Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Thị Diễm Ngọc vừa kí ban hành Văn bản số 125 /KH-UBND ngày 13/8/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Thị Diễm Ngọc

Mục tiêu chung của Chương trình: Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã của tỉnh Sóc Trăng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Sóc Trăng.

Giai đoạn 2021 – 2025: Tổ chức 4 đợt Hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến và 4 khoá đào tạo về các nội dung có liên quan đến năng suất chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, văn bản quy phạm pháp luật; giải thưởng Chất lượng Quốc gia; truy xuất nguồn gốc,... cho các doanh nghiệp và cán bộ của cơ quan quản lý chức năng trong tỉnh có liên quan, giảng viên, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện có của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn, chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.

Hỗ trợ ít nhất 40 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong việc tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến, trong đó quan tâm đến việc áp dụng các hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; công cụ cải tiến năng suất cơ bản; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hỗ trợ 3 đơn vị thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, nâng cấp theo ISO/IEC 17025.

Hỗ trợ ít nhất 5 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và có ít nhất 2 lượt doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG. Tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG.

Đào tạo ít nhất 15 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Thực hiện tính mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Giai đoạn 2026- 2030: Tổ chức 4 đợt Hội thảo, Hội nghị tuyên truyền phổ biến và 0 6 khoá đào tạo về các nội dung có liên quan đến năng suất, chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, văn bản quy phạm pháp luật; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; truy xuất nguồn gốc,... cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và cán bộ của cơ quan quản lý chức năng trong tỉnh có liên quan, giảng viên, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện có của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hỗ trợ 95 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn, chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn, chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.

Hỗ trợ ít nhất 50 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong việc tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến, trong đó quan tâm đến việc áp dụng các hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; công cụ cải tiến năng suất cơ bản; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuân, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hỗ trợ 3 đơn vị thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, nâng cấp theo ISO/IEC 17025; ít nhất 5 lượt doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và có ít nhất 3 lượt doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG. Tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG; và đào tạo ít nhất 20 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Thực hiện tính mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ts Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Thị Diễm Ngọc

Chương trình sẽ được tổ chức thực hiện cụ thể như sau

Sở Khoa học và Công nghệ:

Là cơ quan điều hành Chương trình. Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và triển khai Chương trình, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền và vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thống kê, tổng hợp nhu cầu đào tạo, hỗ trợ của doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch hàng năm, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác nhằm nâng cao năng suất chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp. Ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét chọn, Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng của doanh nghiệp.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hàng năm, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngân sách tỉnh.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan nghiên cứu áp dụng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và một số nội dung khác có liên quan phù hợp với địa phương; điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với thực tế và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch vào năm 2030.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Định kỳ, trước ngày 30 tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ trong dự toán hàng năm.

Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Kế hoạch, cũng như khen thưởng các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan tính toán mức độ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ảnh hưởng chủ yếu đến tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ở giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào ch ức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình cụ thể của từng đơn vị, chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đồng thời gắn kết các hoạt động kinh tế xã hội của ngành, địa phương với phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh, lồng ghép vào các kế hoạch, nhiệm vụ có liên quan.

Thông tin, tuyên truyển, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Hướng dẫn, vận động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Liên minh hợp tác xã, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phối hợp triển khai thực hiện nội dung nâng cao năng suất chất lượng trong các hợp tác xã, làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ các lĩnh vực liên quan đến nội dung Kế hoạch.

Tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện và vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, hỗ trợ của doanh nghiệp cho S ở khoa học và Công nghệ.

Lồng ghép các nguồn vốn do đơn vị quản lý để hỗ trợ, phối hợp trong việc triển khai các hoạt động của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Trang 1
Tỉnh Sóc Trăng: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Văn bản số 125 /KH-UBND ngày 13/8/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Trần Thủ An

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hỗ trợ 20 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch

Hỗ trợ 20 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch

Ngày 20/9, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ vận tải Ngọc Phước, trụ sở đóng ở thị xã Phú Mỹ; phối hợp với Công ty Thép Kim Quốc, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 tấn gạo cho người dân hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.
Toàn tỉnh Bến Tre đã trở lại vùng xanh, đủ điều kiện áp dụng trạng thái bình thường mới

Toàn tỉnh Bến Tre đã trở lại vùng xanh, đủ điều kiện áp dụng trạng thái bình thường mới

Ngày 21/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre, cho biết, có 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn đã là vùng xanh. Xét về nguy cơ dịch bệnh, 156/157 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện áp dụng trạng thái bình thường mới trên phạm vi toàn tỉnh; sau hơn 2 tháng giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.
Người thứ năm trong gia đình ở chung cư Đồng Phát dương tính, Hà Nội có 13 ca Covid ngày 21-9

Người thứ năm trong gia đình ở chung cư Đồng Phát dương tính, Hà Nội có 13 ca Covid ngày 21-9

Chiều nay, 21-9, kết quả xét nghiệm đã phát hiện thêm người thứ năm trong một gia đình ở tầng 25 chung cư Đồng Phát (quận Hoàng Mai) dương tính với SARS-CoV-2.
Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin về các điều kiện cụ thể để người ngoại tỉnh vào Thủ đô

Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin về các điều kiện cụ thể để người ngoại tỉnh vào Thủ đô

Sáng 21/9, trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, chủ trương của thành phố không cấm nhưng người từ ngoại tỉnh về cần đáp ứng đủ điều kiện về phòng dịch.
Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ phản ánh trả phí khi test Covid-19 tại TP Hà Nội

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ phản ánh trả phí khi test Covid-19 tại TP Hà Nội

Ngày 20/9/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.

Tin khác

Bắc Ninh: Khoanh vùng truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Giầu

Bắc Ninh: Khoanh vùng truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Giầu
Đại diện công an phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, đang tích cực khoanh vùng, truy tìm đối tượng trộm cắp xe máy tại chợ Giầu.

Sở Y tế Quảng Bình thông tin vụ cô giáo tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 chỉ cách nhau 10 phút

Sở Y tế Quảng Bình thông tin vụ cô giáo tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 chỉ cách nhau 10 phút
Ngày 21/9, Sở Y tế Quảng Bình đã thông tin về trường hợp cô giáo L.T.L tiêm cùng một lúc 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình vào ngày 18/9.

Đồng Nai: Nhiều giải pháp tăng cường kiểm soát lưu thông trong trạng thái bình thường mới

Đồng Nai: Nhiều giải pháp tăng cường kiểm soát lưu thông trong trạng thái bình thường mới
20/9, ngày đầu tiên tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Kế hoạch số 11102/KH-UBND về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Đồng Nai: Huyện Xuân Lộc từng bước thực hiện trạng thái bình thường mới

Tỉnh Đồng Nai: Huyện Xuân Lộc từng bước thực hiện trạng thái bình thường mới
Sáng 20/9, ông Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Từ 6 giờ ngày 21/9: Hà Nội không kiểm soát giấy đi đường, bỏ các phân vùng

Từ 6 giờ ngày 21/9: Hà Nội không kiểm soát giấy đi đường, bỏ các phân vùng
Từ 6 giờ sáng 21/9, TP Hà Nội sẽ điều chỉnh, nới lỏng một số hoạt động, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là công tác đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và an toàn cho Thủ đô…

Giới trẻ lên kế hoạch ngắm trăng theo phong cách mới mùa trung thu 2021

Giới trẻ lên kế hoạch ngắm trăng theo phong cách mới mùa trung thu 2021
Khu vực sảnh lounge bar JO247 của chuỗi SOJO Hotels được giới trẻ bình chọn là điểm đến mới lạ cho mùa trung thu năm nay với “view” toàn cảnh thành phố về đêm - một không gian thi vị để thưởng trăng vẹn tròn nhất.
Xem thêm
Bắc Ninh: Học sinh các cấp sẽ trở lại trường từ 24/9

Bắc Ninh: Học sinh các cấp sẽ trở lại trường từ 24/9

Khối tiểu học: lớp 1,2,5 học sáng; lớp 3 và lớp 4 học chiều. Khối THCS: lớp 6, 9 học sáng; lớp 7 và lớp 8 học chiều. Khối THPT, giáo dục thường xuyên: lớp 10, lớp 12 học sáng và lớp 11 học chiều.
Thí sinh trên 27 điểm bị trượt đại học sẽ còn cơ hội xét tuyển bổ sung?

Thí sinh trên 27 điểm bị trượt đại học sẽ còn cơ hội xét tuyển bổ sung?

Bộ GD&ĐT đã trao đổi với một số trường đại học và các trường sẵn sàng xét tuyển bổ sung thí sinh kết quả thi THPT cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng nào.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải điểm chuẩn năm nay tăng cao

Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải điểm chuẩn năm nay tăng cao

Ngày 17/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao đổi với báo chí về lý do tăng điểm chuẩn của một số trường đại học.
Chống dịch theo cách của “người cao tuổi”

Chống dịch theo cách của “người cao tuổi”

Ngày 6/9, Thường trực Hội NCT huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp trao quà ủng hộ Trung tâm Y tế huyện, ngoài 40 triệu đồng tiền mặt, còn có thùng khẩu trang khử khuẩn, sữa tươi; tổng giá trị quà tặng 42 triệu đồng.
Những tấm lòng vàng trong mùa dịch

Những tấm lòng vàng trong mùa dịch

Trong hai ngày 31/8 và 1/9, đã liên tục diễn ra việc giao nhận quà tặng hỗ trợ NCT khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19.
Các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với hơn 26,5 triệu tín đồ các tôn giáo. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được bảo đảm tốt trên thực tế. Hằng năm, có hơn 8.500 lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức. Đến năm 2020, Việt Nam đã có 43 tổ chức tôn giáo và tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc động tôn giáo thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay không chỉ thực hiện các giáo lý, luật lệ, lễ nghi tôn giáo trong cơ sở tôn giáo, mà đã đóng góp hiệu quả trong hoạt động xã hội như y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, trong đó điển hình là việc đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Phiên bản di động