Thổi bùng khát vọng vươn lên, đưa đất nước 'cất cánh'

Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố và đang lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, quan điểm "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là một trong những điểm nhấn.
Sáng 28/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Sáng 28/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khát vọng phát triển của một dân tộc là sự cộng hưởng những khát vọng vươn lên của cộng đồng, của con người cùng quốc gia - dân tộc, tạo thành nguồn năng lượng nội sinh to lớn, sống động và sức mạnh vô song.

Động lực tinh thần mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân tộc

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ngay từ giai đoạn đầu tiên xây dựng văn kiện Đại hội XIII, lãnh đạo Đảng và Tiểu ban văn kiện đã muốn đưa vào chủ đề Đại hội cụm từ "khơi dậy khát vọng", bởi đó là tinh thần, động lực rất mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 13, khi cho ý kiến về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, Bộ Chính trị có thảo luận về việc đưa cụm từ "khơi dậy khát vọng" vào chủ đề Đại hội và đề nghị cần làm rõ ngay trong chủ đề nội hàm của cụm từ này. "Khát vọng là khát vọng gì? không thể nói là khơi dậy khát vọng mà không có mục tiêu. Và vì vậy, chủ đề Đại hội XIII khi công bố toàn văn có nêu là "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước", đồng chí Trương Thị Mai nói.

Khát vọng phát triển đất nước được thể hiện với 3 mục tiêu, tầm nhìn cụ thể. Đó là phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. "Một khát vọng đi tới 25 năm để đến mốc Việt Nam trở thành đất nước phát triển thu nhập cao vượt qua được ngưỡng thu nhập trung bình. Đây là một mục tiêu rất lớn", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích: "Khát vọng và ý chí là trạng thái tinh thần nhưng có sức mạnh chuyển hóa thành hành động. Đất nước ta đã trải qua những giờ phút khó khăn, đã vượt qua nghèo đói, lạc hậu, chúng ta chiến thắng và vượt lên bằng khát vọng dân tộc. Như vậy, lần này chúng ta nhấn mạnh đến nội dung phải khơi dậy ý chí, khát vọng dân tộc".

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn liền với quá trình xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị chuẩn mực, cùng sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn liền với phát huy đồng bộ hệ động lực phát triển: dân chủ xã hội chủ nghĩa; đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Khơi dậy khát vọng của dân tộc là hợp với quy luật, tự nhiên

Ghi nhận từ các hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII cho thấy các tầng lớp nhân dân rất đồng tình và đánh giá cao việc Đảng xác định khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng vươn lên phát triển đất nước phồn vinh là một động lực phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Bình cho rằng chủ trương của Đảng khơi dậy khát vọng của dân tộc, vươn tới đỉnh cao là hợp với quy luật, tự nhiên và lòng người.

"Tôi cho rằng một khi Đảng đã khơi dậy được khát vọng, sức mạnh tiềm tàng của dân tộc thì sẽ trở thành một lực lượng có sức mạnh vô địch. Nếu toàn dân tộc cùng thống nhất một ý chí, một khát vọng vươn lên để bằng và hơn các nước thì đó là điều hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của đất nước hiện nay", ông Nguyễn Văn Hán chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hán, trong suốt cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã huy động nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực tinh thần của nhân dân. Và nay trong tình hình xây dựng đời sống mới, việc tận dụng, khơi dậy nguồn lực tinh thần của nhân dân, biến nó thành tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên là một điều tất yếu.

Nếu kết hợp hiệu quả yếu tố trên với các quan điểm mới về "dân giám sát, dân thụ hưởng" bổ sung vào phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" cũng được thể hiện trong dự thảo văn kiện thì chắc chắn đất nước sẽ "cất cánh" vươn lên- ông Nguyễn Văn Hán nhận định.

Đánh giá cao việc Đảng nhấn mạnh đến việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII, ông Phạm Đức Thọ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phú Thọ phân tích: Đây là một nội dung phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, xu hướng phát triển của đất nước. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, nền kinh tế của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Đặc biệt qua công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, thực hiện tốt mục tiêu kép, Việt Nam đang là nước được quốc tế đánh giá rất cao. Vì vậy, dự thảo văn kiện Đại hội XIII lần này đưa ra quan điểm về khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển bền vững là rất hợp lý và chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để hiện thực hóa khát vọng này- ông Phạm Đức Thọ tin tưởng.

Khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người

Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XIII có nhiều lần nêu đến cụm từ "khát vọng" và mục tiêu của khát vọng là phải phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Anh Vũ Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn cho rằng chưa bao giờ nội hàm "khát vọng" lại được nhấn mạnh và thể hiện đậm, rõ nét, xuyên suốt như vậy.

"Là một người trẻ, tôi rất đồng tình và tán đồng với quan điểm này", anh Vũ Minh Thảo chia sẻ và cho rằng, để thổi bùng và mãnh liệt khát vọng này, không ai khác chính là những người trẻ - những người được kỳ vọng là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước - phải được châm ngòi, nuôi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi để biến những khát vọng thành những hành động có mục tiêu gắn với từng điều kiện rất cụ thể của cá nhân, đơn vị, địa phương…

Anh Vũ Minh Thảo kiến nghị Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; chú trọng hơn giáo dục đạo đức, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy trong mỗi cá nhân người dân, đặc biệt là giới trẻ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dẫn thực tiễn hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình Nguyễn Đức Thuận cho rằng trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay, đặc biệt là sự phát triển của các trang mạng xã hội tác động đến tư tưởng của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trẻ dẫn đến một bộ phận có những suy nghĩ, lối sống lệch lạc; nhận thức về chính trị, xã hội, trách nhiệm của công dân, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động còn rất hạn chế; chỉ chú trọng đến những vấn đề lợi ích liên quan trực tiếp đến bản thân; có tâm lý a dua, chạy theo đám đông...

Để giai cấp công nhân phát triển cả về số lượng và chất lượng như dự thảo Báo cáo chính trị nêu; xứng đáng là lực lượng đóng góp hơn 70% tổng sản phẩm xã hội và 80% ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần vào nỗ lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của Đảng, ông Nguyễn Đức Thuận kiến nghị Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn cần đặc biệt đề cao công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chính trị-tư tưởng cho đội ngũ công nhân với những đổi mới về hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục.

Ông Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh, giai cấp công nhân chỉ thực sự mạnh khi có trong đội ngũ những công nhân lành nghề, vững vàng về chính trị-tư tưởng, có ý chí vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên trong nghề nghiệp, cuộc sống để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân - ý Đảng Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân - ý Đảng

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp ...

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Tiếp thu tối đa những góp ý có lợi cho đất nước, cho Nhân dân Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Tiếp thu tối đa những góp ý có lợi cho đất nước, cho Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông ...

Khát vọng của Nhân dân! Khát vọng của Nhân dân!

Rất mừng là Văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhiệm kì 2020-2025 đều đưa “chỉ số hạnh phúc” vào ...

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Mời các cơ quan thông tấn báo chí góp ý về Văn kiện Đại hội Đảng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Mời các cơ quan thông tấn báo chí góp ý về Văn kiện Đại hội Đảng

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo, phóng viên ...

Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam: Góp ý vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam: Góp ý vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày 26/5, Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII của ...

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Sáng 14/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị cho ...

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại ...

Theo TTXVN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức, Lễ tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng là cuộc gặp gỡ của hàng trăm câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường.
TAND TP.Huế sẽ tuyên án vụ án bác sĩ 'hiếp dâm nữ điều dưỡng' vào đầu tháng 12

TAND TP.Huế sẽ tuyên án vụ án bác sĩ 'hiếp dâm nữ điều dưỡng' vào đầu tháng 12

Viện KSND TP Huế đề nghị xử phạt bị cáo từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù. Trong khi đó, các luật sư bào chữa đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các tài liệu, chứng cứ còn yếu và thiếu; đồng thời tạm trả tự do cho cựu bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm nữ điều dưỡng. Vụ án sẽ được tuyên án vào ngày 1/12/2020.
Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020

Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020

Sáng 27/11/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2020 và định hướng năm 2021.
Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung, Tây Nguyên.

Tin khác

Bắc Ninh: Cần xem xét lại mức giá bồi thường cho dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp

Bắc Ninh: Cần xem xét lại mức giá bồi thường cho dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp
Đây là một trong các nội dung được cử tri huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, gồm 11 thành viên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ngày 23/11, kì họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, giúp cho tỉnh Nghệ An sớm đạt được những mục tiêu chiến lược theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26.

Bình Dương điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Ngày 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao các quyết định về công tác cán bộ.

Malaysia xúc tiến thúc đẩy hợp tác với tỉnh Bắc Ninh

Malaysia xúc tiến thúc đẩy hợp tác với tỉnh Bắc Ninh
Maylaysia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam, tổng vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam đạt 12,81 tỉ USD.
Xem thêm
Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, ...
Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 8-2020, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đặc biệt ...
Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở ...
Phiên bản di động