Hồi âm bài báo: Về nội dung một bài báo đăng trên mục: “Trong mắt người già”

Hồi âm bài báo: Về nội dung một bài báo đăng trên mục: “Trong mắt người già”

Nhịp cầu Bạn đọc - 07/05/2020

Sau khi đăng bài: “Thi hành công vụ đừng theo kiểu “rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”(!)” (số 56 ra ngày 18/3/2020), Tạp chí Người cao tuổi nhận được nhiều ý kiến về nội dung bài báo phản ánh. Để bạn đọc cũng như các cơ quan liên quan hiểu đúng nội dung bài báo, Tạp chí Người cao tuổi thông tin như sau:

Video