Bước sang năm mới nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới

Nhiều lần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chưa bao giờ đất nước ta phát triển như hiện nay.
Để đạt được thành quả nổi bật, nhất là an ninh chính trị ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, trước hết phải nói đến đường lối đổi mới của Đảng, quá trình vận dụng một cách hợp lí các quy luật, thời cuộc, tạo ra động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đưa đất nước vượt qua cảnh đói nghèo, lạc hậu.

Nhìn lại hơn 35 năm trước, sau khi đất nước thống nhất cả nước tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, để cùng với miền Bắc tiến lên CNXH. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy những chủ trương, chính sách khó thực hiện, hoặc không mang lại kết quả mong muốn, bởi vì sau chiến tranh còn quá nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta không thể lường trước được. Chính những lực cản đó đã kìm hãm sự phát triển kinh tế. Từ khi đất nước thống nhất cho đến thời điểm trước Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã trải qua hơn 10 năm, bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cũng đã mắc phải những sai lầm do căn bệnh chủ qua duy ý chí, là lối suy nghĩ giản đơn, nóng vội. Chính những nhược điểm của mô hình kinh tế cũ và rào cản của nó đòi hỏi phải có sự thay đổi tư duy, tháng 8/1986, khi Bộ Chính trị ra nghị quyết về những quan điểm lớn, cơ bản về kinh tế thì những điểm cốt lõi về mô hình kinh tế mới ở nước ta mới được xác định. Từ đó xoá bỏ dần cơ chế quản lí quan liêu bao cấp, tạo ra tiền đề cho bước phát triển mới.

Bước sang năm mới nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới
Ảnh: nhandan.com.vn

Đại hội VI của Đảng đã kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để từng bước thực hiện cơ chế hạch toán kinh tế trong kinh doanh, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, hình thành nền kinh tế nhiều thành phần, đổi mới kinh tế đối ngoại, đổi mới quản lí nhà nước về kinh tế và thực hiện chức năng điều tiết, định hướng. Đảng đã chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước, theo định hướng XHCN. Trên cơ sở ấy Hội nghị Trung ương 7 và 8, khoá VI của Đảng đã tiếp tục bổ sung và phát triển đường lối đổi mới. Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991), đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ và chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2000, cương lĩnh đã chỉ rõ “Nước ta quá độ lên CNXH, bỏ qua xã hội Tư bản, từ là xã hội vốn thuộc địa nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp”. Đại hội cũng khẳng định sáu đặc trưng cơ bản của thời kì quá độ và tiếp tục khẳng định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996) đã tổng kết những thành tựu sau 10 năm đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm và khẳng định tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã khẳng định “Nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã tạo nên lực lượng sản xuất cần thiết cho chế độ xã hội mới, thì việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là để xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất phù hợp”. Nền kinh tế nhiều thành phần mà Đảng đã xác định là nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN, phát huy tốt vai trò chủ đạo, cùng với nền kinh tế hợp tác xã phấn đấu dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Đại hội IX của Đảng (tháng 4/2001), xác định đường lối phát triển kinh tế là “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hôi chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hôi, bảo vệ cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh”.

Đại hội X của Đảng (tháng 4/2006), với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Đại hội xác định “Xã hội XHCN mà Đảng và Nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, do Nhân dân lao động làm chủ có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với năng lực, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người được giải phóng khỏi áp bức bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đại hội XI diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X và trải qua 25 năm đổi mới. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016), với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chúng ta đều biết rằng, đổi mới là một quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ, trong quá trình đó Đảng ta đã thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, với một bản lĩnh chính trị vững vàng. Là một Đảng Mác-xít luôn trung thành với con đường đã chọn, trong quá trình đổi mới tư duy kinh tế, Đảng ta luôn gắn bó với Nhân dân và có những quyết sách đúng đắn. Sự đúng đắn trong tư duy kinh tế của Đảng đã thể hiện một cách sinh động bằng những thành tựu kinh tế-xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi lạm phát, cũng như vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và của khu vực, đẩy nền kinh tế nước ta năm sau cao hơn năm trước, đời sống của Nhân dân luôn được cải thiện về mọi mặt và thực tế nền kinh tế đã và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới. Nhìn lại quá trình hình thành đường lối đổi mới kinh tế của Đảng trong 4 thập kỉ qua, có thể thấy rằng Đảng luôn hướng tới những yêu cầu của đất nước, của dân tộc, đó là quá trình nhận thức đúng đắn về thời kì quá độ lên CNXH của nước ta, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bước sang năm mới - năm 2021, chúng ta đang tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chúng ta càng thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, đó là con đường tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện đại.

Bùi Văn Hoằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Ban Đối ngoại Trung ương vừa tổ chức cuộc họp thông báo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế. Các đại sứ, đại biện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội được mời tham dự.
Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Giai đoạn 2015-2020, Việt Nam được đánh giá là có thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, công tác NCT được quan tâm. Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung trên…
Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Chiều 18/1, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Trăn trở về đạo đức công vụ

Trăn trở về đạo đức công vụ

Tình trạng vi phạm đạo đức công vụ ở một bộ phận cán bộ (CB), công chức, viên chức (CCVC) hiện nay là suy thoái về đạo đức, lối sống, một vấn đề "báo động đỏ", tác động nguy hại đối với sự nghiệp cách mạng.
Fitch Ratings, WB công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ở mức 'BB' với triển vọng ổn định

Fitch Ratings, WB công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ở mức 'BB' với triển vọng ổn định

Ngày 14/1/2021, tại Hà Nội, Fitch Ratings (một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới) và Ngân hàng Thế giới (WB) và nhóm tư vấn Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) đã công bố mức xếp hạng tín nhiệm cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) là Nhà phát hành công cụ nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức 'BB' với triển vọng ổn định.

Tin khác

Hội nghị Trung ương 15, khóa XII: Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị Trung ương 15, khóa XII: Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Khuyến cáo công dân có nhu cầu khẩn thiết mới đăng ký về nước dịp Tết Nguyên đán

Khuyến cáo công dân có nhu cầu khẩn thiết mới đăng ký về nước dịp Tết Nguyên đán
Chiều 14/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về việc đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của Mặt trận Tổ quốc

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của Mặt trận Tổ quốc
Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Sáng 13/1, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi thách thức của Petrovietnam

Bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi thách thức của Petrovietnam
Petrovietnam trong khó khăn càng vững vàng, trước thử thách càng bản lĩnh. Petrovietnam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mình, vượt qua ảnh hưởng nặng nề của tác động kép do đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).
Xem thêm
Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Chiều 18/1, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử ...
Trăn trở về đạo đức công vụ

Trăn trở về đạo đức công vụ

Tình trạng vi phạm đạo đức công vụ ở một bộ phận cán bộ (CB), công chức, viên chức (CCVC) hiện nay là suy thoái về đạo đức, lối sống, ...
Điện lực Miền Bắc đánh giá hoạt động kinh doanh sản xuất trong 5 năm qua

Điện lực Miền Bắc đánh giá hoạt động kinh doanh sản xuất trong 5 năm qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện tốt chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”; đảm bảo điện ...
Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội ...
Sáng 15/1, giá vàng SJC tăng lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng 15/1, giá vàng SJC tăng lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng 15/1, giá vàng miếng trong nước tăng cả trăm nghìn đồng/lượng, kéo giá niêm yết lên ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng. Tại thị trường thế giới, giá vàng gần như ...
Lượng tìm kiếm từ khóa ''chuyển đổi số'' tăng gấp 10 lần

Lượng tìm kiếm từ khóa ''chuyển đổi số'' tăng gấp 10 lần

Năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Nếu như tháng 3-2020, trên không gian mạng có khoảng 3.000 đề cập có chứa từ khóa "chuyển đổi ...
Phiên bản di động