NCT cần biết về khái niệm về “Người già” quy định trong pháp luật Hình sự Việt Nam.

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự hiện hành) có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều khái niệm, tình tiết được quy định trong luật chưa đồng nhất, gây khó khăn cho người và cơ quan tiến hành tố tụng khi áp dụng trên thực tiễn.

Một trong những khái niệm thiếu đồng nhất trong Bộ luật Hình sự hiện hành đó là quy định về tình tiết liên quan đến người già. Tại phần chung và phần các tội phạm cụ thể trong Bộ luật Hình sự hiện hành đang tồn tại ba khái niệm là Người đủ 70 tuổi trở lên, Người già yếu“Người đã quá già yếu”. So với Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự năm 1999) thì Bộ luật Hình sự hiện hành xuất hiện thêm khái niệm mới là Người đủ 70 tuổi trở lên. Khái niệm này không chỉ được sử dụng tại các điều luật trong phần “Những quy định chung (phần thứ nhất) quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, mà còn được quy định tại phần Các tội phạm (phần thứ hai), cụ thể: Quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 301 (Tội bắt cóc con tin).

NCT cần biết về khái niệm về “Người già” quy định trong pháp luật Hình sự Việt Nam.
Tác giả Mai Thị Phượng, Kiểm sát viên, VKSND huyện Thanh Trì

Hiện nay, trong hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của nước ta không có văn bản nào quy định chi tiết và định nghĩa khái niệm “Người già”, “Người già yếu“Người đã quá già yếu”, mà chỉ đề cập đến khái niệm “Người cao tuổi”. Tại Điều 2, Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định: “Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên” và Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có quy định một chế định riêng (Mục 2 của Chương XI) đối với “Người lao động cao tuổi”. Chế định này dẫn chiếu Điều 169 quy định về tuổi nghỉ hưu đã định danh rõ ràng về người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (theo lộ trình nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi). Riêng về khái niệm “Người già”, “Người già yếu” “Người quá già yếu” chỉ được đề cập đến và quy định trong Bộ luật Hình sự nhưng lại không hề có bất kỳ một giải thích hay định nghĩa những khái niệm này.

Khái niệm “Người già” đã xuất hiện từ khi có Bộ luật Hình sự đầu tiên của nước ta, cụ thể: Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 38 (tình tiết giảm nhẹ) và Điểm đ, Khoản 1, Điều 39 (tình tiết tăng nặng) của Bộ luật Hình sự năm 1985. Trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 tiếp tục sử dụng khái niệm “Người già” để quy định về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điểm m, Khoản 1 Điều 46 và Điểm h, Khoản 1, Điều 48). Tuy nhiên, trong Bộ luật Hình sự năm 1999 đã xuất hiện thêm các khái niệm “Người quá già yếu” tại Điều 59 quy định về điều kiện xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt và khái niệm “Người già yếu” quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 104; Điểm a, Khoản 2, Điều 110. Do không có văn bản pháp luật nào đề cập đến khái niệm “Người già”, “Người già yếu” “Người quá già yếu” nên đã nảy sinh không ít khó khăn, vướng mắc trong áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự khi xử lý những vụ án cụ thể. Để giải quyết vấn đề này, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã ban hành hai Nghị quyết hướng dẫn xác định “Người già” “Người quá già yếu”. Cụ thể tại Tiểu mục 2.4, Mục 2, Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán TANDTC, thì “Người già” được xác định là người từ 70 tuổi trở lên và tại Điểm a, Tiểu mục 4.1, Mục 4, Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, thì “Người quá già yếu” được xác định là người từ 70 tuổi trở lên hoặc người từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên đau ốm. Riêng đối với khái niệm “Người già yếu” quy định tại các điều luật trong Bộ luật Hình sự thì đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào.

Bộ luật Hình sự hiện hành ra đời đã có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, giải quyết được những bức xúc và phần nào đã đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để các khái niệm này. Cụ thể trong phần chung của Bộ luật Hình sự hiện hành quy định về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điểm o, Khoản 1, Điều 51 và Điểm i, Khoản 1, Điều 52) không sử dụng khái niệm “Người già”, mà được thay thế bằng khái niệm “Người từ 70 tuổi trở lên”. Đây là một quy định rất rõ ràng và minh bạch, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn tại bấy lâu nay; đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong nhận thức và thực hiện. Tuy nhiên, ngoài quy định mang tính tiến bộ nêu trên, Bộ luật Hình sự hiện hành vẫn giữ nguyên khái niệm “Người quá già yếu” là tình tiết và là điều kiện để xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 64. Ngoài ra, khái niệm “Người già yếu” là tình tiết định khung tại rất nhiều điều luật quy định về các tội phạm cụ thể, bao gồm: Điểm c, Khoản 1, Điều 134; Điểm c, Khoản 2, Điều 137; Điểm a, Khoản 2, Điều 140; Điểm e, Khoản 2, Điều 157; Điểm e, Khoản 2, Điều 168; Điểm c, khoản 2, Điều 170; Điểm g, Khoản 2, Điều 171; Điểm a, Khoản 2, Điều 185; Điểm b, Khoản 2 Điều 297; Điểm b, Khoản 2, Điều 368; Điểm b, Khoản 2, Điều 370; Điểm c, Khoản 2, Điều 371; Điểm d, Khoản 2, Điều 373; Điểm c, Khoản 2, Điều 374 và Điểm d, Khoản 2, Điều 377. Trong phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật Hình sự hiện hành chỉ có duy nhất một điều luật sử dụng khái niệm “Người từ 70 tuổi trở lên” quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 301 (Tội bắt cóc con tin).

Rõ ràng, ba khái niệm “Người từ 70 tuổi trở lên”, “Người già yếu”“Người quá già yếu” được sử dụng để mô tả một đối tượng có tính tương đồng quy định trong cùng một Bộ luật Hình sự nhưng giữa các điều luật lại có sự khác nhau như đã nêu trên là hoàn toàn thiếu tính đồng bộ. Mặt khác, khái niệm “Người già yếu”“Người quá già yếu” được quy định trong Bộ luật Hình sự là một tình tiết và là điều kiện để áp dụng điều luật đó nhưng lại không được định nghĩa là gì và như thế nào và cũng không được dẫn chiếu bởi một quy định pháp luật nào khác là không đảm bảo tính thống nhất nội tại của Bộ luật Hình sự cũng như trong hệ thống pháp luật. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến hệ lụy đó là cách đánh giá, nhận thức và thực hiện đối với mỗi cá nhân và đơn vị, địa phương sẽ có sự khác nhau, thiếu tính thống nhất.

Theo quan điểm của cá nhân tác giả cần thiết phải sửa đổi, bổ sung theo hướng thay thế hoàn toàn khái niệm “Người quá già yếu”“Người già yếu” bằng khái niệm “Người từ 70 tuổi trở lên hoặc người từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên đau ốm” là tình tiết để xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 64 và tình tiết định khung tại các điều luật quy định về các tội phạm cụ thể. Trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo tính thống nhất trong nhận thức và áp dụng Bộ luật Hình sự hiện hành, thiết nghĩ liên ngành Tư pháp Trung ương cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để các đơn vị, địa phương thực hiện. Riêng những cá nhân, đơn vị đang trực tiếp tiến hành tố tụng cần có nhận thức thống nhất và rõ ràng để thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh khi áp dụng những tình tiết liên quan đến khái niệm “Người già yếu” phải là người từ đủ 70 tuổi trở lên hoặc là người đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi, nhưng thường xuyên đau ốm. Nếu rơi vào hai trường hợp này thì đủ căn cứ áp dụng tình tiết có quy định về “Người già yếu” để xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Khoản 1, Điều 134 và hành vi đã phạm vào tình tiết tăng nặng định khung quy định tại các Điều 137, 140, 157, 168, 170, 171, 185, 297, 368, 370, 371, 373, 374 và 377 của Bộ luật Hình sự hiện hành./.

Mai Thị Phượng, Kiểm sát viên, VKSND huyện Thanh Trì

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi, ông Nguyễn Duy Thọ, 66 tuổi, ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần vào cuộc xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới và Dự án chợ khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng

Ông Nguyễn Đình Đá, 79 tuổi, đại diện uỷ quyền của Công ty TNHH Cẩm Thạch (Giấy ủy quyền ngày 6/5/2024) có đơn kiến nghị việc UBND tỉnh Lào Cai kí hợp đồng cho thuê đất kinh doanh thương mại, nhưng khi Công ty đang thi công, UBND tỉnh lại đơn phương chấm dứt thực hiện, cho đến nay Công ty chưa đền bù thỏa đáng…

Tin khác

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
13.000m2 đất ở phường Linh Trung do vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sanh (1935 - 2001), cụ Nguyễn Thị Tốt, 90 tuổi khai phá từ năm 1970, và sau đó 2 cụ cùng 7 người con tạo dựng nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu quản lí sử dụng, không có tranh chấp.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá
Cho dù đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá, nhưng hơn 4 năm qua, gia đình cụ Nguyễn Tiến Lên, 82 tuổi (cụ Lên ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Hòa, con trai làm đại diện) ở TP Nam Định vẫn không được đơn vị có tài sản đấu giá là Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Mỹ Lộc bàn giao tài sản. Gia đình đề nghị UBND huyện Mỹ Lộc, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân…

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!
Đó là nội dung thể hiện trong Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi, ngụ đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Bà Tâm có con gái tên Lê Thị Tuyết Vân, vợ và là người kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của nguyên đơn Diệp Thanh Tùng, mất ngày 18/12/2020; và là người giám hộ của cháu Diệp Lê Thảo Chinh, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án “tranh chấp mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. Vụ án được TAND huyện Bình Chánh xét xử (Bản án số 22/2024/DS-ST ngày 16/1/2024) lộ rõ nhiều bất thường…

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm
Không đồng tình với Bản ánh hành chính phúc thẩm số 396/2023/HC-PT ngày 6/6/2023 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2022/DS-ST ngày 22/9/2022 của TAND tỉnh Lạng Sơn về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”, gia đình ông Hoàng Ngọc Quang, 68 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có đơn gửi TAND Tối cao đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm...

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi
Ông Nguyễn Đức Minh, 70 tuổi, Trưởng Ban quản trị Toà nhà chung cư CT5C, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lí việc bị chủ căn hộ 2501 Toà nhà chung cư CT5C có hành vi hành hung, cố ý gây thương tích...

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”
Luật sư Mai Lưu Phúc, Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH HQC tại TP Hồ Chí Minh, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Kim Ngọc cho rằng: “Có cơ sở để cho rằng hành vi của bị cáo Ngọc không thỏa mãn mặt chủ quan và khách quan của tội “cưỡng đoạt tài sản”…

Câu chuyện buồn của người thương binh già

Câu chuyện buồn của người thương binh già
Trong căn nhà giản dị tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, ông Nguyễn Quý Khiêm, 76 tuổi, thương binh hạng 2/4, ngồi trầm ngâm nhìn ra khu vườn nhỏ.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.
Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim!

Con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim!
Việc xây hàng rào thể hiện dấu hiệu chiếm đất trong khuôn viên trường mầm non, không được giải quyết, mà ngược lại người tố giác là bảo vệ nhà trường lại bị coi là có lấn chiếm nhà, đất của nhà trường. Việc con “voi” đã chui “lọt” lỗ kim đã 28 năm, nay gia đình người tố giác tiếp tục phản ánh, trông chờ được giải quyết theo quy định…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Nguyễn Gia Mai, 72 tuổi, ở khu vực đường Tên Lửa nối dài (kèm theo hồ sơ) phản ánh việc xây dựng Trường THCS Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu không đúng vị trí phê duyệt ban đầu, trái quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng.

Người cao tuổi đề nghị xem xét lại quyết định theo thủ tục đặc biệt

Người cao tuổi đề nghị xem xét lại quyết định theo thủ tục đặc biệt
Khoản 1, Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, đương sự đã không thể biết được khi ra quyết định đó”. Căn cứ vào quy định trên, đương sự là người cao tuổi có đơn đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao theo thủ tục đặc biệt, vì có nhiều tình tiết mới, được thể hiện ở vụ án dân sự dưới đây...

TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái: Cần xem xét quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi

TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái: Cần xem xét quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi
Bức xúc quyền và lợi ích hợp pháp chưa được giải quyết dứt điểm nhưng UBND TP Yên Bái vẫn ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi đất làm dự án Khu đô thị mới, nên nhiều người dân (trong đó có nhiều người cao tuổi) sinh sống tại phường Đồng Tâm và phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã làm đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Đặng Ngọc Phi, 61 tuổi và vợ là bà Phan Hòa Băng Tuyền, 60 tuổi (kèm theo hồ sơ) ở ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo đó đơn của ông Phi và bà Tuyền cho biết:

Người cao tuổi có đơn kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Người cao tuổi có đơn kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, bảo vệ quyền lợi hợp pháp
Ông Tăng Bửu, 68 tuổi, ở số 1, ấp khu 4, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có đơn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và tỉnh Sóc Trăng về dấu hiệu sai phạm của bà Bùi Thị Đẹp, nguyên Chánh án TAND huyện Mỹ Xuyên…
Xem thêm
Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Đặng Ngọc Phi, 61 tuổi và vợ là bà Phan Hòa Băng Tuyền, 60 tuổi (kèm theo hồ sơ) ở ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo đó đơn của ông Phi và bà Tuyền cho biết:
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động