Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Thị Diễm Ngọc vừa kí ban hành Văn bản số 125 /KH-UBND ngày 13/8/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Thị Diễm Ngọc

Mục tiêu chung của Chương trình: Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã của tỉnh Sóc Trăng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Sóc Trăng.

Giai đoạn 2021 – 2025: Tổ chức 4 đợt Hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến và 4 khoá đào tạo về các nội dung có liên quan đến năng suất chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, văn bản quy phạm pháp luật; giải thưởng Chất lượng Quốc gia; truy xuất nguồn gốc,... cho các doanh nghiệp và cán bộ của cơ quan quản lý chức năng trong tỉnh có liên quan, giảng viên, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện có của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn, chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.

Hỗ trợ ít nhất 40 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong việc tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến, trong đó quan tâm đến việc áp dụng các hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; công cụ cải tiến năng suất cơ bản; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hỗ trợ 3 đơn vị thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, nâng cấp theo ISO/IEC 17025.

Hỗ trợ ít nhất 5 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và có ít nhất 2 lượt doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG. Tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG.

Đào tạo ít nhất 15 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Thực hiện tính mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Giai đoạn 2026- 2030: Tổ chức 4 đợt Hội thảo, Hội nghị tuyên truyền phổ biến và 0 6 khoá đào tạo về các nội dung có liên quan đến năng suất, chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, văn bản quy phạm pháp luật; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; truy xuất nguồn gốc,... cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và cán bộ của cơ quan quản lý chức năng trong tỉnh có liên quan, giảng viên, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện có của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hỗ trợ 95 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn, chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn, chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.

Hỗ trợ ít nhất 50 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong việc tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến, trong đó quan tâm đến việc áp dụng các hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; công cụ cải tiến năng suất cơ bản; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuân, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hỗ trợ 3 đơn vị thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, nâng cấp theo ISO/IEC 17025; ít nhất 5 lượt doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và có ít nhất 3 lượt doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG. Tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG; và đào tạo ít nhất 20 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Thực hiện tính mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ts Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Thị Diễm Ngọc

Chương trình sẽ được tổ chức thực hiện cụ thể như sau

Sở Khoa học và Công nghệ:

Là cơ quan điều hành Chương trình. Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và triển khai Chương trình, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền và vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thống kê, tổng hợp nhu cầu đào tạo, hỗ trợ của doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch hàng năm, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác nhằm nâng cao năng suất chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp. Ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét chọn, Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng của doanh nghiệp.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hàng năm, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngân sách tỉnh.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan nghiên cứu áp dụng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và một số nội dung khác có liên quan phù hợp với địa phương; điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với thực tế và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch vào năm 2030.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Định kỳ, trước ngày 30 tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ trong dự toán hàng năm.

Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Kế hoạch, cũng như khen thưởng các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan tính toán mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ảnh hưởng chủ yếu đến tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ở giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào ch ức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình cụ thể của từng đơn vị, chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đồng thời gắn kết các hoạt động kinh tế xã hội của ngành, địa phương với phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh, lồng ghép vào các kế hoạch, nhiệm vụ có liên quan.

Thông tin, tuyên truyển, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Hướng dẫn, vận động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Liên minh hợp tác xã, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phối hợp triển khai thực hiện nội dung nâng cao năng suất chất lượng trong các hợp tác xã, làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ các lĩnh vực liên quan đến nội dung Kế hoạch.

Tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện và vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, hỗ trợ của doanh nghiệp cho S ở khoa học và Công nghệ.

Lồng ghép các nguồn vốn do đơn vị quản lý để hỗ trợ, phối hợp trong việc triển khai các hoạt động của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Trang 1
Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Văn bản số 125 /KH-UBND ngày 13/8/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Trần Thủ An

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Đổi mới giao ban công tác báo chí

Vĩnh Phúc: Đổi mới giao ban công tác báo chí

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2022. Hội nghị đánh giá, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng kịp thời.
Bộ Công Thương lấy ý kiến điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện

Bộ Công Thương lấy ý kiến điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện

Bộ Công Thương vừa gửi Công văn đến các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Vụ chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh: Công an vào cuộc điều tra

Vụ chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 6/10, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh thông tin chủ nợ giả mạo phụ huynh để đón học sinh tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót.
Miền Trung và Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới

Miền Trung và Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới

Trong tháng 10 có 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đặc biệt, tại khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%.
Hà Nội: Ngày 13/10 xét xử đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Hà Nội: Ngày 13/10 xét xử đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Dự kiến ngày 13/10, TAND Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Tin khác

Tạm dừng phiên xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp

Tạm dừng phiên xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp
Chiều 5/10, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tạm hoãn phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án sai phạm hoán đổi “đất vàng” 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.Hồ Chí Minh) đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài và đồng phạm.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính về những sai phạm liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính về những sai phạm liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower
Sáng 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết; đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục hậu quả do mưa lớn

Thanh Hóa: Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục hậu quả do mưa lớn
Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 3/10 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Kiên quyết xử lý những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai

Kiên quyết xử lý những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai
UBND TP Phúc Yên đang tập trung thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; Văn bản số 2800/STNMT-TTr ngày 30/8/2022 về việc báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ và xử lý tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai 9 tháng đầu năm 2022.

Bình Dương: Mở rộng điều tra vụ án cháy quán karaoke An Phú

Bình Dương: Mở rộng điều tra vụ án cháy quán karaoke An Phú
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2022, do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vào sáng 4/10, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án cháy quán karaoke An Phú.

Hà Nội đình chỉ hoạt động hàng loạt công trình, chung cư vì vi phạm PCCC

Hà Nội đình chỉ hoạt động hàng loạt công trình, chung cư vì vi phạm PCCC
Quận Đống Đa (Hà Nội) vừa công khai danh sách 24 cơ sở kinh doanh, công ty, cafe, karaoke, chung cư cao tầng,…bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do liên quan đến vi phạm về PCCC.
Xem thêm
Sửa đổi quy định về quản lí giáo viên, biên soạn sách giáo khoa

Sửa đổi quy định về quản lí giáo viên, biên soạn sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã báo cáo Quốc hội 19 nhóm vấn đề; trong đó có nhiệm vụ khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên; biên soạn, thẩm định sách giáo khoa (SGK)...
Đời ngắn đừng ngủ dài

Đời ngắn đừng ngủ dài

Robin Sharma là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng: những cuốn sách trên được độc giả hưởng ứng nhiệt liệt, làm thay đổi nhận thức của nhiều người khiến nhiều người thành công và trở nên tích cực hơn trong cuộc sống. Robin Sharma từng diễn thuyết nhiề
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội về thừa thiếu giáo viên, sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội về thừa thiếu giáo viên, sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT cho biết đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng hơn 27.800 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023.
Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Điểm chuẩn năm 2022 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM 2022 Ngày mới Online cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất phục vụ các phụ huynh và các em học sinh…
Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông (bài 2)

Bài 2: Những triệu phú cao tuổi ở xã Phiêng Luông
Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Từ Tân Ca… đến Phiêng Luông

Bài 1: Hoạt động NCT ở bản vùng cao Tân Ca…
Phiên bản di động