Các kì Đại hội của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Từ năm 1995 trở về trước, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở Trung ương do Ban Công tác Phụ lão, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách; ở các địa phương có Hội Bảo thọ, Dưỡng lão, Phụ lão…

Năm 1991, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua những nguyên tắc thuộc đạo lí đối với NCT, làm cơ sở để xây dựng Chương trình hành động về NCT quốc tế và từng quốc gia, lấy ngày 1/10 hàng năm là Ngày Quốc tế NCT (từ ngày 1/10/1991). Ở nước ta, đầu những năm 90 của thế kỉ trước, được sự chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Vận động thành lập Hội NCT Việt Nam được thành lập. Tháng 3/1993, Ban Vận động trình Chính phủ hồ sơ xin thành lập Hội NCT Việt Nam.

Ngày 24/9/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội NCT Việt Nam.

Hội NCT Việt Nam được thành lập mở ra thời kì mới trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên phạm vi cả nước, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo NCT Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Các kì Đại hội của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Đại hội thành lập Hội NCT

Hội NCT Việt Nam tập hợp, đoàn kết rộng rãi NCT Việt Nam vào tổ chức Hội, nhằm tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Hội NCT Việt Nam là tổ chức xã hội, hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực NCT theo quy định của pháp luật.

Hội chịu sự quản lí nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lí nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội Hội NCT khóa II
Đại hội Hội NCT khóa II

Hội NCT có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên NCT tham gia sinh hoạt Hội; góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội; giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT. Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NCT để kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại diện cho NCT tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại Nhân dân vì lợi ích của Tổ quốc và NCT. Tham gia xây dựng, bảo vệ trật tự an toàn xã hội; tham gia tổ chức thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hội NCT Việt Nam có các quyền hạn: Tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến NCT và thi hành Hiến pháp, Luật NCT. Tham gia thực hiện một số hoạt động, dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Tư vấn giám sát các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực NCT và hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Trải qua hơn 26 năm hình thành và phát triển, Hội NCT Việt Nam đã tiến hành tổ chức 5 kì Đại hội.

Ông Phạm Khuê, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa I
Ông Phạm Khuê, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa I

Đại hội lần thứ I, Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 9 đến 10/5/1995, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 215 cán bộ tiêu biểu cho NCT cả nước, đại diện các Bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương. Đại hội đã bầu 73 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu 20 Ủy viên Ban Thường vụ; Giáo sư Phạm Khuê được bầu giữ chức Chủ tịch Hội và 4 Phó Chủ tịch: Trịnh Văn Lễ, Ung Ngọc Ky, Tôn Thất Hanh và Nguyễn Phước Đại.

Đại hội lần thứ II, Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 10 đến 12/6/2001, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 332 đại biểu tiêu biểu thay mặt 6 triệu hội viên NCT cả nước. Đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Đảng, Nhà nước đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng thời trao tặng Bức trướng của BCH Trung ương Đảng với 18 chữ vàng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kì; thông qua Biểu trưng của Hội là hình tượng “Cây đa Tân Trào lịch sử, có Quốc kì Việt Nam và dòng chữ Hội NCT Việt Nam”; thông qua Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 85 Ủy viên.

Ông Vũ Oanh, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa II
Ông Vũ Oanh, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa II

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 17 Ủy viên; bầu ông Vũ Oanh giữ chức Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch, gồm: Đỗ Trọng Ngoạn, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Thân, Nguyễn Tấn Trịnh, Đinh Văn Tư và Phùng Thanh Sơn.

Các đại biểu dự Đại hội đã xác định rõ vị trí, vai trò của Hội NCT Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội thể hiện rõ 4 nhiệm vụ cơ bản đã nêu trong Pháp lệnh NCT được cán bộ các cấp Hội hưởng ứng, quán triệt và tích cực triển khai thực hiện; thông qua Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi; khẳng định tính chất, mục đích, biểu trưng, nhiệm vụ của Hội; hội viên, hệ thống tổ chức Hội.

Các kì Đại hội của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Trịnh, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa III

Đại hội lần thứ III, Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 28 đến 30/12/2006, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có gần 500 đại biểu tiêu biểu cho NCT cả nước; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kì; đề ra Chương trình Hành động; thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 121 Ủy viên.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 18 Ủy viên; ông Nguyễn Tấn Trịnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội và bầu các Phó Chủ tịch, gồm Đinh Văn Tư, Cù Thị Hậu, Cao Sĩ Kiêm, Đỗ Nguyên Phương, Phạm Thị Sơn và Đàm Hữu Đắc.

Đại hội lần thứ IV Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 10 đến 11/11/2011, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 345 đại biểu tiêu biểu. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội thông qua Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 103 Ủy viên, Bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội 5 Ủy viên.

AHLĐ Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa IV
AHLĐ Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa IV

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 14 Ủy viên. Ban Thường vụ Trung ương Hội tiến hành họp lần thứ nhất bầu bà Cù Thị Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội; các Phó Chủ tịch, gồm: Đinh Văn Tư, Phạm Thị Sơn, Đàm Hữu Đắc. Đầu năm 2013, Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Ngô Trọng Vịnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ V Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 8 và 9/11/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 336 đại biểu đại diện cho hơn 8,6 triệu hội viên và khoảng 9 triệu NCT cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V
Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V

Các đại biểu dự đại hội đã thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V gồm 98 ủy viên; bầu Ban Thường vụ gồm 15 Ủy viên; bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội 5 Ủy viên.

Hội ngị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất bầu bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội và 4 Phó Chủ tịch, gồm: Đàm Hữu Đắc, Phạm Thị Sơn, Ngô Trọng Vịnh và Nguyễn Hòa Bình; năm 2021, bổ sung thêm các ông Phan Văn Hùng và Trương Xuân Cừ làm Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam tổ chức từ ngày 13 đến 14/1/2022, tại Thủ đô Hà Nội với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

PV

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

NCT tỉnh Tuyên Quang phát huy tốt vai trò trong xây dựng và phát triển đất nước

NCT tỉnh Tuyên Quang phát huy tốt vai trò trong xây dựng và phát triển đất nước

Chiều ngày 16/8. đoàn công tác Hội NCT Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm trưởng đoàn; đồng chí Trương Xuân Cừ, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; cùng lãnh đạo Văn phòng và một số Ban chuyên môn của Trung ương Hội đã làm việc với Tỉnh ủy - UBND tỉnh Tuyên Quang.
Hội NCT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Hội NCT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Thời gian qua, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện Cái Bè thường xuyên đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác củng cố, nâng chất hoạt động tổ chức, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.
Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Chiều ngày 15/8, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm trưởng đoàn; đồng chí Trương Xuân Cừ, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; cùng lãnh đạo Văn phòng và một số Ban chuyên môn của Trung ương Hội đã có buổi làm việc với đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…
Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027

Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027

Được sự chấp thuận của Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT quận Gò Vấp, Đảng Ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường 15, ngày 11/8/2022, Hội NCT phường tổ chức Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Tin khác

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT
Công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được Hội NCT các địa phương quan tâm...

Tích cực triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao

Tích cực triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao
Từ đầu năm đến nay, Hội NCT tỉnh Yên Bái chỉ đạo, hướng dẫn Hội NCT các cấp triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao.

Bình Phước: Hỗ trợ xóa 33 căn nhà tạm cho NCT

Bình Phước: Hỗ trợ xóa 33 căn nhà tạm cho NCT
Sáu tháng đầu năm 2022, Hội NCT tỉnh đã hỗ trợ xoá được 33 căn nhà tạm cho người cao tuổi, với tổng số tiền 1,9 tỉ đồng.

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
Ngày 10/3, các Chi bộ Ban Chăm sóc NCT, Ban Phát huy vai trò NCT, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam tiến hành Đại hội nhiệm kì 2022 -2025. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội; đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam và đảng viên các Chi bộ dự.

Người cao tuổi tích cực xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi tích cực xây dựng nông thôn mới
Những năm qua, NCT và Hội NCT thị xã Sơn Tây luôn khẳng định vị trí, vai trò trong xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; góp phần để thị xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 1 xã được công nhận xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau ở tỉnh Bạc Liêu

Hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau ở tỉnh Bạc Liêu
Ngày 2/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1533/QĐ -TTg, phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi tổng kết giai đoạn 5 năm thực hiện Đề án, ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định 1336/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025. Đây là mô hình đã đạt giải Nhất, giải thưởng sáng kiến vì một Châu Á già hóa khỏe mạnh, hạng mục sáng kiến dựa vào cộng đồng, do Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và Trung tâm giao lưu Quốc tế Nhật Bản (JCIE) tổ chức, dưới sự bảo trợ của sáng kiến sức khỏe và hạnh phúc Châu Á (AHWIN) của Chính phủ Nhật Bản.
Xem thêm
Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên

Ngày 10/3, các Chi bộ Ban Chăm sóc NCT, Ban Phát huy vai trò NCT, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam tiến hành Đại hội nhiệm kì 2022 -2025.
Nỗ lực vượt khó, xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh

Nỗ lực vượt khó, xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh

Ngày 9/8, các Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Đối ngoại Trung ương Hội và Chi bộ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam tổ chức Đại hội
Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 8/8, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam
Hội NCT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Hội NCT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Thời gian qua, các cấp Hội, hội viên NCT trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”
Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027

Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027

Được sự chấp thuận của Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT quận Gò Vấp, Đảng Ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường 15, ngày 11/8/2022, Hội NCT phường tổ chức Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương
Cây sử làng Vân La

Cây sử làng Vân La

Từ ngày nhỏ, ông Nguyễn Văn Đễ đã được nghe các cụ trong làng nói chuyện tích xưa, chuyện sử làng, rồi ông mải miết ghi chép, sưu tầm tư liệu về sử làng. Đến nay, từ những người nghiên cứu đến người dân địa phương ai cũng yêu quý trọng và gọi ông là “cây sử làng”...
Mô hình du lịch sinh thái của gia đình ông Tơm

Mô hình du lịch sinh thái của gia đình ông Tơm

Nhạy bén khai thác cảnh quan vườn cây ăn trái, ông Nguyễn Văn Tơm, 61 tuổi, ở khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu khách tham quan, góp phần tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn theo hướng bền vững…
Thoát nghèo nhờ nuôi ốc bươu đen

Thoát nghèo nhờ nuôi ốc bươu đen

Được người quen cho mượn 2 ao đất trống rộng 14.000m2, cộng thêm việc nắm bắt nhu cầu của thị trường, ông Đỗ Văn Nhiều 60 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã cải tạo để nuôi ốc bươu đen.
Người 5 lần hiến đất làm đường nông thôn mới

Người 5 lần hiến đất làm đường nông thôn mới

Trong những năm qua, NCT xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đã chung sức, đồng lòng, hiến kế, hiến công, hiến đất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Điển hình là ông Thiều Thọ Tam, hội viên Hội NCT, 5 lần tự nguyện hiến tổng cộng 580 m2 đất để mở đường...
Chủ tịch Hội NCT xã mẫu mực

Chủ tịch Hội NCT xã mẫu mực

Ông là 1 trong 12 gương mặt được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là ông Phạm Văn Nhì, 75 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân

Ngày 3/6, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2022); 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2022) và sơ kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT TP. Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân tiêu biểu của quận.
Phiên bản di động