Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Mùa Xuân Tân Sửu - 2021, Nhân dân ta, Đất nước ta vừa trải qua một năm với hàng loạt dấu ấn mang tính lịch sử, kết thúc thập kỉ thứ 2 của thế kỉ XXI, sau 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng.

Mùa Xuân này, một sự kiện trọng đại là sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết nhằm tiếp tục đổi mới đất nước, phát triển nhanh, bền vững.

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín Quốc tế như ngày nay”

Khẳng định trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được minh chứng bằng những dấu ấn nổi bật về kinh tế- xã hội 5 năm (2016- 2020) và năm 2020. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, sự đồng thuận, chung sức, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực của đời sống.

Với quyết tâm chiến lược của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sắc bén của Chính phủ đã đột phá biến nguy cơ thành cơ hội. Từ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng vượt trội, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 6,8%, quy mô GDP tăng 1,4 lần so với năm 2015, vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 4 ở Đông Nam Á; năng suất lao động tăng 5,8%/ năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 4,3% vượt mục tiêu (5%). Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô, lao động giá rẻ và mở rộng tín dụng như trước đây. Từ một nền kinh tế kém phát triển, nhiều lĩnh vực lạc hậu từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 18,6% (2011) xuống còn dưới 4% (2016-2020).

Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Trong 5 năm qua, các đột phá chiến lược tập trung vào thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Các thị trường vận hành thông suốt, đồng bộ, gắn kết khu vực và quốc tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia có bước phát triển. Một số Tập đoàn kinh tế, nhất là doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân lớn mạnh đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành nhiều công trình quan trọng, quy mô lớn. Kết cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng đạt hiệu quả cao. Cơ cấu lại về đầu tư công, hệ thống các tổ chức tín dụng, hệ thống doanh nghiệp Nhà nước gần đây tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Đồng thời phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, xây dựng nông thôn mới, đô thị hoá, quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với những thành tựu nổi bật đó, Việt Nam được các tổ chức quốc tế công nhận: Chỉ số phát triển bền vững năm 2020 tăng lên 39 bậc so với năm 2016, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ; về môi trường kinh doanh xếp hạng từ mức 88/183 (2010) lên 70/180 (2019); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu xếp thứ 42/131, đứng đầu nhóm 29 quốc gia, vùng lãnh thổ có cùng mức thu nhập, v.v…

Nguyên nhân của thành tựu cơ bản là có đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chính phủ thể hiện quyết tâm rất cao trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân, luôn chủ động, linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng cao, có đối sách kịp thời, phù hợp những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt sự diễn biến bất ngờ, phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Giữ vững độc lập, tự chủ, phát triển đất nước bền vững

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỉ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện những quyết sách trên, nước ta sẽ phải bứt phá vượt qua những thách thức lớn mang tính toàn cầu, nếu không vững vàng, sáng suốt có thể xảy ra rủi ro.

Cục diện thế giới tiếp tục diễn biến theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, song cũng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt; các chủ nghĩa (dân tộc cực đoan, cường quyền nước lớn, thực dụng, dân tuý…) trong quan hệ quốc tế gia tăng; các nước đang phát triển nhất là những nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong khi đó, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do đại dịch Covid-19. Các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt công nghệ số phát triển như vũ bão, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Song, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các Hiệp định quốc tế trong khi nền kinh tế của ta phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém lại đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới gây ra. Bên cạnh đó là xu hướng già hoá dân số, tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá tăng mạnh, biến đổi khí hậu gay gắt, thiên tai bất thường, ngày càng tác động mạnh kìm hãm sự phát triển đất nước.

Từ đó, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; phát huy mọi nguồn lực nội sinh, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất để đến năm 2025 Việt Nam là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (dưới 4.045 USD/người/năm đến năm 2030 GDP đạt 7.500 USD/người/năm). Đẩy mạnh phát triển con người toàn diện và phát triển nền văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, đất nước phát huy những thành tựu nổi bật của những năm trước, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, tiếp tục phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và năng động, đột phá chiến lược, cải cách thể chế, ổn định và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Con rồng Việt Nam đang xuất hiện, với tầm vóc sung sức, cường tráng, dồi dào sức sống trong khu vực và trên thế giới.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

Bạc Liêu: Họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

Sáng sớm 28/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sau khi phát hiện một trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2.
Người dân đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã Qr Code phòng chống COVID-19

Người dân đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã Qr Code phòng chống COVID-19

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo việc dán mã QR Code ở tất cả các cơ quan đơn vị, người đến làm việc phải quét mã check in (vào) và check out (ra).
Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Chiều 27/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã bắt tạm giam Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 - Bộ Luật Hình sự 2015.
Triệu tập nghi phạm vụ tấn công tình dục người nước ngoài

Triệu tập nghi phạm vụ tấn công tình dục người nước ngoài

Ngày 27/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, vào tối 26/2, đã triệu tập 1 nghi phạm vụ án tấn công tình dục hàng loạt người nước ngoài sống quanh hồ Tây.
Học sinh tại Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

Học sinh tại Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba); sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3/2021.

Tin khác

Lương y như từ mẫu - một danh hiệu cao quý

Lương y như từ mẫu - một danh hiệu cao quý
Những thầy thuốc nổi tiếng của Việt Nam như: Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông… cũng chưa đọc lời thề của Hypocrát, một nhà y học danh tiếng người Hy Lạp cách đây đã hơn 2.400 năm. Lời thề nổi tiếng đó và những bác sĩ tốt nghiệp ra trường đều phải tuyên thệ như những câu kinh nhật tụng:

Hà Nội: Yêu cầu nhà trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hà Nội: Yêu cầu nhà trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường
Ngày 26-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT
Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội vừa diễn ra lễ tiếp nhận tài trợ đồ dùng bảo hộ cá nhân phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT.

Sáng 26/2, thêm một ca mắc mới Covid-19

Sáng 26/2, thêm một ca mắc mới Covid-19
Sáng 26/2, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc mới Covid-19, là ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 2421.

Việt Nam đóng góp tích cực cho hội nhập khu vực về môi trường

Việt Nam đóng góp tích cực cho hội nhập khu vực về môi trường
Năm 2021, nhiều thách thức, khó khăn đặt ra đối với hợp tác ASEAN nói chung, trong đó có hợp tác về môi trường, nếu đại dịch COVID-19 không được giải quyết triệt để.

Hà Nội: Một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi ra viện

Hà Nội: Một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi ra viện
Trưa 25/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã thông tin về một trường hợp tái dương tính với Covid-19 sau khi ra viện.
Xem thêm
Bạc Liêu: Họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

Bạc Liêu: Họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

Sáng sớm 28/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa ...
Người dân đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã Qr Code phòng chống COVID-19

Người dân đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã Qr Code phòng chống COVID-19

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo việc dán mã QR Code ở tất cả các cơ quan ...
Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Chiều 27/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã bắt tạm giam Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục ...
Học sinh tại Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

Học sinh tại Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba); sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày ...
Hà Nội: Yêu cầu nhà trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hà Nội: Yêu cầu nhà trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Ngày 26-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục ...
Vai trò của phụ huynh trong những ngày học sinh nghỉ học tránh dịch

Vai trò của phụ huynh trong những ngày học sinh nghỉ học tránh dịch

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19, học sinh ở nhiều địa phương phải ở nhà để phòng tránh. Trong thời gian này, phụ huynh học sinh cần phát huy vai ...
UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

Vừa qua, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội đã diễn ra Lễ tiếp nhận tài trợ đồ dùng bảo hộ cá nhân phòng chống dịch Covid-19 ...
Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Những ngày đầu Xuân Tân Sửu - 2021, những ai đến với hồ Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được hít thở không khí ...
Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online (ngaymoionline.com.vn) nhận được phản ánh của ông Vũ Ngọc Bích, sinh năm 1963, ở tổ 5, khu Trới 2, phường ...
Phiên bản di động