Không thể phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám

Phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xuyên tạc lịch sử, hướng lái con thuyền cách mạng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, là thủ đoạn không mới, nhưng vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch. Do đó, luận giải và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ phản động ấy là vấn đề cấp thiết và thời sự hiện nay.

Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi cách đây 75 năm là dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam thời hiện đại. Vậy mà, những phần tử cơ hội, xét lại trong và ngoài nước, đặc biệt cái gọi là đảng Việt Tân lại cố tình phủ nhận thành quả vĩ đại ấy của dân tộc ta. Chúng cho rằng “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”, “là đi ngược lại sự bảo hộ của mẫu quốc”, “là nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam”... Đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của những kẻ thiếu lương tri... quên đi “vết nhơ” của lịch sử dân tộc ta đã phải chịu cảnh nô lệ, lầm than hơn 80 năm.

Năm 1858, thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp nước ta, áp bức đồng bào ta, khiến dân tộc ta mất quyền độc lập, nhân dân ta phải chịu cảnh nước mất, nhà tan, “một cổ hai tròng”. Thực dân Pháp không cho dân ta bất cứ quyền tự do dân chủ nào; bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy, thẳng tay chém giết những người yêu nước, dìm những cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong bể máu... Từ năm 1940, trước sự xâm lăng của phát xít Nhật vào Đông Dương và Việt Nam, đã bao lần Việt Minh kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Vậy mà, chẳng những thực dân Pháp không đáp ứng, lại thẳng tay đàn áp Việt Minh và quỳ gối đầu hàng, bán nước ta cho phát xít Nhật, làm cho nhân dân ta phải chịu hai tầng xiềng xích...

Luận điệu cho rằng Cách mạng Tháng Tám là “nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam” thì quả là sự vu khống và xuyên tạc lịch sử. Bởi lẽ, sau khi Nhật hàng đồng minh, Vua Bảo Đại thoái vị, nhân dân ta giành được chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa được bao lâu, thì ngày 23-9-1945, thực dân Pháp quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. Trước tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chính sách để gìn giữ hòa bình, tránh “cuộc chiến tranh đổ máu vô nghĩa”. Nhưng “chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. Với tinh thần “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(1), quân và dân ta đã trường kỳ kháng chiến và giành thắng lợi to lớn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Với bản chất hiếu chiến, phản động, thực dân Pháp đã cấu kết và “bật đèn xanh” cho đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược Việt Nam và Đông Dương, buộc nhân dân ta phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc và con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta xác định từ năm 1930. Và con đường cách mạng chân chính ấy đã đưa nước ta đến thắng lợi vẻ vang vào ngày 30-4-1975, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên CNXH. Như vậy, chính sự hiếu chiến xâm lược của bọn thực dân, đế quốc là nguyên nhân dẫn đến hai cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta, chứ không phải Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là “nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam” như bọn phản động xuyên tạc.

4435 cmt8
Quang cảnh mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. Ảnh tư liệu/tuyengiao.vn.

Về vai trò lãnh đạo và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chúng cho rằng “đó là sự ăn may, vì Nhật thua trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng có tài cán gì”; rằng “do khoảng trống quyền lực, nên Việt Nam dễ giành được kết quả nhanh chóng”... Thực chất, luận điệu ấy là chúng muốn phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam, phủ nhận khối đại đoàn kết và tinh thần dân tộc, khát khao giành độc lập dân tộc của nhân dân ta sau hơn 80 năm dưới sự cai trị tàn bạo của chế độ thực dân Pháp. Cách mạng Tháng Tám nổ ra và giành thắng lợi do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lựa chọn con đường giải phóng dân tộc một cách khoa học, đúng đắn, khắc phục triệt để hạn chế, sai lầm của những con đường cứu nước mà các nhà yêu nước trước đó đã tiến hành và khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”(2). Các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945 thực sự là những “cuộc tổng diễn tập”, là tiền đề cho Cách mạng Tháng Tám thành công. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước đúng thời cơ, vào thời điểm thuận lợi nhất nên đã giành thắng lợi!

Về thành quả của Cách mạng Tháng Tám, chúng cho rằng “không có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam, chẳng qua chỉ là thay từ chế độ “vua trị” sang chế độ “đảng trị”... Đây là sự xuyên tạc trắng trợn và phi lịch sử. Ngay về thuật học, chúng đã đánh tráo khái niệm. Ở nước ta, chế độ “vua trị”, hay nói cách khác là chế độ “quân chủ” bao giờ cũng đối lập hoàn toàn với chế độ “dân chủ”. Trong khi đó, cuộc Cách mạng Tháng Tám không những lật đổ sự thống trị của thực dân, phát xít, mà còn lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến “vua trị”.

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ tôn chỉ, mục đích rõ ràng “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”(3). Mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám “là giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân dân ta”(4). Nghĩa là, đánh đổ đế quốc Pháp, Nhật và bọn phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc hoàn toàn, độc lập dân tộc thực sự để đi đến xây dựng một xã hội hoàn toàn ấm no, tự do, hạnh phúc-chế độ cộng sản chủ nghĩa. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ, bị bóc lột lên địa vị làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội. Đồng thời, đưa cách mạng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới độc lập dân tộc và CNXH. Thành quả ấy đã giải quyết được vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam-vấn đề chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đây là điều kiện tiên quyết để nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN)...

Giá trị lịch sử và thời đại vô cùng to lớn của Cách mạng Tháng Tám đó là giá trị hòa bình chân chính. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam mà còn là ngọn cờ đầu của các dân tộc, thuộc địa bị áp bức đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Để kiên quyết đấu tranh, làm thất bại những thủ đoạn thâm độc ấy của các thế lực thù địch, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử và thời đại to lớn của Cách mạng Tháng Tám; phải nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng luôn kiên định với con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Hiện nay, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực, mỗi quốc gia-dân tộc đều có những chiến lược, sách lược nhất định nhằm bảo đảm tối cao lợi ích quốc gia-dân tộc. Đảng ta chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm động lực chủ yếu để phát triển đất nước; độc lập dân tộc và CNXH là mục tiêu tối thượng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; phấn đấu “sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”(5) là những mục tiêu, giải pháp căn bản, góp bảo vệ thành quả vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta.

Đại tá, PGS, TS NGUYỄN SỸ HỌA, Học viện Lục quân

------

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.534.

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.30.

(3) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 3, tr.1.

(4) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 9, tr.35.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.76.

Theo qdnd.vn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bóc trần, phản bác và kiên trì đấu tranh với những âm mưu kiểu này chính là hành động thiết thực góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền hợp pháp, thiêng liêng của đất nước.
Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 8-2020, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đặc biệt chú trọng, thể hiện qua xu hướng liên tục giảm các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin của Việt Nam dẫn đến sự cố.
Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở lên nhưng hiện đang bị lãng phí giá trị.
Vì độc lập tự do của Tổ quốc  

Vì độc lập tự do của Tổ quốc  

Cứ đến dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, cựu chiến binh Hoàng Lê Nghĩa, 75 tuổi, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng, lại nhớ đến chuyến lưu đày đẫm máu ngày 2/9/1969.

Tin khác

Mở rộng mô hình đào tạo nghề ngắn hạn xã hội đang cần

Mở rộng mô hình đào tạo nghề ngắn hạn xã hội đang cần
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tình trạng này làm phát sinh nhu cầu lớn nguồn nhân lực chăm sóc người già, người bệnh trong các bệnh viện, cơ sở y tế, viện dưỡng lão. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang kết hợp với một số trường cao đẳng đào tạo ngắn hạn nghề chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu lao động.

Đề nghị hỗ trợ phóng viên, lao động cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ

Đề nghị hỗ trợ phóng viên, lao động cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 3102/BTTTT-KHTC gửi Bộ Y tế về một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đối với phóng viên, lao động của cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng dụng Bluezone hỗ trợ truy vết thêm 1.391 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Ứng dụng Bluezone hỗ trợ truy vết thêm 1.391 trường hợp nghi nhiễm COVID-19
Theo Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), thông qua dữ liệu tiếp xúc của người dùng Bluezone, lực lượng chức năng đã hỗ trợ truy vết thêm được 1.391 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nằm ngoài danh sách truy vết theo theo cách truyền thống.

Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 14/8, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thanh tra Chính phủ kết luận vụ việc liên quan 'Vũ nhôm'

Thanh tra Chính phủ kết luận vụ việc liên quan 'Vũ nhôm'
Trong quá trình thanh tra dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, TP Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ tài liệu sang Bộ Công an đề nghị điều tra, trong đó có việc Phan Anh Văn Vũ (tức Vũ nhôm) thâu tóm và chuyển nhượng 2 dự án tại khu đô thị này.

Nâng mức độ cảnh báo trong cộng đồng về dịch COVID-19

Nâng mức độ cảnh báo trong cộng đồng về dịch COVID-19
Sáng 14/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.
Xem thêm
Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020

Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020

Sáng 27/11/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020 và định hướng năm 2021.
Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản ...
Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng ...
Phiên bản di động