Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Lãnh đạo các Ban Đảng, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng; cùng với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức.    

Đại hội lần này có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030”.

0114 dai hoi dak nong 1
Đắk Nông long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đắk Nông cần sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới; xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh, tập trung vào chuyển đổi số một cách thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý bên cạnh việc phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Tỉnh Đắk Nông cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chủ động hơn nữa tiếp cận các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

0015 nguyen van binh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cần xác định việc thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ; chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thông qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo trong Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho đến các cấp ủy ở cơ sở.

0118 dak nong
Đồng chí Lê Diễn - Bí tỉnh uỷ Đắk Nông đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tích cực chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng và khai thác các nguồn lực tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, bền vững. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 8%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần; GDP đầu người tăng từ 38,6 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Tỉnh đã thoát khỏi nhóm địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp. Các nguồn lực tài nguyên của Đắk Nông từng bước được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn. Tỉnh huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai quyết liệt hơn công tác bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn, xóa các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Trên cơ sở quy hoạch nông nghiệp, tỉnh đã tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo hướng sản xuất công nghệ tiên tiến, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Ngành công nghiệp của tỉnh phát triển khá, từng bước trở thành ngành kinh tế động vực cho phát triển và chuyển dịch kinh tế của tỉnh; bước đầu hình thành vùng công nghiệp luyện alumin, nhôm của quốc gia.

Hoạt động thương mại dịch vụ của tỉnh được mở rộng, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện các thành phần kinh tế phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tập thể; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nhà nước; đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, xử lý kịp thời các khó khăn, cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

5548 trang tri dai hoi dak nong
Trang hoàng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk nông khoá XII

Trong 5 năm tới, tỉnh Đắk Nông phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao và sử dụng mọi nguồn lực, trong đó, chú trọng huy động nguồn lực mạnh từ bên ngoài; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện phát triển toàn diện, bền vững. Tỉnh phấn đấu có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước trên nền tảng huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực làm nền tảng” và “ngoại lực để đột phá”.

Đắk Nông sẽ lập “quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông thôn và đô thị theo hướng phát huy về lợi thế tự nhiên để xây dựng Đắk Nông có kiến trúc riêng.

Cùng với đó, tỉnh tập trung huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia đầu tư, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt tỉ trọng từ 35% đến 40% GDP, phù hợp với nhu cầu vốn của địa phương. Tỉnh tăng cường nguồn vốn cho đầu tư công từ ngân sách địa phương và ưu tiên nguồn vốn ODA cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nội lực trên các mặt chủ yếu, nâng cao giá trị chế biến alumin và các loại khoáng sản theo hướng chế biến sâu, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, hạn chế và đi đến không xuất thô khoáng sản. Tỉnh quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, nhất là đối với quỹ đất đô thị đang quy hoạch, quỹ đất để thu hút đầu tư dự án; tạo danh mục kêu gọi đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược. Trong quá trình xây dựng, tỉnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông để làm động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng hạ tầng thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung thu hút đầu tư hạ tầng đô thị, du lịch và dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp.

0532 thanh pho gia nghia
Đại hội sẽ đề ra những quyết sách xây dựng Đắk Nông ngày càng phát triển

Tỉnh Đắk Nông chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bình đẳng để doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh. Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng và luyện nhôm, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; thúc đẩy, hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa Nhà máy luyện nhôm vào hoạt động; hoàn thành Khu Công nghiệp Nhân Cơ 2 để thu hút các dự án đầu tư dịch vụ phụ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm.

Trong định hướng phát triển của tỉnh Đắk Nông cần huy động, sử dụng kết hợp và hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Tỉnh cần quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; xây dựng một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh../.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông diễn ra đến hết ngày 16/10/2020
Lê Thắng

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025:  Mục tiêu và nhiệm vụ hành động

TP. Hồ Chí Minh thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025: Mục tiêu và nhiệm vụ hành động

Ngày 15/10, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3579/QĐ-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu đề ra mỗi năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn Thành phố. Để đạt được mục tiêu này thì nhiều trách nhiệm, giải pháp thực hiện đã được đề ra….
Khẩn trương tập huấn Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 cho các địa phương trên cả nước

Khẩn trương tập huấn Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 cho các địa phương trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.
Khởi tố ông Nguyễn Quang Tuấn vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố ông Nguyễn Quang Tuấn vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố vì Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.
Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn

Bầu bổ sung 2 Bí thư Trung ương Đoàn

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, dưới sự điều hành của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy.

Tin khác

Tỉnh Gia Lai tổ chức đón công dân ở “tâm dịch” trở về

Tỉnh Gia Lai tổ chức đón công dân ở “tâm dịch” trở về
Ngày 17/10, UBND tỉnh Gia Lai đã bố trí đoàn công tác và xe ô tô giường nằm xuống TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để đón những công dân mắc kẹt do đại dịch Covid-19 trở về địa phương.

Khắc phục đứt gãy thị trường lao động, cần các giải pháp căn cơ để phát triển nhà ở cho công nhân

Khắc phục đứt gãy thị trường lao động, cần các giải pháp căn cơ để phát triển nhà ở cho công nhân
Làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các giải pháp để bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống người lao động, khắc phục đứt gãy thị trường lao động, tạo việc làm ổn định cho công nhân… trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Đặc biệt, Thủ tướng nêu các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân như hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, bố trí quỹ đất, huy động các nguồn lực.

BIDV và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2021-2026

BIDV và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2021-2026
BIDV và MobiFone sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: Viễn thông, tài chính – tín dụng và thương mại bán lẻ, nhằm mang lại các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng nổi trội và trải nghiệm ưu việt hơn cho khách hàng, góp phần phát triển nền kinh tế số của quốc gia.

Tổng Công ty điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định

Tổng Công ty điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định
Trong tháng 9 vừa qua, Tổng công ty điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân để sản xuất, kinh doanh, sinh sống... Trong 3 tháng cuối năm tới, điện lực miền Bắc sẽ đảm bảo cam kết thực hiện cung cấp điện ổn định.

Hàng chục nghìn người về quê được “tiếp sức” khi đi ngang tỉnh Bình Phước

Hàng chục nghìn người về quê được “tiếp sức” khi đi ngang tỉnh Bình Phước
Từ đầu tháng 10 đến nay, hàng chục nghìn người dân về quê tránh dịch đã được Tỉnh Đoàn và nhiều nhà hảo tâm tại Bình Phước cùng chính quyền địa phương hỗ trợ; nhờ đó, hành trình của họ trở nên thuận lợi hơn và ấm áp tình người.

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sau 3,5 ngày làm việc, trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, trưa 14/11, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 4.
Xem thêm
Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng chống tham nhũng

Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng chống tham nhũng

Vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), bị xác định có liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim mạch Hà Nội thời kỳ ông Tuấn còn là Giám đốc, cho thấy chủ trương của Đảng quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân

Ngày 1/10/2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân.
Nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam

Trong âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam, vấn đề nhân quyền luôn được các thế lực thù địch coi là một mũi tấn công gây sức ép lớn. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Phiên bản di động