Vai trò của Hội Người cao tuổi cơ sở trong xây dựng NTM

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sau hơn 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình đã trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những thành tựu to lớn, lịch sử, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kì hội nhập quốc tế.

Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng nông thôn thay đổi rõ rệt, nhận thức về xây dựng NTM theo phương châm: “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân” đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Chương trình đã đáp ứng mong muốn của Đảng, ý nguyện của dân nên đã được Nhân dân cả nước “chung sức, đồng lòng” quyết tâm thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM hoàn thành trước thời hạn.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 5/2022, cả nước có 5.760 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 70% tổng số xã xây dựng NTM, tăng 54 xã so với tháng trước; bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, có 700 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 234 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM.

Những thành tựu và kết quả trong xây dựng NTM có những đóng góp quan trọng và thiết thực của người cao tuổi và Hội NCT cơ sở; các cấp Hội đã phối hợp hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM là: Tuyên truyền, vận động thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM, tổ chức giám sát, phản biện xã hội các chính sách về NTM và tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, cụ thể như sau:

Hội viên NCT xã Long Phú tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.
Hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

1. Về công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM:

Hội NCT cơ sở đã phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” huy động mọi nguồn lực từ Nhân dân để tương trợ, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở từng địa phương như hiến đất làm đường, xây dựng các công trình dân sinh nông thôn; bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và phát huy tiềm năng kinh tế từ các nguồn lợi thiên nhiên; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nuôi nhốt gia súc, gia cầm, xử lí rác thải, công trình vệ sinh, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần những tập quán lạc hậu, thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp, hiệu quả...

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, trung bình hằng năm NCT đã cùng gia đình tự nguyện hiến hàng triệu mét vuông đất để làm đường, công trình dân sinh xây dựng NTM. Các địa phương đã huy động được hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Qua công tác tuyên truyền, vận động của Hội NCT cơ sở đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo phong trào thi đua xây dựng NTM ở mỗi cộng đồng...

Thông qua thực hiện “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT” và công tác an sinh xã hội, Hội NCT cơ sở đã vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ NCT nghèo, hỗ trợ vốn giúp NCT nghèo làm ăn, từ nguồn vận động ủng hộ “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT” và “Quỹ Vì người nghèo” đã góp phần giúp cho các địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, bảo đảm các tiêu chí về nhà ở trong chương trình xây dựng NTM.

2. Về công tác tổ chức giám sát và phản biện xã hội về xây dựng NTM:

Các hoạt động giám sát trong xây dựng nông thôn mới đã được Hội NCT cơ sở phối hợp triển khai thực hiện nổi bật như: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng; giám sát nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nhất là nguồn lực do Nhân dân đóng góp và Nhà nước đầu tư; bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng NTM… đã giúp cho chính quyền và ngành chức năng các cấp ban hành những chính sách mới, điều chỉnh bổ sung các chính sách phù hợp với thực tế xây dựng NTM ở các địa phương.

3. Về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM:

Hội NCT cơ sở đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức thực hiện các bước lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến của NCT về công nhận cấp huyện và xã đạt chuẩn NTM. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng và sự tham gia, giám sát của người dân và NCT trong xây dựng NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 xác định “Cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; phấn đấu có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM”. Để góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên và Hội NCT cơ sở tham gia xây dựng NTM cần tăng cường việc phối hợp với chính quyền; phối hợp giữa các thành viên với vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đẩy mạnh xã hội hoá, tập trung vào một số nội dung giải pháp như sau:

Hội NCT cơ sở tiếp tục phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, Nhân dân trong cộng đồng dân cư về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tập trung là nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Tuyên truyền, vận động NCT bằng kinh nghiệm, tri thức tham gia quy hoạch, quản lí NTM (nhất là việc quy hoạch nghĩa trang; việc thu gom, xử lí chất thải trong bảo vệ môi trường); vận động NCT cùng gia đình hiến đất làm đường và vận động các nguồn lực xã hội xây dựng NTM… Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về xây dựng NTM kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình và trang bị tài liệu, phát tờ rơi, tổ chức các Đội thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi, thông qua tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền với NCT...

Hội NCT cơ sở phối hợp phát triển các mô hình tự quản của các chi hội phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn, địa phương, cơ sở, phát huy ý thức tự giác, tự lực của NCT và cộng đồng tham gia xây dựng NTM; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Hội NCT cơ sở cần phối hợp đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM (giám sát bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng NTM; giám sát việc sử dụng nguồn lực xây dựng NTM bao gồm nguồn lực do Nhà nước hỗ trợ, nguồn lực xã hội hóa, việc nợ đọng xây dựng NTM...). Kiến nghị, tham gia sửa đổi, bổ sung những nội dung tiêu chí xây dựng NTM chưa phù hợp với thực tiễn.

Tăng cường hướng dẫn NCT và các chi hội, phối hợp với chính quyền cùng cấp trong quá trình phát phiếu, ghi phiếu, tổng hợp phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM theo Hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Phối hợp nhân rộng các mô hình, phương pháp cách làm hay, sáng tạo, tôn vinh các tập thể, cá nhân NCT có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Vũ Dương Châu
Phó trưởng Ban Phát huy vai trò NCT

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát huy truyền thống, vai trò “cây cao bóng cả” trong lớp NCT

Phát huy truyền thống, vai trò “cây cao bóng cả” trong lớp NCT

Nhân dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6) và 82 năm Ngày Truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2023) đang đến gần, ông Dương Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc phỏng vấn liên quan đến nội dung trên…
Những nhịp cầu tình thương

Những nhịp cầu tình thương

Trong những năm qua, các nhà hảo tâm chung tay cùng chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xây dựng nhiều cây cầu nông thôn, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phối hợp các cấp làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Phối hợp các cấp làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19, dịch gia súc gia cầm còn phức tạp; giá cả thị trường tăng đã ảnh hưởng đến đời sống của NCT trong huyện, nhất là những NCT có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm lâu dài.
NCT Điện Biên làm giàu từ nông nghiệp

NCT Điện Biên làm giàu từ nông nghiệp

Là tỉnh nghèo, đất ruộng thì ít, núi đồi thì nhiều, NCT tỉnh Điện Biên đã biết phát huy thế mạnh của địa hình, thổ nhưỡng, để làm giàu từ các mô hình trang trại, tạo ra sản phẩm chất lượng từ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp…
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào NCT làm kinh tế giỏi

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào NCT làm kinh tế giỏi

Hưởng ứng phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” do Trung ương NCT Việt Nam phát động, trong 5 năm qua, phong trào NCT làm kinh tế giỏi ở thị xã Bình Minh được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Tin khác

Hội NCT tích cực, sáng tạo hỗ trợ hội viên làm kinh tế giỏi

Hội NCT tích cực, sáng tạo hỗ trợ hội viên làm kinh tế giỏi
Huyện Chi Lăng có 20 Hội NCT xã, thị trấn, thu hút gần 9.400 hội viên tham gia sinh hoạt. NCT và hội viên NCT huyện luôn tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương. Với uy tín và kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc sống, NCT huyện đã và đang nỗ lực cố gắng cùng con cháu tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

Phát huy tốt các nguồn lực của người cao tuổi

Phát huy tốt các nguồn lực của người cao tuổi
Huyện Yên Phong có 14 xã, thị trấn tương ứng 14 Hội NCT cơ sở, 75 chi hội, thu hút trên 34.500 hội viên tham gia. Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, an ninh chính trị ổn định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chăm lo chính sách bảo trợ xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, NCT…

NCT huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

NCT huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Thời gian qua, các cấp Hội NCT huyện Hóc Môn luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua những hoạt động thiết thực, NCT đã phát huy vai trò “ Tuổi cao – Gương sáng”, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm xậy dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

NCT làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương đổi mới

NCT làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương đổi mới
Với tiềm năng lợi thế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, NCT TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố. Nhiều NCT tuy tuổi đã cao, sức khỏe có hạn nhưng rất hăng say lao động sản xuất, nêu gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ…

NCT huyện Phú Xuyên không chỉ làm giàu cho riêng mình…

NCT huyện Phú Xuyên không chỉ làm giàu cho riêng mình…
Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội vừa tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tại Hội nghị, có 6 hội viên NCT xuất sắc được UBND huyện tặng Giấy khen, Hội NCT huyện trao giấy công nhận NCT làm kinh tế giỏi cho 10 hội viên.

NCT tỉnh Lào Cai phát huy vai trò mẫu mực

NCT tỉnh Lào Cai phát huy vai trò mẫu mực
Nhiều năm qua, Hội NCT tỉnh Lào Cai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, động viên hội viên phát huy tinh thần “cây cao bóng cả”, gương mẫu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Chúng tôi được cán bộ BĐD Hội NCT huyện và thị trấn Prao đưa đến tận nơi, giúp tiếp xúc với một số cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp trong công tác Hội và làm kinh tế cải thiện đời sống…

Người cao tuổi Thạch Châu vươn lên làm giàu

Người cao tuổi Thạch Châu vươn lên làm giàu
Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc vùng kinh tế đa dạng, bao gồm cả nông nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ thương mại. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay. Hiện toàn xã đã có 11 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

NCT huyện Mê Linh phát huy lợi thế, làm giàu từ nông nghiệp

NCT huyện Mê Linh phát huy lợi thế, làm giàu từ nông nghiệp
Huyện Mê Linh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của TP Hà Nội và là đơn vị cấp cấp huyện trong cả nước sớm tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023.

Đẩy mạnh phong trào NCT làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo

Đẩy mạnh phong trào NCT làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo
Hội NCT huyện Quảng Trạch vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 -2023. Tại Hội nghị, 8 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen; 51 cá nhân được tặng Biểu trưng và giấy chứng nhận vinh danh hội viên làm kinh tế giỏi.

Khắp nơi biểu dương NCT làm kinh tế giỏi

Khắp nơi biểu dương NCT làm kinh tế giỏi
Hội NCT các địa phương đang tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi cấp huyện

Bệnh binh cao tuổi Dương Thời Lân làm kinh tế giỏi

Bệnh binh cao tuổi Dương Thời Lân làm kinh tế giỏi
Ông Dương Thời Lân, dân tộc Tày, 73 tuổi, ở xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là bệnh binh 2/3 mất 61% sức lao động vẫn không cam chịu đói nghèo, ngày đêm miệt mài lao động làm ra của cải vật chất làm giàu cho bản thân, gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Niềm vui của trưởng họ Khoàng Văn Cớm

Niềm vui của trưởng họ Khoàng Văn Cớm
Ông Khoàng Văn Cớm, 64 tuổi, dân tộc Thái, hội viên NCT xã Mường Toong, huyện Mường Nhé là một trong 150 hội viên tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2022. “Qua hội nghị này, tôi đã học hỏi thêm nhiều bài học và kinh nghiệm trong cách tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học kĩ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để bán ra thị trường được giá hơn”, ông Cởm nói.

Gương sáng hội viên cao tuổi Hồ Sỹ Quảng

Gương sáng hội viên cao tuổi Hồ Sỹ Quảng
Mặc dù đã cuối giờ chiều, ông Hồ Sỹ Quảng, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn dành thời gian tiếp đón, trao đổi với chúng tôi về tình hình hoạt động của đơn vị. Ông niềm nở: Chúng tôi rất vui mừng được Hội NCT tỉnh và báo Hội quan tâm. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, thành công hơn.

Sôi nổi phong trào văn hóa, thể thao của NCT tỉnh Hà Giang

Sôi nổi phong trào văn hóa, thể thao của NCT tỉnh Hà Giang
Xác định công tác chăm sóc NCT là trách nhiệm trực tiếp của gia đình, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội, Hội NCT tỉnh Hà Giang tham mưu cấp ủy, chính quyền chăm lo NCT cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe cho hội viên.
Xem thêm
Phiên bản di động