Công tác Quy hoạch cán bộ và cán bộ cấp chiến lược

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ngày 30/11/2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW “Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đến nay, thực hiện nghị quyết này đã được 20 năm...

Theo đó, Đảng chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lí, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Đặc biệt, quan tâm chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ kế cận trực tiếp, bầu lần đầu tiên đủ tuổi công tác 2 nhiệm kì trở lên, mỗi vị trí ít nhất có 2 ứng viên, tập trung là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước: Lựa chọn những cán bộ thật tiêu biểu về mọi mặt, có uy tín cao trong toàn Đảng và xã hội. Người đứng đầu phải giới thiệu được và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu người có đức, có tài và uy tín vào vị trí cấp chiến lược...

Trải qua 20 năm (2004 - 2024) với 4 nhiệm kì đại hội Đảng (X, XI, XII và XIII), công tác quy hoạch cán bộ có những thành công, kết quả đáng kể. Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp Trung ương có tầm nhìn chiến lược, có năng lực hoạch định và thực thi chính sách, quản trị quốc gia, tầm nhìn xa trông rộng; đa số có phẩm chất, năng lực, uy tín, tài năng ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo đưa đất nước phát triển như ngày nay.

Công tác Quy hoạch cán bộ và cán bộ cấp chiến lược

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, trung thực thì có nơi, có lúc người đứng đầu lợi dụng chủ trương quy hoạch, dẫn đến việc cán bộ chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy tuổi, chạy luân chuyển, chạy danh hiệu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng... với động cơ thỏa tham vọng cá nhân.

Phổ biến là cấu kết cài cắm con cái, người nhà, người thân, cánh hẩu, kẻ có tiền hám danh... bất chấp năng lực, phẩm chất, trí tuệ, tuổi đời, kinh nghiệm và dư luận xã hội. Gần đây, ở tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh uỷ (người bị khởi tố hình sự, bắt giam) là điển hình có số lượng con cháu, người nhà, người thân (chiếm kỉ lục) trong các cơ quan của đảng, chính quyền, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ rường cột của đất nước có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là trách nhiệm của Đảng ở tầm vĩ mô. Mấy nhiệm kì gần đây, Trung ương có nhiều nghị quyết thể hiện đường lối chiến lược: Nghị quyết số 12-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) ngày 16/1/2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Nghị quyết số 26-NQ/TW (khoá XII) ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”... Sau các nghị quyết là văn bản hướng dẫn, tổ chức nhiều hội nghị từ toàn quốc đến cơ sở để quán triệt, thực hiện. Về phía Nhà nước cũng có hệ thống pháp luật khá đồ sộ, tuy còn hạn chế tính đồng bộ nhưng đủ để các cấp, các ngành thực thi. Công tác quy hoạch cũng được tiến hành thường xuyên, thống nhất trong tổ chức. Cứ đến giữa nhiệm kì, quy hoạch được triển khai để lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho đại hội kế tiếp, định hướng cho cả nhiệm kì sau.

Đường lối của Đảng là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển. Đội ngũ đó phải là những người có tài năng, có phẩm chất tốt, tầm nhìn xa, quản trị quốc gia giỏi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Tuyết đối không để kẻ cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, những người không trong sáng về đạo đức, lợi dụng chức quyền để vụ lợi, để người nhà, người thân, vợ chồng, con cái lợi dụng chức quyền để trục lợi... lọt vào bộ máy”.

Nhìn lại hơn 10 năm qua, Đảng ta tổn thất không nhỏ khi có hàng loạt cán bộ cấp chiến lược bị kỉ luật, bị xử lí hình sự. Trong đó có Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương, Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, nhiều tướng lĩnh Công an, Quân đội. Số cán bộ cấp chiến lược này đều được quy hoạch kĩ càng, trải qua đào tạo bài bản tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được rèn luyện thử thách. Họ đều là những “chính khách” từng được Nhân dân tin yêu. Vậy mà chỉ riêng Khóa XIII, mới nửa nhiệm kì đã có 4 Ủy viên Bộ Chính trị và nhiều Ủy viên Trung ương phải nghỉ công tác, bị xem xét xử lí kỉ luật hoặc xử lí hình sự.

Từ thực tế này, cũng nên xem công tác quy hoạch cán bộ có “kẽ hở” không, hay chỉ là còn hạn chế, thiếu đồng bộ, thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lí luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, còn cảm tính nể nang, dễ dãi hoặc định kiến. Nhiều trường hợp bổ nhiệm đúng quy trình nhưng không đúng người, đúng việc, không đủ tiêu chuẩn...

Do hạn chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ... đội ngũ cán bộ nước ta đông nhưng chưa mạnh, tinh trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra nhiều nơi, sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lí giỏi, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Một vấn đề quan trọng đặt ra là, ngay từ khi Đảng chủ trương quy hoạch cán bộ đã có nội dung: Người giới thiệu phải có trách nhiệm về việc giới thiệu người vào cấp uỷ, người quản lí. Thời gian qua, nhiều cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, bị kỉ luật, bị xử lí hành sự... nhưng chưa có một trường hợp nào người giới thiệu đứng ra nhận trách nhiệm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Đây là vấn đề cần nhận rõ, làm rõ để trong thời gian tới công tác quy hoạch cán bộ có cơ chế thật sự đề cao trách nhiệm của người giới hiệu cán bộ...

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang được chuẩn bị. Công tác nhân sự cho đại hội là một nhiệm vụ cực kì hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển đất nước. Mong rằng, đại hội XIV chọn được những cán bộ cấp chiến lược xứng tầm về hoạch định, thực thi đường lối, chính sách và quản trị quốc gia.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Một số kĩ năng sống cơ bản nên dạy trẻ từ nhỏ

Một số kĩ năng sống cơ bản nên dạy trẻ từ nhỏ

Cha mẹ nào cũng luôn muốn con mình giỏi giang về học lực cũng như các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Thế nhưng rõ ràng mỗi đứa trẻ có cá tính cũng như kĩ năng sở trường riêng. Một số cha mẹ sai lầm khi trông đợi con học được mọi thứ ở trường.
Bác Hồ với công tác bảo vệ môi trường

Bác Hồ với công tác bảo vệ môi trường

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, chú trọng đến việc tạo dựng môi trường xanh, Bác dạy trước hết phải bảo đảm cho điều kiện sống và công tác. Trong kháng chiến, cơ quan thường xuyên phải di chuyển, Người luôn căn dặn cán bộ phải chọn những nơi: “Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui”.
Nguồn gốc nghệ thuật Bài chòi

Nguồn gốc nghệ thuật Bài chòi

Người dân Kinh Bắc say mê dân ca Quan họ, người Phú Thọ yêu hát Xoan, người Nam Bộ say mê và tự hào với Đờn ca tài tử, thì người dân Trung Bộ cũng thỏa nguyện khi nghệ thuật hát Bài chòi trở thành Di sản Văn hóa vi phật thể đại diện nhân loại…
Bác Hồ căn dặn về cần, kiệm, liêm, chính

Bác Hồ căn dặn về cần, kiệm, liêm, chính

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên kêu gọi toàn dân thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để xây dựng đời sống mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Học tập tinh thần trách nhiệm, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập tinh thần trách nhiệm, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành di sản lớn lao của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm theo Bác, đặc biệt học tập và làm theo tấm gương tinh thần trách nhiệm, phong cách khoa học của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng...

Tin khác

Hãy yêu thương “thế giới ngày mai”

Hãy yêu thương “thế giới ngày mai”
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Những gì tốt đẹp nhất hãy dành cho trẻ em… Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuy nhiên, để làm tròn trách nhiệm đó không dễ dàng, bởi đâu đó vẫn còn những trẻ em chưa thực sự được hưởng một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy yêu thương…

Bác Hồ, Bác Tôn, tình sâu, nghĩa nặng

Bác Hồ, Bác Tôn, tình sâu, nghĩa nặng
Năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu làm lao công đi tìm đường cứu nước. Một năm sau, cũng tại nơi này, người thợ trẻ Tôn Đức Thắng cũng xuống tàu làm thợ và sang Pháp tìm cách giúp đồng bào mình thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than.

Chọn lọc thông tin trong kỉ nguyên số

Chọn lọc thông tin trong kỉ nguyên số
Mạng xã hội (MXH) là nơi để tìm kiếm thông tin nhanh nhất. Tuy có đủ các loại thông tin nhưng thật giả lẫn lộn, có cả sự bịa đặt hay vu khống. Vấn đề đặt ra là phải hết sức thận trọng khi tiếp nhận thông tin và phải biết chọn lọc thông tin qua MXH...

Bác Hồ với việc đọc và học suốt đời

Bác Hồ với việc đọc và học suốt đời
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên kêu gọi cán bộ và Nhân dân đọc sách để nâng cao kiến thức và lí luận cách mạng. Bản thân Người cũng là một tấm gương sáng về việc đọc sách.

Phim về đề tài chiến tranh: Làm thế nào để khơi thông điểm nghẽ

Phim về đề tài chiến tranh: Làm thế nào để khơi thông điểm nghẽ
Trong dòng chảy số của thời đại 4.0, phim về đề tài chiến tranh vẫn có những tiềm năng để phát huy hết giá trị. Tuy nhiên vẫn có những điểm nghẽn khiến việc đầu tư làm phim và phổ biến rộng rãi đến công chúng gặp nhiều khó khăn.

Điên Biên Phủ, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

Điên Biên Phủ, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh
Ngày 7/5/2024, tại tỉnh Điện Biên diễn ra Lễ kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) quy mô cấp quốc gia với lễ diễu binh, diễu hành của 12.000 người, có pháo lễ, không quân bay chào mừng, các khối nghi trượng, lực lượng Quân đội, Công an, Dân công hoả tuyến trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo Nhân dân vùng Tây Bắc.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe NCT

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe NCT
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Đọc lại hồi kí “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử”

Đọc lại hồi kí  “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử”
Hồi kí “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do nhà văn Hữu Mai thể hiện là một hiện thực rộng lớn gồm nhiều sự kiện, nhiều nhân vật, nhiều địa điểm, nhiều thời điểm khác nhau. Nhân kỉ niệm tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024, chúng tôi xin được góp chút suy nghĩ và sự thán phục tài cầm quân của vị Đại tướng huyền thoại…

Hoàng Văn Thụ - một ánh sao muôn đời sáng soi

Hoàng Văn Thụ - một ánh sao muôn đời sáng soi
80 năm trước, vào ngày 24/5/1944, biết không thể khuất phục được người tù cộng sản Hoàng Văn Thụ nên thực dân Pháp đã đưa ông ra trường bắn. Năm đó ông vừa tròn 35 tuổi.

Phát huy tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động

Phát huy tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động
Ngày Quốc tế Lao động (1/5) là ngày lễ quan trọng nhất của người lao động toàn thế giới. Đó là ngày tôn vinh, bảo vệ những người công nhân, đồng thời để giai cấp vô sản biểu dương sức mạnh của mình. Tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động mãi mãi đồng hành với ước mơ của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới về một xã hội không có áp bức, bóc lột.

Người tái hiện phiên hiệu và truyền thống của trung đoàn 22 anh hùng

Người tái hiện phiên hiệu và truyền thống của trung đoàn 22 anh hùng
Trung đoàn 1 thuộc Quân khu Hữu Ngạn, gồm 3 tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 và các đơn vị trực thuộc được thành lập ngày 15/3/1965, tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tháng 6/1965, Trung đoàn lên đường vào miền Nam chiến đấu.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”...

Tổng Bí thư Trần Phú - Hai miền quê yêu dấu

Tổng Bí thư Trần Phú - Hai miền quê yêu dấu
Cuộc đời đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng dù dừng lại ở tuổi 27 nhưng thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng và chí khí, cốt cách của người cộng sản trẻ tuổi ấy với câu nói nổi tiếng “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn sống mãi với thời gian và là hình mẫu để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ và nhân dân học tập noi theo; mãi mãi là niềm tự hào của hai miền quê Hà Tĩnh và Phú Yên...

Văn hóa ứng xử, giáo dục trong gia đình

Văn hóa ứng xử, giáo dục trong gia đình
Văn hóa ứng xử trong gia đình luôn là vấn đề cần được quan tâm và coi trọng. Đặc biệt trong các gia đình Việt, đó là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, đó là sự hòa thuận, chung thủy, tình nghĩa, lòng yêu thương và hi sinh cho con cái; tôn trọng và hiếu lễ với cha mẹ và hòa thuận các anh, chị, em. Những nét đẹp ứng xử trong gia đình đã hình thành nên nhiều giá trị văn hoá mang tính truyền thống của người Việt.

Xe đạp thồ Việt Nam thắng máy bay thực dân Pháp

Xe đạp thồ Việt Nam thắng máy bay thực dân Pháp
Khi chấp nhận trận quyết chiến chiến lược với quân ta tại Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã xuất phát từ ưu thế vượt trội về quân sự; đồng thời, ỷ vào khả năng tiếp tế hậu cần hơn hẳn đối phương.
Xem thêm
Phiên bản di động