Quốc hội

Quốc hội

Không còn chế độ viên chức làm việc dài hạn

Không còn chế độ viên chức làm việc dài hạn

Theo Luật vừa thông qua, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn.