Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Mùa Xuân Tân Sửu - 2021, Nhân dân ta, Đất nước ta vừa trải qua một năm với hàng loạt dấu ấn mang tính lịch sử, kết thúc thập kỉ thứ 2 của thế kỉ XXI, sau 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng.

Mùa Xuân này, một sự kiện trọng đại là sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết nhằm tiếp tục đổi mới đất nước, phát triển nhanh, bền vững.

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín Quốc tế như ngày nay”

Khẳng định trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được minh chứng bằng những dấu ấn nổi bật về kinh tế- xã hội 5 năm (2016- 2020) và năm 2020. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, sự đồng thuận, chung sức, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực của đời sống.

Với quyết tâm chiến lược của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sắc bén của Chính phủ đã đột phá biến nguy cơ thành cơ hội. Từ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng vượt trội, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 6,8%, quy mô GDP tăng 1,4 lần so với năm 2015, vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 4 ở Đông Nam Á; năng suất lao động tăng 5,8%/ năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 4,3% vượt mục tiêu (5%). Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô, lao động giá rẻ và mở rộng tín dụng như trước đây. Từ một nền kinh tế kém phát triển, nhiều lĩnh vực lạc hậu từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 18,6% (2011) xuống còn dưới 4% (2016-2020).

Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Trong 5 năm qua, các đột phá chiến lược tập trung vào thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Các thị trường vận hành thông suốt, đồng bộ, gắn kết khu vực và quốc tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia có bước phát triển. Một số Tập đoàn kinh tế, nhất là doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân lớn mạnh đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành nhiều công trình quan trọng, quy mô lớn. Kết cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng đạt hiệu quả cao. Cơ cấu lại về đầu tư công, hệ thống các tổ chức tín dụng, hệ thống doanh nghiệp Nhà nước gần đây tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Đồng thời phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, xây dựng nông thôn mới, đô thị hoá, quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với những thành tựu nổi bật đó, Việt Nam được các tổ chức quốc tế công nhận: Chỉ số phát triển bền vững năm 2020 tăng lên 39 bậc so với năm 2016, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ; về môi trường kinh doanh xếp hạng từ mức 88/183 (2010) lên 70/180 (2019); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu xếp thứ 42/131, đứng đầu nhóm 29 quốc gia, vùng lãnh thổ có cùng mức thu nhập, v.v…

Nguyên nhân của thành tựu cơ bản là có đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chính phủ thể hiện quyết tâm rất cao trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân, luôn chủ động, linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng cao, có đối sách kịp thời, phù hợp những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt sự diễn biến bất ngờ, phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Giữ vững độc lập, tự chủ, phát triển đất nước bền vững

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỉ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện những quyết sách trên, nước ta sẽ phải bứt phá vượt qua những thách thức lớn mang tính toàn cầu, nếu không vững vàng, sáng suốt có thể xảy ra rủi ro.

Cục diện thế giới tiếp tục diễn biến theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, song cũng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt; các chủ nghĩa (dân tộc cực đoan, cường quyền nước lớn, thực dụng, dân tuý…) trong quan hệ quốc tế gia tăng; các nước đang phát triển nhất là những nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong khi đó, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do đại dịch Covid-19. Các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt công nghệ số phát triển như vũ bão, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Song, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các Hiệp định quốc tế trong khi nền kinh tế của ta phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém lại đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới gây ra. Bên cạnh đó là xu hướng già hoá dân số, tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá tăng mạnh, biến đổi khí hậu gay gắt, thiên tai bất thường, ngày càng tác động mạnh kìm hãm sự phát triển đất nước.

Từ đó, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; phát huy mọi nguồn lực nội sinh, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất để đến năm 2025 Việt Nam là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (dưới 4.045 USD/người/năm đến năm 2030 GDP đạt 7.500 USD/người/năm). Đẩy mạnh phát triển con người toàn diện và phát triển nền văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, đất nước phát huy những thành tựu nổi bật của những năm trước, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, tiếp tục phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và năng động, đột phá chiến lược, cải cách thể chế, ổn định và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Con rồng Việt Nam đang xuất hiện, với tầm vóc sung sức, cường tráng, dồi dào sức sống trong khu vực và trên thế giới.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Từ 0h ngày 15/5, TP Hồ Chí Minh tạm dừng các tuyến xe khách đến các vùng có dịch

Từ 0h ngày 15/5, TP Hồ Chí Minh tạm dừng các tuyến xe khách đến các vùng có dịch

Đây là thông tin được Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh phát đi. Theo đó, Sở yêu cầu các bến xe tạm dừng đón, trả khách tại các tỉnh, thành có dịch bệnh từ 0 giờ ngày 15/5 cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội: Lịch trình di chuyển 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc Công ty Sland

Hà Nội: Lịch trình di chuyển 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc Công ty Sland

Theo thông tin cập nhật đến 13h ngày 14/5 của Sở Y tế Hà Nội, 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 ghi nhận trên địa bàn thành phố cùng làm việc tại Công ty Sland.
TP Hồ Chí Minh: Trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

TP Hồ Chí Minh: Trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Công an TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 7-8/5/2021 đã trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
TP Hồ Chí Minh: Cảnh giác trước chiêu trò gọi điện giả mạo nhân viên điện lực Việt Nam

TP Hồ Chí Minh: Cảnh giác trước chiêu trò gọi điện giả mạo nhân viên điện lực Việt Nam

Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi giả mạo nhân viên điện lực Việt Nam hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trưa 14/5 ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành

Trưa 14/5 ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành

Trưa 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 16 ca mắc mới Covid-19, đều là các ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình và Hưng Yên.

Tin khác

Thị xã Đông Triều diễn tập tổ chức bầu cử trong khu vực dân cư phong tỏa do dịch bệnh Covid-19

Thị xã Đông Triều diễn tập tổ chức bầu cử trong khu vực dân cư phong tỏa do dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử tỉnh Quảng Ninh, ngày 13/5, thị xã Đông Triều đã tổ chức diễn tập tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong khu vực dân cư bị phong tỏa do dịch bệnh.

Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sáng 14/5 thêm 29 ca Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang ghi nhận 10 ca

Sáng 14/5 thêm 29 ca Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang ghi nhận 10 ca
Sáng 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 29 ca nhiễm trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Chiều 13/5 thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Chiều 13/5 thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong nước
Chiều 13/5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca Covid-19, trong đó ca 19 ca nhiễm ghi nhận trong nước và 12 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc
Sở Y tế Hà Nội đình chỉ Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc để xác minh và xử lý các thông tin liên quan tới quá trình tiếp nhận, xử lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận ngày 12/5.

Bắc Ninh: Cách ly y tế một xóm của huyện Yên Phong

Bắc Ninh: Cách ly y tế một xóm của huyện Yên Phong
Xóm Ngoài của thôn Bằng Lục (xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong) vừa bị cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.
Xem thêm
Từ 0h ngày 15/5, TP Hồ Chí Minh tạm dừng các tuyến xe khách đến các vùng có dịch

Từ 0h ngày 15/5, TP Hồ Chí Minh tạm dừng các tuyến xe khách đến các vùng có dịch

Đây là thông tin được Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh phát đi. Theo đó, Sở yêu cầu các bến xe tạm dừng đón, trả khách tại ...
Hà Nội: Lịch trình di chuyển 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc Công ty Sland

Hà Nội: Lịch trình di chuyển 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc Công ty Sland

Theo thông tin cập nhật đến 13h ngày 14/5 của Sở Y tế Hà Nội, 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 ghi nhận trên địa bàn thành phố cùng ...
TP Hồ Chí Minh: Trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

TP Hồ Chí Minh: Trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Công an TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 7-8/5/2021 đã trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Nghĩ về văn hóa đọc hiện nay

Nghĩ về văn hóa đọc hiện nay

Hiện có rất nhiều khái niệm nói về văn hóa đọc (VHĐ). Tuy nhiên nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng: Đó là thái độ ứng xử đọc, giá trị ...
Hơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo thông tin từ Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có tổng số 1.014.972 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Chỉ tiêu thành tích năm sau cao hơn năm trước khiến giáo dục không thật

Chỉ tiêu thành tích năm sau cao hơn năm trước khiến giáo dục không thật

“Chúng ta luôn có thói quen đánh giá qua trường lớp, qua chỉ tiêu thành tích mà quên rằng chất lượng giáo dục phải được đánh giá thực tế” - ...
Những chuyển biến tích cự ở Bệnh viện Bạch Mai

Những chuyển biến tích cự ở Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai là một trung tâm Y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước, trải qua 110 năm hình thành và phát triển, là tuyến cao nhất ...
Lá thư của mẹ

Lá thư của mẹ

Câu chuyện cảm động về tình cảm của một cựu lính chiến với người mẹ thân yêu của mình khiến tôi không cầm lòng được.
Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang luôn nêu cao vai trò "Tuổi cao - Gương sáng"
Phiên bản di động