TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Phá dỡ nhiều chung cư, hàng trăm hộ dân bất an! (Tiếp theo kì trước)

Trong bài trước, chúng tôi phản ánh việc chính quyền TP Sông Công tổ chức phá dỡ 9/12 nhà chung cư 4 tầng ở 2 phường Mỏ Chè và Thắng Lợi, di dời hàng trăm hộ. Thế nhưng việc di dời dân, phá dỡ các nhà chung cư, không hề có dự án được lập và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thậm chí phá dỡ các nhà chung cư này, mặt bằng sau khi san gạt được sử dụng vào mục đích gì dân không biết…

09:23, 30/11/2018
Kì 2: Vi phạm pháp luật, dân khiếu nại không cơ quan nào giải quyết

Như đã phản ánh, Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, là di chuyển các hộ dân sống tại các khu chung cư cũ…. Ngoài ra, không có văn bản, quyết định nào có nội dung phá dỡ các nhà chung cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) để sử dụng vào mục đích gì? Quyết định số 1907/QĐ-UBND có căn cứ Luật Nhà ở năm 2005. Tại Khoản 2, Điều 87 Luật Nhà ở năm 2005 quy định: “2. Phá dỡ nhà ở thuộc diện GPMB, thì chỗ ở của hộ gia đình, cá nhân được giải quyết theo chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc chỗ ở mới của hộ gia đình, cá nhân phải bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ”.

Chính quyền TP Sông Công tổ chức phá dỡ các nhà chung cư, san gạt GPMB, phải tuân thủ quy định này, có nghĩa là phải lập dự án TĐC, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, TĐC cho các hộ dân theo quy định của Luật Đất đai. Nếu làm đúng, UBND tỉnh Thái Nguyên phải ra quyết định thu hồi đất, giao cho TP Sông Công GPMB, sử dụng đất đúng mục đích. Trong sự kiện phá dỡ 9 nhà chung cư tại phường Mỏ Chè vừa qua, chính quyền đã không làm đúng như vậy. Mà thực tế có dấu hiệu mập mờ, san ủi mặt bằng rồi ngấm ngầm bán nền.

Xem xét các tài liệu có trong hồ sơ, không thấy thể hiện có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi các nhà chung cư bị phá dỡ. Không rõ chính quyền TP Sông Công phá dỡ các nhà chung cư, GPMB để sử dụng vào mục đích gì? Người dân tại đây không biết, họ chỉ biết một số vị trí đã được phân lô bán nền. Không lập quy hoạch, không lập dự án, không được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và phê duyệt dự án mà đã tổ chức phá dỡ nhà GPMB, tỉnh Thái Nguyên cùng TP Sông Công đã vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, Khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai quy định: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 42 của Luật này có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.
Nhà số 01 người dân kiến nghị được mua theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ

Điểm c, Khoản 2, Điều 48, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: “UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã”. Thế nhưng, do không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nên TP Sông Công không công khai cho Nhân dân biết phần đất sau khi phá dỡ GPMB sử dụng vào mục đích gì theo quy định tại điều, khoản này.

Việc phá dỡ 9 nhà chung cư mà không có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, là trái với Điều 69 Luật Đất đai năm 2013, về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích… phát triển kinh tế - xã hội, theo đó bắt buộc cấp có thẩm quyền phải xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc… rồi thông báo thu hồi đất gửi tới từng người có đất bị thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất bị thu hồi… Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo quy định: “a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi…

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản… phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền;

b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC trước khi trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất…”.

Ngày 11/9/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 2422/UBND-NC gửi UBND thị xã Sông Công, có nội dung: “1. Cho phép hỗ trợ bằng tiền để các hộ tự lo chỗ ở mới theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP… Ngoài việc hỗ trợ theo mục 1 nêu trên, các hộ được hưởng các khoản hỗ trợ khác như đối với trường hợp bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở theo quy định hiện hành (trừ khoản hỗ trợ tái định cư)”. Trong khi đó, Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định: “Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi TĐC; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; nhà thuê tại nơi TĐC được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà TĐC để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê”.

Thế nhưng, khi xây dựng phương án hỗ trợ cho các hộ dân, chính quyền tỉnh Thái Nguyên và thị xã Sông Công không làm đúng quy định nêu trên. Ngày 5/3/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm kí Quyết định số 521/QĐ-UBND, phê duyệt đơn giá hỗ trợ nhà đang thuê và phương án hỗ trợ di dời các hộ phải di chuyển (đợt 1) của các nhà chung cư số 1, 2, 3A, 3B, 4 trên địa bàn phường Mỏ Chè, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, với mức hỗ trợ về đất thấp nhất 240.000 đồng, cao nhất 2.562.000 đồng/m2; hỗ trợ về nhà thấp nhất 511.115 đồng, cao nhất 819.713 đồng/m2. Ngày 11/11/2015, ông Nhữ Văn Tâm kí Quyết định số 3115/QĐ-UBND, phê duyệt đơn giá hỗ trợ… (đợt 2), với các mức giá hỗ trợ thấp hơn nhiều, về đất thấp nhất 120.000 đồng, cao nhất 2.562.000 đồng/m2; hỗ trợ về nhà thấp nhất 460.688 đồng, cao nhất 857.601 đồng/m2. Các Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 1/8/2016, phê duyệt dự toán kinh phí… (đợt 3); số 969/QĐ-UBND ngày 24/4/2017, phê duyệt… (đợt 4); số 2139/QĐ-UBND ngày 14/7/2017, phê duyệt… (đợt 5); số 2841/QĐ-UBND ngày 19/9/2017, phê duyệt… (đợt 6); số 3995/QĐ-UBND ngày 22/12/2017, phê duyệt… (đợt 7) đều thực hiện theo đơn giá phê duyệt tại Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 11/11/2015.

Trong khi đó, ngày 27/4/2018, ông Nhữ Văn Tâm kí Quyết định số 1087/QĐ-UBND, phê duyệt giá đất để giao đất TĐC, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ di dời khỏi các nhà chung cư cũ, trên địa bàn… TP Sông Công. Theo đó, giá đất TĐC thấp nhất 4.200.000 đồng, cao nhất 10.500.000 đồng/m2; giá đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, có các mức: 6 triệu đồng, 6.300.000 đồng, 6.900.000 đồng, 10.500.000 đồng, 11 triệu đồng/m2; cá biệt có 2 lô giá tới 12.100.000 đồng/m2.

Và, với mức hỗ trợ thấp trong khi giá nền đất quá cao như nêu trên, các hộ dân không đủ khả năng để mua đất TĐC, chưa nói đến phải xây nhà để ở. Mặc dù tại Thông báo số 275/TB-UBND, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công có kết luận: UBND TP đã xây dựng và bố trí nhà ở xã hội cho các hộ khó khăn… có phương án cho thuê không qua đấu giá ki ốt bán hàng… đồng ý chủ trương xem xét cụ thể hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… để ghi nợ tiền sử dụng đất không quá 5 năm… Thế nhưng, dù như vậy quyền lợi của các hộ dân ở đây cũng vẫn chưa được bảo đảm.

Báo Người cao tuổi đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra, kiểm tra toàn bộ vụ việc. Nếu có sai phạm, xử lí nghiêm minh theo pháp luật, nên lắng nghe nguyện vọng của người dân, giải quyết có lí, có tình, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.
Hoàng Linh
Bạn đang đọc bài viết TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Phá dỡ nhiều chung cư, hàng trăm hộ dân bất an! (Tiếp theo kì trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video