Giá trị cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỉ niệm 94 năm thành lập Đảng

Phát huy truyền thống lịch sử 94 năm quang vinh của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, gửi thông điệp về sứ mệnh của Đảng cầm quyền, quyết đưa dân tộc ta tiến kịp thời đại.
Bài viết này gợi mở nhiều ý tưởng mới, trong đó có một số giá trị cốt lõi, thể hiện sự kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển lí luận cách mạng, tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, dẫn hướng con đường tương lai dân tộc.

Một là, Tổng Bí thư đã khái quát một cách hệ thống, khách quan về sứ mệnh lịch sử của Đảng ta, càng thêm tự hào “Đảng ta vĩ đại thật”. Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dày công chuẩn bị các điều kiện chín muồi để bước lên vũ đài chính trị, nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác một cách vững chắc. Đảng quang vinh vì được sinh ra và kế thừa truyền thống ngàn năm của một dân tộc văn hiến, anh hùng. Nhờ có chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi, có sự tranh đấu, hi sinh, không chùn bước, một lòng một dạ vì Đảng, vì Tổ quốc của biết bao thế hệ đi theo Đảng.

Giá trị cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỉ niệm 94 năm thành lập Đảng

Hai là, Tổng Bí thư đã khắc họa thành công tiền đồ, cơ đồ dân tộc đi từ không tới có, đi từ mất mát đau thương tới vinh quang, rạng ngời sử xanh dân tộc và trên trường quốc tế. Cơ đồ dân tộc ta là chân dung lịch sử xuyên suốt từ buổi đầu dựng nước gắn liền với giữ nước, với tài cao, đức trọng, có biết bao anh hùng dân tộc đã cống hiến cho cơ đồ dân tộc, lòng yêu nước, thương nòi của đồng bào ta làm nên trường lũy bảo vệ Tổ quốc. Để có được cơ đồ dân tộc như ngày hôm nay, Đảng ta, Nhân dân ta đã luôn gắn bó máu thịt, không nề hi sinh gian khổ, tất cả vì lí tưởng cao đẹp, phấn đấu kiên gan bền chí cho mục tiêu tối thượng: Dân tộc độc lập, đất nước thống nhất, hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, đồng bào được tự do, hạnh phúc.

Ba là, Tổng Bí thư luận giải sắc bén, thuyết phục, gợi mở về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam kiến tạo. Đó là con đường cách mạng triệt để giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bản chất của chế độ chính trị-xã hội ở nước ta là chế độ ưu việt, với các thành tố chính trị - kinh tế - văn hóa, xã hội -quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều xoay quanh trục vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân; thể chế chính trị được xây dựng, tổ chức vận hành dựa trên ý nguyện lòng dân. Đảng là tổ chức chính trị ra đời từ yêu cầu bức thiết của lịch sử, rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn cách mạng, được dân tin tưởng, hưởng ứng, bảo vệ. Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện là chìa khóa thành công mô hình chế độ mới, vì Đảng ta thực sự là giá trị đạo đức, văn minh, nên mọi chủ trương, đường lối đều vì dân.

Bốn là, Tổng Bí thư định hướng nhiệm vụ mới trong bối cảnh mới, hướng tới hoàn thành 2 mục tiêu mang tầm thế kỉ vào năm 2030, và năm 2045. Bối cảnh mới mà bài viết của Tổng Bí thư đề cập chính là bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, khó có thể lường hết, thách thức lớn nhất vẫn là những thách thức trở ngại do tác động từ các yếu tố an ninh truyền thống đan xen an ninh phi truyền thống, nhất là sự điên cuồng chống phá của các thế lực phản động hòng cản bước khát vọng dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, đặt ra yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên và đồng bào ta càng phải phát huy cao độ lòng yêu nước, thương nòi, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng.

Năm là, các nhiệm vụ chính trị mà Tổng Bí thư nêu lên mang tầm bao quát lịch sử, thời đại, tự quyết chính trị, tự khai mở con đường tương lai dân tộc. Nhiệm vụ số 1 là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới; Nhiệm vụ số 2 là phải tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam; Nhiệm vụ số 3 là đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, với phương châm cách mạng tiến công không ngừng; Nhiệm vụ số 4 là đổi mới đồng bộ, toàn diện các trụ cột trong phát triển bền vững đất nước; bảo đảm đổi mới đúng hướng và tiến chắc; Nhiệm vụ thứ 5 là tính nhạy bén, quyết đoán chính trị của Đảng trong nắm bắt tình hình, hiểu đúng thời cuộc, đưa cách mạng Việt Nam theo xu thế lịch sử và dòng chảy thời đại.

Sáu là, Tổng Bí thư tổng kết 5 bài học kinh nghiệm của Đảng hết sức sâu sắc, mang tầm khái quát lí luận, là sự chiêm nghiệm của tư duy giàu lí luận, thấu hiểu thực tiễn cách mạng. Mỗi bài học là một giá trị đúc kết lịch sử của Đảng suốt 94 năm qua, có những bài học đã được đúc kết và làm sâu sắc hơn, có những điểm mới bổ sung qua gần 40 năm đổi mới. Rất bổ ích cho việc tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị đánh giá 100 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, góp phần làm phong phú kho tàng lí luận của Đảng, tạo sức sống mới cho chủ nghĩa xã hội khoa học, hiện thực thế giới.

Tóm lại, bài viết “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”, cùng với bài “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” là tầm nhìn mới của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội khoa học, hiện thực trong bối cảnh hiện nay, về sứ mệnh lịch sử của Đảng ta đối với con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội khoa học phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. NCT Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước, thương nòi, kể từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, NCT nước ta càng phát huy cao độ truyền thống quý báu đó, một lòng một dạ đi theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Ngày nay, trong bối cảnh mới, với thời cơ, vận hội mới đan xen khó khăn thách thức mới, đòi hỏi NCT nước ta càng phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, khích lệ cảm hứng cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển hiện đại, văn minh theo định hướng XHCN.

PGS.TS Trần Viết Lưu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phòng chống sét đánh ở khu vực nông thôn miền núi

Phòng chống sét đánh ở khu vực nông thôn miền núi

Theo báo An ninh Thủ đô, chiều tối ngày 19/5 vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa có 2 nạn nhân là bà L.T.N bị sét đánh khi đang làm đồng tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn và chị B.T.P bị sét đánh khi tham gia giao thông tuyến đường nối TP Thanh Hoá đi Nghi Sơn, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn. Còn tại tỉnh Nam Định, vào khoảng 16h, nạn nhân tên N.V.T khi đang di chuyển qua khu vực xã Giao Hải, huyện Giao Thủy thì bị sét đánh dẫn đến tử vong.
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi theo lời căn dặn của Bác

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi theo lời căn dặn của Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất yêu quý thiếu nhi và Người đã dành muôn ngàn tình yêu thương dành cho các chủ nhân tương lai của đất nước...
Đạo Phật có trong mỗi con người

Đạo Phật có trong mỗi con người

Tôi còn nhớ, vào ngày Rằm, mùng Một, khi bà lên chùa lễ Phật, là tôi lại ra đầu ngõ ngóng dáng còng với bộ áo nâu của bà lộ ra sau khúc cua, nơi có rặng tre xanh mát. Nay đã gần 40 tuổi, tôi vẫn nhớ phẩm oản thơm mùi gạo nếp lộc chùa, nhớ nụ cười để lộ hàm răng đen nhánh của bà ngày nào...
Một số kĩ năng sống cơ bản nên dạy trẻ từ nhỏ

Một số kĩ năng sống cơ bản nên dạy trẻ từ nhỏ

Cha mẹ nào cũng luôn muốn con mình giỏi giang về học lực cũng như các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Thế nhưng rõ ràng mỗi đứa trẻ có cá tính cũng như kĩ năng sở trường riêng. Một số cha mẹ sai lầm khi trông đợi con học được mọi thứ ở trường.
Bác Hồ với công tác bảo vệ môi trường

Bác Hồ với công tác bảo vệ môi trường

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, chú trọng đến việc tạo dựng môi trường xanh, Bác dạy trước hết phải bảo đảm cho điều kiện sống và công tác. Trong kháng chiến, cơ quan thường xuyên phải di chuyển, Người luôn căn dặn cán bộ phải chọn những nơi: “Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui”.

Tin khác

Nguồn gốc nghệ thuật Bài chòi

Nguồn gốc nghệ thuật Bài chòi
Người dân Kinh Bắc say mê dân ca Quan họ, người Phú Thọ yêu hát Xoan, người Nam Bộ say mê và tự hào với Đờn ca tài tử, thì người dân Trung Bộ cũng thỏa nguyện khi nghệ thuật hát Bài chòi trở thành Di sản Văn hóa vi phật thể đại diện nhân loại…

Bác Hồ căn dặn về cần, kiệm, liêm, chính

Bác Hồ căn dặn về cần, kiệm, liêm, chính
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên kêu gọi toàn dân thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để xây dựng đời sống mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Học tập tinh thần trách nhiệm, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập tinh thần trách nhiệm, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành di sản lớn lao của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm theo Bác, đặc biệt học tập và làm theo tấm gương tinh thần trách nhiệm, phong cách khoa học của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng...

Hãy yêu thương “thế giới ngày mai”

Hãy yêu thương “thế giới ngày mai”
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Những gì tốt đẹp nhất hãy dành cho trẻ em… Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuy nhiên, để làm tròn trách nhiệm đó không dễ dàng, bởi đâu đó vẫn còn những trẻ em chưa thực sự được hưởng một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy yêu thương…

Bác Hồ, Bác Tôn, tình sâu, nghĩa nặng

Bác Hồ, Bác Tôn, tình sâu, nghĩa nặng
Năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu làm lao công đi tìm đường cứu nước. Một năm sau, cũng tại nơi này, người thợ trẻ Tôn Đức Thắng cũng xuống tàu làm thợ và sang Pháp tìm cách giúp đồng bào mình thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than.

Chọn lọc thông tin trong kỉ nguyên số

Chọn lọc thông tin trong kỉ nguyên số
Mạng xã hội (MXH) là nơi để tìm kiếm thông tin nhanh nhất. Tuy có đủ các loại thông tin nhưng thật giả lẫn lộn, có cả sự bịa đặt hay vu khống. Vấn đề đặt ra là phải hết sức thận trọng khi tiếp nhận thông tin và phải biết chọn lọc thông tin qua MXH...

Bác Hồ với việc đọc và học suốt đời

Bác Hồ với việc đọc và học suốt đời
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên kêu gọi cán bộ và Nhân dân đọc sách để nâng cao kiến thức và lí luận cách mạng. Bản thân Người cũng là một tấm gương sáng về việc đọc sách.

Phim về đề tài chiến tranh: Làm thế nào để khơi thông điểm nghẽ

Phim về đề tài chiến tranh: Làm thế nào để khơi thông điểm nghẽ
Trong dòng chảy số của thời đại 4.0, phim về đề tài chiến tranh vẫn có những tiềm năng để phát huy hết giá trị. Tuy nhiên vẫn có những điểm nghẽn khiến việc đầu tư làm phim và phổ biến rộng rãi đến công chúng gặp nhiều khó khăn.

Điên Biên Phủ, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

Điên Biên Phủ, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh
Ngày 7/5/2024, tại tỉnh Điện Biên diễn ra Lễ kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) quy mô cấp quốc gia với lễ diễu binh, diễu hành của 12.000 người, có pháo lễ, không quân bay chào mừng, các khối nghi trượng, lực lượng Quân đội, Công an, Dân công hoả tuyến trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo Nhân dân vùng Tây Bắc.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe NCT

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội NCT với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe NCT
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Đọc lại hồi kí “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử”

Đọc lại hồi kí  “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử”
Hồi kí “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do nhà văn Hữu Mai thể hiện là một hiện thực rộng lớn gồm nhiều sự kiện, nhiều nhân vật, nhiều địa điểm, nhiều thời điểm khác nhau. Nhân kỉ niệm tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024, chúng tôi xin được góp chút suy nghĩ và sự thán phục tài cầm quân của vị Đại tướng huyền thoại…

Hoàng Văn Thụ - một ánh sao muôn đời sáng soi

Hoàng Văn Thụ - một ánh sao muôn đời sáng soi
80 năm trước, vào ngày 24/5/1944, biết không thể khuất phục được người tù cộng sản Hoàng Văn Thụ nên thực dân Pháp đã đưa ông ra trường bắn. Năm đó ông vừa tròn 35 tuổi.

Phát huy tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động

Phát huy tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động
Ngày Quốc tế Lao động (1/5) là ngày lễ quan trọng nhất của người lao động toàn thế giới. Đó là ngày tôn vinh, bảo vệ những người công nhân, đồng thời để giai cấp vô sản biểu dương sức mạnh của mình. Tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động mãi mãi đồng hành với ước mơ của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới về một xã hội không có áp bức, bóc lột.

Người tái hiện phiên hiệu và truyền thống của trung đoàn 22 anh hùng

Người tái hiện phiên hiệu và truyền thống của trung đoàn 22 anh hùng
Trung đoàn 1 thuộc Quân khu Hữu Ngạn, gồm 3 tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 và các đơn vị trực thuộc được thành lập ngày 15/3/1965, tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tháng 6/1965, Trung đoàn lên đường vào miền Nam chiến đấu.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”...
Xem thêm
Phiên bản di động