Tỉnh Cà Mau: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng     

Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126-KH/TU, ngày 21/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tỉnh Cà Mau: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tỉnh Cà Mau: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đền thờ Lạc Long Quân – Tượng Mẹ

Báo ảnh Đất Mũi

Ðại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong năm 2020 và Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan của Trung ương về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên để tiếp thu, thực hiện; chỉ đạo ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện phù hợp từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, với quan điểm chỉ đạo“Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thật chặt chẽ, thận trọng, chú đáo tất cả các nội dung của đại hội, đảm bảo đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh được tổ chức thành công”.

Đối với cấp tỉnh, đã thành lập 03 tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ Đại hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/TU về một số nội dung công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh; chọn Đảng bộ huyện Đầm Dơi để tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; chọn 4 đảng bộ cơ sở để chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ. Mặc dù có thời điểm phải dừng tổ chức đại hội Đảng để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đến nay 04 đảng bộ sơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chỉ đạo đại hội điểm đã tổ chức thành công Đại hội; có hơn 30% tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã tổ chức đại hội; các tổ chức cơ sở Đảng còn lại đảm bảo hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 30/6/2020 theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với công tác chuẩn bị văn kiện (báo cáo cáo chính trị), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tinh thần chung là phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong từng lĩnh vực nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao, có những đột phá của từng địa phương. Đến nay cấp tỉnh cơ bản hoàn thành các dự thảo văn kiện; cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành dự thảo các văn kiện, đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp theo quy định.

Đối với công tác nhân sự: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương liên quan về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 06-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ. Chỉ đạo các cấp ủy xây dựng đề án, phương án công tác nhân sự (đối với cấp tỉnh đã hoàn thành Đề án, đã và đang thực hiện quy trình công tác cán bộ phục vụ nhân sự đại hội theo quy định.

Đặc biệt trong chỉ đạo công tác nhân sự cấp uỷ các cấp phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Phải xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp uỷ với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, phấn đấu đảm bảo tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Kiên quyết sàng lọc, không giới thiệu vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhó”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ.

Những năm qua, do chủ động chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự như: định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; bố trí, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ đúng sở trường, năng lực; thực hiện đánh giá cán bộ ngày càng thực chất hơn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; ban hành nhiều Đề án, chương trình, kế hoạch về công tác cán bộ… nên công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp ở tỉnh Cà Mau nhìn chung thuận lợi (kể cả về tiêu chuẩn, cơ cấu…). Tin rằng với việc chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỉnh Cà Mau: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Duyên dáng trên cầu xuyên rừng đước, Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau.

Ảnh:Huỳnh Lâm

Tỉnh Cà Mau: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Du khách tham quan Mốc toạ độ quốc gia Việt Nam tại Đất Mũi Cà Mau , là nơi người Việt Nam nào cũng mong muốn ít nhất được một lần đặt chân đến.

Báo ảnh Đất Mũi

Tỉnh Cà Mau: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Một góc Cột cờ tại Đất Mũi Cà Mau.

Báo ảnh Đất Mũi

Minh Nhứt

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Thủ Đức sáng 22/1, ông Hoàng Tùng, 41 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức.
Thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Sáng 22/1, Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối với hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch.
Chương trình tổng duyệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình tổng duyệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 22/1/2021, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đến kiểm tra chương trình tổng duyệt và các công tác chuẩn bị cho Đại hội.
Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người không xứng đáng, chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người không xứng đáng, chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025.
Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hoàng Đức, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Đồng Tháp dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc phỏng vấn…

Tin khác

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương
Vào 14h30’chiều mai (22/1), Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chính thức được khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIII của Đảng.

Không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương

Không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương
Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân.

Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Sáng 21/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng

Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với NCT cả nước, lớp người “cây cao bóng cả” của Thủ đô cũng chờ đợi kết quả Đại hội với nhiều tin yêu và kì vọng. Ông Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội dành cho phóng viên cuộc trò chuyện về tâm nguyện của NCT Thủ đô đối với Đại hội lần này…

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước
Ban Đối ngoại Trung ương vừa tổ chức cuộc họp thông báo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế. Các đại sứ, đại biện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội được mời tham dự.

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Giai đoạn 2015-2020, Việt Nam được đánh giá là có thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, công tác NCT được quan tâm. Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung trên…
Xem thêm
Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Thủ Đức sáng 22/1, ông Hoàng Tùng, 41 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đã được bầu ...
Thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Sáng 22/1, Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối ...
Chương trình tổng duyệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình tổng duyệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 22/1/2021, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc. Đồng chí ...
Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hoàng Đức, Trưởng ban BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Tháp dành cho phóng viên cuộc ...
Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng

Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng

Ông Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội dành cho phóng viên cuộc trò chuyện về tâm nguyện của NCT Thủ đô đối ...
Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội ...
Phiên bản di động