Tỉnh Cà Mau: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng     

Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126-KH/TU, ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

tinh ca mau tich cuc chuan bi dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025 tien toi dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang

tinh ca mau tich cuc chuan bi dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025 tien toi dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang

Đền thờ Lạc Long Quân – Tượng Mẹ

Báo ảnh Đất Mũi

Ðại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong năm 2020 và Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan của Trung ương về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên để tiếp thu, thực hiện; chỉ đạo ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện phù hợp từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, với quan điểm chỉ đạo“Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thật chặt chẽ, thận trọng, chú đáo tất cả các nội dung của đại hội, đảm bảo đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh được tổ chức thành công”.

Đối với cấp tỉnh, đã thành lập 03 tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ Đại hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/TU về một số nội dung công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh; chọn Đảng bộ huyện Đầm Dơi để tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; chọn 4 đảng bộ cơ sở để chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ. Mặc dù có thời điểm phải dừng tổ chức đại hội Đảng để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đến nay 04 đảng bộ sơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chỉ đạo đại hội điểm đã tổ chức thành công Đại hội; có hơn 30% tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã tổ chức đại hội; các tổ chức cơ sở Đảng còn lại đảm bảo hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 30/6/2020 theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với công tác chuẩn bị văn kiện (báo cáo cáo chính trị), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tinh thần chung là phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong từng lĩnh vực nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao, có những đột phá của từng địa phương. Đến nay cấp tỉnh cơ bản hoàn thành các dự thảo văn kiện; cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành dự thảo các văn kiện, đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp theo quy định.

Đối với công tác nhân sự: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương liên quan về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 06-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ. Chỉ đạo các cấp ủy xây dựng đề án, phương án công tác nhân sự (đối với cấp tỉnh đã hoàn thành Đề án, đã và đang thực hiện quy trình công tác cán bộ phục vụ nhân sự đại hội theo quy định.

Đặc biệt trong chỉ đạo công tác nhân sự cấp uỷ các cấp phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Phải xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp uỷ với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, phấn đấu đảm bảo tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Kiên quyết sàng lọc, không giới thiệu vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhó”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ.

Những năm qua, do chủ động chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự như: định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; bố trí, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ đúng sở trường, năng lực; thực hiện đánh giá cán bộ ngày càng thực chất hơn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; ban hành nhiều Đề án, chương trình, kế hoạch về công tác cán bộ… nên công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp ở tỉnh Cà Mau nhìn chung thuận lợi (kể cả về tiêu chuẩn, cơ cấu…). Tin rằng với việc chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

tinh ca mau tich cuc chuan bi dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025 tien toi dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang

Duyên dáng trên cầu xuyên rừng đước, Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau.

Ảnh:Huỳnh Lâm

tinh ca mau tich cuc chuan bi dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025 tien toi dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang

Du khách tham quan Mốc toạ độ quốc gia Việt Nam tại Đất Mũi Cà Mau , là nơi người Việt Nam nào cũng mong muốn ít nhất được một lần đặt chân đến.

Báo ảnh Đất Mũi

tinh ca mau tich cuc chuan bi dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025 tien toi dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang

Một góc Cột cờ tại Đất Mũi Cà Mau.

Báo ảnh Đất Mũi

Minh Nhứt

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

thu tuong phai tinh tao trong thuc hien muc tieu kep

Thủ tướng: Phải tỉnh táo trong thực hiện mục tiêu kép

Các đồng chí phải tỉnh táo, phải biết cách làm phù hợp, không thể coi thường tính mạng của người dân nhưng không thể đóng cửa mọi hoạt động.
tam dinh chi cong tac chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang sua doi giu nguyen 12 doi tuong huong che do chinh sach

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi): Giữ nguyên 12 đối tượng hưởng chế độ chính sách

Sáng 11/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).
thong cao dac biet nguyen tong bi thu le kha phieu tu tran

Thông cáo đặc biệt: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
chu tich quoc hoi bo so ho khau giam bot thu tuc cho dan nho

Chủ tịch Quốc hội: Bỏ sổ hộ khẩu, giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!

“Cái nào tiến bộ hơn, hiện đại hơn thì ủng hộ. Thủ tục lạc hậu rồi thì phải cải cách, tại sao cứ bám những cái cũ? Giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!”

Tin khác

Ông Tất Thành Cang bị phê bình vì sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

ong tat thanh cang bi phe binh vi sai pham o khu do thi moi thu thiem
Ông Tất Thành Cang là một trong 66 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị xem xét kỷ luật.

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

thu tuong cuoc chien chong covid 19 da bat dau thoi ky cao diem
Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng 7/8, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.

Tập đoàn PVN: Lãi hơn 10.000 tỷ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 38.000 tỷ đồng

tap doan pvn lai hon 10000 ty nop ngan sach nha nuoc hon 38000 ty dong
7 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Gói giải pháp ứng phó với “khủng hoảng kép”, vẫn giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược như khí, điện, đạm, xăng dầu... cho nền kinh tế, đạt lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 38.000 tỷ đồng.    

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và nhà đất 69 Nguyễn Du

thanh tra chinh phu cong bo ket luan thanh tra du an nha may nhiet dien thai binh 2 va nha dat 69 nguyen du
Chiều 6/8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện (D.A NMNĐ) Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu: Quan hệ rộng nhưng giữ lòng mình trong sáng

cuu tong bi thu le kha phieu quan he rong nhung giu long minh trong sang
Năm 1991, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân giao cho tôi tháp tùng anh Lê Khả Phiêu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đi thăm, kiểm tra một số đơn vị quân đội đóng quân phía Nam. Anh Phiêu dặn tôi chỉ đưa một tin lên báo vào ngày kết thúc chuyến đi công tác.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

nguyen tong bi thu le kha phieu tu tran
Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh năm 1931, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 02 giờ 52 phút ngày 07 tháng 08 năm 2020 tại Hà Nội.
Xem thêm
thu tuong phai tinh tao trong thuc hien muc tieu kep

Thủ tướng: Phải tỉnh táo trong thực hiện mục tiêu kép

Các đồng chí phải tỉnh táo, phải biết cách làm phù hợp, không thể coi thường tính mạng của người dân nhưng không thể đóng cửa mọi hoạt động.
thanh hoa 6 xe oto bat ngo boc chay

Thanh Hóa: 6 xe ôtô bất ngờ bốc cháy

Khoảng gần 9h, ngày 12/8, tại bãi xe của gia đình ông Phạm Văn Hiệp ở thôn Vạn Xuân, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ...
chu tich tp ha noi nguyen duc chung se phai lam ro trach nhiem co lien quan den mot so vu an

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ phải làm rõ trách nhiệm có liên quan đến một số vụ án.

Tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội,
ong tat thanh cang bi phe binh vi sai pham o khu do thi moi thu thiem

Ông Tất Thành Cang bị phê bình vì sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ông Tất Thành Cang là một trong 66 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dự án Khu đô thị mới ...
thanh tra chinh phu cong bo ket luan thanh tra du an nha may nhiet dien thai binh 2 va nha dat 69 nguyen du

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và nhà đất 69 Nguyễn Du

Chiều 6/8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện (D.A NMNĐ) Thái Bình 2 ...
cuu tong bi thu le kha phieu quan he rong nhung giu long minh trong sang

Cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu: Quan hệ rộng nhưng giữ lòng mình trong sáng

Năm 1991, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân giao cho tôi tháp tùng anh Lê Khả Phiêu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đi thăm, kiểm tra một ...
Phiên bản di động