh trong đơn kêu cứu khẩn cấp (lần 3) của nhiều hộ dân trong đó có rất nhiều người cao tuổi…

Tin khác

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng
Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ
Vừa qua, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu, đoạn qua phường Quảng An, quận Tây Hồ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu dự án không thể chậm trễ và lùi thời hạn thông xe muộn hơn ngày 30/6/2024.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô vì nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô vì nhận hối lộ 1 tỷ đồng
Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng.

Cần xem xét, giải quyết những kiến nghị của người dân địa phương

Cần xem xét, giải quyết những kiến nghị của người dân địa phương
Nhiều người dân, trong đó có người cao tuổi ở xã Đạp Thanh kiến nghị một số vấn đề còn bất cập tại địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét làm rõ và giải quyết dứt điểm...

Cần nhanh chóng xem xét, giải quyết những kiến nghị của thương binh Nguyễn Công Mùi

Cần nhanh chóng xem xét, giải quyết những kiến nghị của thương binh Nguyễn Công Mùi
Ông Nguyễn Công Mùi, 72 tuổi, cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị nhiễm chất độc da cam, thương binh hạng 4/4, lần đầu làm đơn xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên mảnh đất diện tích hơn 60m2 mà gia đình sinh sống hợp pháp từ năm 1986. Tuy nhiên cho đến nay, gia đình ông Mùi vẫn chưa được các cơ quan chức năng TP Hà Nội xem xét, giải quyết dứt điểm...

Những bất cập trong báo cáo của thị trấn Phước Bửu

Những bất cập trong báo cáo của thị trấn Phước Bửu
Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu báo cáo UBND huyện Xuyên Mộc về giải quyết đơn bà Đào Thị Ngọc Liên, 71 tuổi, phản ánh việc ông Đồng Văn Thông xây tường làm mất lối đi duy nhất vào phần đất đã có chủ quyền hợp pháp của bà Liên. Tuy nhiên, báo cáo của UBND thị trấn Phước Bửu lại có một số nội dung thể hiện bất cập, mâu thuẫn với các quy định pháp luật…

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như “thần dược”: Người cao tuổi cần thận trọng kẻo “tiền mất, tật mang”!

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như “thần dược”: Người cao tuổi cần thận trọng kẻo “tiền mất, tật mang”!
Tình trạng hàng chục loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe về xương khớp, tiểu đường, tự kỉ,… được quảng cáo rầm rộ và thổi phồng có công dụng như là “thần dược” trên mạng xã hội khiến cho người tiêu dùng, nhất là người cao tuổi luôn bất an khi lựa chọn sản phẩm…

Đại diện Công ty Sydney cam kết sẽ liên hệ người dân để trả dần tiền góp vốn

Đại diện Công ty Sydney cam kết sẽ liên hệ người dân để trả dần tiền góp vốn
Tìm kiếm các kênh đầu tư để sinh lời cho khoản tiền nhàn rỗi luôn là nhu cầu kiếm tiền chính đáng của mỗi người. Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Sydney (Công ty Sydney) huy động vốn dưới hình thức góp vốn đầu tư từ người dân. Đến khi Công ty khó khăn không thể thanh toán tiền theo “Hợp đồng góp vốn” thì người dân mới kêu cầu khắp nơi nhưng không được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, mới đây đại diện phía Công ty Sydney cam kết sẽ liên hệ người dân để trả dần tiền và hiện tại thì nhiều nhà đầu tư đã được trả tiền…

Nguyên đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương

Nguyên đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương
Phía bị đơn đã lấn chiếm mương thoát nước chung của các hộ liền kề rồi xây hàng rào trái phép, ông Hứa Văn Sang, 67 tuổi, phải vất vả khởi kiện ra Tòa yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hàng rào đã lấn chiếm…

Cần quản lí và sử dụng hiệu quả các bãi than ở khu vực chùa Hồ Thiên

Cần quản lí và sử dụng hiệu quả các bãi than ở khu vực chùa Hồ Thiên
Theo phản ánh của Nhân dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, ở hai xã Bình Khê và Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tại khu vực gần đường lên chùa Hồ Thiên, đã tồn tại nhiều bãi than, ước chừng hàng vạn tấn được phủ đất, do mưa, bão, nay đang dần phát lộ và gần như “vô chủ”, trong khi đất nước hiện đang phải nhập khẩu than phục vụ cho nhu cầu sản xuất điện...

Công ty của người cao tuổi đang thuê nhà hợp pháp, bị chủ nhà ngang nhiên khóa cửa, đổ rác

Công ty của người cao tuổi đang thuê nhà hợp pháp, bị chủ nhà ngang nhiên khóa cửa, đổ rác
Bà Trương Thị Hoàng Phi, 65 tuổi, đại diện theo pháp luật cho Công ty TNHH Dịch vụ du lịch khách sạn Hoàng Phi (Công ty Hoàng Phi) có trụ sở tại 10B đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, có đơn tố giác bà Nguyễn Thị Thu Thủy có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác,…

“Đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát vì đã "lắng nghe và thấu hiểu"

“Đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát vì đã "lắng nghe và thấu hiểu"
Sáng 2/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục phần đối đáp.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não ở Hà Nội: Phải xử lí nghiêm khắc

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não ở Hà Nội: Phải xử lí nghiêm khắc
Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn gọi người nhà đến hành hung do mâu thuẫn trong lúc chơi bóng rổ, dẫn tới chết não. Vụ việc đã được chuyên gia pháp lí bình luận...

Cần giải quyết đúng sự thật và quy định của pháp luật

Cần giải quyết đúng sự thật và quy định của pháp luật
UBND quận 5 khẳng định: “Lối đi thông qua” giữa nhà 32 lầu 2 đường Mạc Cửu và nhà 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, thuộc “kết cấu nhà số 32 Mạc Cửu”, nhưng lại nói “không phải là lối đi chung của tập thể”; khẳng định bản vẽ chủ quyền Giấy chứng nhận của nhà 2C không thể hiện “lối đi thông qua”, nhưng lại cho là chủ nhà số 2C có sử dụng “lối đi thông qua” trước khi được cấp Giấy chứng nhận, để không giải quyết việc chủ nhà số 2C sử dụng tài sản do UBND quận 5 quản lí (theo Khoản 4, Điều 7 Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ)...
Xem thêm
Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu không thể chậm trễ

Vừa qua, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu, đoạn qua phường Quảng An, quận Tây Hồ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu dự án không thể chậm trễ và lùi thời hạn thông xe muộn hơn ngày 30/6/2024.
Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứ
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của nhiều người cao tuổi (bà Nguyễn Thị Tiến, 66 tuổi; bà Nguyễn Thị Trang, 74 tuổi; bà Nguyễn Thị Nhàn, 75 tuổi...), ở tổ 15, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phản ánh về việc đất của gia đình họ được HTX nông nghiệp Khương Hạ giao sử dụng để sản xuất từ năm 1989.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Đơn tố giác” của cụ Vũ T. (xin giấu tên), 75 tuổi, phản ánh việc, cháu của cụ T. là Vũ Minh Đức, 31 tuổi, ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến làm việc với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (theo Giấy triệu tập vì có liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của ông Quan Văn A, 69 tuổi, phản ánh việc, từ lâu nay, hai bên chân cầu Long Đại (nối phường Long Bình và phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xuất hiện bãi tập kết cát, đất, đá “khủng” hoạt động ngày đêm, xe ben chạy ngược chiều gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đời sống, sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi sinh sống ở khu vực cầu Long Đại.
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uy
Phiên bản di động