Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Mùa Xuân Tân Sửu - 2021, Nhân dân ta, Đất nước ta vừa trải qua một năm với hàng loạt dấu ấn mang tính lịch sử, kết thúc thập kỉ thứ 2 của thế kỉ XXI, sau 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng.

Mùa Xuân này, một sự kiện trọng đại là sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết nhằm tiếp tục đổi mới đất nước, phát triển nhanh, bền vững.

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín Quốc tế như ngày nay”

Khẳng định trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được minh chứng bằng những dấu ấn nổi bật về kinh tế- xã hội 5 năm (2016- 2020) và năm 2020. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, sự đồng thuận, chung sức, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực của đời sống.

Với quyết tâm chiến lược của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sắc bén của Chính phủ đã đột phá biến nguy cơ thành cơ hội. Từ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng vượt trội, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 6,8%, quy mô GDP tăng 1,4 lần so với năm 2015, vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 4 ở Đông Nam Á; năng suất lao động tăng 5,8%/ năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 4,3% vượt mục tiêu (5%). Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô, lao động giá rẻ và mở rộng tín dụng như trước đây. Từ một nền kinh tế kém phát triển, nhiều lĩnh vực lạc hậu từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 18,6% (2011) xuống còn dưới 4% (2016-2020).

Thành tựu và dấu ấn mang tính lịch sử

Trong 5 năm qua, các đột phá chiến lược tập trung vào thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Các thị trường vận hành thông suốt, đồng bộ, gắn kết khu vực và quốc tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia có bước phát triển. Một số Tập đoàn kinh tế, nhất là doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân lớn mạnh đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành nhiều công trình quan trọng, quy mô lớn. Kết cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng đạt hiệu quả cao. Cơ cấu lại về đầu tư công, hệ thống các tổ chức tín dụng, hệ thống doanh nghiệp Nhà nước gần đây tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Đồng thời phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, xây dựng nông thôn mới, đô thị hoá, quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với những thành tựu nổi bật đó, Việt Nam được các tổ chức quốc tế công nhận: Chỉ số phát triển bền vững năm 2020 tăng lên 39 bậc so với năm 2016, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ; về môi trường kinh doanh xếp hạng từ mức 88/183 (2010) lên 70/180 (2019); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu xếp thứ 42/131, đứng đầu nhóm 29 quốc gia, vùng lãnh thổ có cùng mức thu nhập, v.v…

Nguyên nhân của thành tựu cơ bản là có đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chính phủ thể hiện quyết tâm rất cao trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân, luôn chủ động, linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng cao, có đối sách kịp thời, phù hợp những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt sự diễn biến bất ngờ, phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Giữ vững độc lập, tự chủ, phát triển đất nước bền vững

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỉ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện những quyết sách trên, nước ta sẽ phải bứt phá vượt qua những thách thức lớn mang tính toàn cầu, nếu không vững vàng, sáng suốt có thể xảy ra rủi ro.

Cục diện thế giới tiếp tục diễn biến theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, song cũng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt; các chủ nghĩa (dân tộc cực đoan, cường quyền nước lớn, thực dụng, dân tuý…) trong quan hệ quốc tế gia tăng; các nước đang phát triển nhất là những nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong khi đó, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do đại dịch Covid-19. Các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt công nghệ số phát triển như vũ bão, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Song, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các Hiệp định quốc tế trong khi nền kinh tế của ta phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém lại đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới gây ra. Bên cạnh đó là xu hướng già hoá dân số, tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá tăng mạnh, biến đổi khí hậu gay gắt, thiên tai bất thường, ngày càng tác động mạnh kìm hãm sự phát triển đất nước.

Từ đó, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; phát huy mọi nguồn lực nội sinh, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất để đến năm 2025 Việt Nam là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (dưới 4.045 USD/người/năm đến năm 2030 GDP đạt 7.500 USD/người/năm). Đẩy mạnh phát triển con người toàn diện và phát triển nền văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, đất nước phát huy những thành tựu nổi bật của những năm trước, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, tiếp tục phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và năng động, đột phá chiến lược, cải cách thể chế, ổn định và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Con rồng Việt Nam đang xuất hiện, với tầm vóc sung sức, cường tráng, dồi dào sức sống trong khu vực và trên thế giới.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh hỗ trợ chi trả hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên nấu ăn thấp nhất 5 triệu/tháng

Bắc Ninh hỗ trợ chi trả hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên nấu ăn thấp nhất 5 triệu/tháng

Bắc Ninh hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục.
Hà Nội tìm người từng đến siêu thị Vinmart Yên Sở

Hà Nội tìm người từng đến siêu thị Vinmart Yên Sở

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa phát đi thông báo những người đã đến siêu thị Vinmart Yên Sở (tầng 1 tòa nhà The Two, tổ dân phố số 11 khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) vào thời gian từ ngày 23/7 đến ngày 1/8.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường điều trị, tăng tốc tiêm vaccine

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường điều trị, tăng tốc tiêm vaccine

Tại cuộc giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố siết chặt thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg theo phương châm “Rõ - Nghiêm - Chắc - Hiệu quả”, bảo đảm thực hiện đồng bộ trên địa bàn…
Bà Rịa – Vũng Tàu: Lên kế hoạch đưa công dân về quê “tránh dịch”

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lên kế hoạch đưa công dân về quê “tránh dịch”

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành thông báo kế hoạch đón người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê “tránh dịch”
Hội thảo trực tuyến "Phát kiến mới trong điều trị ung thư buồng trứng"

Hội thảo trực tuyến "Phát kiến mới trong điều trị ung thư buồng trứng"

Vừa qua, Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư phối hợp với Công ty AstraZeneca Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về những tiêu chuẩn mới trong điều trị trúng đích ung thư buồng trứng tại Việt Nam tác động lên khả năng chỉnh sửa đoạn gien (DNA) bị tổn thương của tế bào. Loại thuốc với cơ chế tác dụng mới này vừa có mặt tại Việt Nam.

Tin khác

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Chiều 3/8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 làm trưởng đoàn đến làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức cho 7.023 người từ TP về các địa phương

TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức cho 7.023 người từ TP về các địa phương
Tính từ ngày 20/7 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức cho 7.023 người từ TP về các địa phương Đà Nẵng, Gia Lai, Đà Nẵng, Phú Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bến Tre, Bình Thuận…

Dịch vụ vận chuyển bưu chính được hoạt động sau 18 giờ ở TP Hồ Chí Minh

Dịch vụ vận chuyển bưu chính được hoạt động sau 18 giờ ở TP Hồ Chí Minh
Để đảm bảo dịch vụ bưu chính, hành chính công, vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND TP Hồ Chí Minh cho phép dịch vụ vận chuyển bưu chính được hoạt động và di chuyển trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau.

Trưa ngày 3/8, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, có 2 nhân viên Vinmart

Trưa ngày 3/8, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, có 2 nhân viên Vinmart
Trưa 3.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 6 giờ qua, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính mới, trong đó có có 2 nhân viên Vinmart.

Lòng nhân ái từ những ngôi chùa

Lòng nhân ái từ những ngôi chùa
Nước Việt của chúng ta từ xưa đã có rất nhiều chùa. Dường như làng nào cũng có chùa. Chùa luôn được dựng ở chỗ phong quang nhất. Ở mỗi vùng quê, nếu có sông đẹp thì ven sông có chùa. Những nơi có núi thâm u, chắc chắn sẽ có mái chùa lặng lẽ kín đáo.

Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp chung tay phòng chống Covid-19

Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp chung tay phòng chống Covid-19
Mặc dù đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên số ca mắc mới ở tỉnh Đồng Tháp còn cao và phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 15/8/2021. Trước bối cảnh này, các tổ chức, đoàn thể trong đó có Hội NCT đã cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch…
Xem thêm
Hà Nội tìm người từng đến siêu thị Vinmart Yên Sở

Hà Nội tìm người từng đến siêu thị Vinmart Yên Sở

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa phát đi thông báo những người đã đến siêu thị Vinmart Yên Sở (tầng 1 tòa nhà The Two, tổ ...
Bà Rịa – Vũng Tàu: Lên kế hoạch đưa công dân về quê “tránh dịch”

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lên kế hoạch đưa công dân về quê “tránh dịch”

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành thông báo kế hoạch đón người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê “tránh dịch”
Hội thảo trực tuyến "Phát kiến mới trong điều trị ung thư buồng trứng"

Hội thảo trực tuyến "Phát kiến mới trong điều trị ung thư buồng trứng"

Vừa qua, Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư phối hợp với Công ty AstraZeneca Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về những tiêu chuẩn mới trong điều ...
Bắc Ninh hỗ trợ chi trả hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên nấu ăn thấp nhất 5 triệu/tháng

Bắc Ninh hỗ trợ chi trả hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên nấu ăn thấp nhất 5 triệu/tháng

4/4 thí sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế 2021

4/4 thí sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế 2021

Ngày 2.8, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, nhận được thông tin chính thức từ Nhật Bản về kết quả dự thi Olympic Hóa học Quốc tế ...
Các trường đại học lần lượt công bố điểm xét tuyển năm 2021

Các trường đại học lần lượt công bố điểm xét tuyển năm 2021

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều trường đại học đồng loạt công bố mức điểm sàn xét tuyển liên quan đến điểm thi. ...
Các “chiến binh” dũng cảm nơi tâm dịch

Các “chiến binh” dũng cảm nơi tâm dịch

Từ “chiến binh dũng cảm” không chỉ dành cho các lực lượng tuyến đầu
Người cao tuổi không ngoài cuộc (Tiếp theo và hết)

Người cao tuổi không ngoài cuộc (Tiếp theo và hết)

Trung ương Hội tổ chức quyên góp từ cán bộ, viên chức NCT cơ quan để có 22,71 triệu đồng ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch
Những ngày giãn cách phòng, chống dịch…

Những ngày giãn cách phòng, chống dịch…

Tin thành phố có người nhiễm Covid-19 ở phường Tân An được lan truyền trong đêm 24/7. Sáng 25/7 và những ngày tiếp theo, Hội An lại bình lặng ...
Phiên bản di động