Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Trăn trở về đạo đức công vụ

Tình trạng vi phạm đạo đức công vụ ở một bộ phận cán bộ (CB), công chức, viên chức (CCVC) hiện nay là suy thoái về đạo đức, lối sống, một vấn đề "báo động đỏ", tác động nguy hại đối với sự nghiệp cách mạng.

Thực trạng nêu trên, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây hậu quả nghiêm trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phớt lờ quy định, hành dân và hành nhau

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, thì CB, CCVC cần phải có đạo đức công vụ. Đạo đức công vụ đã được chuẩn hóa thành các quy tắc, quy chế, chuẩn mực trong mối quan hệ tổng hòa giữa con người với con người, con người với xã hội, con người với Nhà nước trên cơ sở hài hòa quyền và lợi ích.

Quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ CB, CCVC “vừa hồng, vừa chuyên”, tài, đức vẹn toàn và có các quy định cụ thể, rõ ràng về phẩm chất, chuẩn mực của CB, CCVC cần phải tuân thủ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Sắc lệnh số 76/SL ngày 20-5-1950 về “Quy chế công chức Việt Nam” do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành, tại Điều 2 đã xác định: “Công chức Việt Nam phải phục vụ nhân dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay đến sự hoạt động của bộ máy Nhà nước. Công chức Việt Nam phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Hiến pháp năm 1980 quy định đối với cán bộ, công chức: “Nghiêm cấm mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”. Hiến pháp năm 1992 cũng quy định: “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân...; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng”.

Ảnh minh họa/hoinhabaovietnam.vn
Ảnh minh họa/hoinhabaovietnam.vn

Ngoài ra, chuẩn mực đạo đức của CB, CCVC cũng được quy định trong các luật: Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Các cơ quan, đơn vị có những quy định riêng phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm, đội ngũ CB, CCVC của cơ quan, đơn vị mình. Cũng nhờ xác định rõ những tiêu chí của CB, CCVC, cùng với lý tưởng cách mạng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đội ngũ CB, CCVC đã cùng toàn dân tạo nên sức mạnh dân tộc, giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh CB, CCVC có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng; đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, được dân tin yêu, đồng nghiệp tôn trọng, quý mến thì vẫn còn một số CB, CCVC “thích” hành dân và hành nhau.

Biểu hiện chính của nhóm CB, CCVC này là nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà, không thân thiện, thiếu trách nhiệm đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Có CB, CCVC trong các cơ quan, đơn vị còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thực hiện các thủ tục hành chính theo kiểu ban ơn, làm phúc chưa thực sự đúng nghĩa là “công bộc” của dân. Đáng sợ hơn, khi giải quyết công việc, một số CB, CCVC có thái độ rất hòa nhã, đúng mực nhưng chậm giải quyết nhằm vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp một cách tinh vi, sâu độc. Ở một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn hiện tượng CB, CCVC thiếu hợp tác, không tạo điều kiện giúp đồng nghiệp, giúp cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ muốn đồng nghiệp vi phạm khuyết điểm để có cơ hội hành nhau. CB, CCVC ở hai cơ quan khi phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước thì gây khó dễ, vòi vĩnh cả đồng nghiệp. Có CB, CCVC trở lên chuyên nghiệp trong việc châm chọc, tìm những điểm còn hạn chế của đồng nghiệp, của cơ quan, đơn vị rồi “thêm mắm, thêm muối”, làm quà nhằm ghi điểm với cấp trên thông qua câu chuyện kể, từ đó làm sai lệch bản chất sự việc, vấn đề, gây mất đoàn kết nội bộ.

CB, CCVC vi phạm đạo đức công vụ đang gây bức xúc, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, là mối nguy hại cho cách mạng. Đảng ta đã nhận rõ tình trạng này, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII nêu rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, CCVC chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời những quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm; vẫn còn biểu hiện dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật”.

Nguyên nhân do đâu, “thuốc gì” điều trị?

Đạo đức công vụ được quy định trong Hiến pháp và nhiều luật, văn bản pháp luật và quy định của các cấp, các ngành. Nếu CB, CCVC nhận thức rõ, có ý thức tuân thủ, bảo vệ và duy trì những quy định đó trong hoạt động thực thi công vụ thì đạo đức công vụ sẽ không ngừng được nâng cao. Vậy, nguyên nhân do đâu một số CB, CCVC vốn am hiểu pháp luật, hiểu rõ các quy định về đạo đức công vụ, lại có những hành vi, biểu hiện đáng lên án như vậy?

Trước tiên, phải nói đến là việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; chưa quan tâm đúng mức đối với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục tinh thần trách nhiệm đối với CB, CCVC; việc sử dụng cán bộ chưa phù hợp. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện; vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ. Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đất nước. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương chưa đổi mới mạnh mẽ; chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền chưa thật rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Việc nêu gương đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp chưa thường xuyên, có bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa gương mẫu trong lối sống và trách nhiệm trong công việc nên đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, hành động của cấp dưới và CB, CCVC trong thực thi nhiệm vụ. CB, CCVC không thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, học tập lý luận chính trị, thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thiếu nghiêm khắc với bản thân. Việc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp CB, CCVC vi phạm ĐĐCV chưa nghiêm, chưa mang tính tính răn đe. Cùng với đó là những tác động nhất định từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và các mối quan hệ xã hội.

Đạo đức công vụ biểu hiện dưới dạng các nguyên tắc, quy tắc, các chuẩn mực, các giá trị điều chỉnh hành vi của con người và hoạt động xã hội, mang đặc tính của hình thái ý thức xã hội. Đạo đức công vụ đang trở thành vấn đề được xã hội rất quan tâm. Nâng cao đạo đức công vụ cho CB, CCVC là vấn đề cấp thiết trong điều kiện hiện nay khi đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt trong đội ngũ CB, CCVC về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức đảng và chính quyền các cấp cần đổi mới và cải cách công tác quản lý CB, CCVC ở tất cả các khâu, từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đánh giá, đến giải quyết chính sách, chế độ; tập trung xây dựng đội ngũ CB, CCVC có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách, đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những CB, CCVC không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không còn uy tín đối với nhân dân, đối với đồng nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. Kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của CB, CCVC; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần đối với CB, CCVC “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của đội ngũ CB, CCVC và cơ quan nhà nước. Về lâu dài, Quốc hội cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật Đạo đức công vụ, xác định rõ các nguyên tắc, chuẩn mực của đạo đức công vụ, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát việc thực thi đạo đức công vụ trong hệ thống chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng chung tay phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng xác định, đòi hỏi mỗi CB, CCVC phải không ngừng phấn đấu tự học, tự rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. CB, CCVC phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, phải có tinh thần tập thể, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lấy tín nhiệm, tin yêu của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp làm mục tiêu phấn đấu.

QUANG THẮNG - MINH ĐĂNG

Theo qdnd.vn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen cụ Trần Cang có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen cụ Trần Cang có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội

Ngày 11/6, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho cụ Trần Cang, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Dự buổi lễ có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Châu Thành.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.
Điện lực Hà Nam cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng 2021

Điện lực Hà Nam cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng 2021

Để cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện công tác dịch vụ khách hàng đặc biệt trong những ngày nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong tháng 5

Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong tháng 5

Trong tháng 5, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc đồng thời đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID -19

Tin khác

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan (Trung Quốc) hủy bỏ diễn tập trái phép ở đảo Ba Bình (Trường Sa)

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan (Trung Quốc) hủy bỏ diễn tập trái phép ở đảo Ba Bình (Trường Sa)
Ngày 11/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đài Loan (Trung Quốc) diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thanh niên Bình Phước ủng hộ, gắn kết cùng Campuchia phòng chống dịch Covid -19

Thanh niên Bình Phước ủng hộ, gắn kết cùng Campuchia phòng chống dịch Covid -19
Này 9/6/2021, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập trao các phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng vận động từ các doanh nghiệp để “tiếp sức” huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong mùa dịch Covid -19.

Ông Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Ông Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Sáng 10/6, tại Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bắc Ninh: Người dân nơi tâm dịch huyện Thuận Thành vui mừng khi dỡ phong toả

Bắc Ninh: Người dân nơi tâm dịch huyện Thuận Thành vui mừng khi dỡ phong toả
Lúc 22h đêm 8/6, 3 thôn đầu tiên của xã Xuân Lâm, tâm dịch huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) kết thúc phong tỏa.

Bắc Ninh "mạnh tay" với người đứng đầu nếu để cán bộ vi phạm cách ly xã hội

Bắc Ninh "mạnh tay" với người đứng đầu nếu để cán bộ vi phạm cách ly xã hội
Thủ trưởng cơ quan đơn vị của TP Bắc Ninh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.
Xem thêm
Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đtrúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, với tỉ lệ 76,54%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

“Phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, coi truyền thống văn hóa - lịch sử là một nguồn lực, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển”. ...
Đà Nẵng chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch

Đà Nẵng chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, lan rộng ra nhiều địa phương dẫn đến nhiều nguy cơ khó lường. TP Đà Nẵng cũng không ngoại lệ, ...
Phiên bản di động