Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Giai đoạn 2015-2020, Việt Nam được đánh giá là có thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, công tác NCT được quan tâm. Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung trên…
Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Ông Thái Sinh

PV: Thưa Chủ tịch Thái Sinh, ông nghĩ gì về thành tựu của Đảng trong nhiệm kì XII giai đoạn 2015-2020? Theo ông, thành tựu nào là nổi bật?

Ông Thái Sinh: Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, và thành tựu trong nhiệm kì XII giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nước ta từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất - kĩ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đến nay, Việt Nam có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế… Nhìn tổng thể, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Công tác xây dựng Đảng có bước đột phá. Trước các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, như tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, Đảng ta đã đề xướng và lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công cuộc chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng; củng cố vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo niềm tin và thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng với với Nhân dân, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực trong xã hội để xây dựng và phát triển đất nước. Kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thành tựu kép (vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế) minh chứng cho điều này. Dân tin Đảng, đồng thuận góp sức chống dịch và phát triển kinh tế mới có thành tựu như vậy.

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Bài dưỡng sinh tâm thể của NCT huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

PV: Theo ông, NCT cần làm gì để phát huy kinh nghiệm, trí tuệ chung tay xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh?

Ông Thái Sinh: NCT có đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, hi sinh nhiều nhất để thực hiện mục tiêu bao trùm “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”.

NCT là vấn đề lớn trong tư tưởng của Bác Hồ, tập trung là: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề...”. “NCT là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. “Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm”.

Tư tưởng của Bác, thấm nhuần và được cụ thể hóa trong nhiều quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, quản lí điều hành của Nhà nước thông qua hệ thống các chỉ thị, Luật NCT, nghị định, các thông tư... Hơn ai hết NCT trân trọng thành tựu cách mạng có được hôm nay, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tri thức, vốn sống để thực hiện tinh thần "Diên Hồng", cùng góp sức thực hiện mục tiêu cao cả bao trùm “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Con đường nông thôn mới ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có đóng góp không nhỏ của NCT

PV: Những kì vọng của NCT tỉnh Hà Tĩnh và cá nhân ông trong nhiệm kì 2021-2026? Theo ông, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò NCT như thế nào?

Ông Thái Sinh: Lợi ích, mục tiêu, kì vọng của NCT nằm trong mục tiêu chung của Nhân dân, của đất nước. Chúng tôi mong muốn rằng, với "đà" phát triển hiện nay, nhiệm kì 2021-2026, đất nước ta đạt được những thành tựu, mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra: “Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Trong bối cảnh chung, già hóa dân số đang diễn ra gay gắt, Đảng và Nhà nước ta cần thấm nhuần đầy đủ tư tưởng của Bác, quan tâm thỏa đáng hơn nữa, rà soát đánh giá toàn tiện các chính sách pháp luật; tiếp tục ban hành, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật đã có nhưng không còn phù hợp, thúc đẩy hơn việc thực hiện trên thực tế, để tập hợp đoàn kết rộng rãi, chăm sóc và phát huy trách nhiệm, vai trò, nguồn lực NCT tốt hơn.

Khắc phục tư tưởng nhận thức "cào bằng" Hội NCT với nhiều Hội đoàn thể khác, thiếu sự quan tâm thỏa đáng tính chất chính trị - xã hội và địa vị pháp lí của Hội NCT; chỉ đạo kiện toàn ngay tổ chức Hội (thay Ban Đại diện Hội NCT bằng Ban Chấp hành Hội NCT) theo tinh thần Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ ở những nơi còn duy trì hình thức tổ chức lâm thời Ban Đại diện NCT cấp tỉnh và cấp huyện; quy định rõ thủ tục công nhận kết quả Đại hội Hội NCT và thay đổi, bổ sung thành viên BCH ở các cấp, khắc phục tình trạng "thả nổi" như hiện nay.

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Tặng quà hỗ trợ NCT huyện Đức Thọ khắc phục hậu quả do bão lụt

Đối với tổ chức Hội, cần thấm nhuần tư tưởng của Bác đối với NCT, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động Hội quần chúng. Xác định rõ Hội do Đảng, Nhà nước thành lập và chỉ đạo hoạt động, từ đó thấy vị trí, nhiệm vụ chính là bảo vệ quyền lợi hội viên và NCT; phạm vi công việc là tham mưu, làm nhịp cầu để cấp ủy chính quyền đến và thực hiện chính sách, pháp luật với NCT. Khắc phục nhận thức nhiệm vụ to lớn quá, dẫn đến tình trạng che khuất vai trò cấp cấp ủy, chính quyền các cấp, dẫn đến bao biện, làm thay hoặc ỷ lại; hiểu biết và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phát huy NCT chung chung, không sát chính sách pháp luật và quyền lợi của NCT.

Chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đạt được những thành tựu trong giai đoạn cách mạng mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong đó có NCT - lực lượng đông đảo, nguồn lực to lớn của xã hội trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông Thái Sinh!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TS Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

TS Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội, gồm các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của ông Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của ông Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026
Căng mình ngăn chặn nguy cơ làn sóng Covid – 19 thứ tư

Căng mình ngăn chặn nguy cơ làn sóng Covid – 19 thứ tư

Việt Nam đang trong bối cảnh bị dịch Covid-19 “bủa vây”, đặc biệt là khu vực tuyến biên giới. Tuy nhiên, không như những đợt dịch trước, Bộ Y tế và các chính quyền địa phương đang có những động thái chủ động trước nguy cơ làn sóng thứ tư xuất hiện.
Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Đó là khẳng định của ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…
“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

Những ngày gần đây, khái niệm “Hộ chiếu vaccine” được bàn nhiều trên các phương tiên truyền thông, đây được coi là "cứu cánh” cho ngành công nghiệp không khói đang gánh chịu quá nhiều thiệt hại từ đại dịch Covis-19 trên toàn cầu.

Tin khác

Đại hội của niềm tin và kì vọng

Đại hội của niềm tin và kì vọng
Đó là ý kiến của nhiều cán bộ, hội viên NCT khi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Họ là những người từng trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đã tuyệt đối trung thành, tin tưởng và kì vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng trong suốt 91 năm qua…

Bình Dương: Hệ thống 5F sôi động hiến máu cứu người “Chủ nhật Đỏ”

Bình Dương: Hệ thống 5F sôi động hiến máu cứu người “Chủ nhật Đỏ”
Sáng 27/1/2021, Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, Liên minh sàn giao dịch Bất động sản 5F, bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người lần thứ 2 tại Bình Dương.

Để Hội Người cao tuổi là mắt xích trơn tru trong hệ thống chính trị

Để Hội Người cao tuổi là mắt xích trơn tru trong hệ thống chính trị
Ông Nguyễn Văn Đợi, Chủ tịch Hội NCT huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi

Đảng, Nhà nước cần quan tâm phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hoàng Đức, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Đồng Tháp dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc phỏng vấn…

Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng

Tâm nguyện của người cao tuổi Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với NCT cả nước, lớp người “cây cao bóng cả” của Thủ đô cũng chờ đợi kết quả Đại hội với nhiều tin yêu và kì vọng. Ông Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội dành cho phóng viên cuộc trò chuyện về tâm nguyện của NCT Thủ đô đối với Đại hội lần này…

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Giai đoạn 2015-2020, Việt Nam được đánh giá là có thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, công tác NCT được quan tâm. Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung trên…
Xem thêm
Tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong mọi lĩnh vực

Tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong mọi lĩnh vực

Ngày 11/5, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đông Anh, thuộc đơn vị bầu cử số ...
Hai công nhân ngành Điện lực miền Bắc dũng cảm cứu người

Hai công nhân ngành Điện lực miền Bắc dũng cảm cứu người

Trong ngày 9/5/2021, tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) và xã Mai Đình, huyện Hiệp (Bắc Giang), hai anh công nhân điện lực thuộc đơn vị của Tổng công ...
Bắc Ninh có 120 ca COVID-19, riêng huyện Thuận Thành lên tới 108 ca

Bắc Ninh có 120 ca COVID-19, riêng huyện Thuận Thành lên tới 108 ca

Đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh xác định xã Mão Điền, huyện Thuận Thành là ổ dịch lớn nhất trên địa bàn. Bắc Ninh cũng là ổ dịch lớn ...
Phiên bản di động