Bác Hồ với Quân đội Nhân dân

Bác Hồ - vị Cha già của lực lượng vũ trang Nhân dân, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn chăm lo đến sự trưởng thành, vững mạnh của Quân đội Nhân dân, bởi Người ý thức rõ Quân đội là lực lượng luôn tiên phong trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được Nhà nước chăm lo xây dựng, được Nhân dân tin yêu đùm bọc, nuôi dưỡng, đã không ngừng trưởng thành, góp phần xứng đáng làm nên những chiến công hiển hách trong lịch sử hào hùng chống xâm lược, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhân dân đã gọi bộ đội ta bằng cái tên thân yêu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Qua các cuộc kháng chiến thần thánh, Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với dân tộc giành thắng lợi trước mọi kẻ thù, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ với Quân đội Nhân dân
Bác Hồ nói chuyện với bộ đội. Ảnh tư liệu

Kế thừa truyền thống của một dân tộc anh hùng, Quân đội ta luôn phát huy truyền thống vẻ vang, huy động cao nhất nội lực, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, trong đó coi xây dựng Quân đội về chính trị là vấn đề cơ bản nhất, làm cơ sở để xây dựng Quân đội về mọi mặt. Đây còn là một yêu cầu cấp bách để xây dựng một sức mạnh chiến đấu trực tiếp của Quân đội trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Do đó, các đơn vị lực lượng vũ trang đã quan tâm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo đảm sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và khi có tình huống xảy ra, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho bộ đội trong điều kiện chiến tranh hiện đại, kĩ thuật cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Thắng không kiêu, bại không nản”; Bác cho rằng: Kiêu ngạo chủ quan là nguyên nhân dẫn tới những tổn thất khó lường cho từng đơn vị, từng trận đánh, khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đã là “Bộ đội Cụ Hồ” thì bất luận trong mọi hoàn cảnh, điều kiện “Mọi cán bộ, mọi chiến sĩ Quân đội Nhân dân phải hết lòng phục vụ, không nên một nửa thì phục vụ, một nửa thì suy bì ghen tị”. Vì vậy, Bác luôn nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, nói đi đôi với làm để thúc đẩy nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao.

Bác chỉ rõ: Nhiệm vụ của Quân đội rất nặng nề, phức tạp, thường xuyên phải đối mặt với những cam go, vất vả, kể cả trong thời chiến và hòa bình. Do vậy, trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, Quân đội Nhân dân phải luôn đề cao cảnh giác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước chủ trương, giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xử lí kịp thời, có hiệu quả các tình huống, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Chúng ta cũng đã thực hiện bước chấn chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng “gọn, mạnh”, tăng cường các biện pháp tác chiến, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến ở các cấp phù hợp với yêu cầu mới.

Tuy nhiên, tình hình thế giới hiện có những biến động phức tạp, khó lường, đã và đang tác động nhiều mặt đến các quốc gia. Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đứng trước vận hội, thời cơ lớn để hợp tác, phát triển, song cũng có không ít thách thức, khó khăn tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân hiện nay càng đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là: Tổ chức xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, gồm bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội phù hợp với điều kiện thời bình là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh xây dựng chính quy ở 100% các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác quản lí; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới; quản lí, huy động nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa phương và cả nước trong mọi tình huống.

Hơn bao giờ hết, chúng ta tin tưởng Quân đội Nhân dân nêu cao khát vọng phát triển “đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,“dân tộc cường thịnh, trường tồn”, khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đem trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

ThS Nguyễn Thanh Hoàng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đôi điều về chữ  “Nhẫn” trong cuộc đời

Đôi điều về chữ “Nhẫn” trong cuộc đời

Trong tiếng Việt, nói chữ Nhẫn, người ta thường nghĩ đến: Nhẫn cưới, Nhẫn cỏ, Nhẫn là đồ trang sức. Rất ít người nghĩ đến chữ Nhẫn như người Trung Quốc dùng để chỉ nhân cách của con người. Muốn chỉ nhân cách con người thì người Việt Nam phải nói Nhẫn đi cùng với một chữ nữa: Nhẫn nhịn, Nhẫn nại, kiên Nhẫn, Nhẫn nhục, Nhẫn tâm, tàn Nhẫn...
Cần xây dựng và phát huy gia đình văn hóa

Cần xây dựng và phát huy gia đình văn hóa

Gia đình là hạt nhân của xã hội, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Văn hóa gia đình được giữ gìn và phát triển, thì văn hóa xã hội mới trở nên tốt đẹp.
Học tập và làm theo gương Bác Hồ

Học tập và làm theo gương Bác Hồ

Sau hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Lương Tài không ngừng được củng cố và phát triển. Đến nay Hội có hơn 7.000 hội viên sinh hoạt ở 103 chi hội, thuộc 14 Hội CCB các xã, thị trấn và 3 Hội CCB khối cơ quan.
Sắt son niềm tin với Đảng,  thắp lên khát vọng hùng cường

Sắt son niềm tin với Đảng, thắp lên khát vọng hùng cường

Có lẽ chưa có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng, Nhân dân lại có một sự trân trọng, tự hào, yêu quý như dân tộc Việt Nam. Đó là khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là “Xây dựng đất nước Việt Nam ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng cường quốc năm châu”- như điều tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu.
Lẽ ra đã không có thảm họa tháng 12/1972

Lẽ ra đã không có thảm họa tháng 12/1972

Hiệp định Pa-ri về hòa bình ở Việt Nam có thể được kí vào cuối tháng 10/1972. Trong phiên họp kín ngày 8/10/1972, tại biệt thự Lê-giê ở Gíp-suya Y-vet-tơ, phía Việt Nam đã đưa ra một bản dự thảo hiệp định. Tiến sĩ Kít-xinh-giơ đã đọc bản dự thảo đó đến lần thứ ba.

Tin khác

Đôi điều về việc mừng thọ

Đôi điều về việc mừng thọ
Lễ mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt từ lâu đời. Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, hầu khắp các địa phương trong cả nước đều tổ chức lễ mừng thọ NCT, với ý nghĩa phát huy truyền thống “Kính lão, trọng thọ” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Người viết bài này chưa già nhưng cũng không còn trẻ, xin được gom nhặt đôi điều thu lượm được từ cuộc sống hiện tại, để trao đổi những suy nghĩ của mình.

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số hiện nay

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số hiện nay
Nếu như giai đoạn 2011-2020, công tác chăm sóc sức khỏe NCT được quan tâm, khi nước ta bước vào giai đoạn già hóa dân số, thì ở giai đoạn 2021-2030, việc chăm sóc sức khỏe cho NCT là nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số...

Bác Hồ với Quân đội Nhân dân

Bác Hồ với Quân đội Nhân dân
Bác Hồ - vị Cha già của lực lượng vũ trang Nhân dân, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn chăm lo đến sự trưởng thành, vững mạnh của Quân đội Nhân dân, bởi Người ý thức rõ Quân đội là lực lượng luôn tiên phong trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thơ lục bát, truyền thống ngàn năm thăng hoa!

Thơ lục bát, truyền thống ngàn năm thăng hoa!
Lục bát là một thể thơ truyền thống của nước ta đã có từ lâu đời. Cùng với thơ Đường luật và ca dao, tục ngữ, thơ lục bát tồn tại, phát triển hàng nghìn năm trong lịch sử văn hoá Việt Nam. Nền văn học thuộc các triều đại trước đây và ngày nay, lục bát vẫn chiếm ưu thế trong dòng chảy thi ca. Từ xa xưa, lục bát đi vào đời sống xã hội bằng ca dao thuần Việt trong những bài hát ru, câu hò, giọng ví khắp ba miền đều từ lục bát hoặc là lục bát biến thể (song thất lục bát).

Phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực người cao tuổi

Phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực người cao tuổi
Bài 3: Trợ giúp NCT sống lang thang và các cơ sở bảo trợ xã hội

Phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực người cao tuổi

Phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực người cao tuổi
Bài 2: Công tác xã hội trong lĩnh vực NCT

Bác Vũ Oanh - nhà lãnh đạo tài năng

Bác Vũ Oanh - nhà lãnh đạo tài năng
Đầu năm 2009, viết xong cuốn hồi ức “Qua những chặng đường dựng nước, giữ nước, đổi mới và xây dựng đất nước”, bác Vũ Oanh muốn Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết cho lời giới thiệu về bản thân mình.

Phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực người cao tuổi

Phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực người cao tuổi
Bài 1: Đặc điểm tâm sinh lí và hệ thống pháp luật đối với người cao tuổi

Lá cờ Việt Nam

Lá cờ Việt Nam
Xóm tôi rất nhiều thành phần: Lao động nghèo, công nhân viên chức, buôn bán, đại gia, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, con cái được nuôi dạy đàng hoàng. Nếu bạn đến xóm tôi vào những ngày lễ, tết sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một rừng cờ đỏ sao vàng thẳng tắp, đó là nhờ có bác tổ phó, tổ trưởng có tâm nhắc nhở.

Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa

Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa
Ngày 3/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Vinh danh Danh nhân văn hóa và kỉ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nhân dịp này, Tạp chí Người cao tuổi xin giới thiệu về nữ sĩ Hồ Xuân Hương từ vợ ba ông Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa…

Chăm sóc người tài để phát triển đất nước

Chăm sóc người tài để phát triển đất nước
Người xưa đã dạy “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Thời đại toàn cầu hóa hiện nay chất xám sẽ quyết định quốc gia nào tiến lên và ai là người tụt hậu. “Đất lành chim đậu”, nếu không có chính sách ưu đãi nhân tài và tạo điều kiện để họ phát triển thì “nguyên khí” sẽ bay đi...

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để có năng suất cao

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để có năng suất cao
Nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản, có trí tuệ, tay nghề, chuyên sâu, năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của thị trường lao động trong công cuộc đổi mới. P

Văn hoá gia đình và giữ gìn những giá trị cốt lõi

Văn hoá gia đình và giữ gìn những giá trị cốt lõi
Theo quan điểm, đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam thời kì đổi mới, hội nhập quốc tế phải giữ gìn những giá trị chuẩn mực phù hợp, phát huy giá trị gia đình Việt Nam gắn với hệ giá trị văn hoá, giá trị của quốc gia - dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỉ cương, sáng tạo…

Đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực

Đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực
Đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của Nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.

Chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội

Chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội
Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực trong công tác chăm sóc NCT. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Phóng viên (PV) Tạp chí Người cao tuổi vừa có cuộc trao đổi với ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban Đại diện NCT tỉnh Thừa Thiên Huế về vấn đề trên...
Xem thêm
Phiên bản di động