Dân vận khéo việc gì cũng thành công

Về tầm quan trọng của công tác dân vận, Hồ Chủ tịch khẳng định: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1). Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Ðảng ta đã đặc biệt quan tâm công tác vận động quần chúng. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hi sinh và đã giành được thắng lợi vẻ vang. Tiếp đó, trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ðảng ta đã tổ chức, rèn luyện và hình thành một đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân ở khắp mọi miền của đất nước. Khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, tổng kết từ thực tiễn, với sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân, Ðảng ta đã khởi xướng sự nghiệp đổi mới đất nước. Ðường lối đổi mới đã thể hiện rõ “ý Ðảng” hợp với “lòng dân”, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và sáng tạo thực hiện trong cuộc sống.

Để tạo ra sức mạnh cho cách mạng, sức mạnh toàn dân tộc, Bác Hồ luôn nhắc nhở phải tin dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ của dân, đưa lại quyền lợi cho dân, phải dùng sức dân, tài dân, lực dân mà làm lợi cho dân. Người viết: “Muốn được giải phóng, các dân tộc bị áp bức và Nhân dân lao động phải tự mình đấu tranh cách mạng, bằng cách mạng vô sản. Khi “cách mạng đã thành công thì quyền thuộc về dân chúng số nhiều, thế thì dân chúng mới được hưởng hạnh phúc”. “Khi đất nước độc lập và trở thành nước dân chủ thì lợi ích thuộc về Nhân dân. Quyền hạn đều của dân… quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”(2).

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc. Ảnh tư liệu
Bác Hồ với đồng bào các dân tộc. Ảnh tư liệu

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác vận động quần chúng, mà xuyên suốt là đường lối chiến lược về đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần đó được thể chế hóa trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước để trở thành hiện thực trong cuộc sống. Công tác dân vận một lần nữa được nhấn mạnh là phải hướng về cơ sở và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, công tác đó đặt ra một cách cụ thể hơn đối với các cơ quan công quyền - nơi trực tiếp giải quyết công việc của dân.

Bác đặt câu hỏi: Dân vận là gì? Đồng thời, Người giải thích rất cụ thể: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho”(3). Đây là thể hiện tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Theo Bác, dân vận không chỉ tuyên truyền suông bằng sách báo, mít tinh, khẩu hiệu, mà phải bằng hành động cụ thể, thiết thực vì “nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(4). Do đó, lúc sinh thời, Bác rất quan tâm đến việc xây dựng những điển hình tốt, những tấm gương tốt. Người cũng đã trực tiếp viết thư khen ngợi, động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu và đề nghị có mục “gương người tốt, việc tốt” trên báo để động viên mọi người noi theo.

Các văn kiện của Đại hội Đảng đã khẳng định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”. Nhiệm vụ cao cả và nặng nề ấy đòi hỏi công tác dân vận phải có sự nỗ lực vượt bậc, phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Ðảng ta khẳng định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Ðảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Phát huy phong trào thi đua “dân vận khéo”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là học tập và vận dụng tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, của các cấp, các ngành một cách sâu rộng trên cả nước; thực hiện phong cách dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; mỗi đảng viên là một tấm gương sáng có sức lan tỏa trong quần chúng… thì công tác dân vận mới thật sự có ý nghĩa sâu sắc.

Đọc lại, cùng suy ngẫm về tư tưởng Hồ Chí Minh, những điều Bác mong, trí ta thêm sáng, lòng ta thêm trong, thấy rõ thiếu sót, khuyết điểm, làm tốt hơn phận sự của mỗi người. Hãy cùng nhau nhắc lại lời dạy ân cần của Bác: “Việc dân vận rất quan trọng,… dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.6. tr.234

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.65

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.6. tr.232

(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2002, t.1, tr.263

ThS Nguyễn Thanh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội Báo Tết, Báo Xuân  của làng Báo Việt

Hội Báo Tết, Báo Xuân của làng Báo Việt

Hai chục năm gắn bó với Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi, tôi thường thấy vào dịp cuối năm công việc của tòa soạn càng gấp gáp, sôi động hẳn lên. Nào sơ kết, tổng kết, lo bài vở, tìm kiếm ảnh đẹp nhất cho trang bìa, báo Tết… Bởi từ ngày Hội Nhà báo Việt Nam mở Hội Báo Tết - Báo Xuân, thì như một cuộc đua ngầm làm báo đẹp, báo hay của các cơ quan báo chí. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước, tôi thấy Hội Báo Tết, Báo Xuân diễn ra vào dịp áp Tết rất sôi động, trở thành một nét văn hóa mới, riêng có của làng Báo chí Việt Nam.
Họp báo Chính phủ thường kì tháng 1/2022

Họp báo Chính phủ thường kì tháng 1/2022

Chiều ngày 28/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp báo Chính phủ thường kì tháng 1/2022 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì.
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1, thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1, thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi", có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả trong Tết.
Hà Nội kỷ luật, xử lý nhiều đảng viên vi phạm

Hà Nội kỷ luật, xử lý nhiều đảng viên vi phạm

Tại kỳ họp thứ 21 kéo dài từ ngày 21-24/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định.
Chuyên gia Nhật “mở lối” cho thanh niên Việt về kinh tế nông nghiệp

Chuyên gia Nhật “mở lối” cho thanh niên Việt về kinh tế nông nghiệp

Mới đây, tại Hà Nội, 24 bạn trẻ tiêu biểu của Việt Nam được tham gia các hoạt động học tập trực tuyến và trực tiếp từ nhóm Kinh doanh nông nghiệp/Du lịch nông nghiệp của Chương trình Đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ JICA (Chương trình KCCP).

Tin khác

Tiếp nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kingsport

Tiếp nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kingsport
Ngày 27/1/2022, Thương hiệu thể thao Kingsport thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương tổ chức lễ trao tặng 9.000 máy đo huyết áp cho Trung ương Hội NCT Việt Nam để trao tặng NCT các tỉnh, thành phố phía Bắc; 2.500 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ cùng các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội. Tổng giá trị quà tặng lên đến 7,2 tỉ đồng. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Hành trình nhân ái 2022” do Kingsport thực hiện với mục tiêu trao tặng 40.000 máy đo huyết áp đến NCT cả nước.

Kỉ niệm lần gặp Chủ tịch nước của một doanh nhân cao tuổi

Kỉ niệm lần gặp Chủ tịch nước của một doanh nhân cao tuổi
Được gặp và báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam hồi tháng 10/2021, với bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Giám đốc Công ty B58, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, mãi là kỉ niệm đẹp.

Chúc Tết quân và dân vùng khó khăn, biên giới

Chúc Tết quân và dân vùng khó khăn, biên giới
Trong hai ngày 24 và 25/1, đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn công tác chúc Tết, trao quà tặng Ðảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật, Nghị quyết

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật, Nghị quyết
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 130/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ

Tặng quà người cao tuổi khó khăn tỉnh Phú Thọ
Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang đến, ngày 25/1, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đến thăm, tặng quà NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cùng đi. Tham dự chương trình còn có lãnh đạo Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Thọ; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội NCT cấp huyện và cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ đã từ trần

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ đã từ trần
Sáng 24/1, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân các đồng chí.
Xem thêm
Chuyên gia Nhật “mở lối” cho thanh niên Việt về kinh tế nông nghiệp

Chuyên gia Nhật “mở lối” cho thanh niên Việt về kinh tế nông nghiệp

Mới đây, tại Hà Nội, 24 bạn trẻ tiêu biểu của Việt Nam được tham gia các hoạt động học tập trực tuyến và trực tiếp từ nhóm Kinh doanh nông nghiệp/Du lịch nông nghiệp của Chương trình Đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ JICA (Chương trình KCCP).
Các địa phương tích cực thực hiện kế hoạch 599 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các địa phương tích cực thực hiện kế hoạch 599 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) tại công văn số 1477/VPCP-KGVX ngày 09/03/ 2021 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021 của UBQG, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã ban hành Kế hoạch số 599/KH-BGDĐT tạo về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia giao năm 2021.
Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi

Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi

Cà Mau kiến nghị kéo dài tuyến cao tốc TP Cần Thơ - TP Cà Mau đến Đất Mũi; và kiến nghị cần nhanh chóng nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau để đón tàu bay lớn, mở thêm nhiều đường bay, giúp địa phương tăng cường trong thu hút đầu tư.
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1, thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1, thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi", có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả trong Tết.
Hà Nội kỷ luật, xử lý nhiều đảng viên vi phạm

Hà Nội kỷ luật, xử lý nhiều đảng viên vi phạm

Tại kỳ họp thứ 21 kéo dài từ ngày 21-24/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định.
Tiếp nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kingsport

Tiếp nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kingsport

Ngày 27/1/2022, Thương hiệu thể thao Kingsport thuộc Tập đoàn Đông Dương tổ chức lễ trao tặng 9.000 máy đo huyết áp cho Trung ương Hội NCT Việt Nam
Phiên bản di động