Bác Hồ với Quân đội Nhân dân

Bác Hồ - vị Cha già của lực lượng vũ trang Nhân dân, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn chăm lo đến sự trưởng thành, vững mạnh của Quân đội Nhân dân, bởi Người ý thức rõ Quân đội là lực lượng luôn tiên phong trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được Nhà nước chăm lo xây dựng, được Nhân dân tin yêu đùm bọc, nuôi dưỡng, đã không ngừng trưởng thành, góp phần xứng đáng làm nên những chiến công hiển hách trong lịch sử hào hùng chống xâm lược, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhân dân đã gọi bộ đội ta bằng cái tên thân yêu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Qua các cuộc kháng chiến thần thánh, Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với dân tộc giành thắng lợi trước mọi kẻ thù, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ với Quân đội Nhân dân
Bác Hồ nói chuyện với bộ đội. Ảnh tư liệu

Kế thừa truyền thống của một dân tộc anh hùng, Quân đội ta luôn phát huy truyền thống vẻ vang, huy động cao nhất nội lực, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, trong đó coi xây dựng Quân đội về chính trị là vấn đề cơ bản nhất, làm cơ sở để xây dựng Quân đội về mọi mặt. Đây còn là một yêu cầu cấp bách để xây dựng một sức mạnh chiến đấu trực tiếp của Quân đội trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Do đó, các đơn vị lực lượng vũ trang đã quan tâm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo đảm sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và khi có tình huống xảy ra, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho bộ đội trong điều kiện chiến tranh hiện đại, kĩ thuật cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Thắng không kiêu, bại không nản”; Bác cho rằng: Kiêu ngạo chủ quan là nguyên nhân dẫn tới những tổn thất khó lường cho từng đơn vị, từng trận đánh, khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đã là “Bộ đội Cụ Hồ” thì bất luận trong mọi hoàn cảnh, điều kiện “Mọi cán bộ, mọi chiến sĩ Quân đội Nhân dân phải hết lòng phục vụ, không nên một nửa thì phục vụ, một nửa thì suy bì ghen tị”. Vì vậy, Bác luôn nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, nói đi đôi với làm để thúc đẩy nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao.

Bác chỉ rõ: Nhiệm vụ của Quân đội rất nặng nề, phức tạp, thường xuyên phải đối mặt với những cam go, vất vả, kể cả trong thời chiến và hòa bình. Do vậy, trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, Quân đội Nhân dân phải luôn đề cao cảnh giác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước chủ trương, giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xử lí kịp thời, có hiệu quả các tình huống, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Chúng ta cũng đã thực hiện bước chấn chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng “gọn, mạnh”, tăng cường các biện pháp tác chiến, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến ở các cấp phù hợp với yêu cầu mới.

Tuy nhiên, tình hình thế giới hiện có những biến động phức tạp, khó lường, đã và đang tác động nhiều mặt đến các quốc gia. Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đứng trước vận hội, thời cơ lớn để hợp tác, phát triển, song cũng có không ít thách thức, khó khăn tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân hiện nay càng đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là: Tổ chức xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, gồm bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội phù hợp với điều kiện thời bình là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh xây dựng chính quy ở 100% các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác quản lí; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới; quản lí, huy động nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa phương và cả nước trong mọi tình huống.

Hơn bao giờ hết, chúng ta tin tưởng Quân đội Nhân dân nêu cao khát vọng phát triển “đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,“dân tộc cường thịnh, trường tồn”, khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đem trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

ThS Nguyễn Thanh Hoàng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vấn đề cốt lõi của thị trường bất động sản

Vấn đề cốt lõi của thị trường bất động sản

Để phát triển ổn định, thị trường bất động sản (BĐS) phát triển cần huy động nguồn lực từ các kênh, như: Đầu tư trực tiếp, nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, vốn tự có của người dân, doanh nghiệp… trong đó, vốn tín dụng chỉ là một trong các kênh cần có để thị trường BĐS phát triển.
Suy ngẫm về hai lần sinh nhật của Bác Hồ

Suy ngẫm về hai lần sinh nhật của Bác Hồ

Trong cuộc đời của Bác Hồ có hai lần sinh nhật rất đặc biệt. Lần thứ nhất vào ngày 19/5/1946, Bác chủ động tổ chức.
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Đây là điểm nhấn rất quan trọng, trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số người cố tình không hiểu, hoặc cố ý làm rối rắm vấn đề đã nêu nhiều ý kiến, đại loại như: Đã là "cơ chế thị trường" thì cứ thế mà đi, còn "định hướng" gì nữa, hay là chủ nghĩa xã hội chưa có mô hình...
Mãi mãi giương cao ngọn cờ tư tưởng bất diệt

Mãi mãi giương cao ngọn cờ tư tưởng bất diệt

Đã 106 năm trôi qua nhưng tiếng đại bác trên chiến hạm Rạng Đông ngày 7/11/1917, mở đầu “10 ngày rung chuyển thế giới”, (tên tác phẩm của Giôn-rít, Mỹ) vẫn còn vang vọng toàn cầu. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt vĩ đại, mở ra thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội.
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Có thể khẳng định rằng, ở Việt Nam chưa có ai được ca ngợi, đề cao nhiều như lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Tin khác

Để học sinh chọn nghề, lập nghiệp thành công

Để học sinh chọn nghề, lập nghiệp thành công
Bên cạnh lựa chọn đại học để theo đuổi ước mơ, những năm gần đây, có không ít học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở đã quyết định học nghề, với mong muốn lập nghiệp sớm.

Đại đoàn kết toàn dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ

Đại đoàn kết toàn dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 120). Bởi vậy, đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tích hợp văn hóa Đông - Tây với lí tưởng XHCN - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Tích hợp văn hóa Đông - Tây với lí tưởng XHCN - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Tích hợp Văn hoá Đông - Tây với lí tưởng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở truyền thống văn hoá dân tộc, phải kể đến anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1890 - 1969)...

Chính sách xã hội bao trùm, tiến bộ và công bằng xã hội

Chính sách xã hội bao trùm, tiến bộ và công bằng xã hội
Chính sách xã hội là hệ thống cơ chế, chính sách bao gồm chương trình, giải pháp của Đảng, Nhà nước bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội mang tính bao trùm, toàn diện nhằm góp phần đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh và thể hiện tính ưu việt của chế độ.

Cần tư duy lại nền nông nghiệp

Cần tư duy lại nền nông nghiệp
Cần tư duy lại nền nông nghiệp theo hướng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ sản lượng sang số lượng để không còn câu chuyện “được mùa rớt giá, được giá mất mùa” hoặc “giải cứu nông sản”.

Vai trò của Stalin trong thắng lợi của Liên Xô trước phát xít Đức

Vai trò của Stalin trong thắng lợi của Liên Xô trước phát xít Đức
Sau khi Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) qua đời, Iosif Vissarionovich Stalin (1878-1953) trở thành người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô. Stalin đã có công lao to lớn trong việc xây dựng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và xây dựng hệ thống XHCN trên thế giới.

Vai trò “trụ cột” của NCT trong gia đình

Vai trò “trụ cột” của NCT trong gia đình
Với vị thế “cây cao bóng cả”, NCT là trụ cột tinh thần, người “cầm trịch” cho gia đình phát triển. NCT có vai trò rất lớn trong việc hình thành những giá trị văn hoá gia đình, là người chọn lọc, phát triển và truyền lại những giá trị văn hoá tốt đẹp ấy cho các thế hệ...

Vai trò “trụ cột” của người cao tuổi trong gia đình

Vai trò “trụ cột” của người cao tuổi trong gia đình
Việt Nam đang là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, nhóm người từ 60 tuổi trở lên sẽ đạt khoảng hơn 21 triệu người, chiếm 20% tổng dân số. Tỉ lệ này sẽ tăng lên 25%, tương đương 27 triệu người vào năm 2050. Do đó, sự ảnh hưởng của NCT đối với cộng đồng càng lớn...

Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác

Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 5 lòng người dân Thành Nam lại bâng khuâng nhớ Bác - Nhớ không chỉ là ngày sinh nhật của Người mà còn là lần cuối cùng được đón Bác về thăm...

V.I.Lênin với tầm nhìn đổi mới và sáng tạo

V.I.Lênin với tầm nhìn đổi mới và sáng tạo
Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”1. Tầm nhìn đổi mới và sáng tạo của V.I.Lênin thể hiện rõ nhất từ việc Người lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sau đó là sự thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu xóa bỏ chế độ người bóc lột người...

Đội ngũ trí thức trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Đội ngũ trí thức trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) xác định: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”. Giới trí thức bao gồm các kĩ sư, kĩ thuật viên, thầy thuốc, luật sư, kiến trúc sư, nghệ sĩ, cán bộ giảng dạy, người làm công tác nghiên cứu khoa học, một bộ phận công chức, viên chức quản lí Nhà nước…

Một số bài học và kiến nghị về xây dựng và quản lí Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT

Một số bài học và kiến nghị về xây dựng và quản lí Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT
Điều 7 Luật NCT năm 2009 quy định Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT là Quỹ xã hội từ thiện được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác. Việc thành lập, hoạt động và quản lí Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sự nguy hại của “Hội chứng tâm lí đám đông”

Sự nguy hại của “Hội chứng tâm lí đám đông”
Hồi còn nhỏ, tôi thường bị bố đánh đòn chỉ vì theo bạn mải chơi hay hùa theo bạn nghịch ngợm toàn những trò tai quái. Ở chốn thôn quê nơi tôi sinh ra, ngày trước nhà cửa xen lẫn với ao hồ, ruộng đồng, cồn bãi, cây gạo đầu làng, bờ tre quanh xóm, rồi mái đình thâm nghiêm, cổ kính…, toàn những không gian để người ta có thể mặc sức tưởng tượng ra những chuyện huyền ảo, truyền miệng nhau rồi tin là có thật.

Đánh thức những giá trị du lịch độc đáo của Vĩnh Long

Đánh thức những giá trị du lịch độc đáo của Vĩnh Long
Nằm ở vị trí khá đặc biệt giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long sở hữu lợi thế địa lí và tài nguyên nhân văn rất phong phú...

Đồng chí Lê Duẩn với công tác đối ngoại

Đồng chí Lê Duẩn với công tác đối ngoại
Là một nhà lí luận, nhà tư tưởng, lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Xem thêm
Phiên bản di động