Hoạt động hội

Thứ ba, 14-05-2019 | 15:53 GMT+7

Báo cáo đề tài khoa học về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam tổ chức báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học"Phát huy vai trò của người có uy tín trong các dân tộc dân tộc thiểu số Việt Nam". TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội; lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc dự.
Các đại biểu nghe báo cáo khoa học
Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Hoàng Hữu Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam trình bày tóm tắt kết quả báo cáo, cho biết: Các chức sắc trong số đông của các cộng đồng tộc người phần lớn do sự suy tôn của cộng đồng trong khung cảnh của một cơ cấu tổ chức nhất định. Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm đội ngũ già làng, trưởng bản; trưởng dòng họ; các vị chức sắc tôn giáo; người hành nghề tín ngưỡng dân gian; người đỗ đạt, quan chức thanh liêm về sinh sống tại cộng đồng. Họ không nhất thiết là NCT mà còn hiểu biết xã hội, môi trường, pháp luật, chính sách, v.v; đảm nhận một công việc nào đó, có nhiều kinh nghiệm, đóng góp cho cộng đồng... Vai trò người có uy tín thể hiện rõ nét trong vận động đồng bào, con cháu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực làm ăn; giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu…
TS Hoàng Hữu Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT báo cáo nội dung đề tài
Thực hiện dân chủ phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số là một nội dung quan trọng của nghiệp vụ công tác dân tộc. Trong xã hội truyền thống cũng như hiện nay, người có uy tín luôn có vị thế xã hội nhất định bên cạnh hệ thống bộ máy hành chính, hệ thống chính trị. Người có uy tín cần được quan tâm tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động xã hội, cần được biết, được bàn, được ra quyết định giám sát cùng với người dân để có thông tin và thực hiện quyền dân chủ. Hiện chính sách với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang dần hoàn thiện. Đảng, Nhà nước có chính sách "động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc"; quan tâm chăm sóc người có uy tín, chủ yếu về tinh thần như tôn vinh, khen thưởng, tặng quà... các dịp lễ tết và nhiều chính sách an sinh xã hội khác.
Tin và ảnh: Thanh Hà