Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Xác định việc cần phải đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư để tạo nên những bước đột phá trong việc thu ngân sách, năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã có nhiền sáng kiến, biện pháp trong vấn đề này. Nhờ đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, năm 2022, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ông Nguyễn Kiên Cường, Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về đầu tư trong khu kinh tế như: Thực hiện rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn khu kinh tế tỉnh phục vụ cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy và gửi Ủy ban nhân tỉnh, từ đó đề xuất, kiến nghị phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo; trình UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 13 dự án và được UBND tỉnh nhất trí, hiện đã thực hiện chấm dứt hoạt động đối với 03 dự án; các dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định; Ban hành 15 Công văn gửi tới các nhà đầu tư để đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về đầu tư; Tổ chức làm việc với 17 nhà đầu tư thống nhất nội dung triển khai thực hiện dự án đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức làm việc với 06 nhà đầu tư để thống nhất triển khai thực hiện dự án đầu tư; Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ cam kết trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án trong khu kinh tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận cửa hàng miễn thuế; kho bãi; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung, kho ngoại quan (đến nay đã có 19/24 dự án có văn bản xác nhận của Tổng cục Hải quan). Đề nghị 02 nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư gồm giảm diện tích sử dụng đất và giảm quy mô thực hiện dự án để phù hợp với diện tích đất được thuê và đồng thời phù hợp với khả năng thực hiện dự án của công ty.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Triển khai nhiệm vụ về thông quan hàng hóa và hợp tác phòng chống dịch tại cửa khẩu Sóc Giang (huyện Hà Quảng) và Bình Mãng (huyện Nà Po )

Tình hình thu hút đầu tư trong nước: Trình UBND tỉnh và thực hiện theo thẩm quyền việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án (vốn đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký 36,29 tỷ đồng (tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 2 dự án với tổng vốn đăng ký 11,69 tỷ đồng; Ban chấp thuận 2 dự án với tổng vốn đăng ký 24,6 tỷ đồng) tăng 3 dự án so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp nhận 1 dự án từ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển sang; chuyển 3 dự án sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý theo quy định; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 09 dự án; ban hành Quyết định và Thông báo chấm dứt hoạt động của 5 dự án đầu tư. Thông báo ký quỹ đầu tư của 03 dự án; ban hành 2 văn bản gửi nhà đầu tư đề nghị liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế để giải quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và văn bản gửi cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải thông báo yêu cầu nhà đầu tư đề nghị liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế để giải quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Đến ngày 15/12/2022, trên địa bàn KKT có 66 dự án đầu tư trong nước (với tổng số vốn đăng ký 9.045 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án khoảng 547,5 tỷ đồng).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị đến thăm, động viên, tặng quà cho các gia đình khó khăn

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài: Trong năm 2022, không có dự án đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư. Ban hành Quyết định và Thông báo chấm dứt hoạt động của 1 dự án đầu tư. Đến ngày 15/12/2022, trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký 28,02 triệu USD, số tiền đã giải ngân theo tiến độ của các dự án 12,7 triệu USD.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án thuộc 3 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất trước khi tổ chức bán đấu giá theo quy định. Ban hành 03 Kế hoạch liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị đến thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn

Chỉ đạo các Ban Quản lý cửa khẩu triển khai cơ chế phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; thu phí, lệ phí, kiểm soát người xuất, nhập cảnh qua biên giới; công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại; trật tự trị an trên địa bàn ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững.

Các Ban Quản lý cửa khẩu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác giám sát xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng: Chú trọng thu hút đầu tư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đến thăm, động viên, tặng quà cho cháu học sinh học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn

Nhờ đẩy mạnh công tác đầu tư, năm 2022, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể như sau: Kết quả thu ngân sách đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa: Tính đến ngày 30/11/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 809 triệu USD, đạt 128% KH, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu đạt 576 triệu USD, bằng 493% so với cùng kỳ 2021, đạt 461% KH, kim ngạch xuất khẩu đạt 137 triệu USD, bằng 44% so với cùng kỳ 2021, đạt 46% KH; kim ngạch giám sát đạt 96 triệu USD, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 47%.

Thu thuế từ xuất nhập khẩu tính đến ngày 30/11/2022 đạt 2.576 tỷ đồng, so với dự toán trung ương giao bằng 1.171%; so với dự toán HĐND giao đạt 1.120%; so với cùng kỳ năm bằng 1.117%.

Với tinh thần “đột phá phát triển”, năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đang quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, trở thành điểm đến đầu tư mới với nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, minh bạch, an toàn và hiệu quả cao.

Thế Thực - Nguyễn Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tưng bừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã

Tưng bừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã

Về thăm xã Trung Giáp vào những ngày đầu tháng 6, từ trung tâm xã tới các thôn hai bên đường rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Trung Giáp (10/6/1948 – 10/6/2023).
Đội CSGT Bình Triệu hỗ trợ người dân tìm lại xe máy bị  mất trộm

Đội CSGT Bình Triệu hỗ trợ người dân tìm lại xe máy bị mất trộm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến Quốc lộ 1 đã truy bắt, khống chế được đối tượng trộm xe máy của người dân.
Nhiều phương án bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng

Nhiều phương án bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến giữa tháng 5/2023 đã có 17/47 hồ thủy điện lớn đã về mực nước chết hoặc gần mực nước chết và 16 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa. Đặc biệt, ở khu vực miền Bắc tất cả 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng, tần suất nước thấp nhất trong 100 năm qua. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước không những làm giảm khả năng sản xuất điện, tình hình thời tiết khô hạn và nắng nóng còn làm tăng nhu cầu sử dụng điện… đã đặt ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Nam Định nói riêng trước nhiều khó khăn, thách thức…
Bài 3: Vĩnh Phúc hưởng trái ngọt sau 12 năm xây dựng nông thôn mới

Bài 3: Vĩnh Phúc hưởng trái ngọt sau 12 năm xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn nêu cao ý chí quyết tâm, đồng lòng, sáng tạo, vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng tích cực trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nestlé thúc đẩy nền nông nghiệp phát thải thấp qua mô hình nông nghiệp tái sinh

Nestlé thúc đẩy nền nông nghiệp phát thải thấp qua mô hình nông nghiệp tái sinh

Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang hướng đến các giải pháp phát triển bền vững và có trách nhiệm hơn. Tại Việt Nam, Nestlé tích cực góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi, áp dụng mô hình nông nghiệp tái sinh như một giải pháp giúp người nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo thu nhập, hướng đến ngành nông nghiệp bền vững, phát thải thấp.

Tin khác

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Lực lượng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà đấu tranh thành công nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực biên giới biển tỉnh Khánh Hoà, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đoàn công tác tỉnh Bình Định đến chào xã giao Phó Thống đốc Phủ Osaka, Nhật Bản

Đoàn công tác tỉnh Bình Định đến chào xã giao Phó Thống đốc Phủ Osaka, Nhật Bản
Chiều 2/6, đoàn công tác của tỉnh Bình Định, do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao ngài Yamaguchi Nobuhiko, Phó Thống đốc Phủ Osaka, Nhật Bản.

Đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT năm 2023 của các địa phương trên cả nước

Đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT năm 2023 của các địa phương trên cả nước
Ngày mới Online cập nhật đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT của các tỉnh, thành phố trên cả nước để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Mang hoa anh đào Nhật Bản về tỉnh Bình Định

Mang hoa anh đào Nhật Bản về tỉnh Bình Định
Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thắt chặt mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản, chiều 01/6, Đoàn công tác tỉnh Bình Định đến thị trấn Yoshino, tỉnh Nara. Đây là địa phương đã kí kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Đoàn công tác tỉnh Bình Định thăm và làm việc tại TP Izumisano, Nhật Bản

Đoàn công tác tỉnh Bình Định thăm và làm việc tại TP Izumisano, Nhật Bản
Sáng 2/6, đoàn công tác tỉnh Bình Định do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến thăm và làm việc với TP Izumisano, phủ Osaka, Nhật Bản.

Việt Nam có 9 đại học góp mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023

Việt Nam có 9 đại học góp mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023
Mới đây Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023.

Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Nguyễn Trãi

Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Nguyễn Trãi
Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành thông báo phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển phục vụ thi công gói thầu số 2 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá địa bàn TP. Hà Nội.

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2023

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2023
Nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện chính là bảo vệ sự ổn định, thông suốt của dòng điện. Qua giải phóng hành lang an toàn lưới điện làm giảm sự cố lưới điện, giảm tai nạn điện trong dân và góp phần nâng cao sự an toàn, ổn định trong cung cấp điện phục vụ đời sống của Nhân dân. Ngày 1/6/2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Thường Xuân tổ chức Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2023.

Bài 2: Thực tiễn vận dụng triển khai các nội dung NQ số 30-NQ/TW trong Chương trình xây dựng nông thôn mới

Bài 2: Thực tiễn vận dụng triển khai các nội dung NQ số 30-NQ/TW trong Chương trình xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân tỉnh Vĩnh Phúc xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chặng đường dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, gắn với phát triển không gian quy hoạch, kết cấu hạ tầng và đô thị.

Phấn đấu đạt huyện biên giới sạch về ma túy vào cuối năm 2023.

Phấn đấu đạt huyện biên giới sạch về ma túy vào cuối năm 2023.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện biên giới Thanh Chương đã có 5 xã biên giới được công nhận đạt tiêu chuẩn "Xã biên giới sạch về ma túy", tháng 4/2023, tiếp tục có thêm 12 xã đang được UBND huyện xem xét để công nhận "Xã, thị trấn sạch về ma túy". Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thanh chương phấn đấu đến hết năm 2023 trở thành huyện biên giới sạch về ma túy.

Không yêu cầu thực tập sinh tại Nhật Bản ký cam kết phải về nước nếu mang thai, sinh con

Không yêu cầu thực tập sinh tại Nhật Bản ký cam kết phải về nước nếu mang thai, sinh con
Thời gian vừa qua Tổ chức thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản (OTIT) đã tiến hành điều tra các thực tập sinh Việt Nam và phát hiện một số thực tập sinh được doanh nghiệp yêu cầu ký bản cam kết hoặc tư vấn với nội dung "Thực tập sinh sẽ bị về nước nếu mang thai, sinh con trong thời gian thực tập tại Nhật Bản".

Tỉnh Quảng Ninh: Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tỉnh Quảng Ninh: Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp, Phó Phòng Bán lẻ một ngân hàng, Chi nhánh tại Quảng Ninh để điều tra làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 57 vụ án, 129 bị can trong đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam

Khởi tố 57 vụ án, 129 bị can trong đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam
Liên quan đến đường dây vận chuyển ma tuý từ Pháp về Việt Nam, ngày 1/6, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 57 vụ án và 129 bị can về tội "Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm”.

Giải đề Toán vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Giải đề Toán vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội
Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội diễn ra trong một ngày (1/6). Buổi sáng thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, làm bài thi hai môn Toán và Văn. Buổi chiều có mặt lúc 13h45, thí sinh thi môn chuyên trong 120 phút.

Trung tâm điều dưỡng Người có công số III, TP Hà Nội: Nơi thắm đượm tình yêu thương

Trung tâm điều dưỡng Người có công số III, TP Hà Nội: Nơi thắm đượm tình yêu thương
Những ngày cuối tháng 5 khi hoa phượng còn nở đỏ, chúng tôi được về điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số III thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hà Nội đóng tại thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, nơi được thiên nhiên ưu đãi, khu du lịch Đồng Mô, Xứ Đoài bốn mùa khí hậu mát lành, không gian yên tĩnh.
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: "Ngày hội" sức khoẻ sức khoẻ, dinh dưỡng và cách phòng ngừa bệnh cho trẻ em

TP. Hồ Chí Minh: "Ngày hội" sức khoẻ sức khoẻ, dinh dưỡng và cách phòng ngừa bệnh cho trẻ em

Sáng 4/6, tại Nhà văn hoá thiếu nhi quận Gò Vấp diễn ra chương trình đặc biệt dành riêng cho quý phụ huynh (có nhiều người cao tuổi) nhận được thẻ quà tặng VIP Luxury Dr Phước - Chuyên Khoa Nhi Đồng, khám bệnh chuyên sâu bệnh lý trẻ em & tư vấn dinh dưỡng.
Tưng bừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã

Tưng bừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã

Về thăm xã Trung Giáp vào những ngày đầu tháng 6, từ trung tâm xã tới các thôn hai bên đường rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Trung Giáp 10/6/1948 – 10/6/2023.
Đội CSGT Bình Triệu hỗ trợ người dân tìm lại xe máy bị  mất trộm

Đội CSGT Bình Triệu hỗ trợ người dân tìm lại xe máy bị mất trộm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến Quốc lộ 1 đã truy bắt, khống chế được đối tượng trộm xe máy của người dân.
Đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT năm 2023 của các địa phương trên cả nước

Đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT năm 2023 của các địa phương trên cả nước

Ngày mới Online cập nhật đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 THPT của các tỉnh, thành phố trên cả nước để học sinh và phụ huynh tham khảo.
Việt Nam có 9 đại học góp mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023

Việt Nam có 9 đại học góp mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023

Mới đây Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023.
Giải đề Toán vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Giải đề Toán vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội diễn ra trong một ngày (1/6). Buổi sáng thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, làm bài thi hai môn Toán và Văn. Buổi chiều có mặt lúc 13h45, thí sinh thi môn chuyên trong 120 phút.
Niềm vui nhân ba…

Niềm vui nhân ba…

CLB Tango Người cao tuổi Times City lên thăm và giao lưu văn nghệ tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách niên Thiên đức
Như ngàn hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc

Như ngàn hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc

Ở xã vùng sâu vùng xa Mường Toong của huyện Mường Nhé xa xôi có ông Khoàng Văn Cớm, dân tộc Thái, cán bộ hưu trí, hội viên Hội NCT
Những điều tâm huyết của Bí thư cao tuổi Đặng Văn The

Những điều tâm huyết của Bí thư cao tuổi Đặng Văn The

ông Đặng Văn The, hội viên NCT thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Phiên bản di động