Đề án chăm sóc sức khoẻ NCT

Đề án chăm sóc sức khoẻ NCT

Tỉnh An Giang: Chung tay chăm sóc sức khỏe NCT

Tỉnh An Giang: Chung tay chăm sóc sức khỏe NCT

Tại An Giang, NCT chiếm trên 11% dân số. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, con cái đi làm ăn xa NCT ở nhà đảm nhiệm việc chăm nuôi các cháu.

Bắc Giang thực hiện Đề án chăm sóc sức khoẻ NCT

Bắc Giang thực hiện Đề án chăm sóc sức khoẻ NCT

Trong những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp Nhân dân quan tâm thực hiện.