Vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm giữa Công ty Thành Bưởi với VBI: Không có cơ sở chấp nhận quan điểm của VBI (Tiếp theo kì trước)

Trong quá trình giải quyết vụ án, TAND quận 3, TP Hồ Chí Minh đã có các công văn xác minh tại Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng; Cục Quản lí, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT về giá trị pháp lí của Giấy phép lái xe (GPLX) số 680953681325 trước ngày 17/4/2017 (ngày ra quyết định thu hồi GPLX) nhưng các văn bản phản hồi không trả lời về vấn đề này. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ để xem xét giá trị pháp lí của GPLX số 680953681325.

Tại Văn bản số 359/SGTVT-PT&NL ngày 30/3/2018 của Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng về việc xác nhận GPLX số 680953681325 cấp ngày 14/4/2016 mang tên Nguyễn Long Hưng: “Do ông Nguyễn Long Hưng đã cố tình gian dối trong quá trình đổi GPLX, vì vậy trước thời điểm thu hồi GPLX (sau ngày 19/4/2016) GPLX này không có giá trị sử dụng. Hiệu lực GPLX gần nhất của ông Nguyễn Long Hưng trước khi đổi sang GPLX nêu trên là ngày 19/4/2016, cấp ngày 11/6/2013, hạng E”.

Tại Văn bản số 657/SGTVT-PT&NL ngày 31/5/2018 của Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Văn bản số 359/SGTVT-PT&NL ngày 30/3/2018:

“Ngày 17/4/2017 Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-QLSH thu hồi GPLX số 680953681325 của ông Nguyễn Long Hưng trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Vì vậy, kể từ ngày 17/4/2017 GPLX số 680953681325 không có giá trị sử dụng. Hiệu lực GPLX gần nhất của ông Nguyễn Long Hưng trước khi đổi sang GPLX nêu trên là ngày 19/4/2016, cấp ngày 11/6/2013, hạng E”.

Xét, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng không ghi thời điểm trước khi thu hồi GPLX là có giá trị sử dụng hay không nhưng xác nhận: “Kể từ ngày 17/4/2017, GPLX số 680953681325 không có giá trị sử dụng”, do đó cần phải hiểu thời điểm GPLX số 680953681325 không có giá trị sử dụng là ngày ban hành Quyết định thu hồi số 191/QĐ-QLSH. Vì văn bản hành chính do cơ quan Nhà nước ban hành có hiệu lực kể từ ngày kí nên những nội dung được nêu tại văn bản cũng phát sinh hiệu lực kể từ ngày kí.

Vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm giữa Công ty Thành Bưởi với VBI: Không có cơ sở chấp nhận quan điểm của VBI (Tiếp theo kì trước)

Ngoài ra, theo quy định pháp luật, trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, Nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước. Như vậy, theo quy định chung các văn bản hành chính của cơ quan Nhà nước không có hiệu lực trước thời điểm ban hành nên Quyết định số 191/QĐ-QLSH ngày 17/4/2017, không có hiệu lực trước thời điểm ban hành. Vì vậy, có cơ sở xác định trước ngày 17/4/2017, GPLX số 680953681325 không bị văn bản hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc cho rằng không có giá trị sử dụng, nên có giá trị pháp lí tại thời điểm xảy ra 4 vụ tai nạn.

Căn cứ Bản Kết luận điều tra số 56/KLĐT ngày 5/10/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Bản án số 59/2017/HSST ngày 29/11/2017 của TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định tại thời điểm xảy ra 4 vụ tai nạn, xe ô tô mà ông Hưng điều khiển là phù hợp với loại xe cơ giới được ghi tại GPLX số 680953681325.

Thứ hai, về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: Tại Khoản 3, Điều 11 Quy tắc Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành theo Quyết định số 353/QĐ-VBI6 ngày 23/4/2015 của Tổng Giám đốc VBI quy định: “Điều 11: Loại trừ bảo hiểm; VBI không chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau: Người điều khiển xe không có GPLX hoặc GPLX không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có GPLX. Trường hợp người điều khiển xe bị tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có GPLX”.

Tại Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định nguyên tắc chung giải thích Hợp đồng bảo hiểm đó là: “Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm”. Luật Kinh doanh bảo hiểm không quy định cụ thể cách thức giải thích hợp đồng như thế nào. Tuy nhiên, cần phải hiểu, nguyên tắc này sẽ được áp dụng cùng với các nguyên tắc giải thích hợp đồng khác tại Bộ luật Dân sự.

Điều 409, giải thích Hợp đồng dân sự: “Khi hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì không chỉ dựa vào ngôn từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí chung của các bên để giải thích điều khoản đó. Khi một điều khoản của hợp đồng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải chọn nghĩa nào làm cho điều khoản đó khi thực hiện có lợi nhất cho các bên. Khi hợp đồng có ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với tính chất của hợp đồng. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng. Khi hợp đồng thiếu một số điều khoản thì có thể bổ sung theo tập quán đối với loại hợp đồng đó tại địa điểm giao kết hợp đồng. Các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung hợp đồng. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đồng. Trong trường hợp bên mạnh thế đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên yếu thế thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên yếu thế”.

Tại Khoản 2, Điều 16 Luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm; tại Điều 17, Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định bên mua bảo hiểm có quyền và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ “giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm”.

Các quy định này phù hợp với nguyên tắc chung giải thích Hợp đồng bảo hiểm quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Vì vậy, một điều khoản loại trừ phải được hiểu theo nghĩa hẹp và có lợi cho bên mua bảo hiểm tức là các nguyên nhân loại trừ phải được hiểu theo nghĩa thông thường và hạn hẹp nhất, không thể tự suy. Nếu không điều khoản loại trừ sẽ trở nên thiếu rõ ràng và bất lợi cho người mua bảo hiểm. Mặt khác, nếu điều khoản không rõ ràng gây bất lợi cho bên mua bảo hiểm thì phải được giải thích hay hiểu theo hướng có lợi cho bên yếu thế theo quy định tại Điều 409 Bộ luật Dân sự.

Do đó, theo điều khoản loại trừ trách nhiệm mà bị đơn nêu thì cần giải thích theo nghĩa cụ thể, hẹp và thông thường nhất là tại thời điểm xảy ra tai nạn người điều khiển có mang theo GPLX hợp lệ, phù hợp với loại xe cơ giới bắt buộc phải có GPLX, không thể lấy một hành vi vi phạm chưa được xử lí thời điểm đó để giải thích điều khoản này theo hướng bất lợi cho bên mua bảo hiểm.

Ngoài ra, do ông Hưng đã có hành vi gian dối là tẩy xóa, thay đổi năm sinh để được cấp lại GPLX nên Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định thu hồi GPLX số 680953681325. Như vậy, hành vi gian dối về năm sinh của ông Hưng đã được xử lí theo quy định pháp luật, nên không thể áp dụng hành vi vi phạm này để xác định trước thời điểm ban hành quyết định thu hồi thì việc ông Hưng sử dụng GPLX số 680953681325 là không phù hợp.

Từ những nhận định trên, có cơ sở xác định tại thời điểm xảy ra 4 vụ tai nạn, ông Hưng sử dụng GPLX phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có GPLX, nên không thuộc trường hợp loại trừ bảo hiểm theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Quy tắc Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành theo Quyết định số 353/QĐ-VBI6 ngày 23/4/2015 của Tổng Giám đốc VBI. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận quan điểm của bị đơn VBI.

Tại Văn bản số 262/CV-VBI10 ngày 17/5/2019, VBI trình bày về việc tính toán giá trị thiệt hại và số tiền hợp lí mà Công ty Thành Bưởi có thể yêu cầu bồi thường trong trường hợp ông Hưng có GPLX hợp lệ và tổn thất xảy ra không thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là 1.535.264.091 đồng.

Từ những phân tích trên, yêu cầu của nguyên đơn Công ty Thành Bưởi về việc buộc bị đơn VBI trả số tiền bồi thường bảo hiểm 1.535.264.091 là có cơ sở. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Thành Bưởi. Buộc bị đơn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trả số tiền bồi thường bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số 001.KD03.HD.XE. 16.07936 ngày 23/6/2016, Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số 001.KD03.HD.XE.16.07984 ngày 27/6/2016, Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số 001.KD03.HD.XE.16.18539 ngày 22/12/2016 là 1.535.264.091 đồng.

Huyền Trâm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

UBND TP Hà Nội thụ lí đơn tố cáo của công dân

UBND TP Hà Nội thụ lí đơn tố cáo của công dân

Trước đó, công dân có đơn tố cáo ông Nguyễn Hồng Yên, cựu Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, gửi tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội, về việc chi khống 30 tỉ đồng để trùng tu xây dựng Đình Quốc tổ Lạc Long Quân tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh oai, vi phạm quản lí tài chính ngân sách. Theo thông tin phóng viên thu thập được, nội dung tố cáo của công dân là có căn cứ…
Thẩm phán ra quyết định trái luật, hủy bỏ kê biên tài sản khi chưa xét xử vụ án (Kì 1)

Thẩm phán ra quyết định trái luật, hủy bỏ kê biên tài sản khi chưa xét xử vụ án (Kì 1)

Liên quan đến vụ án “Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Cần Thơ (Agribank-Chi nhánh Cần Thơ), sau hai lần tạm đình chỉ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ lại đề nghị và Viện KSND TP Cần Thơ lại truy tố. TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, ban hành quyết định hoãn phiên tòa, lạ nhất là thẩm phán ra quyết định hủy bỏ kê biên tài sản. Quyết định này ban hành vừa trái luật, vừa đẩy bị cáo và ngân hàng vào thế phải tự chứng minh, có hay không thiệt hại trong quan hệ vay và cho vay, với lí do “Kết quả xử lí tài sản bảo đảm là cơ sở để xác định thiệt hại trong vụ án”…
Cần xem xét và bồi thường đúng luật khi thu hồi đất của gia đình bà Trần Thị Nho

Cần xem xét và bồi thường đúng luật khi thu hồi đất của gia đình bà Trần Thị Nho

Bà Trần Thị Nho, ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau bị thu hồi toàn bộ đất rộng hơn 12.600 m2, để thực hiện dự án Khu đô thị hành chính Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ nhưng chỉ được bồi thường hơn 1 tỷ đồng...
Hàng nghìn hộ dân ở huyện Vĩnh Lộc bất an

Hàng nghìn hộ dân ở huyện Vĩnh Lộc bất an

Nhiều năm qua, tuyến đê sông Bưởi đi qua địa phận huyện Vĩnh Lộc xuất hiện nhiều vết nứt lớn, dài, khiến con đê như muốn tách làm đôi. Điều này làm cho hàng nghìn hộ dân khu vực nơm nớp lo sợ…
Một vụ kiện, gần 6 năm, chưa xong xét xử!

Một vụ kiện, gần 6 năm, chưa xong xét xử!

Vụ kiện, thực chất là tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp, khá đơn giản. Thế nhưng, thật khó hiểu khi đã gần 6 năm trôi qua vụ việc vẫn bị kéo dài, không được giải quyết dứt điểm.

Tin khác

Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!
Người dân tự khai hoang và nhận chuyển nhượng vuông, đùng của những hộ xung quanh không có khả năng nuôi trồng thủy sản để canh tác trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương tiến hành thu hồi để làm dự án lại cho rằng, đất không đủ điều kiện đền bù…

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép
Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục là ma túy, do Nguyễn Thị Hằng tàng trữ trong nhà bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?
"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì mình chuyển lại thôi, nhưng phải chuyển đúng cách, đúng luật để tránh bị phiền phức về sau”, chi Dương chia sẻ.

Ai được hưởng lợi từ “miếng bánh béo bở” Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông bị bỏ hoang?

Ai được hưởng lợi từ “miếng bánh béo bở” Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông bị bỏ hoang?
Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông (TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2008, tuy nhiên đến nay, đã hơn 12 năm, dự án vẫn "nằm" trên giấy, không triển khai được. Điều đáng nói, mặc dù dự án chậm tiến độ đã lâu, không bị thu hồi, lại là "miếng bánh béo bở" cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng để sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng...

Nhiều hộ dân không đồng tình với phương án đền bù

Nhiều hộ dân không đồng tình với phương án đền bù
Người dân xã Phú Sơn hoàn toàn đồng tình, ủng hộ việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng tình với phương án, cách thức tính giá đền bù, hỗ trợ thu hồi đất...

Đừng “bỏ quên” quyền lợi của người dân!

Đừng “bỏ quên” quyền lợi của người dân!
Mặc dù gia đình ông Phạm Văn Chung, thường trú tại số nhà 24, tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức, đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định trên diện tích đất đó từ 1992 cho đến nay, nhưng khi chính quyền huyện Thủy Nguyên khi thu hồi phần diện tích 121m² đất thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình ông Chung, lại áp dụng là đất nông nghiệp, không đủ điều kiện là đất ở để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức(!?)
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Trong những ngày qua, dư luận cán bộ, công chức, người lao động rất bức xúc khi Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký quyết định kỷ luật viên chức ...
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động