Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

“Tôi chỉ có một đảng, Đảng Việt Nam” - Đó là lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới, tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá I (ngày 31/10/1946). Đó là sự khẳng định của Người sáng lập ra Đảng, xây dựng thiết chế Nhà nước và mở đường kiến thiết đất nước và đó cũng là tuyên bố có giá trị bền vững, bởi Đảng không phải là tổ chức làm quan phát tài, mà Đảng luôn đồng hành cùng dân tộc, vì dân tộc, giương cao chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu, khát vọng của nhân dân.
Bác Hồ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (5/9/1960). Ảnh tư liệu
Bác Hồ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (5/9/1960). Ảnh tư liệu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là hệ thống quan điểm khoa học và có giá trị bền vững về Đảng luôn tiên phong trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết rộng rãi, tạo sức mạnh trong tổ chức Mặt trận và đồng thuận xã hội. Tư tưởng của Người về đại đoàn kết có ý nghĩa định hướng quan trọng cho công cuộc xây dựng đất nước, góp phần đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà"

Lịch sử dân tộc ta đã hun đúc nên một bảng vàng giá trị truyền thống, nổi bật và xuyên suốt cho đến nay là truyền thống đoàn kết và cố kết cộng đồng. Từ khi Đảng ra đời do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập đã trở thành chủ thể quan trọng và là trung tâm của đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở định ra đường lối chiến lược và sách lược đoàn kết dân tộc ta.

Chiến lược đại đoàn kết góp phần bảo vệ và phát triển Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy rằng, Đảng đoàn kết nhất định phải vào sâu trong quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ quần chúng, làm cho quần chúng mến Đảng, tin Đảng, ra sức ủng hộ Đảng và tự giác tự nguyện chịu Đảng lãnh đạo. Người khẳng định: "Ra sức phụng sự nhân dân, củng cố mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, kịp thời cho Đảng biết những nhu cầu của nhân dân, giải thích cho nhân dân thấm nhuần và thực hiện chính sách của Đảng".

Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân tạo nên sức mạnh vĩ đại để dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù. Trước lúc đi xa, trong Di chúc - mấy lời gửi lại cho toàn Đảng, toàn dân, Hồ Chủ tịch đã căn dặn: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần "phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Đoàn kết thống nhất trong Đảng là điều kiện, cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Theo Người, muốn đưa cách mạng đến thành công phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công xã hội mới; muốn có lực lượng cách mạng mạnh phải thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lực lượng cách mạng thành một khối vững chắc. Người nói: "Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn…".

Bởi vì, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Người sớm nhìn thấy giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng cách mạng tiềm tàng, có những khả năng rất to lớn, nếu mà khéo tổ chức, khéo lãnh đạo, thì lực lượng ấy sẽ làm xoay trời chuyển đất, "bao nhiêu thực dân và phong kiến cũng sẽ bị lực lượng to lớn ấy đánh tan".

Đảng có giương cao ngọn cờ đại đoàn kết thì tiền đồ, tương lai của Đảng mới tất thành, có cơ sở xã hội rộng rãi thì sự nghiệp của Đảng mới thành công và vững chắc. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công". Đoàn kết không phải là một thủ đoạn chính trị, mà là một nghệ thuật và là một quy luật nhân quả. Người nhấn mạnh rằng: "Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà".

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu

Đảng đồng hành và đấu tranh chống âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết

Trong tình hình hiện nay, vấn đề đặt ra yêu cầu hết sức cấp thiết cho công tác dân vận của Đảng, tức là vấn đề xác lập, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với dân càng trở nên quan trọng nhằm mục đích bảo vệ Đảng. Nhân dân ta đã và đang bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhân dân luôn có lòng tin vào con đường đi lên của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Đảng luôn đồng hành và giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc chính là "động lực chủ yếu để phát triển đất nước". Bài học kinh nghiệm quan trọng được đúc kết là: "Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế". Đoàn kết ở đây dựa trên cơ sở mục đích, lý tưởng của Đảng, trên cơ sở lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, trên cơ sở tôn trọng ý kiến cá nhân, mặc dù ý kiến đó là ý kiến bảo lưu trong tổ chức Đảng, đoàn kết trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Điều này khác với đoàn kết thống nhất hình thức, giả hiệu, mà là đoàn kết thực sự để Đảng Cộng sản cầm quyền trở thành lực lượng hạt nhân, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo toàn xã hội. Thực tiễn thành tựu của đại đoàn kết dân tộc là do phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy phải noi gương các tiên liệt, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, củng cố niềm tin giữa Đảng với dân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho quyền lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, đó là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, phát triển đất nước, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; phải thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Quan tâm, giải quyết tốt về vấn đề quyền và lợi ích của nhân dân. Đảng và Nhà nước luôn vì nhân dân, chăm lo cho sự phát triển tiến bộ của nhân dân. Phát huy tối đa quyền là chủ và làm chủ của nhân dân. Dân chủ từ cấp cơ sở và trong hệ thống chính trị các cấp; nêu cao phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phải dành sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; không ngừng xóa đói, giảm nghèo đa chiều, nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới; động viên đồng bào phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng bản làng văn hóa.

Đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại đoàn kết trong Đảng và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, có nhiều luận điệu xuyên tạc, sai trái phủ nhận về nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chúng rêu rao rằng: Đảng viên thì nhan nhản, cộng sản thì vắng bóng; chia phe, kết phái; mượn danh chống tham nhũng để đấu đá, thanh trừng phe cánh dẫn đến cán bộ bị cách chức, "hạ bệ", gây bất ổn chính trị trong thời gian gần đây;...

Ở đây, cần phải nhìn nhận rằng: Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là truyền thống vẻ vang kể từ khi ra đời cho đến nay, thậm chí trải qua những thời đoạn khó khăn, Đảng ta vẫn giữ vững chí khí và trí tuệ tập thể. Cho đến nay, Đảng ta khẳng định việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tất yếu, là để Đảng và dân tộc phát triển bền vững, ổn định và phồn thịnh. Dù có cán bộ, thậm chí cán bộ cấp cao buộc cho thôi các chức vụ trong thời gian gần đây là kết quả của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chứ không có sự "bất ổn chính trị", bởi vì Đảng ta luôn thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo", "lãnh đạo tập thể", "lãnh tụ tập thể" để giữ vững đường lối và sự ổn định, phát triển tiến bộ, văn minh.

Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời cảnh giác, phòng chống mọi hoạt động lợi dụng xâm phạm tự do tôn giáo và đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, đặc biệt là các hoạt động lợi dụng người khoác áo tu hành để thực hiện mục tiêu vụ lợi, chia rẽ tôn giáo, kích động người dân làm những hành động trái pháp luật hiện hành.

Đảng ta đã khẳng định: Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi trước pháp luật, không phân biệt người theo đạo và không theo đạo, cũng như giữa các tôn giáo khác nhau. Điều 5, Hiến pháp 2013 quy định: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc". Nêu cao tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc, không phân biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội; tiến tới xóa bỏ mọi thù hằn, định kiến, mặc cảm dân tộc, hướng về tương lai trên tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm và tin cậy lẫn nhau.

Kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục không đúng với truyền thống, giáo lý tốt đẹp; nhận diện, cảnh giác, lên án những hành động lợi dụng các vụ việc, các điểm nóng, bức xúc xã hội nhằm lôi kéo, phá hoại đoàn kết trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta nhằm hướng đến xây dựng một Việt Nam thống nhất, hùng cường.

TS. Lê Trung Kiên

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ...

Phú Thọ: Tạm giữ giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ: Tạm giữ giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định ...

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, ...

Theo Báo điện tử Chính phủ
https://baochinhphu.vn/di-san-chu-tich-ho-chi-minh-tu-doan-ket-trong-dang-den-dong-thuan-xa-hoi-102240518220545524.htm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.
Quyết tâm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025

Quyết tâm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025

Sáng 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 44 địa phương có các công trình giao thông trọng điểm đi qua…
Tính toán kĩ lưỡng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư

Tính toán kĩ lưỡng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư

Tại cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội, chuyên gia về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; về giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, phải tính toán kĩ lưỡng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư, trong đó có những trường hợp chuyển tiếp…
Người cao tuổi rất mến mộ Tạp chí Người cao tuổi

Người cao tuổi rất mến mộ Tạp chí Người cao tuổi

Nhân dịp kỉ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) đang đến rất gần, sáng 12/6, đoàn cán bộ, hội viên CLB thơ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người cao tuổi. Tiếp thân mật đoàn có ông Lê Quang, Tổng Biên tập; ông Trần Nhương, biên tập viên cùng cán bộ, phóng viên của Tạp chí Người cao tuổi.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp

Sáng 10/6, kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lí thuế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Tin khác

Thủ tướng: Quyết liệt hơn để Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng: Quyết liệt hơn để Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an
Chiều 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bình Thuận: Nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Bình Thuận: Nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam
Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2024), các cấp Hội NCT trong tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng. Ngày 6/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội NCT Tỉnh tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho 10 NCT mỗi suất 1 triệu đồng ở 2 huyện Bắc Bình, Tuy Phong và 2 cơ sở bảo trợ xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng NCT (mỗi suất 3 triệu đồng) là Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh (phường Phú Tài, TP Phan Thiết) và Cơ sở Bảo trợ xã hội Thiên Phước (xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết). Theo chỉ đạo của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, các địa phương tổ chức ôn lại truyền thống, gặp mặt sinh hoạt, chúc thọ , tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao thể dục dưỡng sinh, v.v.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Người cao tuổi luôn xứng danh là rường cột quốc gia

Chủ tịch nước Tô Lâm: Người cao tuổi luôn xứng danh là rường cột quốc gia
Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), sáng 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt, chúc mừng đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.

Giải pháp hạ giá thành vé máy bay để kích cầu du lịch

Giải pháp hạ giá thành vé máy bay để kích cầu du lịch
Sáng 6/6, tiếp tục chương trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tăng cường kỉ luật, không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động kiểm toán

Tăng cường kỉ luật, không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động kiểm toán
Ngày 5/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Kiểm toán và Văn hóa thể thao và Du lịch.

Chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội rất cụ thể, thẳng thắn, bám sát nội dung

Chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội rất cụ thể, thẳng thắn, bám sát nội dung
Phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng. Chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội rất cụ thể, bám sát nội dung chất vấn. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nắm chắc vấn đề, trả lời ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục, đi thẳng vào các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phải dùng công nghệ để giải quyết các vấn đề của công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phải dùng công nghệ để giải quyết các vấn đề của công nghệ
Sáng 5/6, mở đầu phiên chất vấn theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến các lĩnh vực Bộ quản lí.

Thương mại điện tử đối mặt với nhiều thách thức

Thương mại điện tử đối mặt với nhiều thách thức
Lý giải những thắc mắc của đại biểu liên quan đến thương mại điện tử tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Thông thường, thương mại quản lý đã khó nên quản lý xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử càng khó hơn nhiều.

Sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm sai phạm trong khai thác khoáng sản

Sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm sai phạm trong khai thác khoáng sản
Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh, Bộ sẽ xử lý nghiêm các sai phạm về hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là sai phạm có tính liên tục, nối tiếp, sau đó sẽ chuyển sang cơ quan chức năng điều tra để xử lý nghiêm các vi phạm này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành phiên chất vấn theo cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành phiên chất vấn theo cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn”.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 4/6, Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc trách nhiệm của 04 Bộ trưởng, Trưởng ngành gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước
Sáng 3/6, Quốc hội nghe Chính phủ và cơ quan thẩm tra báo cáo về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 và họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)…

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Sáng 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo Luật Nhà giáo

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo Luật Nhà giáo
Chiều 2/6, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Sáng 3/6, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Xem thêm
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba.
Lời cảm ơn từ trái tim…

Lời cảm ơn từ trái tim…

Cuộc sống vốn thăng trầm, đầy gian nan và đầy thử thách. Để có được thành công, không mấy ai không phải trả giá cho những bài học làm hành trang vào đời…
Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…

Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn đã có bài phát biểu, chia sẻ về những khó khăn trong công tác Hội và phong trào NCT của tỉnh hiện nay…
Phiên bản di động