Người cao tuổi Việt Nam nêu cao giá trị Văn hoá Hồ Chí Minh:

Sống, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tinh thần vô cùng quý giá. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh với một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố đưa dân tộc ta giành được những thắng lợi kì diệu, to lớn trong chiến đấu và xây dựng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ dẫn dắt sự sáng tạo về lí luận cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay, dẫn dắt sự phát triển sáng tạo đường lối đổi mới toàn diện của Đảng.

Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi sâu vào thực tiễn cuộc sống và chiến đấu của dân tộc Việt Nam, kết tinh thành những giá trị văn hoá soi đường cho quốc dân đi và trường tồn cùng dân tộc.

Trong suốt cuộc đời phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước, dù bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành cho NCT Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc. Người luôn coi trọng phát huy vai trò và lực lượng của NCT. Những quan điểm nhất quán và hệ thống của Người đối với vị trí xã hội, trách nhiệm và tiềm năng của NCT rất phong phú, thấm đậm truyền thống dân tộc và đi trước thời đại. Đặc biệt, những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho NCT biểu hiện rất đậm nét bản sắc Văn hoá Việt Nam - Văn hoá Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống 80 năm của Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo (6/6/1941 - 6/6/2021), lớp NCT Việt Nam và Hội NCT Việt Nam ngày nay, tiếp tục nêu cao những giá trị Văn hoá Hồ Chí Minh, sống, học tập, làm việc và cống hiến cho sự nghiệp đổi mới, ổn định, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng quà chúc Tết cụ Vũ Oanh
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng quà chúc Tết cụ Vũ Oanh

Văn hoá Hồ Chí Minh về NCT trước hết là sự khẳng định vai trò, vị thế của NCT, coi NCT là lực lượng quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ.

Trong Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão, tháng 6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ... "Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay đã run, chân đã mỏi nhưng một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc. Rút guốc mộc để ném vào đầu bọn bạo ngược, vung gậy trúc để đánh vào bọn hung ác. Đối với gia đình, đối với Tổ quốc phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm điều nên làm. Người có của xuất của, người có sức dốc sức, góp gió thành bão, tụ hơi thành mây. Đồng bào cả nước ta đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão"(1).

Văn hoá Hồ Chí Minh là thể hiện lòng kính trọng đối với NCT. Dù là Chủ tịch nước, trong thư chúc thọ cụ Phùng Lục, ở huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông (cũ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ... "Cháu xin thay mặt Chính phủ cảm ơn cụ và trân trọng chúc cụ sống lâu, luôn luôn mạnh khoẻ để kêu gọi các con cháu ra sức tham gia công việc kháng chiến và cứu quốc. Cháu lại kính gửi cụ lời chào thân ái và quyết thắng"(2).

Một vị Chủ tịch nước viết thư cho một người dân bình thường nhưng có tuổi thọ cao mà xưng hô như vậy thì quả là nét đẹp đặc trưng của văn hoá ứng xử xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đường lối cách mạng dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương "Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân"(3), trong đó NCT có vai trò đặc biệt quan trọng. Người nói: ..."Các cấp Đảng bộ, Mặt trận ở các địa phương nên ra sức giúp các cụ phụ lão tổ chức, củng cố và phát triển các đội Bạch đầu quân. Đó cũng là một lực lượng khá to trong công cuộc chống Mỹ cứu nước" (3).

Văn hoá Hồ Chí Minh là sự bác bỏ quan niệm "Lão lai tài tận, lão giả an chi" và phê phán ý nghĩ cho rằng "Thôi mình tuổi hạc ngày càng cao, không bay nhảy gì được nữa! Việc đời để cho con cháu bày trẻ làm. Chúng ta đã gần đất xa trời rồi, không cần hoạt động nữa"(4).

Văn hoá Hồ Chí Minh khẳng định "Xưa nay những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không. Nước ta có những người như Lý Thường Kiệt, càng già càng quắc thước, càng già càng anh hùng"(4).

Văn hoá Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về "Tuổi cao chí càng cao". Cả cuộc đời Hồ Chủ tịch chiến đấu, hi sinh không mệt mỏi vì dân, vì nước, quên cả tuổi già, quên cả bản thân nhưng vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Người không thể thảnh thơi vui thú thanh nhàn; sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao. Và, nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa(3).

Văn hoá Hồ Chí Minh còn là xác định trách nhiệm NCT phải yêu quý, dìu dắt, bồi dưỡng lớp trẻ. Ngay từ năm 1946, nước nhà mới được độc lập, Bác Hồ đã nói với các em học sinh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các em" (3). Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người lại nhắc: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Nói chuyện với các đảng viên lâu năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Các đồng chí già là rất quý, là tấm gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một tiêu chuẩn cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa"(3).

Văn hoá Hồ Chí Minh là NCT phải tự mình học tập thường xuyên. Người nói: "Công việc ngày càng nhiều, càng mới. Một mặt, Đảng phải đào tạo, dìu dắt đồng chí trẻ. Một mặt, đảng viên già phải cố gắng mà học". Để chiến thắng kẻ thù có tiềm lực vật chất và vũ khí trang bị hiện đại thì ngoài tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu, còn phải có tri thức nên rất cần chăm lo đến việc nâng cao dân trí.

Suốt cuộc đời tận tụỵ phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm cho Nhân dân ta "Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Người cho rằng: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu".

Do đó, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương: "Diệt giặc đói đi đôi với diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm" (5). Chủ tịch Hồ Chí Minh coi dốt nát cũng như là một thứ giặc. Vì vậy, đối với những NCT có thành tích học tập, Người nói: ..."Chẳng những làm kiểu mẫu siêng năng cho con cháu mà còn tỏ ra ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam" (3).

Văn hoá Hồ Chí Minh đặt rất cao ý nghĩa của việc xây dựng môi trường sinh thái và nhân văn tốt đẹp. Bản thân Người là một mẫu mực của sự tu dưỡng đạo đức nhân văn, giúp đỡ đồng chí và những người xung quanh tiến bộ trong cuộc sống, trong công việc và ở đâu, hằng ngày Người đều dành thời gian trồng cây, làm vườn, nuôi cá. Người luôn kêu gọi NCT mẫu mực "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người".

Sự nâng cao không ngừng tuổi thọ của con người là một xu thế khách quan xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Ngày nay, sự gia tăng nhanh chóng số người từ 60 tuổi trở lên là một thành tựu quan trọng của loài người. Thế giới đang đứng trước sự chuyển đổi nhân khẩu học chưa từng có. Dự đoán đến năm 2050 số người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm trên 10% dân số thế giới. Điều đó, được Liên Hợp Quốc gọi là sự già hoá dân số và xem như một xu thế khách quan có tính toàn cầu. Sự chuyển đổi nhân khẩu học nói trên đang buộc tất cả các quốc gia phải mở rộng cơ hội cho NCT thực hiện được tiềm năng của họ, để tham gia đầy đủ vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ở nước ta, đến nay số người từ 60 tuổi trở lên đã chiếm trên 10% dân số và nước ta đã bước vào thời kì già hoá dân số với rất nhiều thách thức to lớn. Do đó, trước xu thế già hoá dân số hiện nay cần nhận thức đầy đủ và vận dụng sáng tạo những giá trị Văn hoá Hồ Chí Minh về NCT để chăm sóc và phát huy cao nhất nguồn lực NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Người đã từng chỉ giáo: ..."Phải làm thế nào cho văn hoá vào sâu trong tâm lí quốc dân, nghĩa là văn hoá phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hoá phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Văn hoá phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hạnh phúc của mình nên được hưởng... Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi"(3).

NCT Việt Nam sống, cống hiến theo Văn hoá Hồ Chí Minh, suy cho cùng là sự nêu gương sáng của mình cho con cháu về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất trước khó khăn và kẻ thù của dân tộc, về đạo đức cách mạng, gương mẫu tham gia vào các công việc xã hội tuỳ theo sức lực và khả năng của mình góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcn

(1) Thư gửi các vị phụ lão trong cả nước, tháng 6/1941, sách Hội NCT Việt Nam, NXB QĐND, Hà Nội-1996, tr 7-8

(2) Thư gửi cụ Phùng Lục, Báo Cứu quốc, số 933 ngày 20/5/1948

(3) Sách 65 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam, Hà Nội, tháng 6/2006

(4) Thư gửi các bậc phụ lão, Hồ Chí Minh toàn tập NXB Chính trị Quốc gia, xuất bản lần thứ 2, Hà Nội, 1995, tập 4 tr 24.

(5) Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hồ Chí Minh toàn tập NXB Chính trị Quốc gia, xuất bản lần thứ 2, Hà Nội, 1995, tập 4 tr 444.

Vũ Oanh
Cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Chủ tịch Hội NCT Việt Nam (Khoá II)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội Người cao tuổi thành phố Lào Cai thực hiện mục tiêu kép

Hội Người cao tuổi thành phố Lào Cai thực hiện mục tiêu kép

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trong nước, Hội NCT TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mục tiêu kép, vừa tham gia phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh công tác Hội theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, chỉ đạo của UBND và Hội NCT tỉnh Lào Cai
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  thời đại 4.0 hỗ trợ người cao tuổi

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0 hỗ trợ người cao tuổi

Ngày 18/6, tại Hà Nội cuộc thi Startup Kite 2021: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0 hướng tới hỗ trợ NCT và người khuyết tật đã được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) phát động tại Hà Nội với hỗ trợ tài chính của Chính phủ Nhật Bản.
Tập đoàn Sun Group ủng hộ thành phố Hà Nội 55 tỷ đồng mua vắc-xin phòng chống Covid-19

Tập đoàn Sun Group ủng hộ thành phố Hà Nội 55 tỷ đồng mua vắc-xin phòng chống Covid-19

Tối 19/6, Tập đoàn Sun Group đã trao tặng 55 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin của thành phố Hà Nội. Cùng với đó, Sun Group cũng công bố sẽ mua 500.000 liều vắc-xin để tiêm cho cán bộ nhân viên và đối tác của Tập đoàn.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà báo cách mạng xuất sắc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà báo cách mạng xuất sắc

Lâu nay, chúng ta chỉ biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà quân sự vĩ đại, Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng tài được Nhân dân Việt Nam và khắp thế giới hết lời ca ngợi và ngưỡng mộ, nhưng ít ai biết Đại tướng là một nhà báo cách mạng xuất sắc.
Tập đoàn ITL ủng hộ 2 tỷ đồng vào quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

Tập đoàn ITL ủng hộ 2 tỷ đồng vào quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với mong muốn chung tay, đồng hành cùng Chính phủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng sớm có vaccine cho người dân, để đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19; Tập đoàn ITL mới đây đã ủng hộ 2 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19.

Tin khác

Mang “nhịp đập yêu thương” đến với các bệnh nhi tim bẩm sinh

Mang “nhịp đập yêu thương” đến với các bệnh nhi tim bẩm sinh
Mang thêm cơ hội được sống và lớn khôn với một trái tim khỏe mạnh cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, đó là mục tiêu mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Vinamilk hướng đến thông qua việc hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Hoạt động này đã được thực hiện từ năm 1995 đến nay, với tổng ngân sách gần 7 tỷ đồng và hơn 1.200 trường hợp đã được hỗ trợ.

Con người dưới cách nhìn của y học cổ truyền (Kì 37)

Con người dưới cách nhìn của y học cổ truyền (Kì 37)
Trong cơ thể con người có nhiều hệ cơ quan khác nhau, đảm nhiệm những vai trò quan trọng duy trì sự sống của con người, có thể kể đến như hệ tim mạch (hay còn được gọi là hệ tuần hoàn), hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ thống tiêu hóa… Mỗi một hệ thống đảm nhiệm một chức năng khác nhau. Trong chuyên đề này, sẽ cùng tìm hiểu về hệ tim mạch, một hệ thống quan trọng, quyết định sự sống còn của chúng ta…

Báo chí - Một “binh chủng” đặc biệt, tiên phong

Báo chí - Một “binh chủng” đặc biệt, tiên phong
Chặng đường Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, Người bôn ba trên các đại dương và nhiều quốc gia khám phá thế giới, sớm tiếp thu chủ nghĩa Lê-nin, trong đó có tư tưởng về báo chí. V.I. Lê-nin cho rằng: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, và “Chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”. Theo Lê-nin “Báo chí là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức chung, người lãnh đạo chung”,v.v…

TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao nhà tình thương và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao nhà tình thương và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Sáng ngày 16/6/2021, Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng Hội Nông dân (phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương cho gia đình bà Lê Thị Tuyết Nhung (địa chỉ hẻm số 11, đường Cây Keo, khu phố 1, phường Tam Phú) thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn.

Người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp như thế nào từ 1-7?

Người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp như thế nào từ 1-7?
Bạn đọc hỏi: Đến tháng 7-2021, bố tôi 80 tuổi. Bố tôi làm nông nghiệp không lương hưu thì có được trợ cấp xã hội không? Và mức trợ cấp xã hội sẽ được hưởng như thế nào?

Tập đoàn FLC trao tặng Bắc Giang 3 hệ thống xét nghiệm Covid – 19 trị giá gần 9 tỷ đồng

Tập đoàn FLC trao tặng Bắc Giang 3 hệ thống xét nghiệm Covid – 19 trị giá gần 9 tỷ đồng
Sau khi đồng hành cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh như Quảng Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Bạc Liêu... Tập đoàn FLC tiếp tục trao tặng tỉnh Bắc Giang 3 hệ thống xét nghiệm Covid-19 Real-time PCR với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng.
Xem thêm
Em đang chờ ngày ấy anh về…

Em đang chờ ngày ấy anh về…

Lại một mùa Xuân qua đi. Chúng mình đều thêm một tuổi. Mái đầu thêm nhiều sợi bạc. Mà sao vẫn mãi vấn vương như níu kéo, dìu dặt, bâng ...
Xôn xao ngõ nhỏ

Xôn xao ngõ nhỏ

Chiều nay, trời trở gió. Từ nhà ra ngõ thôi mà từng làn hơi lạnh ùa đến, phả vào mặt, vào người.
Hương sắc tình yêu

Hương sắc tình yêu

Đó là một ngày thật vui, đầy ý nghĩa. Quà anh trao không phải vàng bạc kim cương, cũng không phải nhà cao cửa rộng hay tài sản quý giá, ...
TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

"Đây là số tiền tôi trích từ tiền phúng điếu của ông nhà để ủng hộ, xem như đây là việc tốt cuối cùng mà ông nhà tôi làm được", ...
Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho

Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho

Chi hội Khuyến học phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhiều năm liền được công nhận là Chi hội có của phong trào khuyến học, khuyến tài ...
Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần

Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần

Trong cuộc sống hiện đại, người trẻ dường như bị cuốn theo sự tất bật của guồng máy học tập, lao động hay chăm lo cho con cái nên thường ...
Tập đoàn ITL ủng hộ 2 tỷ đồng vào quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

Tập đoàn ITL ủng hộ 2 tỷ đồng vào quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với mong muốn chung tay, đồng hành cùng Chính phủ, Uỷ ban Mặt ...
TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao nhà tình thương và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao nhà tình thương và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 16/6/2021, Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng Hội Nông dân (phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tổ chức bàn giao công trình sửa ...
Tập đoàn Richard ủng hộ 300 triệu đồng mua Vaccine phòng, chống dịch Covid-19

Tập đoàn Richard ủng hộ 300 triệu đồng mua Vaccine phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP ...
Tập đoàn Sun Group ủng hộ thành phố Hà Nội 55 tỷ đồng mua vắc-xin phòng chống Covid-19

Tập đoàn Sun Group ủng hộ thành phố Hà Nội 55 tỷ đồng mua vắc-xin phòng chống Covid-19

Tối 19/6, Tập đoàn Sun Group đã trao tặng 55 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin của thành phố Hà Nội. Cùng với đó, Sun Group cũng công bố sẽ mua ...
Mang “nhịp đập yêu thương” đến với các bệnh nhi tim bẩm sinh

Mang “nhịp đập yêu thương” đến với các bệnh nhi tim bẩm sinh

Mang thêm cơ hội được sống và lớn khôn với một trái tim khỏe mạnh cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, đó là mục tiêu mà Hội ...
Người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp như thế nào từ 1-7?

Người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp như thế nào từ 1-7?

Bạn đọc hỏi: Đến tháng 7-2021, bố tôi 80 tuổi. Bố tôi làm nông nghiệp không lương hưu thì có được trợ cấp xã hội không? Và mức trợ cấp ...
Phiên bản di động