Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Xác định việc cần phải đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư để tạo nên những bước đột phá trong việc thu ngân sách, năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã có nhiền sáng kiến, biện pháp trong vấn đề này. Nhờ đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, năm 2022, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ông Nguyễn Kiên Cường, Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về đầu tư trong khu kinh tế như: Thực hiện rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn khu kinh tế tỉnh phục vụ cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy và gửi Ủy ban nhân tỉnh, từ đó đề xuất, kiến nghị phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo; trình UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 13 dự án và được UBND tỉnh nhất trí, hiện đã thực hiện chấm dứt hoạt động đối với 03 dự án; các dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định; Ban hành 15 Công văn gửi tới các nhà đầu tư để đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về đầu tư; Tổ chức làm việc với 17 nhà đầu tư thống nhất nội dung triển khai thực hiện dự án đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức làm việc với 06 nhà đầu tư để thống nhất triển khai thực hiện dự án đầu tư; Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án trong khu kinh tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận cửa hàng miễn thuế; kho bãi; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung, kho ngoại quan (đến nay đã có 19/24 dự án có văn bản xác nhận của Tổng cục Hải quan). Đề nghị 02 nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư gồm giảm diện tích sử dụng đất và giảm quy mô thực hiện dự án để phù hợp với diện tích đất được thuê và đồng thời phù hợp với khả năng thực hiện dự án của công ty.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Triển khai nhiệm vụ về thông quan hàng hóa và hợp tác phòng chống dịch tại cửa khẩu Sóc Giang (huyện Hà Quảng) và Bình Mãng (huyện Nà Po )

Tình hình thu hút đầu tư trong nước: Trình UBND tỉnh và thực hiện theo thẩm quyền việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án (vốn đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký 36,29 tỷ đồng (tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 2 dự án với tổng vốn đăng ký 11,69 tỷ đồng; Ban chấp thuận 2 dự án với tổng vốn đăng ký 24,6 tỷ đồng) tăng 3 dự án so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp nhận 1 dự án từ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển sang; chuyển 3 dự án sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý theo quy định; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 09 dự án; ban hành Quyết định và Thông báo chấm dứt hoạt động của 5 dự án đầu tư. Thông báo ký quỹ đầu tư của 03 dự án; ban hành 2 văn bản gửi nhà đầu tư đề nghị liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế để giải quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và văn bản gửi cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải thông báo yêu cầu nhà đầu tư đề nghị liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế để giải quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Đến ngày 15/12/2022, trên địa bàn KKT có 66 dự án đầu tư trong nước (với tổng số vốn đăng ký 9.045 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án khoảng 547,5 tỷ đồng).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị đến thăm, động viên, tặng quà cho các gia đình khó khăn

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài: Trong năm 2022, không có dự án đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư. Ban hành Quyết định và Thông báo chấm dứt hoạt động của 1 dự án đầu tư. Đến ngày 15/12/2022, trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký 28,02 triệu USD, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án 12,7 triệu USD.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án thuộc 3 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất trước khi tổ chức bán đấu giá theo quy định. Ban hành 03 Kế hoạch liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị đến thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn

Chỉ đạo các Ban Quản lý cửa khẩu triển khai cơ chế phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; thu phí, lệ phí, kiểm soát người xuất, nhập cảnh qua biên giới; công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại; trật tự trị an trên địa bàn ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững.

Các Ban Quản lý cửa khẩu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác giám sát xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đến thăm, động viên, tặng quà cho cháu học sinh học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn

Nhờ đẩy mạnh công tác đầu tư, năm 2022, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể như sau: Kết quả thu ngân sách đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa: Tính đến ngày 30/11/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 809 triệu USD, đạt 128% KH, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu đạt 576 triệu USD, bằng 493% so với cùng kỳ 2021, đạt 461% KH, kim ngạch xuất khẩu đạt 137 triệu USD, bằng 44% so với cùng kỳ 2021, đạt 46% KH; kim ngạch giám sát đạt 96 triệu USD, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 47%.

Thu thuế từ xuất nhập khẩu tính đến ngày 30/11/2022 đạt 2.576 tỷ đồng, so với dự toán trung ương giao bằng 1.171%; so với dự toán HĐND giao đạt 1.120%; so với cùng kỳ năm bằng 1.117%.

Với tinh thần “đột phá phát triển”, năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đang quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, trở thành điểm đến đầu tư mới với nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, minh bạch, an toàn và hiệu quả cao.

Thế Thực - Nguyễn Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú

Tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú

Tối 4/12, trên trang mạng xã hội facebook lan truyền clip ghi lại cảnh 1 giáo viên bị nhóm học sinh tấn công bằng dép, liên tục ném giấy rác vào người và văng những lời thô tục. Thậm chí còn có 1 học sinh nam nằm lăn ra đất để ăn vạ.
Võ cổ truyền Việ Nam: Môn phái Tây Sơn Ngọc Điệp khát vọng vươn xa

Võ cổ truyền Việ Nam: Môn phái Tây Sơn Ngọc Điệp khát vọng vươn xa

Vừa qua, môn phái Tây Sơn Ngọc Điệp tổ chức Lễ giỗ tổ thường niên tại Võ đường xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ông Võ Đình Bình, Trưởng tràng môn phái Tây Sơn Ngọc Điệp cùng Ban huấn luyện, và nhiều võ sư, võ sĩ, võ sinh của môn phái ở khắp nơi về tham dự.
Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nhằm quảng bá hình ảnh cà phê của Việt Nam ra thế giới, Nestlé Việt Nam tổ chức chuyến đi dành cho báo chí quốc tế đến các vườn cà phê canh tác theo mô hình bền vững NESCAFÉ Plan, nhà máy chế biến cà phê và tìm hiểu văn hóa thưởng thức cà phê tại một số địa phương như tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.
“Làn sóng” tăng phí trông giữ xe ô tô tại chung cư, TTTM Hà Nội

“Làn sóng” tăng phí trông giữ xe ô tô tại chung cư, TTTM Hà Nội

Các chuyên gia cho biết, chủ đầu tư có thể chiếu theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của TP Hà Nội để điều chỉnh phí trông giữ xe ô tô.
Bộ Công an hỗ trợ công dân Việt Nam từ Myanmar về nước

Bộ Công an hỗ trợ công dân Việt Nam từ Myanmar về nước

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các bên liên quan tiếp nhận 780 công dân Việt Nam về nước, trước tình hình tại Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp.

Tin khác

Công ty Điện lực Thanh Hóa hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

Công ty Điện lực Thanh Hóa hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX
Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IX năm 2023, sáng 5/12/2023, tại Trung tâm huyết học Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên hưởng ứng tham gia hiến máu nhân đạo. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2023). Đây cũng là một hoạt động an sinh xã hội được tổ chức hàng năm của Tập đôàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cần giải pháp đồng bộ phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam

Cần giải pháp đồng bộ phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam
“Già hóa dân số không chỉ nên nhìn nhận ở nguy cơ mà còn cần được tiếp cận theo hướng sẽ mang lại cơ hội đáng kể cho phát triển bền vững gắn với sự tham gia tích cực của NCT” – đó là nhận định của PGS. TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam tại Hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về nghiên cứu con người, với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay”.

Đã khởi tố 235 bị can trong vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Đã khởi tố 235 bị can trong vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
Ngày 6/12, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, ông Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố trong năm 2023.

An Giang, nâng cao kiến thức thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ giúp nhau

An Giang, nâng cao kiến thức thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ giúp nhau
Ngày 6/12, tại TP Long Xuyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp với Ban Đại diện Hội NCT tỉnh An Giang tập huấn triển khai công tác thành lập, quản lý CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và các văn bản quy định chính sách trợ giúp xã hội cho NCT năm 2023 của các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân và TP Long Xuyên.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ học sinh ném dép vào mặt cô giáo ở Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ học sinh ném dép vào mặt cô giáo ở Tuyên Quang
Ngày 5/12, Bộ GD&ĐT nhận được Công văn số 1956/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương), một số học sinh có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với giáo viên, gây bức xúc dư luận.

TP Hồ Chí Minh: Tìm người đàn ông 54 tuổi đi lạc

TP Hồ Chí Minh: Tìm người đàn ông 54 tuổi đi lạc
Ông Nguyễn Quách Hùng, sinh năm 1969, thường trú 289/11/2, phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, có triệu chứng tâm thần, đi khỏi nhà từ 6 giờ, ngày 24/11, đến nay chưa về.

Hội An, Quảng Nam: Nhà hàng thịt chó, mèo cuối cùng đóng cửa

Hội An, Quảng Nam: Nhà hàng thịt chó, mèo cuối cùng đóng cửa
Ngày 5/12, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS và UBND TP.Hội An (Quảng Nam) đã đóng cửa một trong những nhà hàng thịt chó, mèo cuối cùng tại thành phố Hội An, cứu sống hàng trăm con vật khỏi bị buôn bán và tiêu thụ tại cơ sở này mỗi năm.

Tuyên án cựu Thiếu tá Quân đội tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Tuyên án cựu Thiếu tá Quân đội tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận
Ngày 5/12, Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bí quyết “ươm” tài năng của cô giáo Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Bí quyết “ươm” tài năng của cô giáo Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
Cô Võ Thị Bích Hạnh, chủ nhiệm lớp 2A9, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là một trong những nhân tố điển hình “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Làn gió mới đẩy mạnh các phong trào người cao tuổi

Làn gió mới đẩy mạnh các phong trào người cao tuổi
Mới đây, Hội NCT các xã Thuần Mỹ, Sơn Đà, Ba Trại đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Ba Vì tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, đồng diễn thể dục dưỡng sinh NCT năm 2023.

Sơ tán 338 công dân Việt Nam tại khu vực chiến sự phía bắc Myanmar về nước

Sơ tán 338 công dân Việt Nam tại khu vực chiến sự phía bắc Myanmar về nước
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 4/12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía bắc Myanmar về nước an toàn.

Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang: Vượt khó xây dựng thành công nông thôn mới

Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang: Vượt khó xây dựng thành công nông thôn mới
Ấn tượng nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xứ lụa Tân Châu là đời sống người dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt đô thị và cả vùng nông thôn đều khởi sắc...

Hoàn thành đối soát 33,5 triệu GPLX với cơ sở dữ liệu dân cư

Hoàn thành đối soát 33,5 triệu GPLX với cơ sở dữ liệu dân cư
Liên quan đến việc triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thông tin, đến nay, Bộ đã hoàn thành cả 4 nhiệm vụ gồm: Chia sẻ dữ liệu giấy phép lái xe, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe; kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; xây dựng kho số hóa kết quả thủ tục hành chính.

Hội Phụ nữ phường Vinh Tân tổng kết hoạt động phong trào Hội năm 2023

Hội Phụ nữ phường Vinh Tân tổng kết hoạt động phong trào Hội năm 2023
Ngày 1/12, Hội LHPN phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổng kết hoạt động phong trào Hội năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Xem thêm
Võ cổ truyền Việ Nam: Môn phái Tây Sơn Ngọc Điệp khát vọng vươn xa

Võ cổ truyền Việ Nam: Môn phái Tây Sơn Ngọc Điệp khát vọng vươn xa

môn phái Tây sơn Ngọc Điệp tổ chức Lễ giỗ tổ thường niên tại Võ đường. Ông Võ Đình Bình cùng Ban huấn luyện, và nhiều võ sư, võ sĩ, võ sinh về tham dự.
Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nhằm quảng bá hình ảnh cà phê của Việt Nam ra thế giới, Nestlé Việt Nam tổ chức chuyến đi dành cho báo chí quốc tế đến các vườn cà phê canh tác theo mô hình bền vững NESCAFÉ Plan, nhà máy chế biến cà phê và tìm hiểu văn hóa thưởng thức cà phê tại một số địa phương như tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.
“Làn sóng” tăng phí trông giữ xe ô tô tại chung cư, TTTM Hà Nội

“Làn sóng” tăng phí trông giữ xe ô tô tại chung cư, TTTM Hà Nội

Các chuyên gia cho biết, chủ đầu tư có thể chiếu theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của TP Hà Nội để điều chỉnh phí trông giữ xe ô tô.
Tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú

Tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú

Tối 4/12, trên trang mạng xã hội facebook lan truyền clip ghi lại cảnh 1 giáo viên bị nhóm học sinh tấn công bằng dép, liên tục ném giấy rác vào người và văng những lời thô tục. Thậm chí còn có 1 học sinh nam nằm lăn ra đất để ăn vạ.
Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ học sinh ném dép vào mặt cô giáo ở Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ học sinh ném dép vào mặt cô giáo ở Tuyên Quang

Ngày 5/12, Bộ GD&ĐT nhận được Công văn số 1956/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương), một số học sinh có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với giáo viên, gây bức xúc dư
Bí quyết “ươm” tài năng của cô giáo Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Bí quyết “ươm” tài năng của cô giáo Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Cô Võ Thị Bích Hạnh là một trong những nhân tố điển hình “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.
Chi hội Báo chí Trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho trò nghèo vùng khó

Chi hội Báo chí Trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho trò nghèo vùng khó

Chi hội Nhà báo các Cơ quan Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa vừa phối hợp cùng UBND huyện Bá Thước đã tổ chức buổi trao quà cho các em học sinh trên địa bàn.
Về với xã Anh hùng Kim Liên

Về với xã Anh hùng Kim Liên

Trong thơ ca ở Việt Nam, từ “Sen vàng” và tên làng "Kim Liên" là lấy từ điển tích ở các sách của Trung Quốc: “Theo các từ điển của Trung Quốc như Từ Nguyên và Từ Hải thì (Kim Liên) nghĩa như sau: Kim - vàng; Liên - hoa sen; Kim Liên - hoa sen bằng vàng th
Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cả hệ thống chính trị trong thị xã lấy nhiệm vụ “tự soi, tự sửa” là việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên.
Phiên bản di động