Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng chi ngân sách địa phương 10 tháng là 16.080 tỉ đồng, đạt 90,7% dự toán và tăng 22,7%; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 7.831 tỉ đồng, tăng 17,3%.

Tháng 10, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.947,6 tỉ đồng, tăng 34,7% so với tháng trước. Trong đó, thu nội địa đạt 2.427,6 tỉ đồng, tăng 43,5%.

Tổng chi ngân sách tháng 10 ước đạt 1.641,9 tỉ đồng, tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 30,9% so với cùng tháng năm trước.

Một số khoản thu chiếm tỉ trọng lớn và có mức tăng khá, như: thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương tăng 12,5%; thu từ các doanh nghiệp FDI tăng 3,5%; thu thuế ngoài nhà nước tăng 16,6%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 7,4%; thu lệ phí trước bạ tăng 18,9%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng 16,6%,…