Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Giai đoạn 2015-2020, Việt Nam được đánh giá là có thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, công tác NCT được quan tâm. Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung trên…
Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Ông Thái Sinh

PV: Thưa Chủ tịch Thái Sinh, ông nghĩ gì về thành tựu của Đảng trong nhiệm kì XII giai đoạn 2015-2020? Theo ông, thành tựu nào là nổi bật?

Ông Thái Sinh: Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, và thành tựu trong nhiệm kì XII giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nước ta từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất - kĩ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đến nay, Việt Nam có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế… Nhìn tổng thể, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Công tác xây dựng Đảng có bước đột phá. Trước các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, như tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, Đảng ta đã đề xướng và lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công cuộc chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng; củng cố vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo niềm tin và thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng với với Nhân dân, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực trong xã hội để xây dựng và phát triển đất nước. Kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thành tựu kép (vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế) minh chứng cho điều này. Dân tin Đảng, đồng thuận góp sức chống dịch và phát triển kinh tế mới có thành tựu như vậy.

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Bài dưỡng sinh tâm thể của NCT huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

PV: Theo ông, NCT cần làm gì để phát huy kinh nghiệm, trí tuệ chung tay xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh?

Ông Thái Sinh: NCT có đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, hi sinh nhiều nhất để thực hiện mục tiêu bao trùm “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”.

NCT là vấn đề lớn trong tư tưởng của Bác Hồ, tập trung là: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề...”. “NCT là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. “Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm”.

Tư tưởng của Bác, thấm nhuần và được cụ thể hóa trong nhiều quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, quản lí điều hành của Nhà nước thông qua hệ thống các chỉ thị, Luật NCT, nghị định, các thông tư... Hơn ai hết NCT trân trọng thành tựu cách mạng có được hôm nay, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tri thức, vốn sống để thực hiện tinh thần "Diên Hồng", cùng góp sức thực hiện mục tiêu cao cả bao trùm “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước
Con đường nông thôn mới ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có đóng góp không nhỏ của NCT

PV: Những kì vọng của NCT tỉnh Hà Tĩnh và cá nhân ông trong nhiệm kì 2021-2026? Theo ông, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò NCT như thế nào?

Ông Thái Sinh: Lợi ích, mục tiêu, kì vọng của NCT nằm trong mục tiêu chung của Nhân dân, của đất nước. Chúng tôi mong muốn rằng, với "đà" phát triển hiện nay, nhiệm kì 2021-2026, đất nước ta đạt được những thành tựu, mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra: “Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Trong bối cảnh chung, già hóa dân số đang diễn ra gay gắt, Đảng và Nhà nước ta cần thấm nhuần đầy đủ tư tưởng của Bác, quan tâm thỏa đáng hơn nữa, rà soát đánh giá toàn tiện các chính sách pháp luật; tiếp tục ban hành, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật đã có nhưng không còn phù hợp, thúc đẩy hơn việc thực hiện trên thực tế, để tập hợp đoàn kết rộng rãi, chăm sóc và phát huy trách nhiệm, vai trò, nguồn lực NCT tốt hơn.

Khắc phục tư tưởng nhận thức "cào bằng" Hội NCT với nhiều Hội đoàn thể khác, thiếu sự quan tâm thỏa đáng tính chất chính trị - xã hội và địa vị pháp lí của Hội NCT; chỉ đạo kiện toàn ngay tổ chức Hội (thay Ban Đại diện Hội NCT bằng Ban Chấp hành Hội NCT) theo tinh thần Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ ở những nơi còn duy trì hình thức tổ chức lâm thời Ban Đại diện NCT cấp tỉnh và cấp huyện; quy định rõ thủ tục công nhận kết quả Đại hội Hội NCT và thay đổi, bổ sung thành viên BCH ở các cấp, khắc phục tình trạng "thả nổi" như hiện nay.

Kì vọng của người cao tuổi trong mục tiêu chung của đất nước

Tặng quà hỗ trợ NCT huyện Đức Thọ khắc phục hậu quả do bão lụt

Đối với tổ chức Hội, cần thấm nhuần tư tưởng của Bác đối với NCT, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động Hội quần chúng. Xác định rõ Hội do Đảng, Nhà nước thành lập và chỉ đạo hoạt động, từ đó thấy vị trí, nhiệm vụ chính là bảo vệ quyền lợi hội viên và NCT; phạm vi công việc là tham mưu, làm nhịp cầu để cấp ủy chính quyền đến và thực hiện chính sách, pháp luật với NCT. Khắc phục nhận thức nhiệm vụ to lớn quá, dẫn đến tình trạng che khuất vai trò cấp cấp ủy, chính quyền các cấp, dẫn đến bao biện, làm thay hoặc ỷ lại; hiểu biết và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phát huy NCT chung chung, không sát chính sách pháp luật và quyền lợi của NCT.

Chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đạt được những thành tựu trong giai đoạn cách mạng mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong đó có NCT - lực lượng đông đảo, nguồn lực to lớn của xã hội trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông Thái Sinh!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống

Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống

Sáng 27/7, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy được khát vọng và tạo ra động lực để người dân mong muốn thoát nghèo và nông thôn phải trở thành nơi đáng sống.
Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đồng bào ta đã ngời lên biết bao những tấm gương tận tụy và hy sinh. Ở mặt trận truyền thông, các phóng viên báo, đài bằng trách nhiệm nghề nghiệp, lòng tự hào và lòng quả cảm họ đã dấn thân vào điểm nóng COVID để mỗi một bản tin, một khung hình truyền tải đến cộng đồng, xã hội đều thấm đẫm giá trị cảnh báo, phòng ngừa; xứng đáng được tuyên dương, trân trọng.
Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!

Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!

Biết đến Báo Người cao tuổi đã lâu, nhất là từ khi báo có sự thay đổi rất nhanh về cả hình thức lẫn nội dung từ khoảng năm 2010 trở đi (Kỷ niệm 15 năm thành lập báo). Và cho đến tháng 3/2017 Báo (nay là tạp chí) điện tử Ngày mới Online thành lập, lượng thông tin ngày một nhiều hơn, phong phú hơn.
Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Rất xúc động trong những ngày tháng Sáu này, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Người cao tuổi nhận được những tình cảm trân quý của cán bộ, hội viên người cao tuổi cả nước. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng ghi lại một số ý kiến của bạn đọc…

Tin khác

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước
Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Niềm vui lớn đến với cử tri và NCT cả nước, khi TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam, được Trung ương Hội và cử tri giới thiệu đại diện cho hơn 11 triệu NCT cả nước ứng cử và đã trúng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kì 2021-2026. Trong cảm xúc trào dâng, TS Trương Xuân Cừ dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trò chuyện…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!
“Phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, coi truyền thống văn hóa - lịch sử là một nguồn lực, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển”. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới.

Đà Nẵng chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch

Đà Nẵng chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch
Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, lan rộng ra nhiều địa phương dẫn đến nhiều nguy cơ khó lường. TP Đà Nẵng cũng không ngoại lệ, khi ngày 3/5 đã ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây, đến sáng 14/5, Đà Nẵng ghi nhận 102 ca mắc Covid-19, với 4 ổ dịch. Đà Nẵng đã chủ động thực hiện các chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 và chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19

Tự hào truyền thống vẻ vang của lớp người “cây cao bóng cả”

Tự hào truyền thống vẻ vang của lớp người “cây cao bóng cả”
Ngày 21/5/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Văn bản số 585-CV/BTGTW về việc tuyên truyền kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam; gửi Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, thông tấn, báo chí trung ương… Công văn kèm theo đề cương tuyên truyền về Ngày truyền thống NCT Việt Nam; quá trình thành lập Hội; những kết quả thực hiện nhiệm vụ và đóng góp to lớn của NCT trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước đổi mới…

Người cao tuổi với công tác bầu cử thời đại dịch

Người cao tuổi với công tác bầu cử thời đại dịch
Ước tính có 11,67 triệu NCT, chiếm khoảng 16,72% tổng số cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 23/5 tới. Đây là những con số đáng chú ý trong công tác bầu cử ở nước ta lần này, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp…

Góp ý về giải pháp chống dịch Covid -19 tại TP. Hồ Chí Minh

Góp ý về giải pháp chống dịch Covid -19 tại TP. Hồ Chí Minh
Theo dõi tình hình diễn biến dịch Covid - 19 tại TP. Hồ Chí Minh, TS BS Thái Huy Phong, Chủ tịch HĐQT Việt Health Group cho rằng, để an toàn cho cộng đồng, thu hẹp (giảm) ổ dịch, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh nên điều chỉnh về việc tiếp nhận bệnh nhân nghi Covid - 19 như sau:
Xem thêm
Bình Dương: Đường dây nóng tiếp nhận và giải đáp về dịch bệnh Covid-19

Bình Dương: Đường dây nóng tiếp nhận và giải đáp về dịch bệnh Covid-19

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh Bình Dương ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý và trả lời ...
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay (31/7), Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19.
PGS,TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chiều 30/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên ...
Phiên bản di động