Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Mùa Xuân Tân Sửu - 2021, Nhân dân ta, Đất nước ta vừa trải qua một năm với hàng loạt dấu ấn mang tính lịch sử, kết thúc thập kỉ thứ 2 của thế kỉ XXI, sau 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng.

Mùa Xuân này, một sự kiện trọng đại là sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết nhằm tiếp tục đổi mới đất nước, phát triển nhanh, bền vững.

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín Quốc tế như ngày nay”

Khẳng định trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được minh chứng bằng những dấu ấn nổi bật về kinh tế- xã hội 5 năm (2016- 2020) và năm 2020. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, sự đồng thuận, chung sức, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực của đời sống.

Với quyết tâm chiến lược của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sắc bén của Chính phủ đã đột phá biến nguy cơ thành cơ hội. Từ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng vượt trội, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 6,8%, quy mô GDP tăng 1,4 lần so với năm 2015, vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 4 ở Đông Nam Á; năng suất lao động tăng 5,8%/ năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 4,3% vượt mục tiêu (5%). Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô, lao động giá rẻ và mở rộng tín dụng như trước đây. Từ một nền kinh tế kém phát triển, nhiều lĩnh vực lạc hậu từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 18,6% (2011) xuống còn dưới 4% (2016-2020).

Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Trong 5 năm qua, các đột phá chiến lược tập trung vào thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Các thị trường vận hành thông suốt, đồng bộ, gắn kết khu vực và quốc tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia có bước phát triển. Một số Tập đoàn kinh tế, nhất là doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân lớn mạnh đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành nhiều công trình quan trọng, quy mô lớn. Kết cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng đạt hiệu quả cao. Cơ cấu lại về đầu tư công, hệ thống các tổ chức tín dụng, hệ thống doanh nghiệp Nhà nước gần đây tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Đồng thời phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, xây dựng nông thôn mới, đô thị hoá, quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với những thành tựu nổi bật đó, Việt Nam được các tổ chức quốc tế công nhận: Chỉ số phát triển bền vững năm 2020 tăng lên 39 bậc so với năm 2016, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ; về môi trường kinh doanh xếp hạng từ mức 88/183 (2010) lên 70/180 (2019); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu xếp thứ 42/131, đứng đầu nhóm 29 quốc gia, vùng lãnh thổ có cùng mức thu nhập, v.v…

Nguyên nhân của thành tựu cơ bản là có đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chính phủ thể hiện quyết tâm rất cao trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân, luôn chủ động, linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng cao, có đối sách kịp thời, phù hợp những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt sự diễn biến bất ngờ, phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Giữ vững độc lập, tự chủ, phát triển đất nước bền vững

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỉ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện những quyết sách trên, nước ta sẽ phải bứt phá vượt qua những thách thức lớn mang tính toàn cầu, nếu không vững vàng, sáng suốt có thể xảy ra rủi ro.

Cục diện thế giới tiếp tục diễn biến theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, song cũng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt; các chủ nghĩa (dân tộc cực đoan, cường quyền nước lớn, thực dụng, dân tuý…) trong quan hệ quốc tế gia tăng; các nước đang phát triển nhất là những nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong khi đó, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do đại dịch Covid-19. Các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt công nghệ số phát triển như vũ bão, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Song, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các Hiệp định quốc tế trong khi nền kinh tế của ta phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém lại đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới gây ra. Bên cạnh đó là xu hướng già hoá dân số, tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá tăng mạnh, biến đổi khí hậu gay gắt, thiên tai bất thường, ngày càng tác động mạnh kìm hãm sự phát triển đất nước.

Từ đó, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; phát huy mọi nguồn lực nội sinh, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất để đến năm 2025 Việt Nam là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (dưới 4.045 USD/người/năm đến năm 2030 GDP đạt 7.500 USD/người/năm). Đẩy mạnh phát triển con người toàn diện và phát triển nền văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, đất nước phát huy những thành tựu nổi bật của những năm trước, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, tiếp tục phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và năng động, đột phá chiến lược, cải cách thể chế, ổn định và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Con rồng Việt Nam đang xuất hiện, với tầm vóc sung sức, cường tráng, dồi dào sức sống trong khu vực và trên thế giới.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đầu tháng 12 phía Bắc trời trở rét, có nơi rét đậm rét hại

Đầu tháng 12 phía Bắc trời trở rét, có nơi rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ đêm 30/11 đến 7/12, các tỉnh phía bắc trời trở rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm có xu hướng giảm thêm.
Hai máy bay của hãng Vietjet va nhau tại sân bay Nội Bài

Hai máy bay của hãng Vietjet va nhau tại sân bay Nội Bài

Hai chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Vietjet đã va chạm nhau tại sân bay Nội Bài khiến 1 chiếc bị gãy đầu mút cánh. Sự việc xảy ra vào tối 27/11.
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân sự cố tiêm chủng ở Thanh Hoá

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân sự cố tiêm chủng ở Thanh Hoá

“Trong công tác tiêm chủng, đặc biệt là tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay chưa gặp sự cố đáng tiếc như vừa qua tại Thanh Hoá. Do đó, chúng ta cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn công tác tiêm chủng…”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá và ngành y tế địa phương liên quan đến sự cố tiêm chủng vaccine tại 1 điểm tiêm trên địa bàn huyện Nông Cống chiều 24/11.
Hà Nội phát hiện học sinh từng đi tiêm vaccine ở trường mắc COVID-19

Hà Nội phát hiện học sinh từng đi tiêm vaccine ở trường mắc COVID-19

Ông Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông - Hà Nội) cho biết, ngày 24/11, trường phối hợp lực lượng Y tế tiêm chủng cho học sinh từ lớp 10-12. Đến ngày 26/11, một học sinh ở lớp 12A3 có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19.
Việc người dân được nhận hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão Chủ tịch xã nói gì?

Việc người dân được nhận hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão Chủ tịch xã nói gì?

Năm 2020, có 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có những bão mạnh như Linfa, Molave đổ bộ miền Trung. Riêng bão Linfa (11/10) gây thảm họa lũ lụt, sạt lở đất, làm 130 người chết, 20 người mất tích; 1.000 ngôi nhà bị sập; hơn 120.000 ngôi nhà bị ngập lụt; hơn 1.400 ha lúa và 7.800 ha hoa màu bị thiệt hại.

Tin khác

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm gác chân lên bàn làm việc bị kỷ luật cảnh cáo

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm gác chân lên bàn làm việc bị kỷ luật cảnh cáo
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông xác nhận, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Lê Văn Tường - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk R’Lấp.

Lễ trao Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2020 - 2021

Lễ trao Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2020 - 2021
Sáng 25-11, Lễ trao Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2020 - 2021 đã diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ô tô nội sẽ được giảm phí trước bạ từ ngày 1/12

Ô tô nội sẽ được giảm phí trước bạ từ ngày 1/12
Ngày 26/11, Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) bằng 50% mức thu hiện hành.

Thanh Hóa: Các bệnh nhân bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Thanh Hóa: Các bệnh nhân bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 có thể xuất viện trong một vài ngày tới.
Liên quan đến công tác điều trị cho các trường hợp bị phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống, đến sáng 26/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang điều trị cho 9 bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân tương đối ổn định, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Một lời hứa, cả đời trăn trở

Một lời hứa, cả đời trăn trở
Tôi biết đến bà trong nghĩa cử cao đẹp này đã lâu. Đã có lúc tôi nghĩ về bà như nghĩ về những uẩn khúc khó hiểu ở cuộc đời, thậm chí, đôi lúc (xin lỗi), tôi đã nghi ngờ sự hi sinh thánh thiện của bà dành cho những bệnh nhân phong…

Lạng Sơn: Thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể cho học sinh

Lạng Sơn: Thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể cho học sinh
Ngày 25/11, Lạng Sơn tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội tại trường THPT Cao Lộc, THCS Cao Lộc và Trung tâm giáo dục thường xuyên 1 tỉnh Lạng Sơn.
Xem thêm
Đầu tháng 12 phía Bắc trời trở rét, có nơi rét đậm rét hại

Đầu tháng 12 phía Bắc trời trở rét, có nơi rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ đêm 30/11 đến 7/12, các tỉnh phía bắc trời trở rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm có xu hướng giảm thêm.
Hai máy bay của hãng Vietjet va nhau tại sân bay Nội Bài

Hai máy bay của hãng Vietjet va nhau tại sân bay Nội Bài

Hai chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Vietjet đã va chạm nhau tại sân bay Nội Bài khiến 1 chiếc bị gãy đầu mút cánh. Sự việc xảy ra vào tối 27/11.
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân sự cố tiêm chủng ở Thanh Hoá

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân sự cố tiêm chủng ở Thanh Hoá

“Trong công tác tiêm chủng, đặc biệt là tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay chưa gặp sự cố đáng tiếc như vừa qua tại Thanh Hoá. Do đó, chúng ta cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn công tác tiêm chủng…”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá và ngành y tế địa phương liên quan đến sự cố tiêm chủng vaccine tại 1 điểm tiêm trên địa bàn huyện Nông Cống chiều 24/11.
Sáng nay 22/11, học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã tại Hà Nội chính thức trở lại trường học

Sáng nay 22/11, học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã tại Hà Nội chính thức trở lại trường học

Cụ thể, 17 huyện, thị xã vùng 1, vùng 2 của Hà Nội gồm: Đan Phượng, Mê Linh, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Xuyên, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hoà, Sơn Tây và Quốc Oai.
Chuyện về nghề giáo, nghiệp diễn của nhà giáo, ảo thuật gia Minh Triết

Chuyện về nghề giáo, nghiệp diễn của nhà giáo, ảo thuật gia Minh Triết

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021). Dịp này, chúng tôi đã có dịp lắng nghe Nhà giáo, ảo thuật gia Minh Triết trải lòng về nghề giáo và nghiệp diễn của mình.
Thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các nhà giáo nhân ngày 20/11

Thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các nhà giáo nhân ngày 20/11

Ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có thư gửi các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11. NGÀY MỚI ONLINE xin giới thiệu toàn văn bức thư này.
Dấu ấn một nhiệm kì

Dấu ấn một nhiệm kì

“Một trong những lí do để Hội NCT các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ là chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền.
Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Doanh nhân tâm tài Đinh Quang Bào, 83 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da - Ladoda
Làng nghề mê bồ xã Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ

Làng nghề mê bồ xã Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ

Từ trên 100 năm nay, làng nghề đan mê bồ Mỹ Trà hình thành âm thầm nhưng bền bĩ; tạo lập và giữ gìn được cái nghề mộc mạc mà thiết thực; mang sản phẩm truyền thống đến với nhà nông của 6 tỉnh miền Tây Nam bộ. Năm 2003, UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định “công nhận làng nghề mê bồ truyền thống Mỹ Trà”.
Phiên bản di động