Đảng bộ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa:

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 299/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và dân trong huyện Thọ Xuân đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Công sở Huyện ủy Thọ Xuân

Đảng bộ huyện Thọ Xuân luôn chú trọng việc gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, dân chủ, chắc chắn, có bước đi thích hợp. Xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Ông Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân

Đảng bộ huyện Thọ Xuân luôn quán triệt quan điểm phát triển toàn diện, phát triển hài hòa trên cả ba trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường, lấy sự ổn định và tăng trưởng kinh tế bền vững là mục tiêu xuyên suốt; trong đó phát triển công nghiệp, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là nền tảng, động lực của nền kinh tế; tập trung phát triển các ngành dịch vụ; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao toàn diện.

Với sự tích cực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Thọ Xuân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá với mức 16,5% xếp thứ 2 so với các huyện đồng bằng của tỉnh; Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,7%; Công nghiệp- xây dựng tăng 21,3%; Dịch vụ, thương mại tăng 12,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,2 triệu động/người/năm. Tính đến 9 tháng năm 2022 tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 17,6%; trong đó: Lâm, nông nghiệp, thủy sản tăng 3,8%; Công nghiệp – Xây dựng tăng 20,1%; dịch vụ tăng 17,5%. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực cho phát triển kinh tế.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Sản xuất công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại - dịch vụ trong 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 7.841 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ, một số sản phẩm tăng cao như: giày gia tăng 28,9%; phân bón tăng 26,9%; gạch nung tăng 20,2%; may mặc tăng 27,7%... có 2 nghề truyền thống và 3 làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận. Tiếp tục hoàn thành thủ tục đề nghị UBND tỉnh bổ sung quy hoạch 2 cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Xuân Hòa – Thọ Hải, Xuân Phú) tập trung lập, phê duyệt quy hoạch chung 19 xã, thị trấn; Điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2045. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 15,9% vượt kế hoạch tỉnh giao. Nâng cấp tuyến đường từ Xuân Thiên đi Ngọc Lặc lên tuyến đường tỉnh lộ.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Một góc khu công nghiệp Lam Sơn-Sao Vàng huyện Thọ Xuân

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 4.525 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch trên địa bàn ước đạt 45.000 lượt khách, đạt 127% kế hoạch; thành lập mới 132 doanh nghiệp, đạt 83% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ.

Trong sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 120.595 tấn, bằng 104,4% kế hoạch; tích tụ, tập trung đất đai được 165ha, đạt 66% kế hoạch; thành lập mới 5 hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gai súc, gia cầm và phòng dại đợt 1/2022, triển khai kế hoạch đợt 2 năm 2022.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Thọ Xuân trên đường đổi mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo quyết liệt: Tổ chức công bố các xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2021; tổ chức làm việc đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; hoàn thành xây dựng 3 sản phẩm OCOP được xếp hạng cấp tỉnh, đạt 60% kế hoạch.

Trong huy động vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng 9 tháng ước đạt 4.852 tỷ đồng, đạt 80,9% kế hoạch. Hoàn thiện đưa vào sử dụng 12 công trình, hoàn thiện thủ tục khởi công mới 22 dự án. Trong năm 2022 có 48 dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện, trong đó: có 19 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, 25 dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, 04 dự án bổ sung trong năm 2022. Đến nay, đã giải ngân được 183,05 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch, trong đó: nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đã giải ngân 58,87 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch; nguồn vốn đầu tư công do huyện quản lý đã giải ngân 124,18 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của UBND tỉnh đạt 61,17/94,23 ha, bằng 64,92% kế hoạch. Theo kế hoạch của UBND huyện đạt 63,5/318,88ha, đạt 19,91 kế hoạch.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Giống bưởi quý nay được trồng ở nhiều địa hương trong huyện

Công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường được tăng cường. Đã hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa đợt 1 năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt. Ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; hướng dẫn trình tự, thủ tục và hân công nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xả thải gây ô nhiễm môi trường và các hoạt động khai thác khoáng sản khác.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Trồng dưa lưới ở xã Xuân Khánh

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, nâng cao. Các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là giải quyết việc làm, giảm nghèo được đặc biệt quan tâm và có sự chuyển biến lớn. Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng ổn định ở mức cao. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thường xuyên, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường, nâng cấp ở các tuyến. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông được triển khai có hiệu quả. Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ được chú trọng; công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ và truyền thông phát triển mạnh mẽ, chính quyền điện tử từng bước được triển khai.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Bánh gai Tứ Trụ đặc sản của địa phương

Quốc phòng được giữ vững, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và đạt kết quả rất tích cực. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất.

Phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân được quan tâm, chú trọng. Chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được đổi mới, hiệu quả nâng lên.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
Lễ hội Lam Kinh

Ông Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sát sao của Huyện ủy, HĐNH, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực, nổi bật là: chủ động phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh tham mưa, đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển huyện Thọ Xuân; tổ chức thành công cuộc thi viết và sân khấu hóa tìm hiểu về Nghị quyết 10 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sức lan tỏa và đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Kinh tế tiếp tục duy trì mức cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 17,6%, đứng thứ 4 trong tỉnh; một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19; giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì xếp thứ 3 toàn tỉnh; tổ chức thành công lễ hội Lê Hoàn, lễ hội Lam Kinh năm 2022. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng đảng và hệ thồng chính trị tiếp tục được quan tâm; triển khai đầy đủ, bài bản các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện; cơ bản khắc phục được điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các chị thị, nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nét văn hóa riêng trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt

Nét văn hóa riêng trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt

Mười tám lễ gồm giò chả, trầu cau tri ân 18 đời Vua Hùng; 500 cặp bánh dày tri ân đức Lý Thái Tổ; một cây chả quế dài 4m, đường kính 50cm, nặng 180kg tri ân tổ nghề.
30 năm vững bước trên đường phát triển

30 năm vững bước trên đường phát triển

Tiền thân là Trường Bổ túc văn hóa và Trung tâm Dạy nghề huyện Nông Cống, sau 30 năm xây dựng và phát triển, với 4 lần đổi tên, thay đổi, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ, đến nay Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Nông Cống đã tự tin sánh bước với các cơ sở bạn về một bề dày lịch sử và thành tích đáng tự hào.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 299/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và dân trong huyện Thọ Xuân đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tin khác

TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
Hiện TP Sầm Sơn đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm của thành phố; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB, công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các khu tái định cư; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án.

Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM 2022, Ngày mới Online cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất phục vụ các phụ huynh và các em học sinh…

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)
Bài 2: Những triệu phú cao tuổi ở xã Phiêng Luông

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông
Bài 1: Hoạt động NCT ở bản vùng cao Tân Ca…

Chuyến công tác cuối tuần (bài 3)

Chuyến công tác cuối tuần (bài 3)
Bài 3: Bà Chủ tịch Hội năng động

Chuyến công tác cuối tuần (bài 2)

Chuyến công tác cuối tuần (bài 2)
Bài 2: Phong trào người cao tuổi ở Yên Sơn

Chuyến công tác cuối tuần

Chuyến công tác cuối tuần
Bài 1: Niềm vui CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Cò

Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…
Kì cuối: Cấp ủy, chính quyền nói gì?
Xem thêm
Vụ ghép ảnh ‘nóng’ để đòi nợ: Có thể xử lý thêm về tội Làm nhục người khác?

Vụ ghép ảnh ‘nóng’ để đòi nợ: Có thể xử lý thêm về tội Làm nhục người khác?

Mới đây, Công an quận 12, TP. HCM đã khởi tố bị can đối với 13 nhân viên Công ty Luật Power Law do đã ghép ảnh nhạy cảm để đòi nợ. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu có thể xử lý thêm các đối tượng về Tội làm nhục người khác?
Vĩnh Phúc: Quyết tâm xây dựng Tam Đảo điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch

Vĩnh Phúc: Quyết tâm xây dựng Tam Đảo điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch

Vĩnh Phúc: Quyết tâm xây dựng Tam Đảo uy tín hàng đầu thế giới về du lịch
Vĩnh Phúc: Tăng trưởng GRDP đứng tốp thứ 10 tỉnh cao nhất cả nươc.

Vĩnh Phúc: Tăng trưởng GRDP đứng tốp thứ 10 tỉnh cao nhất cả nươc.

Vĩnh Phúc: Tăng trưởng GRDP cao nhất nươc, đứng tóp thứ 10
“8 đặc điểm của phụ nữ thành đạt” – Khí chất của người phụ nữ trong thời đại 4.0

“8 đặc điểm của phụ nữ thành đạt” – Khí chất của người phụ nữ trong thời đại 4.0

Mihoyo Fujii là hình mẫu người phụ nữ thành đạt. Bà là giám đốc điều hành của công ty Cổ phần Business Support, đồng thời là diễn giả, huấn luyện viên, chuyên viên trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ phát triển nhân tài, nhằm nâng cao nguồn giá trị của doanh
Hà Nội: Yêu cầu không để xảy ra lạm thu và dạy thêm, học thêm sai quy định

Hà Nội: Yêu cầu không để xảy ra lạm thu và dạy thêm, học thêm sai quy định

NMO - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3725/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội năm học 202
Thương nhau chung một mái nhà

Thương nhau chung một mái nhà

Nguyên Hương là cây bút nổi bật trong văn học trẻ Việt Nam. Chị từng đạt giải nhất văn học tuổi 20 lần 1 – 1995 với tác phẩm Qùa muộn mỗi tác phẩm của Nguyên hương đã gây thương nhớ cho biết bao độc giả. Thương nhau chung một mái nhà là tác phẩm mới nhất
Phiên bản di động