Cục thuế Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái từ hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng!

Ông Mạc Văn Hiển, hiện là công chức Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh hành vi thể hiện làm trái pháp luật của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ
Cục thuế Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái từ hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng!

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Ảnh: TL

Nội dung tố cáo

Một, hành vi thể hiện sự gian lận trong kỳ thi Nâng ngạch Kiểm tra viên chính thuế năm 2017. Cụ thể: Trường hợp ông Nguyễn Xuân Dũng, hiện là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TCCN), Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Thời điểm thi nâng ngạch năm 2017 đến nay, ông Nguyễn Xuân Dũng vẫn thuộc biên chế của Phòng TCCB. Trong khi đối tượng thi nâng ngạch năm 2017, theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 43 Luật Công chức số 22/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, phải là Kiểm tra viên thuế (thuộc các phòng chuyên môn: Thanh tra, kiểm tra thuế); không phải thuộc phòng Tổ chức cán bộ.

Hai, có dấu hiệu lập khống các biên bản nhằm hợp thức hóa hồ sơ việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức vụ: Trưởng phòng TCCB, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Cụ thể có mâu thuẫn về thời gian ghi trong các văn bản: Biên bản Hội nghị “V/v bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Trưởng phòng”, đề ngày 24/9/2014; Biên bản kiểm phiếu, ghi ngày 24/9/2014, gồm có 7 người, có mặt và tín nhiệm 7/7, đạt 100%. Nhưng tại “Bảng tổng hợp phiếu tín nhiệm bổ nhiệm”, lại ghi ngày 25/9/2014 (lập 1 ngày sau ngày Hội nghị “V/v bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Trưởng phòng”). Điều mâu thuẫn này là thể hiện có dấu hiệu lập khống trong hồ sơ bổ nhiệm.

Cục thuế Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái từ hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng!

“Bảng tổng hợp phiếu tín nhiệm bổ nhiệm”, ghi ngày 25/9/2014 (lập 1 ngày sau ngày Hội nghị “V/v bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Trưởng phòng”).

Ba, hồ sơ bổ nhiệm thể hiện làm trái (bỏ sót nội dung) mẫu quy định: Căn cứ nội dung Văn bản số 12126/CT-KTNB ngày 30/11/2020 của Cục Thuế Đồng Nai “V/v kết quả giải quyết khiếu nại của ông Mạc Văn Hiển”, trong hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng, từ Phó trưởng Phòng TCCB, lên giữ chức vụ Trưởng phòng TCCB, không có: “Phiếu tín nhiệm” (mẫu 03/BNCB), của Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức hoặc Hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá; “Phiếu tín nhiệm đối với cán bộ bổ nhiệm” của Hội nghị liên tịch giữa Tập thể lãnh đạo và cấp Uỷ đơn vị để nhận xét, đánh giá (mẫu 03/BNCB); và “Văn bản lấy ý kiến hiệp y của cấp uỷ Đảng” (mẫu 07/BNCB).

Bốn, dấu hiệu làm trái quy chế bổ nhiệm: Năm 2019, việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng TCCB, Cục Thuế, đã không lấy ý kiến của Thường vụ Đảng ủy, Cấp uỷ Đảng về nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm về việc bổ nhiệm lại, theo quy định khoản 1, Điều 10 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ban hành kèm theo Quyết định 1699/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ Tài chính.

Năm, dấu hiệu bổ nhiệm trái tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ: Căn cứ Văn bản số 2159/TCT-TCCB ngày 29/5/2019 và Thông báo số 14/BTC-HĐT ngày 27/5/2019, kèm theo danh sách điểm thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên thuế lên ngạch Kiểm tra viên chính thuế năm 2017, cho thấy ông Nguyễn Xuân Dũng (số thứ tự: 49), đang là Trưởng phòng TCCB, Cục Thuế Đồng Nai. Thực tế này cho thấy xét về tiêu chuẩn bổ nhiệm, thì ông Nguyễn Xuân Dũng thuộc đối tượng có chuyên môn không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, theo quy định tại khoản 2,3, Điều 43 Luật số: 22/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010 quy định: “2. Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 3. Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp”. Và còn thể hiện vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định 24/2010 của Chính phủ nêu rõ các trường hợp công chức được chuyển ngạch, như: Công chức thay đổi vị trí việc làm; theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

Sáu, giải quyết khiếu nại thể hiện trái luật. Căn cứ Phiếu chuyển đơn khiếu nại, số 910/PC-TCT ngày 11/9/2020 của Tổng cục Thuế chuyển đơn khiếu nại đề ngày 31/8/2020 của ông Mạc Văn Hiển đến Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để giải quyết theo quy định.

Cục thuế Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái từ hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng!

Phiếu chuyển đơn khiếu nại, số 910/PC-TCT ngày 11/9/2020 của Tổng Cục Thuế

Đơn của ông Hiển yêu cầu giải quyết việc bồi thường quyền lợi theo chính sách pháp luật quy định, từ năm 2005 đến khi ông Hiển được thi nâng ngạch, đối với khoản chênh lệch giữa (mức ngạch lương, hệ số cán sự với chuyên viên), do Phòng TCCB, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã làm thất lạc không còn lưu trữ hồ sơ thi tuyển đầu vào công chức năm 1994, 1995 (thuộc loại hồ sơ lưu vĩnh viễn), dẫn đến mất quyền lợi của ông Hiển: Không được thi nâng ngạch công chức từ năm 2005 đến nay. Và ông Hiển yêu cầu kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ thần tốc (trong thời gian khoảng 7 ngày) đối với ông Nguyễn Xuân Dũng, từ Phó trưởng Phòng TCCB, lên giữ chức vụ Trưởng phòng TCCB có đúng với quy trình hay không? Vụ việc trên có được thông qua và lấy ý kiến Cấp ủy Đảng hay không? Tại sao không xem xét đánh giá năng lực, phẩm chất, đạo đức trình độ của cán bộ có việc làm thể hiện thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản, lưu trữ hồ sơ cá nhân công chức (làm thất lạc hồ sơ thi tuyển công chức năm 1994-1995 của ông Hiển).

Cục thuế Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái từ hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng!
Trang 1
Cục thuế Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái từ hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng!

Quyết định số 1999/QĐ/CT ngày 6/11/2020, của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác minh nội dung đơn khiếu nại đề ngày 1/10/2020 của ông Mạc Văn Hiển.

Ngày 6/11/2020, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 1999/QĐ/CT về việc xác minh nội dung đơn khiếu nại, nay Cục Thuế lại ra Quyết định số 2198/QĐ-CT ngày 27/11/2020 V/v thu hồi Quyết định số 1999/QĐ/CT ngày 6/11/2020 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, kèm theo Thông báo số 12078/TB-CT ngày 27/11/2020 “V/v không thụ lý giải quyết khiếu nại”, lí do: Áp dụng quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011. Và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra Văn bản số 12126/CT-KTNB ngày 30/11/2020 “V/v kết quả giải quyết khiếu nại của ông Mạc Văn Hiển”, có nội dung về xác minh khiếu nại, là thể hiện vi phạm quy định của Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011: Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm: 1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại. 2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật. 3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định. 4. Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại. Điều 27. Thụ lý giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Trong đơn tố cáo, ông Hiển viết: “Trường hợp tôi khiếu nại việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng, từ Phó Trưởng phòng TCCB, lên giữ chức vụ Trưởng phòng TCCB có đúng với quy trình hay không? Vụ việc trên có được thông qua và lấy ý kiến cấp ủy không? Và Khiếu nại việc mất quyền lợi. Những nội dung khiếu nại này không thuộc đối tượng điều chỉnh bởi quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

Bởi lẽ Điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết, quy định khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết: 1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định”.

Đối chiếu những nội dung khiếu nại của tôi, với nội dung của điều luật trên, cho thấy rõ ràng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có sự “nhầm lẫn” trong việc áp dụng sai điều luật. Do vậy, việc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ra quyết định thu hồi không thụ lí, giải quyết đơn khiếu nại của tôi là không có cơ sở, là trái Luật Khiếu nại!”

Kiến nghị của người tố cáo!

Trao đổi với phóng viên, ông Hiển bức xúc: “Có nhiều cơ sở thể hiện Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã làm trái các quy định của pháp luật về việc giải quyết khiếu nại. Hậu quả là Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chưa giải quyết việc bồi thường, theo đơn yêu cầu giải quyết việc bồi thường quyền lợi cho tôi theo chính sách pháp luật quy định; từ năm 2005 đến khi tôi được thi nâng ngạch, khoản chênh lệch giữa (mức ngạch lương, hệ số cán sự với chuyên viên) do Phòng TCCB, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã làm thất lạc, không còn lưu trữ hồ sơ thi tuyển đầu vào Công chức năm 1994, 1995 (thuộc loại hồ sơ lưu vĩnh viễn), khiến tôi không được thi nâng ngạch công chức từ năm 2005 đến nay. Tôi yêu cầu xác minh, làm rõ việc thi tuyển công chức năm 1994, 1995 của tôi cùng với một số đồng nghiệp trong Chi cục Thuế huyện Long Thành (cũ), theo nội dung cuộc họp ngày 23/10/2020, tránh mất quyền lợi về sau của bản thân tôi. Và hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch công chức 2020 đã nộp vào tháng 10/2020 cho Phòng TCCB, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chuyển Tổng Cục Thuế đến nay, sao chưa có kết quả?

Từ những căn cứ trên, có nhiều dấu hiệu làm trái từ hồ sơ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng. Đây là cơ sở để tôi trân trọng đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, xem xét, giải quyết cho xác minh, kết luận công khai; qua đó để xử lý nghiêm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với trường hợp của ông Nguyễn Xuân Dũng. Vì có thể hiện vi phạm nghiêm trọng quy trình, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại … ban hành kèm theo Quyết định 1835/QĐ-BTC ngày 1/8/2011 của Bộ Tài chính và Quyết định 1699/QĐ-BTC ngày 26/9/2018 của Bộ Tài chính. Và đồng thời tôi cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính hủy bỏ kết quả thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên thuế lên ngạch Kiểm tra viên chính thuế năm 2017 đối với ông Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng phòng TCCB Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Lý do: Việc xếp ngạch công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, đây được coi là hành vi thể hiện dấu hiệu có sự gian lận trong thi cử; là thể hiện dấu hiệu có vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm, theo Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 thay thế Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 07/4/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tn vụ việc!

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho bà Phương, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.
Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đấu thầu, trúng thầu, năng lực tài chính thực sự của đơn vị này không đủ để thực hiện gói thầu trên. Điều này vi phạm Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và theo Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Tin khác

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án
Ông Lưu Hồng Thắng, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vừa có đơn khiếu nại Công an TP Hải Dương. Theo đó, năm 2020, ông Thắng có đơn tố giác vụ án hình sự, nhưng đến nay đã quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định, nhưng ông không nhận được thông báo kết quả giải quyết của Công an TP Hải Dương…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang
Về việc ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy (trước đây là Chủ tịch UBND) phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tố cáo sử dụng bằng đại học thể hiện dấu hiệu có nội dung giả, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết phản ánh. Ngày 11/5/2021, UBND thành phố Bà Rịa có thêm văn bản xác minh, thể hiện Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung đơn tố cáo là có cơ sở!

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?
Ông Võ Minh Phương, sinh năm 1950, thương binh ¼, thường trú Khu vực 1, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, có “Đơn yêu cầu và bản tường trình sự việc”, gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh bị khủng bố tinh thần, bị đe đọa chém người, làm hư hỏng tài sản … Tại sao vậy?
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động