NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KÌ 2021-2026

Số 01/NQ-HNCT ngày 14 tháng 1 năm 2022

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI được tiến hành từ ngày 13 tháng 1 năm 2022 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội, có 339 đại biểu đại diện cho hơn 9,7 triệu hội viên Hội Người cao tuổi cả nước tham dự. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương, tổ chức quốc tế và thành phố Hà Nội đến dự.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trí tuệ, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua những nội dung cơ bản đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V, nhiệm kì 2016-2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhiệm kì VI (2021-2026) đã nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V trình Đại hội.

1. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội V

Trong nhiệm kì vừa qua mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức; song tổ chức Hội, hội viên người cao tuổi cả nước đã chung sức, chung lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết phấn đấu đạt nhiều kết quả to lớn. Những thành công và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kì khẳng định phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp Đại hội V đề ra là đúng đắn; công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tổ chức Hội các cấp có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội V đề ra; nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới phát sinh đã được nghiên cứu, hướng dẫn chỉ đạo kịp thời, đạt kết quả tốt. Đại hội đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi các cấp; sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa V trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội V của Hội: Hoàn thành tốt ba nhiệm vụ trọng tâm (xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi); tổ chức triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt hai chương trình công tác lớn (xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở Hội cơ sở; NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh); đồng thời thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ Chính phủ giao (xây dựng, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam). Kết quả thực hiện nhiệm kì qua đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam đã và đang đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm.

2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội khóa VI, nhiệm kì 2021-2026 như sau:

  • Phương hướng: Phương hướng chung công tác Hội Người cao tuổi nhiệm kì Đại hội VI (2021-2026): Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập trung xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên; hướng mạnh hoạt động của Hội về cơ sở; lấy chi hội, tổ Hội làm trung tâm. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”, phấn đấu để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình, xã hội.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với các nhiệm vụ cụ thể của Hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của người cao tuổi; kính trọng, bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  • Các chỉ tiêu cơ bản: Tập hợp trên 90% người cao tuổi vào tổ chức Hội; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện, trên 90% cán bộ Hội Người cao tuổi cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kĩ năng công tác Hội; tham mưu, đề xuất đảm bảo 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ; được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế; phấn đấu 95% trở lên số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi; 90% trở lên Hội Người cao tuổi cơ sở có các loại hình CLB của người cao tuổi; 100% các tỉnh, thành phố có Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, phấn đấu trong nhiệm kì tăng thêm 3.500 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.
  • Nhiệm vụ:

+ Ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; Phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Ba chương trình công tác: Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa; người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu.

+ Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao: Nâng cao hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ giao.

  • Các giải pháp chủ yếu:

+ Các cấp Hội chủ động xây dựng chương trình hành động tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về người cao tuổi, hoạt động của Hội Người cao tuổi.

+ Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, công tác cán bộ và phát triển hội viên.

+ Phối hợp triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025; phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

+ Phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” ở các cấp Hội.

+ Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu lí luận, tổng kết thực tiễn, điều tra cơ bản, tổ chức hội thảo chuyên đề về Hội và người cao tuổi.

+ Đổi mới hoạt động đối ngoại của Hội.

+ Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, Chương trình Hành động Quốc gia về người cao tuổi, các chính sách, chế độ đối với người cao tuổi.

II. Thông qua Dự thảo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI hoàn chỉnh, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để ban hành thực hiện.

III. Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI gồm 93 ủy viên, Ban Thường vụ 15 ủy viên; Ban Kiểm tra 5 ủy viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đã bầu 14 ủy viên Ban Thường vụ; số ủy viên thiếu sẽ được kiện toàn trong nhiệm kì; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI và bầu 3 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Huỳnh Thành Lập (đồng chí Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch không chuyên trách).

IV. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI và các cấp Hội xây dựng Chương trình hành động toàn khóa để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI.

Đại hội giao Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội để hoàn thiện các văn kiện trước khi ban hành, triển khai thực hiện.

Đại hội bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc, trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện, sự hỗ trợ của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể các cấp; sự đồng tình ủng hộ của người cao tuổi gười cao tuổi

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên Hội Người cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy truyền thống của Hội qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội VI đề ra, góp phần cùng Nhân dân cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiếp nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kingsport

Tiếp nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kingsport

Ngày 27/1/2022, Thương hiệu thể thao Kingsport thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương tổ chức lễ trao tặng 9.000 máy đo huyết áp cho Trung ương Hội NCT Việt Nam để trao tặng NCT các tỉnh, thành phố phía Bắc; 2.500 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ cùng các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Tổng giá trị quà tặng lên đến 7,2 tỉ đồng. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Hành trình nhân ái 2022” do Kingsport thực hiện với mục tiêu trao tặng 40.000 máy đo huyết áp đến NCT cả nước.
Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang đến, ngày 25/1, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đến thăm, tặng quà NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cùng đi. Tham dự chương trình còn có lãnh đạo Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Thọ; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội NCT cấp huyện và cơ sở.
Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội VI

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội VI

Sáng 24/1, Ban tổ chức Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2021-2026 đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức và bàn giao công tác giữa Thường trực, các Ban, Văn phòng giữa hai nhiệm kì. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội khóa V, Khóa VI; lãnh đạo Văn phòng, các Ban, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V chủ trì Hội nghị.
Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án VIE070 do KOICA tài trợ

Ngày 21/1, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam đã phối hợp với Hội NCT Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ NCT Hàn Quốc và Trường Đại học Quốc gia Jeconbuk (Hàn Quốc) tổ chức cuộc họp chia sẻ kết quả đánh giá Dự án VIE070 hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại Việt Nam.
Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội NCT Việt Nam và chương trình công tác trọng tâm của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh năm 2022, ngày 19/1/2022, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh Kết quả Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kì 2021 - 2026; thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022.

Tin khác

Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam
Sáng 20/10, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy thay mặt Thường trực và Cơ quan Trung ương Hội gặp mặt thân mật và chúc Tết các cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ công tác.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngày 19/1, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hương, nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V; lãnh đạo Trung ương Hội khóa V, khóa VI cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đoàn viên Công đoàn dự.

Đoàn kết quyết định hiệu quả công tác Hội

Đoàn kết quyết định hiệu quả công tác Hội
Sáng 18/1, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn Trung ương Hội đến thăm, tặng quà chúc Tết cụ Vũ Oanh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa II và Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa IV.

Chúc mừng thành công Đại hội và chúc mừng tân Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Chúc mừng thành công Đại hội và chúc mừng tân Chủ tịch Hội NCT Việt Nam
Sáng 17/1, tại TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đại diện Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức thành công Đại hội VI và bàn một số phương án thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian tới. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn Hữu Bảy đã tiếp đoàn.

Video: Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

Video: Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam
Chiều 13/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI.

Người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền

Người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền
Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được tiến hành với sự tham dự của trên 400 đại biểu. Trong tham luận gửi đến Đại hội, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, nhiệm kỳ tới, cần phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong việc chăm sóc người cao tuổi; đồng thời khẳng định người cao tuổi chính là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền…
Xem thêm
Tặng quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Dần 2022, Hội NCT thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà NCT có công, NCT có hoàn cảnh khó khăn của 2 quận Hoàng Mai và Đống Đa.
Người cao tuổi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Người cao tuổi chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Mặc dù năm 2021 đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Hội NCT các cấp tỉnh Hưng Yên vẫn kiên định, đoàn kết, nỗ lực vượt khó.
Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Trong năm 2021, Hội NCT các địa phương đã nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kì...
“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”

“Tuổi cao” vẫn tiếp tục nêu “gương sáng”

Năm 2021, cán bộ, hội viên NCT huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện được vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Một trí tuệ mẫn tiệp

Một trí tuệ mẫn tiệp

Đại tướng Nguyễn Quyết năm nay tròn 100 tuổi. Một thế kỉ cuộc đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã góp phần làm nên lịch sử và thúc đẩy lịch sử phát triển, để lại dấu ấn trong những ngày Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Mê hát soóng cọ từ nhỏ, nghệ nhân Trần Văn Sẹc (thôn Kéo Kai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) tâm nguyện một điều sẽ luôn gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát soóng cọ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ cho thế hệ mai sau…
Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT Đại Lộc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm 2015 - 2016 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tổng kết nhiệm kì 5 năm (2016 – 2021) Đại Lộc nằm trong tốp đầu Hội NCT Quảng Nam, 5 năm được Trung ương Hội tặng Bằng khen, cá nhân Trưởng ban BĐD được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trao đổi với ông Vũ Thanh Mận, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam...
Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, tháng 12/2021, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc đi lại cùng những hoạt động của Hội NCT TP Cao Lãnh bị hạn chế nhiều trong công tác Hội. Tuy nhiên, Hội NCT TP Cao Lãnh vẫn thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến NCT, vận động nguồn lực xã hội hóa đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc NCT; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.
Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Được ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Lập Thạch giới thiệu, chúng tôi cùng ông Nguyễn Khắc Triết, Chủ tịch Hội NCT xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch) về thăm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Phú Hậu Thượng của xã Sơn Đông. CLB LTHTGN này đã được ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NCT Việt Nam cùng đoàn cán bộ TƯ Hội về thăm, chứng kiến, động viên, ngợi khen.
Phiên bản di động