Người cao tuổi Việt Nam nêu cao giá trị Văn hoá Hồ Chí Minh:

Sống, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tinh thần vô cùng quý giá. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh với một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố đưa dân tộc ta giành được những thắng lợi kì diệu, to lớn trong chiến đấu và xây dựng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ dẫn dắt sự sáng tạo về lí luận cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay, dẫn dắt sự phát triển sáng tạo đường lối đổi mới toàn diện của Đảng.

Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi sâu vào thực tiễn cuộc sống và chiến đấu của dân tộc Việt Nam, kết tinh thành những giá trị văn hoá soi đường cho quốc dân đi và trường tồn cùng dân tộc.

Trong suốt cuộc đời phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước, dù bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành cho NCT Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc. Người luôn coi trọng phát huy vai trò và lực lượng của NCT. Những quan điểm nhất quán và hệ thống của Người đối với vị trí xã hội, trách nhiệm và tiềm năng của NCT rất phong phú, thấm đậm truyền thống dân tộc và đi trước thời đại. Đặc biệt, những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho NCT biểu hiện rất đậm nét bản sắc Văn hoá Việt Nam - Văn hoá Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống 80 năm của Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo (6/6/1941 - 6/6/2021), lớp NCT Việt Nam và Hội NCT Việt Nam ngày nay, tiếp tục nêu cao những giá trị Văn hoá Hồ Chí Minh, sống, học tập, làm việc và cống hiến cho sự nghiệp đổi mới, ổn định, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng quà chúc Tết cụ Vũ Oanh
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng quà chúc Tết cụ Vũ Oanh

Văn hoá Hồ Chí Minh về NCT trước hết là sự khẳng định vai trò, vị thế của NCT, coi NCT là lực lượng quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ.

Trong Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão, tháng 6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ... "Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay đã run, chân đã mỏi nhưng một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc. Rút guốc mộc để ném vào đầu bọn bạo ngược, vung gậy trúc để đánh vào bọn hung ác. Đối với gia đình, đối với Tổ quốc phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm điều nên làm. Người có của xuất của, người có sức dốc sức, góp gió thành bão, tụ hơi thành mây. Đồng bào cả nước ta đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão"(1).

Văn hoá Hồ Chí Minh là thể hiện lòng kính trọng đối với NCT. Dù là Chủ tịch nước, trong thư chúc thọ cụ Phùng Lục, ở huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông (cũ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ... "Cháu xin thay mặt Chính phủ cảm ơn cụ và trân trọng chúc cụ sống lâu, luôn luôn mạnh khoẻ để kêu gọi các con cháu ra sức tham gia công việc kháng chiến và cứu quốc. Cháu lại kính gửi cụ lời chào thân ái và quyết thắng"(2).

Một vị Chủ tịch nước viết thư cho một người dân bình thường nhưng có tuổi thọ cao mà xưng hô như vậy thì quả là nét đẹp đặc trưng của văn hoá ứng xử xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đường lối cách mạng dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương "Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân"(3), trong đó NCT có vai trò đặc biệt quan trọng. Người nói: ..."Các cấp Đảng bộ, Mặt trận ở các địa phương nên ra sức giúp các cụ phụ lão tổ chức, củng cố và phát triển các đội Bạch đầu quân. Đó cũng là một lực lượng khá to trong công cuộc chống Mỹ cứu nước" (3).

Văn hoá Hồ Chí Minh là sự bác bỏ quan niệm "Lão lai tài tận, lão giả an chi" và phê phán ý nghĩ cho rằng "Thôi mình tuổi hạc ngày càng cao, không bay nhảy gì được nữa! Việc đời để cho con cháu bày trẻ làm. Chúng ta đã gần đất xa trời rồi, không cần hoạt động nữa"(4).

Văn hoá Hồ Chí Minh khẳng định "Xưa nay những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không. Nước ta có những người như Lý Thường Kiệt, càng già càng quắc thước, càng già càng anh hùng"(4).

Văn hoá Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về "Tuổi cao chí càng cao". Cả cuộc đời Hồ Chủ tịch chiến đấu, hi sinh không mệt mỏi vì dân, vì nước, quên cả tuổi già, quên cả bản thân nhưng vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Người không thể thảnh thơi vui thú thanh nhàn; sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao. Và, nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa(3).

Văn hoá Hồ Chí Minh còn là xác định trách nhiệm NCT phải yêu quý, dìu dắt, bồi dưỡng lớp trẻ. Ngay từ năm 1946, nước nhà mới được độc lập, Bác Hồ đã nói với các em học sinh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các em" (3). Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người lại nhắc: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Nói chuyện với các đảng viên lâu năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Các đồng chí già là rất quý, là tấm gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một tiêu chuẩn cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa"(3).

Văn hoá Hồ Chí Minh là NCT phải tự mình học tập thường xuyên. Người nói: "Công việc ngày càng nhiều, càng mới. Một mặt, Đảng phải đào tạo, dìu dắt đồng chí trẻ. Một mặt, đảng viên già phải cố gắng mà học". Để chiến thắng kẻ thù có tiềm lực vật chất và vũ khí trang bị hiện đại thì ngoài tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu, còn phải có tri thức nên rất cần chăm lo đến việc nâng cao dân trí.

Suốt cuộc đời tận tụỵ phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm cho Nhân dân ta "Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Người cho rằng: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu".

Do đó, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương: "Diệt giặc đói đi đôi với diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm" (5). Chủ tịch Hồ Chí Minh coi dốt nát cũng như là một thứ giặc. Vì vậy, đối với những NCT có thành tích học tập, Người nói: ..."Chẳng những làm kiểu mẫu siêng năng cho con cháu mà còn tỏ ra ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam" (3).

Văn hoá Hồ Chí Minh đặt rất cao ý nghĩa của việc xây dựng môi trường sinh thái và nhân văn tốt đẹp. Bản thân Người là một mẫu mực của sự tu dưỡng đạo đức nhân văn, giúp đỡ đồng chí và những người xung quanh tiến bộ trong cuộc sống, trong công việc và ở đâu, hằng ngày Người đều dành thời gian trồng cây, làm vườn, nuôi cá. Người luôn kêu gọi NCT mẫu mực "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người".

Sự nâng cao không ngừng tuổi thọ của con người là một xu thế khách quan xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Ngày nay, sự gia tăng nhanh chóng số người từ 60 tuổi trở lên là một thành tựu quan trọng của loài người. Thế giới đang đứng trước sự chuyển đổi nhân khẩu học chưa từng có. Dự đoán đến năm 2050 số người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm trên 10% dân số thế giới. Điều đó, được Liên Hợp Quốc gọi là sự già hoá dân số và xem như một xu thế khách quan có tính toàn cầu. Sự chuyển đổi nhân khẩu học nói trên đang buộc tất cả các quốc gia phải mở rộng cơ hội cho NCT thực hiện được tiềm năng của họ, để tham gia đầy đủ vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ở nước ta, đến nay số người từ 60 tuổi trở lên đã chiếm trên 10% dân số và nước ta đã bước vào thời kì già hoá dân số với rất nhiều thách thức to lớn. Do đó, trước xu thế già hoá dân số hiện nay cần nhận thức đầy đủ và vận dụng sáng tạo những giá trị Văn hoá Hồ Chí Minh về NCT để chăm sóc và phát huy cao nhất nguồn lực NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Người đã từng chỉ giáo: ..."Phải làm thế nào cho văn hoá vào sâu trong tâm lí quốc dân, nghĩa là văn hoá phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hoá phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Văn hoá phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hạnh phúc của mình nên được hưởng... Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi"(3).

NCT Việt Nam sống, cống hiến theo Văn hoá Hồ Chí Minh, suy cho cùng là sự nêu gương sáng của mình cho con cháu về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất trước khó khăn và kẻ thù của dân tộc, về đạo đức cách mạng, gương mẫu tham gia vào các công việc xã hội tuỳ theo sức lực và khả năng của mình góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcn

(1) Thư gửi các vị phụ lão trong cả nước, tháng 6/1941, sách Hội NCT Việt Nam, NXB QĐND, Hà Nội-1996, tr 7-8

(2) Thư gửi cụ Phùng Lục, Báo Cứu quốc, số 933 ngày 20/5/1948

(3) Sách 65 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam, Hà Nội, tháng 6/2006

(4) Thư gửi các bậc phụ lão, Hồ Chí Minh toàn tập NXB Chính trị Quốc gia, xuất bản lần thứ 2, Hà Nội, 1995, tập 4 tr 24.

(5) Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hồ Chí Minh toàn tập NXB Chính trị Quốc gia, xuất bản lần thứ 2, Hà Nội, 1995, tập 4 tr 444.

Vũ Oanh
Cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Chủ tịch Hội NCT Việt Nam (Khoá II)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bamboo Airways tiếp tục khai thác chuyến bay khứ hồi đặc biệt đưa y bác sĩ từ Huế vào miền Nam chống dịch

Bamboo Airways tiếp tục khai thác chuyến bay khứ hồi đặc biệt đưa y bác sĩ từ Huế vào miền Nam chống dịch

Hãng đã triển khai các chuyến bay đưa đoàn y bác sĩ thuộc Bệnh viện TW Huế vào TP HCM chống dịch, cũng như đưa y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về Huế, tiếp chuỗi hành động vì cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Sát cánh cùng người cao tuổi vượt qua khó khăn

Sát cánh cùng người cao tuổi vượt qua khó khăn

Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất, việc làm, đời sống Nhân dân, nhất là người cao tuổi (NCT), người yếu thế. Cùng với nỗ lực phòng, chống dịch, hệ thống chính trị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP.HCM  2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng

T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP.HCM 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng

Ngày 22/9, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng TP Hồ Chí Minh 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 tại địa phương này.
Những sai lầm dẫn đến  lãng phí thực phẩm trong mùa dịch

Những sai lầm dẫn đến lãng phí thực phẩm trong mùa dịch

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng thông qua chế độ ăn uống là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ chưa biết cách sắp xếp, lưu trữ thực phẩm dẫn đến tình trạng lãng phí...
Giới trẻ lên kế hoạch ngắm trăng theo phong cách mới mùa trung thu 2021

Giới trẻ lên kế hoạch ngắm trăng theo phong cách mới mùa trung thu 2021

Khu vực sảnh lounge bar JO247 của chuỗi SOJO Hotels được giới trẻ bình chọn là điểm đến mới lạ cho mùa trung thu năm nay với “view” toàn cảnh thành phố về đêm - một không gian thi vị để thưởng trăng vẹn tròn nhất.

Tin khác

An Giang đón người dân từ vùng dịch về quê

An Giang đón người dân từ vùng dịch về quê
Sau thời gian chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để tỉnh An Giang chuẩn bị đón bà con, nhất là những người cao tuổi (NCT) đang sống trong vùng dịch TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An có nguyện vọng về quê sinh sống, làm việc.

Về câu nói của Bác với những trích dẫn khác nhau

Về câu nói của Bác với những trích dẫn khác nhau
Ngày nay, mỗi khi được xem những thước phim lịch sử về buổi lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 ai nấy vô cùng xúc động khi nghe giọng trầm ấm, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chung tay chống dịch, Vinamilk đã đóng góp hơn 95 tỷ đồng qua nhiều hoạt động thiết thực

Chung tay chống dịch, Vinamilk đã đóng góp hơn 95 tỷ đồng qua nhiều hoạt động thiết thực
Tiếp nối chuỗi hoạt động tiếp sức tuyến đầu, Vinamilk vừa ủng hộ thêm 5 tỷ đồng gồm 110.000 sản phẩm dinh dưỡng và nhiều trang thiết bị y tế phục vụ chữa trị các bệnh nhân Covid-19 nặng các trung tâm hồi sức tích cực và bệnh viện tuyến đầu. Tính đến nay, tổng ngân sách Vinamilk đóng góp cho các hoạt động đồng hành cùng Chính phủ, tiếp sức tuyến đầu và hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch là hơn 95 tỷ đồng.

Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk): Trao gạo, mì tôm đến người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương

Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk): Trao gạo, mì tôm đến người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương
Chiều 13/9/2021, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk tổ chức vận chuyển 1 tấn gạo và 150 thùng mì tôm để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Ngành Điện lực miền Nam: Tích cực hỗ trợ người dân trong vùng dịch

Ngành Điện lực miền Nam: Tích cực hỗ trợ người dân trong vùng dịch
Thời gian qua, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bến Tre luôn thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, thông qua việc động viên, hỗ trợ vật chất cho các địa phương, lực lượng tuyến đầu có thêm nguồn lực để phòng chống đại dịch, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nutifood tặng 80.000 sản phẩm dinh dưỡng y học trị giá 2,6 tỷ đồng cho 10 bệnh viện dã chiến tại Bình Dương

Nutifood tặng 80.000 sản phẩm dinh dưỡng y học trị giá 2,6 tỷ đồng cho 10 bệnh viện dã chiến tại Bình Dương
Nutifood tặng 80.000 sản phẩm dinh dưỡng y học Värna từ Thụy Điển giúp phục hồi sức khỏe, tiếp sức cùng 850 y bác sĩ và 4.000 bệnh nhân Covid-19 tại 10 bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế Bình Dương
Xem thêm
Em đang chờ ngày ấy anh về…

Em đang chờ ngày ấy anh về…

Lại một mùa Xuân qua đi. Chúng mình đều thêm một tuổi. Mái đầu thêm nhiều sợi bạc. Mà sao vẫn mãi vấn vương như níu kéo, dìu dặt, bâng khuâng…
Xôn xao ngõ nhỏ

Xôn xao ngõ nhỏ

Chiều nay, trời trở gió. Từ nhà ra ngõ thôi mà từng làn hơi lạnh ùa đến, phả vào mặt, vào người.
Hương sắc tình yêu

Hương sắc tình yêu

Đó là một ngày thật vui, đầy ý nghĩa. Quà anh trao không phải vàng bạc kim cương, cũng không phải nhà cao cửa rộng hay tài sản quý giá, đắt tiền.
TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

"Đây là số tiền tôi trích từ tiền phúng điếu của ông nhà để ủng hộ, xem như đây là việc tốt cuối cùng mà ông nhà tôi làm được", bà Thảo cho biết.
Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho

Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho

Chi hội Khuyến học phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhiều năm liền được công nhận là Chi hội có của phong trào khuyến học, khuyến tài tiêu biểu. Có 1 dòng họ học tập tiêu biểu, 1 cộng đồng học tập tiêu biểu được tỉnh hội vinh danh trong Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 vừa qua. Đóng góp vào thành công đó phải kể đến công sức của cô Đặng Thị Hoa Mùi, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học phường 4 từ năm 2008 đến 2019. Ở tuổi 71, gần 12 năm gắn bó với công tác khuyến học, cô Mùi xem công việc này như làm một phần cuộc sống của mình.
Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần

Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần

Trong cuộc sống hiện đại, người trẻ dường như bị cuốn theo sự tất bật của guồng máy học tập, lao động hay chăm lo cho con cái nên thường xao lãng việc chăm sóc ông bà, cha mẹ, đặc biệt là đời sống tinh thần của họ.
Ngành Điện lực miền Nam: Tích cực hỗ trợ người dân trong vùng dịch

Ngành Điện lực miền Nam: Tích cực hỗ trợ người dân trong vùng dịch

Thời gian qua, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bến Tre luôn thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, thông qua việc động viên, hỗ trợ vật chất cho các địa phương, lực lượng tuyến đầu có thêm nguồn lực để phòng chống đại dịch, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Trao tặng 1.280 phần quà đến lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Trao tặng 1.280 phần quà đến lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Ngày 10/9/2021, Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã thăm và trao tặng 1.280 phần quà đến lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, với tổng trị giá trên 101.000.000 đồng.
TP Hồ Chí Minh: Đội CSGT Chợ Lớn trao tặng 1.000 kg gạo cho người dân trong khu phong tỏa

TP Hồ Chí Minh: Đội CSGT Chợ Lớn trao tặng 1.000 kg gạo cho người dân trong khu phong tỏa

Ngày 9/9/2021, Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT đường sắt, đường bộ, Công an TP Hồ Chí Minh đã đóng góp và tổ chức trao tặng 1.000 kg gạo đến các hộ dân đang bị cách ly, phong tỏa trên địa bàn phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Bamboo Airways tiếp tục khai thác chuyến bay khứ hồi đặc biệt đưa y bác sĩ từ Huế vào miền Nam chống dịch

Bamboo Airways tiếp tục khai thác chuyến bay khứ hồi đặc biệt đưa y bác sĩ từ Huế vào miền Nam chống dịch

Hãng đã triển khai các chuyến bay đưa đoàn y bác sĩ thuộc Bệnh viện TW Huế vào TP HCM chống dịch, cũng như đưa y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về Huế, tiếp chuỗi hành động vì cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP.HCM  2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng

T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng TP.HCM 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng

Ngày 22/9, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng TP Hồ Chí Minh 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 250 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 tại địa phương này.
Giới trẻ lên kế hoạch ngắm trăng theo phong cách mới mùa trung thu 2021

Giới trẻ lên kế hoạch ngắm trăng theo phong cách mới mùa trung thu 2021

Khu vực sảnh lounge bar JO247 của chuỗi SOJO Hotels được giới trẻ bình chọn là điểm đến mới lạ cho mùa trung thu năm nay với “view” toàn cảnh thành phố về đêm - một không gian thi vị để thưởng trăng vẹn tròn nhất.
Phiên bản di động