Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Làm rõ thêm quy hoạch có sự trùng lắp, chồng chéo

Chiều 30/5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thảo luận tại hội trường về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa đồng bộ, thống nhất và không còn phù hợp với thực tiễn; Quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch tỉnh lập theo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch tỉnh lập cho các thành phố trực thuộc trung ương theo Luật Quy hoạch năm 2017 có sự trùng lắp, chồng chéo.

Cấp huyện, xã chưa đồng bộ, thống nhất

Về ý kiến quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa đồng bộ, thống nhất và không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kể từ sau khi Luật Quy hoạch năm 2017 được ban hành, Bộ Xây dựng đã tập trung rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật để thống nhất các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó có một số quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã chưa đồng bộ, thống nhất và không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị:  Làm rõ thêm quy hoạch có sự trùng lắp, chồng chéo
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm rõ thêm sự trùng lắp, chồng chéo về quy hoạch chiều ngày 30/5

Có ba nội dung còn chưa đồng bộ, thống nhất được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thẳng thắn chỉ rõ:

Thứ nhất, về thời kỳ quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đất được lập cho thời kỳ 10 năm, còn quy hoạch xây dựng thì được lập cho thời kỳ 10 đến 15 năm hoặc 20 đến 25 năm và thời điểm lập quy hoạch cũng khác nhau dẫn đến chưa đồng bộ, chưa thống nhất với thời kỳ quy hoạch. Từ đó nội dung cũng còn có khác nhau.

Thứ hai, về phạm vi không gian và các loại cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch sử dụng đất còn khác nhau. Đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được lập theo phạm vi lãnh thổ đơn vị hành chính, trong khi đó quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có thể lập theo phạm vi đơn vị hành chính đối với quy hoạch chung hoặc lập theo phạm vi một khu vực phát triển đô thị đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết là một phần hoặc toàn bộ đơn vị hành chính.

Thứ ba, việc phân loại đất giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hiện còn chưa thống nhất. Quy hoạch sử dụng đất thì theo mục đích sử dụng đất, còn quy hoạch đô thị, nông thôn thì xác định quản lý các loại đất theo chức năng sử dụng công trình xây dựng trên đất. Các khái niệm về chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng và hạn mức đất đai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng còn chưa thống nhất.

Bên cạnh đó, pháp luật về đất đai chỉ quy định hạn mức đối với đất nông nghiệp, đất ở đô thị, nông thôn. Còn pháp luật về xây dựng thì quy định chỉ tiêu sử dụng đất, xây dựng nhà ở, đơn vị ở, đất dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, v.v. để làm cơ sở xác định quỹ đất cần để phát triển đô thị.

Bộ Xây dựng xin trân trọng tiếp thu và sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật như là Luật Đất đai, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, Luật Xây dựng cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.

Theo quy định tại Điều 28 Luật Quy hoạch năm 2017 thì quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng thực hiện theo pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng.

Thống kê đến tháng 5/2022 trên cả nước có 870 đô thị, tỷ lệ quy hoạch chung đô thị đạt 100%, trong đó quy hoạch phân khu tại các đô thị loại I, loại đặc biệt đạt khoảng 78%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 40% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Quy hoạch vùng huyện đạt khoảng 35%. Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên cả nước đạt gần 100%.

Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế nhất định nhưng hệ thống quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành về xây dựng và đô thị từ sau khi Luật Quy hoạch được ban hành và có hiệu lực đến nay đang được triển khai thực hiện ổn định, cơ bản không có vướng mắc, ngày càng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm hơn. Đến nay đã hoàn thành một khối lượng lớn các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Về quy hoạch xây dựng các khu chức năng, cơ bản hiện nay các khu kinh tế ven biển, các khu kinh tế cửa khẩu hay các khu chức năng khác như các khu du lịch, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu giáo dục, đào tạo sau khi được thành lập đều được phê duyệt quy hoạch xây dựng theo quy định.

Như vậy, kể từ sau khi Luật Quy hoạch được ban hành và có hiệu lực các loại quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành về xây dựng, đô thị đã và vẫn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, là cơ sở đầu tiên cho việc lập các dự án đầu tư, định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội ở các vùng và các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ.

Sự trùng lắp, chồng chéo trong quy hoạch tỉnh

Về ý kiến quy hoạch chung đô thị lập theo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch tỉnh lập cho các thành phố trực thuộc trung ương theo Luật Quy hoạch năm 2017 có sự trùng lắp, chồng chéo.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Quy hoạch quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng về không gian, các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn. Kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Mối quan hệ giữa hoạch chung đô thị và quy hoạch tỉnh đã được quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật số 35 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị. Theo đó, nội dung quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương là cụ thể hóa quy hoạch tỉnh đã được lập ở thành phố trực thuộc rrung ương về tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở.

Theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, nội dung đồ án quy hoạch chung đô thị, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: Xác định mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị, kể cả không gian ngầm, định hướng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng kỹ thuật khung như là giao thông, cao độ nền, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, v.v.. Xác định nguyên tắc, yêu cầu, định hướng không gian kiến trúc, cảnh quan, không gian cây xanh, mặt nước, điểm nhấn đô thị, v.v..

Theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017 thì nội hàm quy hoạch tỉnh không bao gồm các nội dung trên, Bộ trưởng Nguyễn thanh Nghị cho biết.

Như vậy, kết quả nghiên cứu sản phẩm đầu ra của quy hoạch chung đô thị là cụ thể hơn và khác biệt so với quy hoạch tỉnh được lập cho các thành phố trực thuộc trung ương.

Sản phẩm quy hoạch chung đô thị là công cụ chủ yếu để cơ quan quản lý thành phố thực hiện quản lý đất đai, hạ tầng, không gian kiến trúc cảnh quan trong đô thị và để thu hút đầu tư, là công cụ để kiểm soát quy mô, ngưỡng phát triển của từng khu vực chức năng, là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để thiết kế đô thị, để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, để kiểm soát trật tự xây dựng trong đô thị cũng như cấp phép xây dựng.

Với những lý do đó, có thể nói đây là kết quả và sản phẩm đầu ra của quy hoạch chung đô thị, là việc cụ thể và khác biệt so với quy hoạch tỉnh được lập cho các thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Lê Kiên ghi

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội NCT là thành viên tích cực trách nhiệm của Mặt trận

Hội NCT là thành viên tích cực trách nhiệm của Mặt trận

Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp và làm việc với đoàn.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3.Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Tập huấn hiệu quả để nâng cao chất lượng cán bộ

Tập huấn hiệu quả để nâng cao chất lượng cán bộ

Tuyên truyền và tập huấn đầy đủ, chu đáo, tỉ mỉ, thậm chí là “cầm tay chỉ việc” là những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, qua đó, thúc đẩy phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Đó là quan điểm của Hội NCT tỉnh Lào Cai từ nhiều năm qua và tiếp tục trong giai đoạn 2021-2026…
Công bố quyết định về đặc xá năm 2022

Công bố quyết định về đặc xá năm 2022

Ngày 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Tin khác

Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tập trận trái phép trên quần đảo Trường Sa

Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tập trận trái phép trên quần đảo Trường Sa
Ngày 2/7, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28 đến 29/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên và thăm, làm việc tại Đắk Lắk

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên và thăm, làm việc tại Đắk Lắk
Ngày 1/7, tại Đắk Lắk, đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-NQ/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ biên tập, Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội (Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, ngân sách, Ủy ban các vấn đề xã hội), lãnh đạo 5 địa phương vùng Tây Nguyên, các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học.

Thành công từ sự tích hợp nhiều yếu tố

Thành công từ sự tích hợp nhiều yếu tố
Phát huy những kết quả tích cực trong công tác Hội, ngay từ quý đầu, Hội NCT các cấp tỉnh Bình Phước đã tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình công tác năm 2022 đến các cấp Hội cơ sở và hội viên. Trong đó, chú trọng vận động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe NCT.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sáng 30/6, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 đã diễn ra với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.

Tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày 1/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ Nhất khóa VI, nhiệm kì 2021-2026. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khắc phục bất cập, bịt kín 'khoảng trống', 'kẽ hở' để không thể tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khắc phục bất cập, bịt kín 'khoảng trống', 'kẽ hở' để không thể tham nhũng, tiêu cực
Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 với sự tham dự của gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.
Xem thêm
Công bố quyết định về đặc xá năm 2022

Công bố quyết định về đặc xá năm 2022

Ngày 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 3/7/2022 của Chính phủ thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tập trận trái phép trên quần đảo Trường Sa

Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tập trận trái phép trên quần đảo Trường Sa

Ngày 2/7, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28 đến 29/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Hội NCT là thành viên tích cực trách nhiệm của Mặt trận

Hội NCT là thành viên tích cực trách nhiệm của Mặt trận

Ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội có buổi làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tập huấn hiệu quả để nâng cao chất lượng cán bộ

Tập huấn hiệu quả để nâng cao chất lượng cán bộ

Tuyên truyền và tập huấn đầy đủ, chu đáo, thậm chí là “cầm tay chỉ việc” là những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội
Thành công từ sự tích hợp nhiều yếu tố

Thành công từ sự tích hợp nhiều yếu tố

Phát huy những kết quả tích cực trong công tác Hội, ngay từ quý đầu, Hội NCT các cấp tỉnh Bình Phước đã tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2022,
Phiên bản di động