Nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam

Trong âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam, vấn đề nhân quyền luôn được các thế lực thù địch coi là một mũi tấn công gây sức ép lớn. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
 Mỗi chúng ta cần nhận thức đúng đắn,  luôn tỉnh táo, cảnh giác để nhận diện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực, thù địch, phần tử xấu (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TL)
Mỗi chúng ta cần nhận thức đúng đắn, luôn tỉnh táo, cảnh giác để nhận diện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực, thù địch, phần tử xấu (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TL)

Nhiều năm qua, vấn đề nhân quyền đã và đang được các thế lực thù địch sử dụng như một thứ vũ khí, một vỏ bọc cho các hoạt động chống phá, chuyển hóa Việt Nam theo phương thức “diễn biến hòa bình”. Ở Việt Nam, vấn đề nhân quyền còn được các thế lực thù địch, phản động xem như là một mũi tấn công chính, là một trong bốn “đột phá khẩu” nhằm phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội, làm suy yếu tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Thực tế cho thấy, hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam đang được các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt và nguy hiểm. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động chuyển hóa nội bộ, gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm thực hiện mục tiêu “chuyển hóa dân chủ” đối với Việt Nam; kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự, gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và an ninh, trật tự ở Việt Nam; hậu thuẫn, thúc đẩy hình thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo tiền, điều kiện để chuyển hóa, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Có thể nhận diện một số thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Việt Nam:

Thứ nhất, lợi dụng sự khác biệt trong quan điểm, nhận thức về vấn đề quyền con người để công kích, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ XHCN Việt Nam, đả kích vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thể chế chính trị Việt Nam. Chúng quy kết học thuyết Mác - Lênin là độc tài, mất dân chủ, vi phạm quyền con người; tuyên truyền công kích vào Hiến pháp, pháp luật và thể chế chính trị, từ đó đòi thay đổi cương lĩnh, đường lối của Đảng, kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, ra sức xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền ở nước ta, triệt để khai thác các vấn đề nhạy cảm, phức tạp như tham nhũng, khiếu kiện, đình công, phân hóa xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình dịch bệnh COVID-19, việc bắt, xử lý các đối tượng chống đối chính trị… để vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Hàng năm chính phủ một số quốc gia, một số tổ chức quốc tế thường đưa ra những cái gọi là “báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới” (trong đó có phần đề cập đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam), “báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam”, “dự luật nhân quyền Việt Nam”...; ra các tuyên bố, thông cáo báo chí xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Thứ ba, lợi dụng tính phổ biến của vấn đề quyền con người, quan hệ quốc tế trong vấn đề quyền con người để tuyệt đối hóa, tuỳ tiện áp đặt các “chuẩn mực” nhân quyền nhân danh “tinh thần thời đại”, “giá trị phổ biến” đối với Việt Nam; đặt ra các “điều kiện”, “tiêu chuẩn” về nhân quyền trong quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục... từ đó gây sức ép, tác động chuyển hóa nội bộ Việt Nam, thúc đẩy Việt Nam cải cách thể chế kinh tế, chính trị, pháp lý theo chuẩn mực, giá trị dân chủ, nhân quyền tư sản phương Tây.

Thứ tư, lợi dụng chiêu bài “thúc đẩy dân chủ”, “bảo vệ quyền con người” để tài trợ, hậu thuẫn về vật chất lẫn tinh thần cho các phần tử, tổ chức chống Đảng, Nhà nước Việt Nam ở cả trong và ngoài nước nhằm hình thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cá nhân, tổ chức nước ngoài thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa các nhân vật trong chính giới, nhân viên cơ quan ngoại giao, các phái đoàn của chính phủ các nước với các đối tượng chống đối ở cả trong và ngoài nước để hậu thuẫn, khuyến khích chúng tăng cường hoạt động chống nhà nước Việt Nam; thông qua chiêu bài nhân quyền để can thiệp, bảo vệ cho số đối tượng chống đối chính trị bị bắt, xử lý, kêu gọi trả tự do cho các đối tượng…

Thứ năm, gắn vấn đề nhân quyền với vấn đề tôn giáo, dân tộc, lợi dụng những thiếu sót, hạn chế trong quá trình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam để kích động hoạt động chống nhà nước Việt Nam dưới chiêu bài đòi “tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo”, “quyền tự quyết dân tộc”; gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân; kích động một bộ phận quần chúng hoạt động chống chính quyền nhân dân như gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn…

Có thể thấy rằng, nhân quyền là sản phẩm kết tinh của nền văn minh nhân loại, có ảnh hưởng rộng lớn và ngày càng trở thành mối quan tâm chung của nhân loại. Hiểu một cách chung nhất, nhân quyền là quyền con người, thế nhưng cho đến nay quan niệm, cách hiểu, cách tiếp cận về nhân quyền giữa các quốc gia lại thường không có sự thống nhất.

Tuỳ theo góc độ tiếp cận, quan điểm chính trị, lợi ích giai cấp mà các quốc gia có những quan niệm khác nhau về quyền con người. Ở Việt Nam, nhân quyền được hiểu là những giá trị cơ bản mà con người giành được trong lịch sử đấu tranh cải tạo tự nhiên và xã hội nhằm khẳng định địa vị chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp lý của mình. Đó là tổng thể các nhu cầu, năng lực, tự do, nhân phẩm của con người với tư cách cá nhân và cộng đồng xã hội được ghi nhận và bảo đảm thực hiện trong hệ thống luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là không ngừng mở rộng dân chủ XHCN, bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người. Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với xã hội”. Nghị quyết Đại hội XIII cũng nhấn mạnh: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền con người còn được cụ thể hóa trong các đạo luật quan trọng của Nhà nước như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Báo chí, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng… Hơn nữa, thực tế cũng cho thấy, trong những năm qua Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng trong đảm bảo quyền con người, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, hội họp… Cùng với đó, rất nhiều chính sách an sinh xã hội đã được Đảng, Nhà nước triển khai nhằm hướng tới người nghèo, người yếu thế, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là tại các địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo.

Mới đây nhất, nhân dịp Quốc khánh mùng 2/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 3.035 người, trong đó có cả người nước ngoài. Đây không chỉ một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trao cơ hội thứ hai cho những người đã một thời lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời mà còn tiếp tục phản ánh rõ nhất ưu tiên bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, là minh chứng rõ nét nhất bác bỏ lại mọi luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam, vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền” của các thế lực, đối tượng thù địch, phản động.

Nhân quyền là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp và thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối. Bởi vậy, hơn lúc nào hết mỗi chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn, hiểu đúng, đầy đủ về nó và luôn tỉnh táo, cảnh giác để nhận diện các luận điệu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống Việt Nam của các thế lực, thù địch, phần tử xấu./.

TS. Nguyễn Sơn - Học viện An ninh Nhân dân

Theo dangcongsan.vn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng chống tham nhũng

Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng chống tham nhũng

Vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), bị xác định có liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim mạch Hà Nội thời kỳ ông Tuấn còn là Giám đốc, cho thấy chủ trương của Đảng quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân

Ngày 1/10/2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân.

Tin khác

Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội
Sáng 15/9, Bộ Y tế- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”
Chưa lúc nào và hơn bao giờ hết, Việt Nam xác định việc phòng, chống đại dịch Covid-19 ngang tầm công việc chống giặc ngoại xâm. Bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng kể dù phải vượt qua rất nhiều gian nan thử thách. “Vũ khí” bí mật gì đã giúp Việt Nam giải quyết căn cơ cơn “đại hồng thủy” gây tổn hại khôn lường đến sức khỏe nhân loại toàn cầu? Chúng tôi tìm kiếm thông tin qua cuộc trao đổi với ThS Bs Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Y Khoa Công ty Dược Việt Y…

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống

Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống
Sáng 27/7, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy được khát vọng và tạo ra động lực để người dân mong muốn thoát nghèo và nông thôn phải trở thành nơi đáng sống.

Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19
Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đồng bào ta đã ngời lên biết bao những tấm gương tận tụy và hy sinh. Ở mặt trận truyền thông, các phóng viên báo, đài bằng trách nhiệm nghề nghiệp, lòng tự hào và lòng quả cảm họ đã dấn thân vào điểm nóng COVID để mỗi một bản tin, một khung hình truyền tải đến cộng đồng, xã hội đều thấm đẫm giá trị cảnh báo, phòng ngừa; xứng đáng được tuyên dương, trân trọng.

Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!

Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!
Biết đến Báo Người cao tuổi đã lâu, nhất là từ khi báo có sự thay đổi rất nhanh về cả hình thức lẫn nội dung từ khoảng năm 2010 trở đi (Kỷ niệm 15 năm thành lập báo). Và cho đến tháng 3/2017 Báo (nay là tạp chí) điện tử Ngày mới Online thành lập, lượng thông tin ngày một nhiều hơn, phong phú hơn.

Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi
Rất xúc động trong những ngày tháng Sáu này, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Người cao tuổi nhận được những tình cảm trân quý của cán bộ, hội viên người cao tuổi cả nước. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng ghi lại một số ý kiến của bạn đọc…

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước
Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Niềm vui lớn đến với cử tri và NCT cả nước, khi TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam, được Trung ương Hội và cử tri giới thiệu đại diện cho hơn 11 triệu NCT cả nước ứng cử và đã trúng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kì 2021-2026. Trong cảm xúc trào dâng, TS Trương Xuân Cừ dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trò chuyện…
Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính: ASEAN+3 cần phát huy hơn nữa thế mạnh trong ứng phó khủng hoảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ASEAN+3 cần phát huy hơn nữa thế mạnh trong ứng phó khủng hoảng

Chiều 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN+3 lần thứ 24.
Thực hiện tốt chính sách cho NCT, hỗ trợ các doanh nghiệp  của NCT phát triển vững mạnh

Thực hiện tốt chính sách cho NCT, hỗ trợ các doanh nghiệp của NCT phát triển vững mạnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại sản phẩm da - LADODA và Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông
ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông

ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 39, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông; thúc đẩy mạnh mẽ cam kết của các nước tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình.
Phiên bản di động