Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng trong tình hình hiện nay

Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Cho đến ngày nay, những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa định hướng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Ảnh: TTXVN phát
Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Ảnh: TTXVN phát

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, có khả năng đoàn kết “tập hợp”, “lôi kéo” các tầng lớp Nhân dân khác đứng lên làm cách mạng; bao giờ Đảng cũng “tận tâm, tận lực phụng sự tổ quốc và Nhân dân”, “trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc”, “ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ngay từ năm 1927 khi còn đang tạo dựng tiền đề để thành lập Đảng, Người đã nhấn mạnh: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” (1). Và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, thông qua nhiều bài viết, bài nói và hành động cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những điều cốt yếu về xây dựng Đảng.

- Đường lối chính trị là vấn đề cốt lõi

Đường lối chính trị là vấn đề cốt lõi quyết định sự tồn tại, phát triển và vai trò cầm quyền của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” và “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin” (2). Theo Người, chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đây là cơ sở lý luận, là nền tảng tư tưởng của Đảng, mọi đảng viên đều phải hiểu rõ và làm theo.

Tuy nhiên, Người cũng chỉ rõ: Nắm vững và thực hiện nguyên tắc này không phải theo cách giáo điều, mà phải vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với những điều kiện của Việt Nam, giải quyết những vấn đề cụ thể của cách mạng Việt Nam. Thực tế cho thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững và nêu cao tính cách mạng của giai cấp công nhân, tính kiên cường bất khuất của phong trào yêu nước Việt Nam; luôn bảo đảm tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin về lý luận và trong giải quyết thực tiễn, đồng thời cũng độc lập, sáng tạo để đi tới mục tiêu của cách mạng.

- Xây dựng Đảng vững mạnh dựa trên các nguyên tắc

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để xây dựng Đảng vững mạnh cần dựa trên một số nguyên tắc. Trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữa “tập trung” và “dân chủ” có mối quan hệ khăng khít với nhau. Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung; tập trung trên cơ sở dân chủ, theo nguyên tắc “cá nhân phải phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp trên; các địa phương phải phục tùng trung ương”. Từ đó làm cho “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến hành thì chỉ như một người”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Theo Người “lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau” (3).

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng cũng là một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhằm tạo ra sức mạnh của Đảng, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất trong Đảng là nguồn sức mạnh, là khâu then chốt dẫn đến thành công của cách mạng. Do đó, Người yêu cầu “Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (4).

Coi trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ đó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng” (5). Người cho rằng: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (6).

Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và của mỗi đảng viên còn bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác. Uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tự giác tuân thủ kỷ luật của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể Nhân dân. Việc đề cao ý thức kỷ luật đối với mọi cán bộ, đảng viên làm tăng thêm uy tín của Đảng; ngược lại, nếu cán bộ, đảng viên có nhiều vi phạm, coi thường kỷ luật của các đoàn thể Nhân dân, thì uy tín của Đảng giảm thấp, dẫn tới nhiều nguy cơ cho Đảng.

- Xây dựng Đảng về đạo đức

Đạo đức cách mạng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm với công việc; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng. Những phẩm chất đó có mối quan hệ tác động qua lại biện chứng với nhau, thiếu một phẩm chất thì người cán bộ, đảng viên không thể làm tròn nhiệm vụ do Đảng và Nhân dân giao phó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao đạo đức của người cán bộ cách mạng, đặc biệt là đối với người đảng viên: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có đạo đức cách mạng thì nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Người khẳng định: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước" (7). Người yêu cầu: “Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ…” (8).

Không chỉ đề cao tầm quan trọng của việc nêu gương, Người còn yêu cầu mỗi cá nhân phải luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, để phát huy cái tốt, sửa đổi khuyết điểm: "Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng" (9).

Tu dưỡng đạo đức là công việc phải làm bền bỉ suốt đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong" (10). "Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là quyết tấm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất"(11).

- Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân

Gắn bó mật thiết với Nhân dân, đấu tranh vì lợi ích của Nhân dân là mục đích hoạt động, là lý do để tồn tại và là lẽ sống của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nước lấy dân làm gốc”, “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân” (12).

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu hiện của “dân là gốc” là tin ở dân, gần dân, kính trọng dân và biết dựa vào dân: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng”; “có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra” (13). Người tâm đắc với câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong” (14).

Nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ rằng sức mạnh của Nhân dân chỉ được phát huy đầy đủ khi có một Đảng cách mạng lãnh đạo. “Trước kia, việc gì cũng từ “trên dội xuống”. Từ nay việc gì cũng phải từ “dưới nhoi lên”. Làm như thế, chính sách, cán bộ và Nhân dân sẽ nhất trí, mà Đảng ta sẽ phát triển rất mau chóng và vững vàng” (15). Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì trở thành sức mạnh vô địch.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay

Từ khi Đảng ra đời, do có đường lối đúng đắn và có sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng đã được Nhân dân thừa nhận là Đảng duy nhất trong suốt tiến trình đi lên của cách mạng Việt Nam. Và lịch sử đã chứng minh, với sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng, đoàn kết của mọi tầng lớp Nhân dân, dân tộc ta đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, từ đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày nay là đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng trong tình hình hiện nay

Kế thừa sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt những thập kỷ qua, Đảng ta đã không ngừng chăm lo xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nghị quyết Trung ương 23, khóa III (tháng 12/1974) về xây dựng Đảng đã tạo sức mạnh, sự thống nhất ý chí, hành động của Đảng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) là sự tự phê bình, phê bình nghiêm túc, một cuộc chỉnh đốn lớn để đi đến hoạch định đường lối đổi mới. Hội nghị Trung ương 3, khóa VII (tháng 6/1992) về đổi mới, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới phát triển mạnh mẽ vượt qua thách thức của sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô…

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch nhiều lần tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp Nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thấy rõ nhiều nguy cơ, Hội nghị Trung ương 4, khóa XI đã ban hành Nghị quyết Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tiếp đến Hội nghị Trung ương 4, khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nhằm lập lại kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Và đến Hội Nghị Trung ương 4 khóa XIII, Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này".

Đứng trước tình hình thế giới và trong nước đang tạo ra cả thuận lợi và thách thức đan xen, toàn Đảng ta tiếp tục kiên định lập trường, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Đồng thời, tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập.

(1) (2): Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2011, tập 2, tr. 289

(3): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 620

(4): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 15, tr. 622

(5): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 9, tr. 521

(6): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 301

(7): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr. 16

(8): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 14, tr. 168

(9): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 279

(10): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr. 612

(11): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr. 603

(12): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 502

(13): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 335.

(14): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 15, tr. 280

(15): Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 338

Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023 Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023

Tại Công văn số 507/VPCP-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ với các địa phương Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ với các địa phương

Sáng 2/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2023.

Thủ tướng kỷ luật lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên Thủ tướng kỷ luật lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

NMO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định kỷ luật Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Lê ...

Theo Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/chinh-tri/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-xay-dung-dang-va-su-van-dung-trong-tinh-hinh-hien-nay-20230203061821816.htm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiếp tục phát huy nguồn lực quý NCT

Tiếp tục phát huy nguồn lực quý NCT

Chiều 24/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam do TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng. Tham dự buổi làm việc có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Hội NCT tỉnh Cao Bằng.
Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác NCT và công tác Hội NCT tốt hơn

Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác NCT và công tác Hội NCT tốt hơn

Chiều 23/3, đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ và Phan Văn Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng Trung ương Hội.
Cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động Hội NCT ở tỉnh Lạng Sơn

Cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động Hội NCT ở tỉnh Lạng Sơn

Đó là mong muốn của cán bộ, hội viên NCT tỉnh Lạng Sơn khi được hỏi về tình hình và điều kiện hoạt động của Hội. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Lạng Sơn về nội dung trên…
Thủ tướng gửi thông điệp "5 tiên phong" tới 20 triệu thanh niên Việt Nam

Thủ tướng gửi thông điệp "5 tiên phong" tới 20 triệu thanh niên Việt Nam

Sáng 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023", với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".
Thay đổi nhận thức để quản lí hiệu quả nguồn tài nguyên nước

Thay đổi nhận thức để quản lí hiệu quả nguồn tài nguyên nước

Chiều 22/3, tại tỉnh Hòa Bình, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2023. Tham dự buổi lễ có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo Hội nCT tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành thành phố Hòa Bình; đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng gần 100 NCT phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

Tin khác

Rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành

Rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành
Năm 2022 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT tỉnh Đắk Nông nhiệm kì 2021-2026. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, Hội NCT tỉnh đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội NCT tỉnh và Ban Kiểm tra của Hội…

Tôn vinh thành tựu to lớn và phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam

Tôn vinh thành tựu to lớn và phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam
Sáng 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023. Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lí, chủ quản báo chí. Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ thay mặt lãnh đạo Hội NCT Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội báo và thăm gian trưng bày của Tạp chí Người cao tuổi...

Mất tiền triệu khi "mua hàng hoàn tiền", UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm tra, xử lý

Mất tiền triệu khi "mua hàng hoàn tiền", UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm tra, xử lý
UBND tỉnh Phú Thọ giao Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát trên toàn tỉnh để xác minh các hình thức, hành vi lợi dụng mua bán, kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân qua các chương trình trải nghiệm sản phẩm, mua hàng hoàn tiền, tour du lịch 0 đồng...

Quảng Ngãi: Lễ tưởng niệm 55 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại

Quảng Ngãi: Lễ tưởng niệm 55 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại
Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ tưởng niệm 55 năm (16/3/1968-16/3/2023) ngày 504 thường dân Sơn Mỹ vô tội bị thảm sát.

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Ngày 14/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 235/QĐ-TTg, thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng.

Kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, buộc thôi việc trợ lý nguyên Phó Thủ tướng

Kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, buộc thôi việc trợ lý nguyên Phó Thủ tướng
NMO - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng.

Tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Theo số liệu thẩm tra tinh giản biên chế đến ngày 15/10/2018 và số liệu kiểm tra tinh giản biên chế đến (Bộ, ngành 5.510 người; địa phương 73.5134 người).

Đón đầu xu thế già hóa dân số tại Việt Nam

Đón đầu xu thế già hóa dân số tại Việt Nam
Sáng 4/3 tại Hà Nội, Thượng nghị sĩ Mori Masako, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản đã đến thăm, làm việc với Công ty CP Quốc tế Nhân Ái, thăm Trung tâm Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế của Công ty. Cùng đi có ông Hayashi Takanori, Vụ trưởng vụ Đông Nam Á - Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Phó Đại sứ Nhật Bản và các Bí thư của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. Chuyến đi nằm trong khuôn khổ chương trình công tác đến Việt Nam của Thượng nghị sĩ Mori Masako nhân kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Nhân Ái cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.

Kịp thời ngăn chặn buổi giới thiệu sản phẩm có dấu hiệu lừa đảo người cao tuổi

Kịp thời ngăn chặn buổi giới thiệu sản phẩm có dấu hiệu lừa đảo người cao tuổi
Lực lượng Công an kinh tế huyện Thanh Sơn và lãnh đạo UBND xã Địch Quả, xã Võ Miếu vừa tiến hành giải tán hai hội thảo, giới thiệu sản phẩm không được cấp phép tổ chức tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo người cao tuổi...

Tham gia "mua hàng, hoàn tiền", nhiều người cao tuổi ở Phú Thọ mất tiền triệu

Tham gia "mua hàng, hoàn tiền", nhiều người cao tuổi ở Phú Thọ mất tiền triệu
Sau khi tham gia chương trình "mua hàng, hoàn tiền", nhiều NCT ở Phú Thọ không được trả lại tiền, trong khi những đối tượng tổ chức chương trình đã nhanh chóng cao chạy xa bay...

Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số nhanh ở Việt Nam
Kì 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi

Triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi

Triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi
Hưng Yên là một trong những tỉnh phát động thường xuyên, liên tục và sớm tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi. Ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Hưng Yên dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trò chuyện về nội dung trên…

Bế mạc Phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 20.

Sẽ chấn chỉnh 'tư nhân hóa báo chí', 'báo hóa' tạp chí

Sẽ chấn chỉnh 'tư nhân hóa báo chí', 'báo hóa' tạp chí
Giải quyết các vấn đề về "tư nhân hóa báo chí", "báo hóa" tạp chí, trang tin, mạng xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra đối với công tác quản lý báo chí trong năm 2023.
Xem thêm
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'

Tối 24/3, tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) và tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” t
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức

Sáng 24/3, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học
Việt Nam được mời tham dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng

Việt Nam được mời tham dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng

NMO - Chiều 23/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngày 20/3 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản công bố việc mời lãnh đạo Việt Nam dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng tại Hiroshima, dự kiến diễn ra từ ngày 20-21/
Phiên bản di động