Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn tránh tiếp dân

Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn tránh tiếp dân