Bước sang năm mới nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới

Nhiều lần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chưa bao giờ đất nước ta phát triển như hiện nay.
Để đạt được thành quả nổi bật, nhất là an ninh chính trị ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, trước hết phải nói đến đường lối đổi mới của Đảng, quá trình vận dụng một cách hợp lí các quy luật, thời cuộc, tạo ra động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đưa đất nước vượt qua cảnh đói nghèo, lạc hậu.

Nhìn lại hơn 35 năm trước, sau khi đất nước thống nhất cả nước tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, để cùng với miền Bắc tiến lên CNXH. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy những chủ trương, chính sách khó thực hiện, hoặc không mang lại kết quả mong muốn, bởi vì sau chiến tranh còn quá nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta không thể lường trước được. Chính những lực cản đó đã kìm hãm sự phát triển kinh tế. Từ khi đất nước thống nhất cho đến thời điểm trước Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã trải qua hơn 10 năm, bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cũng đã mắc phải những sai lầm do căn bệnh chủ qua duy ý chí, là lối suy nghĩ giản đơn, nóng vội. Chính những nhược điểm của mô hình kinh tế cũ và rào cản của nó đòi hỏi phải có sự thay đổi tư duy, tháng 8/1986, khi Bộ Chính trị ra nghị quyết về những quan điểm lớn, cơ bản về kinh tế thì những điểm cốt lõi về mô hình kinh tế mới ở nước ta mới được xác định. Từ đó xoá bỏ dần cơ chế quản lí quan liêu bao cấp, tạo ra tiền đề cho bước phát triển mới.

Bước sang năm mới nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới
Ảnh: nhandan.com.vn

Đại hội VI của Đảng đã kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để từng bước thực hiện cơ chế hạch toán kinh tế trong kinh doanh, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, hình thành nền kinh tế nhiều thành phần, đổi mới kinh tế đối ngoại, đổi mới quản lí nhà nước về kinh tế và thực hiện chức năng điều tiết, định hướng. Đảng đã chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước, theo định hướng XHCN. Trên cơ sở ấy Hội nghị Trung ương 7 và 8, khoá VI của Đảng đã tiếp tục bổ sung và phát triển đường lối đổi mới. Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991), đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ và chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2000, cương lĩnh đã chỉ rõ “Nước ta quá độ lên CNXH, bỏ qua xã hội Tư bản, từ là xã hội vốn thuộc địa nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp”. Đại hội cũng khẳng định sáu đặc trưng cơ bản của thời kì quá độ và tiếp tục khẳng định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996) đã tổng kết những thành tựu sau 10 năm đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm và khẳng định tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã khẳng định “Nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã tạo nên lực lượng sản xuất cần thiết cho chế độ xã hội mới, thì việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là để xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất phù hợp”. Nền kinh tế nhiều thành phần mà Đảng đã xác định là nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN, phát huy tốt vai trò chủ đạo, cùng với nền kinh tế hợp tác xã phấn đấu dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Đại hội IX của Đảng (tháng 4/2001), xác định đường lối phát triển kinh tế là “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hôi chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hôi, bảo vệ cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh”.

Đại hội X của Đảng (tháng 4/2006), với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Đại hội xác định “Xã hội XHCN mà Đảng và Nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, do Nhân dân lao động làm chủ có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với năng lực, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người được giải phóng khỏi áp bức bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đại hội XI diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X và trải qua 25 năm đổi mới. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016), với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chúng ta đều biết rằng, đổi mới là một quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ, trong quá trình đó Đảng ta đã thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, với một bản lĩnh chính trị vững vàng. Là một Đảng Mác-xít luôn trung thành với con đường đã chọn, trong quá trình đổi mới tư duy kinh tế, Đảng ta luôn gắn bó với Nhân dân và có những quyết sách đúng đắn. Sự đúng đắn trong tư duy kinh tế của Đảng đã thể hiện một cách sinh động bằng những thành tựu kinh tế-xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi lạm phát, cũng như vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và của khu vực, đẩy nền kinh tế nước ta năm sau cao hơn năm trước, đời sống của Nhân dân luôn được cải thiện về mọi mặt và thực tế nền kinh tế đã và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới. Nhìn lại quá trình hình thành đường lối đổi mới kinh tế của Đảng trong 4 thập kỉ qua, có thể thấy rằng Đảng luôn hướng tới những yêu cầu của đất nước, của dân tộc, đó là quá trình nhận thức đúng đắn về thời kì quá độ lên CNXH của nước ta, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bước sang năm mới - năm 2021, chúng ta đang tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chúng ta càng thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, đó là con đường tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện đại.

Bùi Văn Hoằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 16/4, tại TP Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho khoảng 200 phóng viên, biên tập viên cho cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.
Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026.
Công bố Luật Phòng, chống ma túy đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 11

Công bố Luật Phòng, chống ma túy đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 11

Sáng 16/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa được Ban Chấp hành Trung ương điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:  Việc tốt nhất nên làm nhất là lo cho thế hệ tương lai

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việc tốt nhất nên làm nhất là lo cho thế hệ tương lai

"Ngày 11/4 cũng là ngày toàn thế giới làm việc tốt; việc tốt nhất, đáng làm nhất là lo cho thế hệ tương lai" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại Lễ phát động Chương trình “Điều ước cho em”- chiều 11/4.

Tin khác

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra bầu cử tại tỉnh Long An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra bầu cử tại tỉnh Long An
Chiều 14/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại tỉnh Long An.

Chuẩn bị phương án đầu tư nếu thử nghiệm thành công vaccine phòng COVID-19

Chuẩn bị phương án đầu tư nếu thử nghiệm thành công vaccine phòng COVID-19
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, chúng ta cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ động; tích cực đàm phán, tìm kiếm các nguồn vaccine; tạo mọi điều kiện để thử nghiệm vaccine trong nước, chuẩn bị phương án đầu tư nếu thử nghiệm thành công.

Nestlé ủng hộ tiếp cận công bằng với vaccine Covid-19 thông qua cơ chế COVAX

Nestlé ủng hộ tiếp cận công bằng với vaccine Covid-19 thông qua cơ chế COVAX
Tiếp nối các nỗ lực sát cánh cùng tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19, nhân ngày Sức khoẻ Thế giới, ngày 7/4, tập đoàn Nestlé (Thụy Sỹ) công bố khoản đóng góp 2 triệu franc Thụy Sỹ (CHF), tương đương gần 49 tỷ đồng ủng hộ tiếp cận công bằng với vaccine Covid-19 thông qua cơ chế COVAX.

Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer

Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer
Ngày 13/4 ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đến chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Monivongsa (phường 1, thành phố Cà Mau).

Bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn được cấp cứu thành công

Bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn được cấp cứu thành công
Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa tiếp nhận bệnh nhân Lường Văn D. (64 tuổi, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đau ngực dữ dội, khi đến phòng khám cấp cứu bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn. Rất may, bệnh nhân đã được cấp cứu thành công.

Thanh Hóa: Bắt Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn

Thanh Hóa: Bắt Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn
Cơ quan công an đã bắt giữ ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra liên quan đến các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Xem thêm
Mec and Health khai trương phòng xét nghiệm đầu tiên

Mec and Health khai trương phòng xét nghiệm đầu tiên

Ngày 18.4.2021, Phòng Xét nghiệm đầu tiên trong hệ sinh thái sức khỏe Mec and Health đã chính thức khai trương
Tập đoàn điện lực Miền Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý I năm 2021

Tập đoàn điện lực Miền Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý I năm 2021

Trong quý I năm 2021, Tập đoàn điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho người dân. Nhiều chỉ tiêu khách hàng đạt những thành tựu ...
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện trong các ngày lễ

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện trong các ngày lễ

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá vui chơi ...
Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Đó là khẳng định của ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Người cao tuổi
“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

Những ngày gần đây, khái niệm “Hộ chiếu vaccine” được bàn nhiều trên các phương tiên truyền thông, đây được coi là "cứu cánh” cho ngành công nghiệp không khói ...
Đại hội của niềm tin và kì vọng

Đại hội của niềm tin và kì vọng

Đó là ý kiến của nhiều cán bộ, hội viên NCT khi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phiên bản di động