Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Xác định việc cần phải đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư để tạo nên những bước đột phá trong việc thu ngân sách, năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã có nhiền sáng kiến, biện pháp trong vấn đề này. Nhờ đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, năm 2022, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ông Nguyễn Kiên Cường, Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về đầu tư trong khu kinh tế như: Thực hiện rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn khu kinh tế tỉnh phục vụ cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy và gửi Ủy ban nhân tỉnh, từ đó đề xuất, kiến nghị phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo; trình UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 13 dự án và được UBND tỉnh nhất trí, hiện đã thực hiện chấm dứt hoạt động đối với 03 dự án; các dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định; Ban hành 15 Công văn gửi tới các nhà đầu tư để đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về đầu tư; Tổ chức làm việc với 17 nhà đầu tư thống nhất nội dung triển khai thực hiện dự án đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức làm việc với 06 nhà đầu tư để thống nhất triển khai thực hiện dự án đầu tư; Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án trong khu kinh tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận cửa hàng miễn thuế; kho bãi; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung, kho ngoại quan (đến nay đã có 19/24 dự án có văn bản xác nhận của Tổng cục Hải quan). Đề nghị 02 nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư gồm giảm diện tích sử dụng đất và giảm quy mô thực hiện dự án để phù hợp với diện tích đất được thuê và đồng thời phù hợp với khả năng thực hiện dự án của công ty.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Triển khai nhiệm vụ về thông quan hàng hóa và hợp tác phòng chống dịch tại cửa khẩu Sóc Giang (huyện Hà Quảng) và Bình Mãng (huyện Nà Po )

Tình hình thu hút đầu tư trong nước: Trình UBND tỉnh và thực hiện theo thẩm quyền việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án (vốn đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký 36,29 tỷ đồng (tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 2 dự án với tổng vốn đăng ký 11,69 tỷ đồng; Ban chấp thuận 2 dự án với tổng vốn đăng ký 24,6 tỷ đồng) tăng 3 dự án so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp nhận 1 dự án từ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển sang; chuyển 3 dự án sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý theo quy định; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 09 dự án; ban hành Quyết định và Thông báo chấm dứt hoạt động của 5 dự án đầu tư. Thông báo ký quỹ đầu tư của 03 dự án; ban hành 2 văn bản gửi nhà đầu tư đề nghị liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế để giải quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và văn bản gửi cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải thông báo yêu cầu nhà đầu tư đề nghị liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế để giải quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Đến ngày 15/12/2022, trên địa bàn KKT có 66 dự án đầu tư trong nước (với tổng số vốn đăng ký 9.045 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án khoảng 547,5 tỷ đồng).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị đến thăm, động viên, tặng quà cho các gia đình khó khăn

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài: Trong năm 2022, không có dự án đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư. Ban hành Quyết định và Thông báo chấm dứt hoạt động của 1 dự án đầu tư. Đến ngày 15/12/2022, trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký 28,02 triệu USD, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án 12,7 triệu USD.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án thuộc 3 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất trước khi tổ chức bán đấu giá theo quy định. Ban hành 03 Kế hoạch liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị đến thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn

Chỉ đạo các Ban Quản lý cửa khẩu triển khai cơ chế phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; thu phí, lệ phí, kiểm soát người xuất, nhập cảnh qua biên giới; công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại; trật tự trị an trên địa bàn ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững.

Các Ban Quản lý cửa khẩu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác giám sát xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đến thăm, động viên, tặng quà cho cháu học sinh học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn

Nhờ đẩy mạnh công tác đầu tư, năm 2022, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể như sau: Kết quả thu ngân sách đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa: Tính đến ngày 30/11/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 809 triệu USD, đạt 128% KH, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu đạt 576 triệu USD, bằng 493% so với cùng kỳ 2021, đạt 461% KH, kim ngạch xuất khẩu đạt 137 triệu USD, bằng 44% so với cùng kỳ 2021, đạt 46% KH; kim ngạch giám sát đạt 96 triệu USD, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 47%.

Thu thuế từ xuất nhập khẩu tính đến ngày 30/11/2022 đạt 2.576 tỷ đồng, so với dự toán trung ương giao bằng 1.171%; so với dự toán HĐND giao đạt 1.120%; so với cùng kỳ năm bằng 1.117%.

Với tinh thần “đột phá phát triển”, năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đang quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, trở thành điểm đến đầu tư mới với nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, minh bạch, an toàn và hiệu quả cao.

Thế Thực - Nguyễn Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc

Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc

Vãn Tình là một trong những nhà văn Trung Quốc với những tác phẩm văn học làm thay đổi tư duy, suy nghĩ của người phụ nữ hiện đại. Cô có những suy nghĩ độc lập, nhất quán, chỉn chu về vị thế và vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay. Những tác phẩm của Vãn Tình dễ cho người đọc thấy được những nhân vật phụ nữ khôn ngoan, thức thời, độc lập tự tin trước sóng gió cuộc đời. Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc là cuốn sách bán chạy thứ tư sau ba cuốn: Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, Bạn đắt giá bao nhiêu, Không tự khinh bỉ không tự phí hoài.
Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, xuất hiện mưa tuyết và băng giá

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, xuất hiện mưa tuyết và băng giá

Từ ngày 27/1, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Đế Việt thương hiệu kí

Đế Việt thương hiệu kí

Mỗi thương hiệu đế Việt mỗi vị, cũng tê đầu lưỡi, cũng nồng thơm, cháy bỏng, cuống quýt như nhau, nhưng kẻ sành rượu thì phân biệt được đế này, đế kia được chưng cất ở đâu.
Nguyên mẫu nhân vật trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam

Nguyên mẫu nhân vật trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam

LTS: Độc giả Việt Nam chắc không mấy ai không biết những câu thơ: “Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất/Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng/Và anh chết trong khi đang đứng bắn/Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng/Chợt thấy anh giặc hốt hoảng xin hàng/Có thằng núp dưới chân anh tránh đạn/Bởi anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm/Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tấn công/Anh tên gì hỡi anh yêu quý…”
Tỉnh Bình Phước: Tết ấm áp bên những căn nhà mới dành cho người nghèo

Tỉnh Bình Phước: Tết ấm áp bên những căn nhà mới dành cho người nghèo

Được đón Tết trong căn nhà mới chính là điều mà bấy lâu nay em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, học sinh lớp 6B, Trường TH-THCS Thanh Ph, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước hằng mong ước. Và giờ đây, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Tin khác

Chào đón những em bé "mèo nhí" đầu tiên của năm Quý Mão 2023

Chào đón những em bé "mèo nhí" đầu tiên của năm Quý Mão 2023
Vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã chào đón những công dân nhí đáng yêu đầu tiên của năm.

Giáo sư cao tuổi người Hàn yêu Việt Nam

Giáo sư cao tuổi người Hàn yêu Việt Nam
Một người bạn cao tuổi Hàn Quốc, GS. TS Ahn Kyong Hwan bộc bạch “Việt Nam sống động trong trái tim tôi, Tết cổ truyền của Việt Nam thật tuyệt vời”. Lúc còn là học sinh trung học, ông đã rất yêu cây dừa Việt Nam. Những rừng dừa trái sum suê trĩu ngọn, lúc Xuân về, Tết đến; tàu lá dừa rung rinh trước làn gió Xuân uốn mình xuống các dòng kênh rạch, vẻ đẹp huyền ảo, lung linh.

Món quà Tết của Phu nhân Hoàng thân Xu-pha-nu-vông

Món quà Tết của Phu nhân Hoàng thân Xu-pha-nu-vông
Cách đây tròn 50 năm, bà Hoàng Thị Thanh, sinh năm 1954, quê xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là một trong những người có vinh dự nhận món quà ấy. Cho đến bây giờ, đó vẫn là một kỉ niệm không thể nào quên của bà trong những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Lào.

Từ Dụ Thái hậu- Tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn của nhà văn Trần Thùy Mai

Từ Dụ Thái hậu- Tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn của nhà văn Trần Thùy Mai
Từ Dụ thái hâu là bộ tiểu thuyết lịch sử 2 tập, dày gần 800 trang của Trần Thùy Mai kể về cuộc đời của vương phi Phạm Thị Hằng cùng với những đấu đá, âm mưu trong cung cấm. Cuốn tiểu thuyết đã tạo nên chân dung của một vị thái hậu quyền uy nhưng giản dị gần gũi với dân chúng. Cuốn sách đã phần nào ca ngợi nhân phẩm và đạo đức của vương phi Phạm Thị Hằng khiến người đọc có thể hình dung được chân dung của một bà thái hậu hiền lành đức độ. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công của Trần Thùy Mai, được đọc giả quan tâm và mến mộ.

Nguyễn Lý Tưởng – Người thầy luôn hết mình vì học trò

Nguyễn Lý Tưởng – Người thầy luôn hết mình vì học trò
Những ngày Tết đang đến rất gần, hương vị Xuân đã đến với tất cả mọi người, nhưng đâu đó trong dòng người tất bật xô bồ, vẫn có một người thầy cần mẫn miệt mài trên từng trang giáo án để truyền thụ kiến thức cho học sinh, những bài giảng của thầy vì thế càng gần gũi và ấm áp hơn với nhiều thế hệ học trò. Thầy Nguyễn Lý Tưởng hiện đang công tác tại trường THCS Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang từng ngày nỗ lực hết mình để mang đến cho học sinh những nguồn kiến thức mới mẻ, thức đẩy học sinh có kết quả học tập tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra và chúc tết Công ty Điện lực Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra và chúc tết Công ty Điện lực Thanh Hóa
Chiều 14/1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, phương án trực và chúc tết cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Cùng đi có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa.

Ngành điện bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngành điện bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa, niềm vui của anh Phạm Hồng Thái, đoàn viên Công đoàn Điện lực Cẩm Thủy càng được nhân lên, khi gia đình có ngôi nhà mới vững chãi, ấm cúng trong những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ hàng chục gói thầu mua sắm thiết bị y tế chống dịch COVID-19 ở Hà Nội

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ hàng chục gói thầu mua sắm thiết bị y tế chống dịch COVID-19 ở Hà Nội
Thanh tra Chính phủ mới ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và 11 bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn từ 1/1/2020 đến 31/12/2021.

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?
Lễ hội chùa Hương khai hội từ 27.1 và kéo dài đến hết 23.4 (tức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết mùng 4.3 Âm lịch), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”.

Về làng có truyền thống 500 năm làm bánh chưng, bánh tét

Về làng có truyền thống 500 năm làm bánh chưng, bánh tét
Cứ mỗi dịp cận Tết, người làng Chuồn, thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại nổi lửa vào “vụ” bánh chưng, bánh tét. Từ xưa, bánh làng Chuồn đã thơm ngon nức tiếng gần xa, bởi sự tài hoa của dân làng cùng với giống nếp quý hiếm...

Thông tin mới nhất vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống ống cọc bê tông ở Đồng Tháp

Thông tin mới nhất vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống ống cọc bê tông ở Đồng Tháp
NMO - Thông tin mới nhất vụ bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống ống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 16/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất trong số 3 đoạn của cọc bê tông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc
Theo báo cáo của UBND TP Uông Bí và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, sau 2 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19, lễ khai hội và Hội xuân Yên Tử năm 2023 sẽ được tổ chức vào sáng 31/1,...

Nhớ lại niềm vui của ông Nguyễn Lâm Sáu được minh oan: Mùa Xuân nhắc đến vai trò của luật sư trong vụ việc

Nhớ lại niềm vui của ông Nguyễn Lâm Sáu được minh oan: Mùa Xuân nhắc đến vai trò của luật sư trong vụ việc
Ông Nguyễn Lâm Sáu, sinh năm 1940, thường trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt ngày 14/4/1985, được tạm tha trái pháp luật vào ngày 22/11/1985.

Ngày Xuân đến thăm thầy Mo đời thứ 9 của làng Roộc Răm

Ngày Xuân đến thăm thầy Mo đời thứ 9 của làng Roộc Răm
Ông Lò Đình Ước, 77 tuổi, là đời thứ 9 của nhà Mo ở làng Roộc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa là người đứng ra chủ trì giúp dân làng tổ chức Lễ hội Kin chiêng boọc mạy (hát múa ăn mừng dưới cây bông) để mời Mường Trời, thần linh về dự và giúp dân làng có cuộc sống bình an. Năm 2019, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú...

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, luôn xứng danh là Đơn vị Anh hùng

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, luôn xứng danh là Đơn vị Anh hùng
Phường Tân Sơn là khu vực đông dân cư, kinh tế, xã hội phát triển, cho nên trẻ đúng độ tuổi đến trường mầm non đạt kết cao. Có được điều đó là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu Trường Mầm non Tân Sơn và sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh.
Xem thêm
Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, xuất hiện mưa tuyết và băng giá

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, xuất hiện mưa tuyết và băng giá

Từ ngày 27/1, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Tỉnh Bình Phước: Tết ấm áp bên những căn nhà mới dành cho người nghèo

Tỉnh Bình Phước: Tết ấm áp bên những căn nhà mới dành cho người nghèo

Được đón Tết trong căn nhà mới chính là điều mà bấy lâu nay em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, học sinh lớp 6B, Trường TH-THCS Thanh Ph, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước hằng mong ước. Và giờ đây, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
Chào đón những em bé "mèo nhí" đầu tiên của năm Quý Mão 2023

Chào đón những em bé "mèo nhí" đầu tiên của năm Quý Mão 2023

Vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã chào đón những công dân nhí đáng yêu đầu tiên của năm.
Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc

Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc

Vãn Tình là một trong những nhà văn Trung Quốc với những tác phẩm văn học làm thay đổi tư duy, suy nghĩ của người phụ nữ hiện đại. Cô có những suy nghĩ độc lập, nhất quán, chỉn chu về vị thế và vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay. Những tác phẩ
Môi trường lí tưởng cho tuổi trẻ khởi nghiệp

Môi trường lí tưởng cho tuổi trẻ khởi nghiệp

Mỗi khi bước sang năm học mới, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn lại trăn trở, nỗ lực để đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, có những chính sách ưu đãi cho học sinh, nhằm mang đến nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực vào thị trường lao động của địa phương cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Từ Dụ Thái hậu- Tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn của nhà văn Trần Thùy Mai

Từ Dụ Thái hậu- Tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn của nhà văn Trần Thùy Mai

Từ Dụ thái hâu là bộ tiểu thuyết lịch sử 2 tập, dày gần 800 trang của Trần Thùy Mai kể về cuộc đời của vương phi Phạm Thị Hằng cùng với những đấu đá, âm mưu trong cung cấm. Cuốn tiểu thuyết đã tạo nên chân dung của một vị thái hậu quyền uy nhưng giản dị gần gũi với dân chúng. Cuốn sách đã phần nào ca ngợi nhân phẩm và đạo đức của vương phi Phạm Thị Hằng khiến người đọc có thể hình dung được chân dung của một bà thái hậu hiền lành đức độ. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công của Trần Thùy Mai, được đọc giả quan tâm và mến mộ.
Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Những ngày cuối năm chúng tôi lại có dịp trở về Nông Cống để chứng kiến khung cảnh đổi thay kỳ diệu của vùng quê chiêm trũng, nơi đây sức sống nông thôn mơí đang tràn về. Khung cảnh người, xe tươi vui nhộn nhịp trên những cây cầu, những con đường rộng thê
Bước qua ngưỡng của

Bước qua ngưỡng của

Loạt bài phóng sự: BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA
Những tấm gương luôn ngời sáng…

Những tấm gương luôn ngời sáng…

Tôi trở lại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào một ngày Đông cuối tuần.
Phiên bản di động