Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Lãnh đạo các Ban Đảng, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng; cùng với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức.    

Đại hội lần này có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030”.

0114 dai hoi dak nong 1
Đắk Nông long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đắk Nông cần sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới; xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh, tập trung vào chuyển đổi số một cách thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý bên cạnh việc phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Tỉnh Đắk Nông cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chủ động hơn nữa tiếp cận các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

0015 nguyen van binh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cần xác định việc thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ; chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thông qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo trong Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho đến các cấp ủy ở cơ sở.

0118 dak nong
Đồng chí Lê Diễn - Bí tỉnh uỷ Đắk Nông đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tích cực chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng và khai thác các nguồn lực tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, bền vững. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 8%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần; GDP đầu người tăng từ 38,6 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Tỉnh đã thoát khỏi nhóm địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp. Các nguồn lực tài nguyên của Đắk Nông từng bước được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn. Tỉnh huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai quyết liệt hơn công tác bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn, xóa các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Trên cơ sở quy hoạch nông nghiệp, tỉnh đã tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo hướng sản xuất công nghệ tiên tiến, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Ngành công nghiệp của tỉnh phát triển khá, từng bước trở thành ngành kinh tế động vực cho phát triển và chuyển dịch kinh tế của tỉnh; bước đầu hình thành vùng công nghiệp luyện alumin, nhôm của quốc gia.

Hoạt động thương mại dịch vụ của tỉnh được mở rộng, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện các thành phần kinh tế phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tập thể; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nhà nước; đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, xử lý kịp thời các khó khăn, cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

5548 trang tri dai hoi dak nong
Trang hoàng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk nông khoá XII

Trong 5 năm tới, tỉnh Đắk Nông phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao và sử dụng mọi nguồn lực, trong đó, chú trọng huy động nguồn lực mạnh từ bên ngoài; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện phát triển toàn diện, bền vững. Tỉnh phấn đấu có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước trên nền tảng huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực làm nền tảng” và “ngoại lực để đột phá”.

Đắk Nông sẽ lập “quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông thôn và đô thị theo hướng phát huy về lợi thế tự nhiên để xây dựng Đắk Nông có kiến trúc riêng.

Cùng với đó, tỉnh tập trung huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia đầu tư, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt tỉ trọng từ 35% đến 40% GDP, phù hợp với nhu cầu vốn của địa phương. Tỉnh tăng cường nguồn vốn cho đầu tư công từ ngân sách địa phương và ưu tiên nguồn vốn ODA cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nội lực trên các mặt chủ yếu, nâng cao giá trị chế biến alumin và các loại khoáng sản theo hướng chế biến sâu, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, hạn chế và đi đến không xuất thô khoáng sản. Tỉnh quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, nhất là đối với quỹ đất đô thị đang quy hoạch, quỹ đất để thu hút đầu tư dự án; tạo danh mục kêu gọi đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược. Trong quá trình xây dựng, tỉnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông để làm động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng hạ tầng thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung thu hút đầu tư hạ tầng đô thị, du lịch và dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp.

0532 thanh pho gia nghia
Đại hội sẽ đề ra những quyết sách xây dựng Đắk Nông ngày càng phát triển

Tỉnh Đắk Nông chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bình đẳng để doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh. Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng và luyện nhôm, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; thúc đẩy, hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa Nhà máy luyện nhôm vào hoạt động; hoàn thành Khu Công nghiệp Nhân Cơ 2 để thu hút các dự án đầu tư dịch vụ phụ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm.

Trong định hướng phát triển của tỉnh Đắk Nông cần huy động, sử dụng kết hợp và hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Tỉnh cần quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; xây dựng một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh../.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông diễn ra đến hết ngày 16/10/2020
Lê Thắng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đồng Nai : Bàn giao mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Đồng Nai : Bàn giao mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Ngày 20/10, tại hiện trường Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (vị trí gần cống chui qua cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào Hương lộ 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đúng 9 giờ ngày 20/10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên họp được tổ chức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
351 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025

351 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 19/10, ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, chủ trì họp báo, cung cấp thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”; và với  phương châm chỉ đạo Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Trước thềm đại hội, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

 Vào 17h50 ngày 18/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/10/2020.

Tin khác

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Chung tay vì người nghèo là mệnh lệnh trong mỗi trái tim

Chung tay vì người nghèo là mệnh lệnh trong mỗi trái tim
Phát biểu tại chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020, tổ chức vào tối 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” không phải là lời hô hào suông, đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim mỗi chúng ta.

Đồng chí Thái Thanh Quý được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Thái Thanh Quý được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng 18/10, tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quảng Trị: Ít nhất 29 người chết và mất tích do sạt lở đất

Quảng Trị: Ít nhất 29 người chết và mất tích do sạt lở đất
Hiện tại, đường giao thông nối đến hiện trường hai vụ sạt lở kinh hoàng ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện tại đang bị sạt lở nghiêm trọng, ách tắc nhiều điểm, tuy nhiên công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương để tìm kiếm những người mất tích

Đồng chí Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Đồng chí Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
Sáng 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 tiếp tục chương trình làm việc. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. 

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
Ngày 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kì 2020 - 2025 đã bế mạc. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 người, 14 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kì 2020 - 2025, với số phiếu tín nhiệm 100%.
Xem thêm
Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, ...
Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 8-2020, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đặc biệt ...
Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở ...
Phiên bản di động