Các kì Đại hội của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Từ năm 1995 trở về trước, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở Trung ương do Ban Công tác Phụ lão, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách; ở các địa phương có Hội Bảo thọ, Dưỡng lão, Phụ lão…

Năm 1991, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua những nguyên tắc thuộc đạo lí đối với NCT, làm cơ sở để xây dựng Chương trình hành động về NCT quốc tế và từng quốc gia, lấy ngày 1/10 hàng năm là Ngày Quốc tế NCT (từ ngày 1/10/1991). Ở nước ta, đầu những năm 90 của thế kỉ trước, được sự chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Vận động thành lập Hội NCT Việt Nam được thành lập. Tháng 3/1993, Ban Vận động trình Chính phủ hồ sơ xin thành lập Hội NCT Việt Nam.

Ngày 24/9/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội NCT Việt Nam.

Hội NCT Việt Nam được thành lập mở ra thời kì mới trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên phạm vi cả nước, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo NCT Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Các kì Đại hội của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Đại hội thành lập Hội NCT

Hội NCT Việt Nam tập hợp, đoàn kết rộng rãi NCT Việt Nam vào tổ chức Hội, nhằm tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Hội NCT Việt Nam là tổ chức xã hội, hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực NCT theo quy định của pháp luật.

Hội chịu sự quản lí nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lí nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội Hội NCT khóa II
Đại hội Hội NCT khóa II

Hội NCT có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên NCT tham gia sinh hoạt Hội; góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội; giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT. Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NCT để kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại diện cho NCT tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại Nhân dân vì lợi ích của Tổ quốc và NCT. Tham gia xây dựng, bảo vệ trật tự an toàn xã hội; tham gia tổ chức thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hội NCT Việt Nam có các quyền hạn: Tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến NCT và thi hành Hiến pháp, Luật NCT. Tham gia thực hiện một số hoạt động, dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Tư vấn giám sát các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực NCT và hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Trải qua hơn 26 năm hình thành và phát triển, Hội NCT Việt Nam đã tiến hành tổ chức 5 kì Đại hội.

Ông Phạm Khuê, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa I
Ông Phạm Khuê, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa I

Đại hội lần thứ I, Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 9 đến 10/5/1995, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 215 cán bộ tiêu biểu cho NCT cả nước, đại diện các Bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương. Đại hội đã bầu 73 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu 20 Ủy viên Ban Thường vụ; Giáo sư Phạm Khuê được bầu giữ chức Chủ tịch Hội và 4 Phó Chủ tịch: Trịnh Văn Lễ, Ung Ngọc Ky, Tôn Thất Hanh và Nguyễn Phước Đại.

Đại hội lần thứ II, Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 10 đến 12/6/2001, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 332 đại biểu tiêu biểu thay mặt 6 triệu hội viên NCT cả nước. Đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Đảng, Nhà nước đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng thời trao tặng Bức trướng của BCH Trung ương Đảng với 18 chữ vàng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kì; thông qua Biểu trưng của Hội là hình tượng “Cây đa Tân Trào lịch sử, có Quốc kì Việt Nam và dòng chữ Hội NCT Việt Nam”; thông qua Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 85 Ủy viên.

Ông Vũ Oanh, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa II
Ông Vũ Oanh, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa II

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 17 Ủy viên; bầu ông Vũ Oanh giữ chức Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch, gồm: Đỗ Trọng Ngoạn, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Thân, Nguyễn Tấn Trịnh, Đinh Văn Tư và Phùng Thanh Sơn.

Các đại biểu dự Đại hội đã xác định rõ vị trí, vai trò của Hội NCT Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội thể hiện rõ 4 nhiệm vụ cơ bản đã nêu trong Pháp lệnh NCT được cán bộ các cấp Hội hưởng ứng, quán triệt và tích cực triển khai thực hiện; thông qua Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi; khẳng định tính chất, mục đích, biểu trưng, nhiệm vụ của Hội; hội viên, hệ thống tổ chức Hội.

Các kì Đại hội của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Trịnh, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa III

Đại hội lần thứ III, Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 28 đến 30/12/2006, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có gần 500 đại biểu tiêu biểu cho NCT cả nước; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kì; đề ra Chương trình Hành động; thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 121 Ủy viên.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 18 Ủy viên; ông Nguyễn Tấn Trịnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội và bầu các Phó Chủ tịch, gồm Đinh Văn Tư, Cù Thị Hậu, Cao Sĩ Kiêm, Đỗ Nguyên Phương, Phạm Thị Sơn và Đàm Hữu Đắc.

Đại hội lần thứ IV Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 10 đến 11/11/2011, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 345 đại biểu tiêu biểu. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội thông qua Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 103 Ủy viên, Bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội 5 Ủy viên.

AHLĐ Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa IV
AHLĐ Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa IV

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 14 Ủy viên. Ban Thường vụ Trung ương Hội tiến hành họp lần thứ nhất bầu bà Cù Thị Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội; các Phó Chủ tịch, gồm: Đinh Văn Tư, Phạm Thị Sơn, Đàm Hữu Đắc. Đầu năm 2013, Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Ngô Trọng Vịnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ V Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 8 và 9/11/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 336 đại biểu đại diện cho hơn 8,6 triệu hội viên và khoảng 9 triệu NCT cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V
Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V

Các đại biểu dự đại hội đã thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V gồm 98 ủy viên; bầu Ban Thường vụ gồm 15 Ủy viên; bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội 5 Ủy viên.

Hội ngị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội và 4 Phó Chủ tịch, gồm: Đàm Hữu Đắc, Phạm Thị Sơn, Ngô Trọng Vịnh và Nguyễn Hòa Bình; năm 2021, bổ sung thêm các ông Phan Văn Hùng và Trương Xuân Cừ làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 13 đến 14/1/2022, tại Thủ đô Hà Nội với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

PV

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội NCT Việt Nam và chương trình công tác trọng tâm của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh năm 2022, ngày 19/1/2022, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh Kết quả Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kì 2021 - 2026; thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022.
Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Năm qua, cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội NCT cấp trên và Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường, Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kì 2021 - 2026. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 17 Ủy viên, Ban Thường vụ 5 Ủy viên.
Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Sáng 20/10, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy thay mặt Thường trực và Cơ quan Trung ương Hội gặp mặt thân mật và chúc Tết các cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ công tác.
Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Phát huy thành tích năm 2021, đầu năm 2022, Hội NCT các địa phương bắt đầu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội
Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 19/1, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hương, nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V; lãnh đạo Trung ương Hội khóa V, khóa VI cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đoàn viên Công đoàn dự.

Tin khác

Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi
Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Xuất, nguyên Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ tại buổi gặp mặt thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Hội NCT Việt Nam ngày 13/2, tại Hà Nội (tít bài do Tòa soạn đặt)

Sự thống nhất, hoàn chỉnh tổ chức Hội thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NCT

Sự thống nhất, hoàn chỉnh tổ chức Hội thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NCT
LTS: Tại cuộc gặp thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đoàn đại biểu Hội NCT Việt Nam ngày 13/2, tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa có bài phát biểu chân thành, thẳng thắn. Tạp chí NCT đăng nội dung bài phát biểu trên (Tít bài do Tòa soạn đặt).

Hội NCT tỉnh Thanh Hoá: Xứng đáng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quốc về nhiều lĩnh vực

Hội NCT tỉnh Thanh Hoá: Xứng đáng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quốc về nhiều lĩnh vực
Sáng 18/1, Hội NCT tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cuộc thi thú vị dành cho người cao tuổi

Cuộc thi thú vị dành cho người cao tuổi
Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) vừa chia sẻ thông tin về cuộc thi dành cho NCT rất thú vị mang tên “Câu chuyện của tôi - câu chuyện của chúng ta”

Hội NCT tỉnh Quảng Nam công tác phát triển hội viên được chú trọng

Hội NCT tỉnh Quảng Nam công tác phát triển hội viên được chú trọng
Ngày 18/1, Hội NCT tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Ban Công tác NCT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT; trưởng, phó ban BĐD Hội NCT thành phố, thị xã, huyện; đại diện Ban chủ nhiệm một số CLB LTHTGN, CLB TDDS…

Đoàn kết quyết định hiệu quả công tác Hội

Đoàn kết quyết định hiệu quả công tác Hội
Sáng 18/1, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn Trung ương Hội đến thăm, tặng quà chúc Tết cụ Vũ Oanh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa II và Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa IV.
Xem thêm
Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Ngày 19/1/2022, Hội NCT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh Kết quả Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022
Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Sáng 20/10, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam gặp mặt thân mật và chúc Tết các cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ công tác
Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 19/1, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kì 2021 - 2026
Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Phát huy thành tích năm 2021, đầu năm 2022, Hội NCT các địa phương bắt đầu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội
Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Xuất, nguyên Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ tại buổi gặp mặt thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Hội NCT Việt Nam
Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Mê hát soóng cọ từ nhỏ, nghệ nhân Trần Văn Sẹc (thôn Kéo Kai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) tâm nguyện một điều sẽ luôn gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát soóng cọ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ cho thế hệ mai sau…
Người cao tuổi ươm, nhân giống hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng làm đẹp quê hương

Người cao tuổi ươm, nhân giống hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng làm đẹp quê hương

Mặt dù năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng cụ Phạm Thị Dung (ấp Lung Rong, xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)
Ngắm mai vàng, thêm nghị lực vượt khó

Ngắm mai vàng, thêm nghị lực vượt khó

Xuân Nhâm Dần đã gõ cửa từng nhà. Năm Tân Sửu nhiều thử thách nghiệt ngã, đại dịch Covid-19 bùng phát kéo gần trọn cả năm, giao thương khó khăn, đau thương & tổn thất tinh thần vùng tâm dịch nặng nề.
Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT Đại Lộc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm 2015 - 2016 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tổng kết nhiệm kì 5 năm (2016 – 2021) Đại Lộc nằm trong tốp đầu Hội NCT Quảng Nam, 5 năm được Trung ương Hội tặng Bằng khen, cá nhân Trưởng ban BĐD được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trao đổi với ông Vũ Thanh Mận, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam...
Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, tháng 12/2021, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc đi lại cùng những hoạt động của Hội NCT TP Cao Lãnh bị hạn chế nhiều trong công tác Hội. Tuy nhiên, Hội NCT TP Cao Lãnh vẫn thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến NCT, vận động nguồn lực xã hội hóa đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc NCT; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.
Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Được ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Lập Thạch giới thiệu, chúng tôi cùng ông Nguyễn Khắc Triết, Chủ tịch Hội NCT xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch) về thăm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Phú Hậu Thượng của xã Sơn Đông. CLB LTHTGN này đã được ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NCT Việt Nam cùng đoàn cán bộ TƯ Hội về thăm, chứng kiến, động viên, ngợi khen.
Phiên bản di động