Vai trò của Hội Người cao tuổi cơ sở trong xây dựng NTM

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sau hơn 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình đã trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được những thành tựu to lớn, lịch sử, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kì hội nhập quốc tế.

Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng nông thôn thay đổi rõ rệt, nhận thức về xây dựng NTM theo phương châm: “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân” đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Chương trình đã đáp ứng mong muốn của Đảng, ý nguyện của dân nên đã được Nhân dân cả nước “chung sức, đồng lòng” quyết tâm thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM hoàn thành trước thời hạn.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 5/2022, cả nước có 5.760 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 70% tổng số xã xây dựng NTM, tăng 54 xã so với tháng trước; bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, có 700 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 234 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM.

Những thành tựu và kết quả trong xây dựng NTM có những đóng góp quan trọng và thiết thực của người cao tuổi và Hội NCT cơ sở; các cấp Hội đã phối hợp hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM là: Tuyên truyền, vận động thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM, tổ chức giám sát, phản biện xã hội các chính sách về NTM và tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, cụ thể như sau:

Hội viên NCT xã Long Phú tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.
Hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

1. Về công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM:

Hội NCT cơ sở đã phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” huy động mọi nguồn lực từ Nhân dân để tương trợ, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở từng địa phương như hiến đất làm đường, xây dựng các công trình dân sinh nông thôn; bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và phát huy tiềm năng kinh tế từ các nguồn lợi thiên nhiên; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nuôi nhốt gia súc, gia cầm, xử lí rác thải, công trình vệ sinh, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần những tập quán lạc hậu, thay đổi phương thức sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp, hiệu quả...

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, trung bình hằng năm NCT đã cùng gia đình tự nguyện hiến hàng triệu mét vuông đất để làm đường, công trình dân sinh xây dựng NTM. Các địa phương đã huy động được hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Qua công tác tuyên truyền, vận động của Hội NCT cơ sở đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo phong trào thi đua xây dựng NTM ở mỗi cộng đồng...

Thông qua thực hiện “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT” và công tác an sinh xã hội, Hội NCT cơ sở đã vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ NCT nghèo, hỗ trợ vốn giúp NCT nghèo làm ăn, từ nguồn vận động ủng hộ “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT” và “Quỹ Vì người nghèo” đã góp phần giúp cho các địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, bảo đảm các tiêu chí về nhà ở trong chương trình xây dựng NTM.

2. Về công tác tổ chức giám sát và phản biện xã hội về xây dựng NTM:

Các hoạt động giám sát trong xây dựng nông thôn mới đã được Hội NCT cơ sở phối hợp triển khai thực hiện nổi bật như: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng; giám sát nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nhất là nguồn lực do Nhân dân đóng góp và Nhà nước đầu tư; bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng NTM… đã giúp cho chính quyền và ngành chức năng các cấp ban hành những chính sách mới, điều chỉnh bổ sung các chính sách phù hợp với thực tế xây dựng NTM ở các địa phương.

3. Về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM:

Hội NCT cơ sở đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức thực hiện các bước lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến của NCT về công nhận cấp huyện và xã đạt chuẩn NTM. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng và sự tham gia, giám sát của người dân và NCT trong xây dựng NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 xác định “Cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; phấn đấu có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM”. Để góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên và Hội NCT cơ sở tham gia xây dựng NTM cần tăng cường việc phối hợp với chính quyền; phối hợp giữa các thành viên với vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đẩy mạnh xã hội hoá, tập trung vào một số nội dung giải pháp như sau:

Hội NCT cơ sở tiếp tục phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, Nhân dân trong cộng đồng dân cư về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tập trung là nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Tuyên truyền, vận động NCT bằng kinh nghiệm, tri thức tham gia quy hoạch, quản lí NTM (nhất là việc quy hoạch nghĩa trang; việc thu gom, xử lí chất thải trong bảo vệ môi trường); vận động NCT cùng gia đình hiến đất làm đường và vận động các nguồn lực xã hội xây dựng NTM… Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về xây dựng NTM kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình và trang bị tài liệu, phát tờ rơi, tổ chức các Đội thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hội thi, thông qua tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền với NCT...

Hội NCT cơ sở phối hợp phát triển các mô hình tự quản của các chi hội phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn, địa phương, cơ sở, phát huy ý thức tự giác, tự lực của NCT và cộng đồng tham gia xây dựng NTM; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Hội NCT cơ sở cần phối hợp đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM (giám sát bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng NTM; giám sát việc sử dụng nguồn lực xây dựng NTM bao gồm nguồn lực do Nhà nước hỗ trợ, nguồn lực xã hội hóa, việc nợ đọng xây dựng NTM...). Kiến nghị, tham gia sửa đổi, bổ sung những nội dung tiêu chí xây dựng NTM chưa phù hợp với thực tiễn.

Tăng cường hướng dẫn NCT và các chi hội, phối hợp với chính quyền cùng cấp trong quá trình phát phiếu, ghi phiếu, tổng hợp phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM theo Hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Phối hợp nhân rộng các mô hình, phương pháp cách làm hay, sáng tạo, tôn vinh các tập thể, cá nhân NCT có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Vũ Dương Châu
Phó trưởng Ban Phát huy vai trò NCT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Trò truyện cùng Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trưng Trắc

Trò truyện cùng Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trưng Trắc

Được bà Nguyễn Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội NCT thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ca ngợi phong trào phát huy vai trò NCT của Hội NCT phường Trưng Trắc, chúng tôi đã về nơi đây vào một ngày giữa tháng 9/2022 để tìm hiểu…
Ông Bí thư được "chọn mặt gửi vàng"

Ông Bí thư được "chọn mặt gửi vàng"

Nhiều người chúc mừng ông Nguyễn Đăng Trình ở phòng 506 tập thể 435 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa trúng cử Bí thư Chi bộ khu dân cư (nhiệm kì thứ 3) với số phiếu cao.
“A lô, ông Thanh!”

“A lô, ông Thanh!”

“Tôi là một người lính, từng vào sinh ra tử ở khắp các chiến trường, tôi làm công việc này không phải để nhận được vàng, bạc hay những lời khen, mà chỉ muốn báo ân cuộc đời”, ông Vương Văn Thanh, 71 tuổi, số nhà 30A, tổ 8, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tâm sự…

Chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Từ đầu năm đến nay, Hội NCT các cấp tỉnh Phú Yên chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực xây dựng Hội, chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò NCT và nhiệm vụ UBND tỉnh giao.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc là cơ hội để cán bộ Hội NCTcác cấp nắm bắt kịp thời nhiệm vụ công tác Hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc là cơ hội để cán bộ Hội NCTcác cấp nắm bắt kịp thời nhiệm vụ công tác Hội

Ngày 13/9/2022, Thường trực Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Bình Thuận dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương Hội NCT Việt Nam với 63 tỉnh, thành phố cả nước đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022.

Tin khác

Cán bộ Hội gương mẫu

Cán bộ Hội gương mẫu
Bà Dương Mai Phương 64 tuổi, ở 96 phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Tốt nghiệp đại học Kinh tế kế hoạch, bà về làm việc tại phòng Kế hoạch Tổng công ty Giấy Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu.

Hát cho nhau nghe, múa cho nhau xem

Hát cho nhau nghe, múa cho nhau xem
Những năm qua, phong trào văn nghệ, thể thao NCT xã Dân Chủ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, là sân chơi bổ ích, tập hợp được đông đảo NCT tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng"...

Sôi nổi Hội thi thể thao NCT huyện Núi Thành

Sôi nổi Hội thi thể thao NCT huyện Núi Thành
Vừa qua tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao huyện (khối phố 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Ban Đại diện Hội NCT huyện Núi Thành phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức chung kết giải bóng chuyền hơi và Hội thi Thể dục dưỡng sinh NCT cấp huyện năm 2022.

Tấm lòng son của hai người vợ liệt sĩ

Tấm lòng son của hai người vợ liệt sĩ
Xã Tiến Dũng (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) gồm 7 thôn với 2.294 hộ và 8.700 nhân khẩu. Trong các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, xã có 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 114 liệt sĩ, trong đó liệt sĩ Ngô Văn Hả là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời chống Mỹ; 106 người là thương binh, bệnh binh nhiễm chất độc da cam. Năm 2005, xã Tiến Dũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tích cực bảo vệ an ninh, an toàn biên giới, vùng biển

Tích cực bảo vệ an ninh, an toàn biên giới, vùng biển
Những năm qua, Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng biển giai đoạn 2016-2021. Theo đó, hai bên đã tổ chức triển khai toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh...

Già làng uy tín

Già làng uy tín
Năm 1965, khi cuộc chiến chống Mỹ bước sang giai đoạn quyết liệt, lớp lớp thanh niên căng đầy nhiệt huyết với tình yêu Tổ quốc nồng nàn, quyết tâm lên đường ra tiền tuyến. Trong số đó có Mạc Văn Phương, chàng trai 20 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Nguông, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Xem thêm
Phiên bản di động