dịch COVID-19

dịch COVID-19

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Mỗi nơi một cách làm sáng tạo, cùng với tinh thần tâm huyết của đội ngũ cán bộ, Hội NCT các địa phương nỗ lực triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác Hội, đạt kết quả thiết thực...